Syllabus Wydział nauk o zdrowiu kierunek Zdrowie PublicznePobieranie 75.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar75.18 Kb.Syllabus

Wydział NAUK o ZDROWIU

Kierunek Zdrowie Publiczne

Ścieżka Monitorowanie badań klinicznych

INFORMACJE OGÓLNE

Studia (odpowiednie podkreślić)

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ DII stopnia - stacjonarne

II stopnia - niestacjonarne

Podyplomowe


Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ).


DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Kod przedmiotu
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra Biologii i Ochrony Środowiska

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz,

Wykaz osób prowadzących zajęcia:

mgr Mirosława Kaszkowiak

mgr Jacek Sikora


Przedmioty wprowadzające. Wymagania wstępne

Fizjologia, biochemia

Samokształcenie: Znajomość układów integrujących organizm człowiekaPunkty ECTS

3

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem

45

Opanowanie materiału merytorycznego z zajęć seminaryjnych, praktycznych

i samokształceniaEgzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie 1. Wykłady
 1. Seminaria

20

 1. Ćwiczenia

25

 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie
8. E – learning
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


Cele kształcenia przedmiotu © wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)

Symbol

Cele kształcenia

C(W)1

Zna pojęcie homeostazy ustrojowej

C(W)2

Opanowanie podstaw wiedzy dotyczącej badań analitycznych stosowanych współcześnie w diagnostyce laboratoryjnej.

C(W)3

Zna zasady interpretacji podstawowych analiz.

C(U)1

Potrafi zaplanować wykonanie podstawowych badań z zakresu analityki medycznej

C(KS)1

Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).


Symbol

Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).

Odniesienie do celów kształcenia (symbol)

EK(W)1

Zna organizację laboratorium diagnostycznego, potrafi wskazać odpowiedni sprzęt laboratoryjny do

pobierania podstawowego materiału biologicznego.C(W)2

EK(W)2

Zna prawidłowe procedury przygotowania pacjeta do badań i pobrania materiału biologicznego. Zna wybrane parametry stosowane w diagnostyce wybranych chorób.

C(W)1

C(W)2

EK(W)3

Zna zasady poprawnej interpretacji wyników badań.

C(W)3

EK(U)1

Potrafi dobrać odpowiednie techniki oraz narzędzia badawcze stosowane w diagnostyce laboratoryjnej

C(U)1

EK (KS)1

Przestrzega zasad bezpiecznej pracy w laboratorium

C(KS)1

Symbol

Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania zatwierdzonego przez Radę WNoZ


Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, samokształcenieE- learning

Odniesienie do efektów kształcenia (symbol)

TP1

Wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej. Zapoznanie się z organizacją pracy laboratorium szpitalnego. Podstawy prawne i definicje (Ustawa o Diagnostyce Laboratoryjnej)

seminaria, ćwiczenia, samokształcenie


EK(W)1

EK (KS)1


TP2

Kryteria doboru badań laboratoryjnych. Ukierunkowana interpretacja wyników badań. Podstawowe badania biochemiczne i ich znaczenie w rozpoznawaniu, monitorowaniu oraz leczeniu chorób. Diagnostyka hematologiczna, koagulologiczna, serologiczna. Wykorzystanie diagnostyczne enzymów..

seminaria, ćwiczenia,

EK(W)2

EK(W)3

EK(U)1

TP3

Podstawowe wiadomości dotyczące wskaźników biochemicznych, elektrolitowych oraz markerów nowotworowych jako wykładników zmian patologicznych. Odpowiedź ostrej fazy.

seminaria,

EK(W)2


TP4

Badania płynów ustrojowych

 • morfologia

 • OB., CRP

 • gazometria

 • gospodarka wodno-elektrolitowa

 • gospodarka wapniem, fosforem i magnezem

 • białko

 • lipidy

 • enzymologia kliniczna – LDH, AspAT, AlAT, ALP

 • wątroba i drogi żółciowe – bilirubina + frakcje, AlAT, AspAT, ALP, albumina, GGTP,

 • diagnostyka związana z nieprawidłowymi wartościami glukozy : hipoglikemia, nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy, cukrzyca

ćwiczenia,

EK(W)1

EK(W)3

EK(U)1

EK(KS)1

Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

podające (, wykład, opis);

eksponujące (pokaz);

programowe ( przy użyciu książki, komputera, filmu); praktyczne

Środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia

Środki naturalne

Środki techniczne: wzrokowe, słuchowe, audiowizualneWykaz piśmiennictwa dla studenta

Piśmiennictwo podstawowe

do 4 pozycjiDiagnostyka laboratoryjna, red. B. Solnica, pzwl, 2013

Hyla-Klekot Lidia, Kokot Franciszek, Kokot Stefan Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja pzwl, 2011Piśmiennictwo uzupełniające

do 4 pozycjired. A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.Urban &Partner, 2009


Sposób oceny pracy studenta

Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F), podsumowujące (P)

Formujące

Podsumowujące – zaliczenieMetody oceny np. test wiedzy, test umiejętności, studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt

test wiedzy wielokrotnego wyboru

Kryteria oceny

Ocena lokalna

Definicja lokalna

Ocena ECTS

Definicja ECTS

5

Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje

A

Celujący – wybitne osiągnięcia

4,5

Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

B

Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4

Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje

C

Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

3,5

Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D

Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi błędami

3

Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje, z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)

E

Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria

2

Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)

FX, F

Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu materiału
INFORMACJE DODATKOWE

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu

Numery symboli treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Typy (D, F-dyskusja w trakcie zajęć, P) i metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK(W)1

TP1, TP4

seminaria, ćwiczenia,

P, F-,

EK(W)2

TP2, TP3

seminaria, ćwiczenia,

P, F-,

EK(W)3

TP2, TP4

seminaria, ćwiczenia,

P, F-,

EK(U)1

TP4

ćwiczenia,

P, F-,

EK (KS)1

TP1, TP4

seminaria, ćwiczenia,

P, F-,

Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)

Symbol

Przyporządkowanie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Odniesienie efektu kształcenia dla przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia

EK(W)1

­K_W02

M2_W03

EK(W)2

­K_W43

M2_W05

EK(W)3

­K_W01

M2_W03

EK(U)1

­K_U09

M2_U05

EK (KS)1

K_K15

M2_K06-08
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna