Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona1/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze”STRATEGIA

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY

NA LATA 2007 – 2013 I DALSZE

(projekt, wersja 10 marca 2007)

Warszawa, marzec 2007

Spis treści:

1 WSTĘP 7

2 DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 10

2.1 Podstawowe dane o strukturze miasta 10

2.2 Zagospodarowanie przestrzenne miasta 12

2.3 Gospodarka 15

2.3.1 Poziom rozwoju i struktura gospodarki miasta 15

2.3.2 Znaczenie gospodarki miasta w skali regionu i kraju 25

2.3.3 Wyposażenie miasta w kapitał ludzki i fizyczny 28

2.3.4 Perspektywy rozwoju miasta 35

2.4 Strefa społeczna 37

2.4.1 Ludność i struktura demograficzna 37

2.4.2 Jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców miasta 41

2.4.3 Problemy społeczne miasta 43

2.4.4 Perspektywy rozwoju społecznego miasta 46

2.5 Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 46

2.6 Charakterystyka stanu istniejącego systemu transportowego 52

2.6.1 Warszawa jako węzeł transportowy 52

linię kolejową E75 Trakiszki - Białystok - Warszawa objętą umową AGC i zgłoszoną do umowy AGTC, 52

szlak drogowy E30 Berlin - Warszawa - Mińsk (proj. autostradę A-2) 52

linię kolejową E-20 Berlin - Kunowice - Warszawa - Terespol objętą umowami AGC i AGTC, z obwodnicą towarową CE20 Łowicz – Skierniewice – Łuków objętą umową AGTC), 52

szlak drogowy E77 z Gdańska do Warszawy i szlak E67 z Warszawy do Katowic (proj. autostradę A-1), fragment drogi krajowej Nr 7 i 8, 52

linię kolejową E65. 52

fragment proj. autostrady A-1 i drogi nr 10 oraz drogę nr 17 53

linię kolejową E28. 53

Warszawski węzeł drogowy 53

Warszawski Węzeł Kolejowy 54

Warszawski węzeł lotniczy 54

Transport autobusowy dalekobieżny 55

2.6.2 Powiązania regionalne 55

2.6.3 Motoryzacja 57

2.6.4 Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych 58

2.6.5 Wielkość ruchu dojazdowego i generowanego w Warszawie 59

2.6.6 Charakterystyka użytkowników systemu transportowego 68

2.6.7 Układ drogowo – uliczny 72

2.6.8 System transportu zbiorowego 75

2.6.9 System rowerowy 88

2.6.10 System transportu towarów 90

2.6.11 Ruch pieszy 93

2.6.12 Parkowanie 94

2.6.13 Organizacja i zarządzanie ruchem 97

2.6.14 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 105

2.6.15 Nakłady finansowe na transport 111

2.6.16 Silne i słabe strony systemu transportowego 117

2.6.17 Szanse i zagrożenia dla rozwoju systemu transportowego 119

3 POLITYKA TRANSPORTOWA WARSZAWY 122

3.1 Potrzeba sformułowania polityki transportowej 122

3.1.1 Historia planowania przestrzennego i komunikacyjnego w Warszawie 122

3.1.2 Warianty polityki transportowej dla m.st. Warszawy 127

3.2 Doświadczenia zagraniczne 128

3.3 Polityka transportowa m.st. Warszawy 129

3.3.1 Cel generalny 129

3.3.2 Cele główne i szczegółowe 130

3.4 Środki realizacji polityki transportowej 138

3.5 Zasady realizacji polityki transportowej 142

3.6 Wnioski dotyczące kierunków polityki przestrzennej 146

4 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY 148

4.1 System transportu drogowego 149

4.1.1 Wstęp 149

4.1.2 Planowany rozwój układu dróg krajowych w rejonie Warszawy 150

4.1.3 Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu drogowego Warszawy 152

dla biur i urzędów 159

dla handlu i usługi 159

dla mieszkańców 159

4.2 System transportu publicznego 161

4.2.1 Wstęp 161

4.2.2 Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu transportu publicznego 161

4.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 171

4.4 Transport rowerowy 174

4.4.1 Wstęp 174

4.4.2 Zasady rozwoju systemu 175

4.4.3 Zadania w strategii rozwoju systemu rowerowego 175

4.5 Podsumowanie 178

4.5.1 Priorytety 178

4.5.2 Koszty i korzyści społeczne 179

4.5.3 Oddziaływanie na środowisko 1805 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY NA LATA 2007-2013 i DALSZE 182

5.1 Realizacja celów strategicznych m.st. Warszawy 182

5.2 Zasięg terytorialny 183

5.3 Rozwój i integracja systemu transportowego na terenie aglomeracji warszawskiej. 184

5.4 Zadania planowane do realizacji w okresie 2007-2013 i później 189

Zakłada się możliwość uzupełnienia listy projektów o przedsięwzięcia, które zostaną zidentyfikowane w trakcie dalszych prac, a które będą wpisywać się w sposób realizacji postawionych celów Strategii. W polu dyskusji, jako działania drugoplanowe, pojawiają się następujące projekty: 199

5.5 Prognozy funkcjonowania systemu transportowego i priorytety realizacyjne 200

5.6 Zadania priorytetowe 202

5.7 Projekty m.st. Warszawy przewidziane do zgłoszenia do finansowania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 204

5.8 Wskaźniki monitorowania projektów zgłaszanych do finansowania 227

5.9 System wdrażania 228

5.9.1 Uwagi ogólne 228

5.9.2 Kompetencje komórek, jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy zaangażowanych w realizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy 229

5.9.3 System wdrażania (wnioskowanie o środki, kontrola, raportowanie) 235

5.10 Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 235

5.10.1 System monitorowania projektów zgłaszanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej i realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego 236

5.10.2 Sposoby oceny realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego 240

5.11 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 242

5.12 5.11. Zasady promocji Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-13 i dalsze 243

6 ZASADY PROMOCJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 244


Zespół sporządzający „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze”: • Andrzej Brzeziński

 • Magdalena Rezwow

 • Marek Roszkowski

 • Wojciech Suchorzewski
 • Mieczysław Reksnis – koordynacja prac ze strony Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M.st. WarszawyAutorzy korzystali z materiałów przesłanych lub opracowanych przez:

 • Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

 • Biuro Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy

 • Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

 • Zarząd Dróg Miejskich

 • Zarządu Transportu Miejskiego

 • Metro Warszawskie sp. z o.o.

 • Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

 • SKM sp. z o.o

Pobieranie 2.71 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna