Syllabus kierunek studiówPobieranie 15.12 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar15.12 Kb.
SYLLABUS


Kierunek studiów


Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział


Wydział Filologiczny

Katedra


Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Typ studiów

 studia stacjonarne I stopnia

 studia stacjonarne II stopnia

 studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

 studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia


Semestr studiów
Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


     

Rodzaj zajęć
Specjalizacja
Prowadzący
Punkty ECTS


     

Liczba godzinForma zaliczenia

 obecność na zajęciach

 aktywność na zajęciach

 referat pisemny

 referat ustny

 praca pisemna

 kolokwium pisemne

 kolokwium ustne

 przygotowanie bibliografii

 wykonanie kwerend

 wykonanie prezentacji multimedialnej

 opracowanie konspektu

 egzamin ustny

 egzamin pisemny

 inna (jaka?)      


Status przedmiotu
wg programu studiów

Cel i zadania przedmiotu:     


Treści programowe     


Wykaz literatury     

Oświadczam, że treści programowe zawarte w powyższym konspekcie są moją indywidualną pracą twórczą stworzoną w ramach stosunku pracy zawartego z Uniwersytetem Łódzkim, oraz że z tego tytułu osobom trzecim nie przysługują autorskie prawa majątkowe.


………………………………….

Podpis pracownika


Łódź, 30 września 2010 r.

Pobieranie 15.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna