Syllabus rok akademicki 2015/2016Pobieranie 50.47 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar50.47 Kb.
SYLLABUS

rok akademicki 2015/2016
Nazwa przedmiotu/modułu

Fizjologia ciąży

Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej,

e-mail jednostki

jozwikmc@interia.pl

Wydział

Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Nazwa kierunku studiów

lekarsko-dentystyczny

Poziom kształcenia

Studia jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne  niestacjonarne 

Język przedmiotu

polski  angielski 

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy  fakultatywny 

Rok studiów/semestr

I  II  III  IV  V  VI 1  2  3  4  5  6  7  8  10 

11  12 


Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

III rok: 15, w tym: 5 - wykłady, 10 - ćwiczenia.

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii miednicy mniejszej oraz fizjologii rozrodu. Zapoznanie z odrębnościami specyficznego stanu fizjologii jakim jest ciąża, w tym – w zakresie układu pokarmowego i jamy ustnej.

Wraz z końcem nauczania studentki i studenci powinni być świadomi charakteru zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy w przebiegu cyklu miesięcznego i ciąży, jak też możliwych następstw ciąży i laktacji dla uzębienia. Powinni być oni świadomi znaczenia substancji teratogennych, klas bezpieczeństwa leków dla płodu oraz związku chorób przyzębia z występowaniem porodu przedwczesnego. Powinni znać objawy ciąży, rozpoznawać rozpoczynający się poród i znać podstawy kardiotokografii.Metody dydaktyczne


Stosowane metody nauczania obejmują:

- przekazywanie wiedzy w formie wykładów,

- ćwiczenia praktyczne na symulatorach fantomowych,

- omówienie tematu i dyskusja,

- obserwacja przebiegu porodu i/lub wykonania badania ultrasonograficznego w ciąży,

- prezentacja jednostek chorobowych,

- inne zajęcia praktyczne, jak uczestniczenie w zbieraniu wywiadu położniczego,

- konsultacje – w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 12°°-14°°.Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UMB.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

prof. dr hab. med. Maciej Jóźwik
Symbol

i numer efektu kształcenia

zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

Opis kierunkowych

efektów kształcenia

Forma zajęć

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

wiedza

E.W10.

Zna uwarunkowania hormonalne kobiety w poszczególnych okresach życia.

wykłady, ćwiczenia

Metody podsumowujące:

- zaliczenie ustneMetody formujące:

- obserwacja pracy studenta

- ocena aktywności w czasie zajęć

- ocena przygotowania do zajęć

- dyskusja w czasie zajęć


E.W11.

Zna wpływ odżywiania w ciąży i uzależnień na rozwój płodu.

wykłady, ćwiczenia

E.W12.

Zna zasady prowadzenia ciężarnej w zakresie opieki stomatologicznej.

wykłady, ćwiczenia

umiejętności


kompetencje społeczne

K1

Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

wykłady, ćwiczenia

Metody podsumowujące:

- ocenianie ciągłe przez nauczyciela   (obserwacja)Metody formujące:

- obserwacja pracy studenta

- dyskusja w czasie zajęć

- opinie kolegówK2

Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

wykłady, ćwiczenia

K3

Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

wykłady, ćwiczenia

K4

Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta

wykłady
Punkty ECTS

1

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

5

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

10

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

-

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

-

  1. Udział w konsultacjachgodziny razem: 15

Samodzielna praca studenta:

  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)

10

  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów

5

  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego

10
godziny razem: 25
Treści programowe przedmiotu:

Efekty kształcenia

(symbol i numer)

Tematyka

E.W10. Zna uwarunkowania hormonalne kobiety w poszczególnych okresach życia.

Cykl miesięczny. Rozpoznanie ciąży. Przebieg kliniczny i zmiany hormonalne w ciąży fizjologicznej.

E.W11. Zna wpływ odżywiania w ciąży i uzależnień na rozwój płodu.

Budowa kanału rodnego. Przebieg porodu fizjologicznego. Sala Porodowa: Analiza przebiegu porodu fizjologicznego. Analiza przebiegu porodu patologicznego. Analiza zapisów kardiotokograficznych (KTG).

E.W12. Zna zasady prowadzenia ciężarnej w zakresie opieki stomatologicznej.

Ciąża a zagadnienia stomatologiczne. Obserwacja wykonania badania ultrasonograficznego w ciąży. Obserwacja ambulatoryjnej opieki położniczej i ginekologicznej.
Literatura podstawowa:

1.  Bręborowicz GH (Red). Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012.

2.  Panay N, Dutta R, Ryan A, Broadbent JAM. Położnictwo i ginekologia. Seria Crash Course. Wydanie I polskie. Wydawnictwo Urban & Partner, 2006.Literatura uzupełniająca:

1.  Troszyński M. Położnictwo ćwiczenia. Wydanie 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009.
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

1. Zaliczenie przedmiotu - na bazie obecności na wszystkich ćwiczeniach:

- sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń – na podstawie czynnego udziału w zajęciach i sprawdzenia wiadomości wymaganych programem;

- niezaliczenie ćwiczeń – obowiązek zaliczenia na najbliższych ćwiczeniach z przedmiotu;

- nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach – obowiązek odrobienia na najbliższych ćwiczeniach z przedmiotu.

2. Nieobecność nieusprawiedliwiona na 3 ćwiczeniach skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia.


prof. dr hab. Maciej Jóźwik

……………………………………………………………………………...(data i podpis osoby sporządzającej syllabus)

prof. dr hab. Piotr Knapp prof. dr hab. Maciej Jóźwik…………………………………………………….. …………………………..

(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)

Pobieranie 50.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna