Symbol przedmiotu: A09 elektroenergetyczne sieci rozdzielczePobieranie 42.07 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar42.07 Kb.

Kierunek studiów: Elektrotechnika


Moduł "A": Wytwarzanie, przesył i rozdział energii elektrycznej

Symbol przedmiotu:A09

ELEKTROENERGETYCZNE SIECI ROZDZIELCZE

Semestr 6, godzin 75, rodzaje zajęć: wykład (45), lab. (30), projekt (15).

CELE:

Przygotowanie do eksploatacji i programowania rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych


PROGRAM:

Ogólna charakterystyka elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. Zasady programowania rozwoju i prognozowanie obciążeń elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej. Wybrane zagadnienia z zakresu eksploatacji i optymalizacji sieci rozdzielczych.


BIBLIOGRAFIA:

 1. Praca zbiorowa pod red. Kujszczyk Sz.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Tom 1 i 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

 2. Marzecki J., Parol M.: Komputerowe projektowanie rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

 3. Marzecki J.: Miejskie sieci elektroenergetyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

 4. Popczyk J., Żmuda K.: Sieci elektroenergetyczne. Ocena stanu i optymalizacja według podejścia probabilistycznego. Skrypty Uczelniane Pol. Śląskiej, nr 1612 Gliwice 1991 r.

 5. Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera Elektryka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1996.

 6. Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych pod. red. Jerzego Kulczyckiego. Wyd. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Poznań, czerwiec 2002.

METODY OCEN:

20% – zaliczenie projektu (sprawdzian ustny – 1 godz.) + 20% – zaliczenie laboratorium (2 sprawdziany pisemne – 1.5 godz. każdy) + 60% – egzamin ustny (1 godz.)

A09 ELECTRIC POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Semester 6, hours 75, type of classes: lecture (45), lab. (30), project (15)

AIMS:


Getting ready to exploitation and programming of development of the electric power distribution networks

PROGRAMME:

General characteristics of the electric power distribution networks. The basic principles of programming of electric power distribution networks development. Forecast of the network loads. Reliability and energy quality in power distribution networks problems. The selected problems of exploitation and optimisation of the power distribution networks.

BIBLIOGRAPHY: 1. Praca zbiorowa pod red. Kujszczyk Sz.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. Tom 1 i 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

 2. Marzecki J., Parol M.: Komputerowe projektowanie rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

 3. Marzecki J.: Miejskie sieci elektroenergetyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

 4. Popczyk J., Żmuda K.: Sieci elektroenergetyczne. Ocena stanu i optymalizacja według podejścia probabilistycznego. Skrypty Uczelniane Pol. Śląskiej, nr 1612 Gliwice 1991 r.

 5. Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera Elektryka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1996.

 6. Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych pod. red. Jerzego Kulczyckiego. Wyd. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Poznań, czerwiec 2002.

MODE OF ASSESSMENT

20 % – pass the project (oral test – 1 hour) + 20 % – pass the laboratory (2 written tests – 1.5 hours each) +60 % – oral exam (1 hour)

Kierunek studiów: Elektrotechnika


Moduł "A": Wytwarzanie, przesył i rozdział energii elektrycznej

Symbol przedmiotu:A11
GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

Semestr 7, godzin 75, rodzaje zajęć: wykład (45), projekt (30).

CELE:

Poznanie ekonomicznych podstaw wyboru rozwiązań technicznych w elektroenergetycePROGRAM:

Procesy inwestycyjne i rachunek kosztów w elektroenergetyce. Ekonomiczne uzasadnienie inwestycji w elektroenergetyce. Straty mocy i energii w sieciach elektrycznych oraz metody ich ograniczania. Wybór optymalnych parametrów urządzeń elektroenergetycznych. Taryfy opłat za energię elektryczną.

BIBLIOGRAFIA:


 1. Bernatek M., Matla R.: Gospodarka energetyczna w przemyśle. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1980.

 2. Gosztowt W.: Gospodarka elektroenergetyczna. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1971.

 3. Kulczycki J.: Optymalizacja struktur sieci elektroenergetycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1990.

 4. Laudyn D.: Rachunek kosztów w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999.

 5. Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych pod. red. Jerzego Kulczyckiego. Wyd. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Poznań, czerwiec 2002.

METODY OCEN:

40% – zaliczenie projektu (sprawdzian ustny – 1 godz.) + 60 % – egzamin ustny (1 godz.)
A11 POWER SYSTEMS ECONOMY
Semester 7, hours 75, type of classes: lecture (45), project (30)

AIMS:


Cognition of the economical base of choice the technical solutions in power engineering

PROGRAMME:

Investment processes, economical justification and cost calculation in power systems. Power and energy losses and their minimisation in the electric power network. Selection of optimal electrical devices rated parameters. Electric energy tariffs.

BIBLIOGRAPHY: 1. Bernatek M., Matla R.: Gospodarka energetyczna w przemyśle. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1980.

 2. Gosztowt W.: Gospodarka elektroenergetyczna. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1971.

 3. Kulczycki J.: Optymalizacja struktur sieci elektroenergetycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1990.

 4. Laudyn D.: Rachunek kosztów w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999.

 5. Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych pod. red. Jerzego Kulczyckiego. Wyd. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Poznań, czerwiec 2002.

MODE OF ASSESSMENT

40 % – pass the project (oral test – 1 hour) + 60 % – oral exam (1 hour)


Kierunek studiów: Elektrotechnika


Moduł "A": Wytwarzanie, przesył i rozdział energii elektrycznej

Symbol przedmiotu: AG04
INFORMATYKA W ELEKTROENERGETYCE

Semestr 6, godzin 75, rodzaje zajęć: wykład (30), lab (45)

CELE:

Wprowadzenie do zastosowań informatyki do kierowaniu pracą oraz programowania rozwoju systemu elektroenergetycznego


PROGRAM:

Dziedziny zastosowań informatyki w elektroenergetyce. Komputerowe systemy operacyjne. Systemy informatyczne do monitoringu i sterowania systemu elektroenergetycznego. Systemy informatyczne do rozliczeń za energię elektryczną. Oprogramowanie do komputerowego wspomagania programowania i rozwoju sytemu elektroenergetycznego.


BIBLIOGRAFIA:

Podręczniki: 1. Marzecki J., Parol M.: Komputerowe projektowanie rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

Czasopisma:

 1. Archiwum Energetyki Wyd. Polska Akademia Nauk (Biblioteka Gł. AGH)

 2. Biuletyn miesięczny. Wyd. Polske Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)

 3. ELEKTROENERGETYKA. Wyd. PSE S.A.

 4. IEEE Transaction on Power Delivery (dawniej IEEE Transaction on Power Apparatus and Sys-tems) (Biblioteka Gł. AGH)

 5. Raporty Grup Roboczych Konferencji Wielkich Sieci - CIGRÉ Reports (Biblioteka EP Kraków S.A.)

Inne:

Instrukcje do obsługi programów i systemów komputerowych stosowanych w elektroenergetyce


METODY OCEN:

zaliczenie laboratorium (2 sprawdziany praktyczne przy komputerze – 1.5 godz. każdy)AG04 COMPUTER SYSTEMS IN ELECTRICIC POWER SYSTEMS
Semester 6, hours 75, type of classes: lecture (30), lab. (45)
AIMS:

Introduction to the using the computer science to the managing and the programming of the development of the power systems.

PROGRAMME:

The scope of computer science application in electric power systems. Computer operating systems. Computer systems used to monitoring and control of electric power systems. Computer systems to account for electric energy. The programs to computer aid of power system development planning.

BIBLIOGRAPHY:

Textbooks: 1. Marzecki J., Parol M.: Komputerowe projektowanie rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

Periodicals:

 1. Archiwum Energetyki Wyd. Polska Akademia Nauk (Biblioteka Gł. AGH)

 2. Biuletyn miesięczny. Wyd. Polske Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)

 3. ELEKTROENERGETYKA. Wyd. PSE S.A.

 4. IEEE Transaction on Power Delivery (dawniej IEEE Transaction on Power Apparatus and Systems) (Biblioteka Gł. AGH)

 5. Raporty Grup Roboczych Konferencji Wielkich Sieci - CIGRÉ Reports (Biblioteka EP Kraków S.A.)

Other:

Instruction for use the computer systems and programs used in power system engineering


MODE OF ASSESSMENT

Pass the laboratory (2 practical tests at the computer – 1.5 hours each)


Kierunek studiów: Elektrotechnika


Specjalność: Elektroenergetyka

Symbol przedmiotu: RPOS AELEKTROENERGETYCZNE UKŁADY PRZESYŁOWE

Semestr 9, godzin 60, rodzaje zajęć: wykład (30), projekt (30)

CELE:

Poznanie specyfiki pracy układów służących do przesyłu energii na duże odległości oraz problemów występujących przy przesyle wielkich mocyPROGRAM:

Cechy charakterystyczne, układy pracy i zadania sieci przesyłowych. Przesył mocy na duże odległości. Środki zwiększenia zdolności przesyłowych linii najwyższych napięć. Sterowanie przepływem mocy w sieci przesyłowej. Układy przesyłowe prądu stałego. Wpływ linii najwyższych napięć na środowisko naturalne. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne linii przesyłowych najwyższych napięć.


BIBLIOGRAFIA:

Podręczniki i skrypty: 1. Bernas S.: Systemy elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1986.

 2. Cegielski M.: Sieci i systemy elektroenergetyczne. PWN, Warszawa 1979.

 3. Kinsner K., Serwin A., Sobierajski M., Wilczyński A.: Sieci elektroenergetyczne. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1993.

 4. Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1996.

 5. Kujszczyk Sz., Brociek S., Flisowski Z. Gryko J., Nazarko J., Zdun Z.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa, 1997.

 6. Machowski J., Białek J.W., Bumby J. R.: Power system dynamics and stability. John Wiley & Sons, 1997.

 7. Popczyk J.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. Pol. Śląska, skrypt nr 1196, Gliwice 1984.

Czasopisma:

 1. Archiwum Energetyki Wyd. Polska Akademia Nauk (Biblioteka Gł. AGH)

 2. Biuletyn Techniczny Sieci Elektroenergetyczne. Wyd. Gł. Biuro Studiów i Projektów Elektro-energetycznych ENERGOPROJEKT S.A. (Biblioteka EP Kraków S.A.)

 3. Biuletyn miesięczny. Wyd. Polske Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)

 4. ELEKTROENERGETYKA. Wyd. PSE S.A.

 5. IEEE Transaction on Power Delivery (dawniej IEEE Transaction on Power Apparatus and Sys-tems) (Biblioteka Gł. AGH)

 6. Raporty Grup Roboczych Konferencji Wielkich Sieci - CIGRÉ Reports (Biblioteka EP Kraków S.A.)

METODY OCEN:

40% – zaliczenie projektu (oral test – 1 hour) + 40 % – sprawdzian pisemny (1.5 godz.)
+20% – przygotowanie referatu
RPOS A POWER TRANSMISSION NETWORKS
Semester 9, hours 60, type of classes: lecture (30), project (30)

AIMS:


Acquitting with the specificity of working the long distance electric power transmission. Cognition of the problems occurring with high electric power transmission

PROGRAMME:

General characteristics, work scheme and tasks of the electric power transmission networks. Long distance electric power transmission. Means of increase capability of power transmission network. Control of load flow in power transmission networks. Direct current transmission systems. The transmission networks on environment. The modern constructions of high voltage transmission networks.
BIBLIOGRAPHY:

Textbooks & printed series of course lectures 1. Bernas S.: Systemy elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1986.

 2. Cegielski M.: Sieci i systemy elektroenergetyczne. PWN, Warszawa 1979.

 1. Kinsner K., Serwin A., Sobierajski M., Wilczyński A.: Sieci elektroenergetyczne. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1993.

 1. Kremens Z., Sobierajski M.: Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1996.

 2. Kujszczyk Sz., Brociek S., Flisowski Z. Gryko J., Nazarko J., Zdun Z.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa, 1997.

 3. Machowski J., Białek J.W., Bumby J. R.: Power system dynamics and stability. John Wiley & Sons, 1997.

 4. Popczyk J.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. Pol. Śląska, skrypt nr 1196, Gliwice 1984.

Periodicals:

 1. Archiwum Energetyki Wyd. Polska Akademia Nauk (Biblioteka Gł. AGH)

 2. Biuletyn Techniczny Sieci Elektroenergetyczne. Wyd. Gł. Biuro Studiów i Projektów Elektro-energetycznych ENERGOPROJEKT S.A. (Biblioteka EP Kraków S.A.)

 3. Biuletyn miesięczny. Wyd. Polske Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)

 4. ELEKTROENERGETYKA. Wyd. PSE S.A.

 5. IEEE Transaction on Power Delivery (dawniej IEEE Transaction on Power Apparatus and Sys-tems) (Biblioteka Gł. AGH)

 6. Raporty Grup Roboczych Konferencji Wielkich Sieci - CIGRÉ Reports (Biblioteka EP Kraków S.A.)

MODE OF ASSESSMENT40 % – pass the project (oral test – 0.5 hour) + 40 % – written tests (1.5 hours)
+20% – the paper preparation

Pobieranie 42.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna