Syllabus Wydział / Kierunek / Specjalność wydział nauk o zdrowiu/ Zdrowie PublicznePobieranie 223.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar223.58 Kb.Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ Zdrowie Publiczne

INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D

II stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

PodyplomoweProfil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).

Organizacja i zarządzanie cz. IV teoria kierowania

Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Zakład Organizacji i Zarządzania

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. Maria Danuta GłowackaWykaz osób prowadzących zajęcia: mgr inż. Ewa Jakubek

Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne
Punkty ECTS

3

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu


Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem

45

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie pisemnego referatu na wyznaczony temat i prezentacja ustna z wykorzystaniem multimediów, pozytywna ocena z końcowego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wykładów i seminariów.

Egzamin

Zaliczenie z ocenąZaliczenie

 1. Wykłady

15

 1. Seminaria

30

 1. Ćwiczenia
 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie

30

8. E – learning
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

C(W)1

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, motywowania, organizacji i kierowania pracą podwładnych

C(W)2


Prezentacja ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej oraz zespołowej


C(W)3


Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad skutecznej organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich

C(U)1

Wypracowanie umiejętności analizowania planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych organizacji

C(U)2

Wyrobienie umiejętności projektowania prac kierowniczych związanych z poprawą jakości funkcjonowania organizacji

C(U)3

Wypracowanie umiejętności dokonania wyboru odpowiedniego stylu kierowania w organizacji oraz prawidłowego określania barier występujących w procesie kierowniczym

C(KS)1

Uświadomienie konieczności uczenia się na stanowiskach menedżerskich przez całe życie i inspiracji procesu uczenia wobec podwładnych

C(KS)2

Przygotowanie do integracji i sprawnej organizacji pracy z zespołemC(KS)3

Uświadomienie ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu teorii kierowania


Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).


Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

EK (W)1


posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania i motywowania


C(W)1


EK(W)2


zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej oraz zespołowej przedsiębiorczości

C(W)1

C(W)2


EK(W)3rozumie podstawowe zasady skutecznej organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich

C(W)1

C(W)3EK (U)1


potrafi nakreślić plan rozwoju :strategiczny, taktyczny i operacyjny jednostki świadczącej usługi zdrowotne


C(U)1

EK (U)2potrafi zaprojektować harmonogram prac związanych z poprawą jakości i określić ich rolę w pracy kierowniczej


C(U)2

EK (U)3


posiada umiejętność wyboru odpowiedniego stylu kierowania do danej organizacji i potrafi określić bariery występujące w procesie kierowniczym

C(U)3

EK (KS)1


rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób
C(KS)1

EK (KS)2
wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu


C(KS)2

EK (KS)3
rozumie potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania


C(KS)1

C(KS)3


Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ

Symbol

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

TP1 - Kierowanie – pojęcia podstawowe

wykład

EK (W)1

EK (W)3


EK (KS)3


TP2 - Sprawne kierowanie zakładem opieki zdrowotnej a umiejętności menedżerskie

wykład

EK (W)1

EK(W)3TP3 - Doskonalenie organizacji, zmiana, konflikt

wykład

EK (W)1

EK(W)2


EK(W)3

EK (U)1TP4 - Algorytmy działania w rozwiązywaniu problemów w ochronie zdrowia

wykład

EK (W)1

EK (U)2TP5 - Kultura organizacji w kierowaniu zespołem pracowniczym, organizowanie pracy zespołowej

seminaria

EK (W)1

EK (W)2


EK (KS)2


TP6 - Przywództwo w organizacji (definiowanie przywództwa, kierownik jako przywódca, cechy przywódcze, przywództwo sytuacyjne)


seminaria

EK (W)1

EK(W)3


EK (U)3

EK (KS)3TP7 - Otoczenie organizacji opieki zdrowotnej ( wpływ otoczenia na proces kierowania, analiza PEST)


seminaria

EK (U)1


TP8 - Proces podejmowania decyzji kierowniczych ( typy decyzji kierowniczych, warunki podejmowania decyzji, behawioralne aspekty podejmowania decyzji)


seminaria

EK(W)2

EK(W)3TP9 - Motywowanie w kierowaniu (znaczenie motywacji do pracy, podejście do motywowania od strony treści, podejście do motywowania od strony procesu, podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia, współczesne poglądy na motywację, motywacja płacowa i pozapłacowa w ochronie zdrowia)


seminaria

EK (W)1

EK (U)2


EK (KS)1


TP10 - Informacja i komunikacja w kierowaniu (formy komunikacji w kierowaniu, poprawa skuteczności komunikowania, nowoczesne formy przepływu informacji)


seminaria

EK (KS)1

EK (W)1TP11 - Rozwiązywanie problemów kierowniczych

seminaria

EK (W)1

EK(W)3


EK (U)3


TP12 - Negocjacje w pracy kierownika placówki zdrowotnej (istota negocjacji, uwarunkowania, style negocjacji, przebieg procesu negocjacji, błędy i porażki w negocjacjach, cechy dobrego negocjatora)

seminaria

EK (W)1

EK(W)2TP13 - Jakość w kierowaniu


seminaria

EK (U)2


TP14 - Kierowanie zmianą w pracy kierowniczej


seminaria

EK (W)1

EK (U)2


EK (KS)1


TP15 - Kierowanie twórczością w zespole (istota innowacji, etapy procesu twórczego, sposoby stymulowania twórczości w organizacji ochrony zdrowia, zmiany w organizacji, modele procesu zmiany i opór wobec zmian, doskonalenie organizacji)

seminaria

EK (W)1

EK(W)2


EK (U)3


TP16 - Prezentacja projektów studenckich – przedstawienie programu motywacji dla

wybranego zakładu opieki zdrowotnej
seminaria

EK(W)1


Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Wykład, praca zespołowa, case study, dyskusja moderowana, ćwiczenia symulacyjne.

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Prezentacja multimedialna, papier A4, mazaki, foliogram, materiały źródłowe.

Wykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycji1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2.Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi, Difin, Warszawa 2007.

3. Stewart D. M., Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 2002.

4. Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycji1. red. Listwan T., Zarządzanie kadrami. Beck, Warszawa 2005.

2. Shortell S. M., Kałużny A.D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Vesalius, Kraków 2001.

3. Głowacka M.D., Galicki J., Mojs E., Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.


Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

Ocenianie formujące: dyskusje zgodne z realizowanym tematem

Ocenianie podsumowujące: ocena pracy pisemnej i prezentacji multimedialnej z wyznaczonego zakresu, aktywność na zajęciach, test zaliczeniowy obejmujący treści z wykładów i seminariówMetody oceny np. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

Test wiedzy, projekt

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK(W)1

TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP9,TP10,TP11,TP12,TP14,TP15,TP16

Wykład, seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja, warsztaty projektowe

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(W)2

TP3,TP5,TP8,TP12,TP15

Wykład, seminaria, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(W)3

TP1, TP2,TP3, TP6, TP8, TP11

Wykład, seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(U)1

TP3,TP7

Wykład, seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(U)2

TP4, TP9,TP13, T14

Wykład, seminaria, praca w grupach, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(U)3

TP6,TP11,TP15

Seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(KS)1

TP9, TP10,TP14

Seminaria, dyskusja, praca w grupach

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(KS)2

TP5

Seminaria, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(KS)3

TP1, TP6 TP3,TP7

Wykład, seminaria, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)

Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia

EK(W)1 posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania i motywowania


K_W30

K_W48


K_W49


M1_W09

S1A_W09


M1_W08

M1_W011


M1_W012

M1_W08


M1_W012

K_U06


K_U09

K_U26


K_U27

K_U32


K_U34

K_U40


K_U45

EK(W)2 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej oraz zespołowej przedsiębiorczości

K_K03

K_K18M1_K02

M1_K04


K_W37

K_W48


K_W49

K_K03, K_K05

K_K10, K_K18


EK(W)3 rozumie podstawowe zasady skutecznej organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich

K_K01

K_K05


K_K12


M1_K05

M1_K06


M1_K07

M1_K04


M1_K09

K_U15, K_U17

K_U19, K_U20

K_U21, K_U22

K_U25, K_U27

K_U28, K_U29

K_U30, K_U31

K_U33, K_U34

K_U35


EK(U)1 potrafi nakreślić plan rozwoju : strategiczny, taktyczny i operacyjny jednostki świadczącej usługi zdrowotne


K_W29

K_U06M1_W06

M1_U06


M1_U08

K_U07,K_U21

K_U26, K_U27

K_U32, K_U34

K_U36, K_U37

K_U33


K_U41, K_U42

K_U43, K_U46EK(U)2 potrafi zaprojektować harmonogram prac związanych z poprawą jakości i określić ich rolę w pracy kierowniczej


K_K07

K_K15


K_U22

K_U41


M1_K08

S1A_K04


M1_K05-06

K_U21, K_U26

K_U27, K_U33

K_U34, K_U37

K_U41, K_U42

K_U43, K_U46

M1_U12-13

S1A_U01-04

S1A_U06-08

M1_U05


EK (U)3 posiada umiejętność wyboru odpowiedniego stylu kierowania do danej organizacji i potrafi określić bariery występujące w procesie kierowniczym


K_U02

K_U14


M1_U03

M1_U12


M1_U13

M1_U03


EK(KS)1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób
K_W52

K_K04


K_K21


M1_W08

M1_K01-02

S1A_K06

M1_K06


K_K04,K_K21

EK(KS)2 wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu


K_U14

K_U15


K_K03

K_K13


K_K14

K_K15


K_K18

M1_U03

S1A_U06


M1_K02

M1_K04


M1_K05

M1_K06EK(KS)3 rozumie potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania


K_W52

K_K02M1_W08

M1_K02


K_K04, K_K21

K_U48


Syllabus

Wydział / Kierunek / Specjalność

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ Zdrowie Publiczne

INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarneI stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D

II stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

Podyplomowe


Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).

Organizacja i zarządzanie cz. IV teoria kierowania

Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Zakład Organizacji i Zarządzania

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. Maria Danuta GłowackaWykaz osób prowadzących zajęcia: mgr inż. Ewa Jakubek

Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne
Punkty ECTS

3

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu


Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem
Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie pisemnego referatu na wyznaczony temat i prezentacja ustna z wykorzystaniem multimediów, pozytywna ocena z końcowego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wykładów i seminariów.

Egzamin

Zaliczenie z ocenąZaliczenie

 1. Wykłady
 1. Seminaria
 1. Ćwiczenia
 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie
8. E – learning
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

C(W)1

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, motywowania, organizacji i kierowania pracą podwładnych

C(W)2


Prezentacja ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej oraz zespołowej


C(W)3


Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad skutecznej organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich

C(U)1

Wypracowanie umiejętności analizowania planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych organizacji

C(U)2

Wyrobienie umiejętności projektowania prac kierowniczych związanych z poprawą jakości funkcjonowania organizacji

C(U)3

Wypracowanie umiejętności dokonania wyboru odpowiedniego stylu kierowania w organizacji oraz prawidłowego określania barier występujących w procesie kierowniczym

C(KS)1

Uświadomienie konieczności uczenia się na stanowiskach menedżerskich przez całe życie i inspiracji procesu uczenia wobec podwładnych

C(KS)2

Przygotowanie do integracji i sprawnej organizacji pracy z zespołemC(KS)3

Uświadomienie ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu teorii kierowania


Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).


Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

EK (W)1


posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania i motywowania


C(W)1


EK(W)2


zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej oraz zespołowej przedsiębiorczości

C(W)1

C(W)2


EK(W)3rozumie podstawowe zasady skutecznej organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich

C(W)1

C(W)3EK (U)1


potrafi nakreślić plan rozwoju :strategiczny, taktyczny i operacyjny jednostki świadczącej usługi zdrowotne


C(U)1

EK (U)2potrafi zaprojektować harmonogram prac związanych z poprawą jakości i określić ich rolę w pracy kierowniczej


C(U)2

EK (U)3


posiada umiejętność wyboru odpowiedniego stylu kierowania do danej organizacji i potrafi określić bariery występujące w procesie kierowniczym

C(U)3

EK (KS)1


rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób
C(KS)1

EK (KS)2
wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu


C(KS)2

EK (KS)3
rozumie potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania


C(KS)1

C(KS)3


Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ

Symbol

Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenie, E- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

TP1 - Kierowanie – pojęcia podstawowe

wykład

EK (W)1

EK (W)3


EK (KS)3


TP2 - Sprawne kierowanie zakładem opieki zdrowotnej a umiejętności menedżerskie

wykład

EK (W)1

EK(W)3TP3 - Doskonalenie organizacji, zmiana, konflikt

wykład

EK (W)1

EK(W)2


EK(W)3

EK (U)1TP4 - Algorytmy działania w rozwiązywaniu problemów w ochronie zdrowia

wykład

EK (W)1

EK (U)2TP5 - Kultura organizacji w kierowaniu zespołem pracowniczym, organizowanie pracy zespołowej

seminaria

EK (W)1

EK (W)2


EK (KS)2


TP6 - Przywództwo w organizacji (definiowanie przywództwa, kierownik jako przywódca, cechy przywódcze, przywództwo sytuacyjne)


seminaria

EK (W)1

EK(W)3


EK (U)3

EK (KS)3TP7 - Otoczenie organizacji opieki zdrowotnej ( wpływ otoczenia na proces kierowania, analiza PEST)


seminaria

EK (U)1


TP8 - Proces podejmowania decyzji kierowniczych ( typy decyzji kierowniczych, warunki podejmowania decyzji, behawioralne aspekty podejmowania decyzji)


seminaria

EK(W)2

EK(W)3TP9 - Motywowanie w kierowaniu (znaczenie motywacji do pracy, podejście do motywowania od strony treści, podejście do motywowania od strony procesu, podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia, współczesne poglądy na motywację, motywacja płacowa i pozapłacowa w ochronie zdrowia)


seminaria

EK (W)1

EK (U)2


EK (KS)1


TP10 - Informacja i komunikacja w kierowaniu (formy komunikacji w kierowaniu, poprawa skuteczności komunikowania, nowoczesne formy przepływu informacji)


seminaria

EK (KS)1

EK (W)1TP11 - Rozwiązywanie problemów kierowniczych

seminaria

EK (W)1

EK(W)3


EK (U)3


TP12 - Negocjacje w pracy kierownika placówki zdrowotnej (istota negocjacji, uwarunkowania, style negocjacji, przebieg procesu negocjacji, błędy i porażki w negocjacjach, cechy dobrego negocjatora)

seminaria

EK (W)1

EK(W)2TP13 - Jakość w kierowaniu


seminaria

EK (U)2


TP14 - Kierowanie zmianą w pracy kierowniczej


seminaria

EK (W)1

EK (U)2


EK (KS)1


TP15 - Kierowanie twórczością w zespole (istota innowacji, etapy procesu twórczego, sposoby stymulowania twórczości w organizacji ochrony zdrowia, zmiany w organizacji, modele procesu zmiany i opór wobec zmian, doskonalenie organizacji)

seminaria

EK (W)1

EK(W)2


EK (U)3


TP16 - Prezentacja projektów studenckich – przedstawienie programu motywacji dla

wybranego zakładu opieki zdrowotnej
seminaria

EK(W)1


Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Wykład, praca zespołowa, case study, dyskusja moderowana, ćwiczenia symulacyjne.

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Prezentacja multimedialna, papier A4, mazaki, foliogram, materiały źródłowe.

Wykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycji1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2.Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi, Difin, Warszawa 2007.

3. Stewart D. M., Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 2002.

4. Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycji1. red. Listwan T., Zarządzanie kadrami. Beck, Warszawa 2005.

2. Shortell S. M., Kałużny A.D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Vesalius, Kraków 2001.

3. Głowacka M.D., Galicki J., Mojs E., Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.


Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

Ocenianie formujące: dyskusje zgodne z realizowanym tematem

Ocenianie podsumowujące: ocena pracy pisemnej i prezentacji multimedialnej z wyznaczonego zakresu, aktywność na zajęciach, test zaliczeniowy obejmujący treści z wykładów i seminariówMetody oceny np. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

Test wiedzy, projekt

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału

INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D,F,P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK(W)1

TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP9,TP10,TP11,TP12,TP14,TP15,TP16

Wykład, seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja, warsztaty projektowe

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(W)2

TP3,TP5,TP8,TP12,TP15

Wykład, seminaria, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(W)3

TP1, TP2,TP3, TP6, TP8, TP11

Wykład, seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(U)1

TP3,TP7

Wykład, seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(U)2

TP4, TP9,TP13, T14

Wykład, seminaria, praca w grupach, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(U)3

TP6,TP11,TP15

Seminaria, praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(KS)1

TP9, TP10,TP14

Seminaria, dyskusja, praca w grupach

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(KS)2

TP5

Seminaria, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


EK(KS)3

TP1, TP6 TP3,TP7

Wykład, seminaria, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja

formujące (F),

podsumowujące (P);

test wiedzy


Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)

Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia

EK(W)1 posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania i motywowania


K_W30

K_W48


K_W49


M1_W09

S1A_W09


M1_W08

M1_W011


M1_W012

M1_W08


M1_W012

K_U06


K_U09

K_U26


K_U27

K_U32


K_U34

K_U40


K_U45

EK(W)2 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej oraz zespołowej przedsiębiorczości

K_K03

K_K18M1_K02

M1_K04


K_W37

K_W48


K_W49

K_K03, K_K05

K_K10, K_K18


EK(W)3 rozumie podstawowe zasady skutecznej organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich

K_K01

K_K05


K_K12


M1_K05

M1_K06


M1_K07

M1_K04


M1_K09

K_U15, K_U17

K_U19, K_U20

K_U21, K_U22

K_U25, K_U27

K_U28, K_U29

K_U30, K_U31

K_U33, K_U34

K_U35


EK(U)1 potrafi nakreślić plan rozwoju : strategiczny, taktyczny i operacyjny jednostki świadczącej usługi zdrowotne


K_W29

K_U06M1_W06

M1_U06


M1_U08

K_U07,K_U21

K_U26, K_U27

K_U32, K_U34

K_U36, K_U37

K_U33


K_U41, K_U42

K_U43, K_U46EK(U)2 potrafi zaprojektować harmonogram prac związanych z poprawą jakości i określić ich rolę w pracy kierowniczej


K_K07

K_K15


K_U22

K_U41


M1_K08

S1A_K04


M1_K05-06

K_U21, K_U26

K_U27, K_U33

K_U34, K_U37

K_U41, K_U42

K_U43, K_U46

M1_U12-13

S1A_U01-04

S1A_U06-08

M1_U05


EK (U)3 posiada umiejętność wyboru odpowiedniego stylu kierowania do danej organizacji i potrafi określić bariery występujące w procesie kierowniczym


K_U02

K_U14


M1_U03

M1_U12


M1_U13

M1_U03


EK(KS)1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób
K_W52

K_K04


K_K21


M1_W08

M1_K01-02

S1A_K06

M1_K06


K_K04,K_K21

EK(KS)2 wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu


K_U14

K_U15


K_K03

K_K13


K_K14

K_K15


K_K18

M1_U03

S1A_U06


M1_K02

M1_K04


M1_K05

M1_K06EK(KS)3 rozumie potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, w tym teorii kierowania


K_W52

K_K02M1_W08

M1_K02


K_K04, K_K21

K_U48
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna