Systemu transportowego warszawy


System transportu zbiorowegoPobieranie 2.71 Mb.
Strona12/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34

2.6.8System transportu zbiorowego


Zasady funkcjonowania transportu zbiorowego

W świetle ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy miejski transport zbiorowy jest przedsięwzięciem publicznym o charakterze infrastrukturalnym mającym znaczenie dla całego miasta. Rada m.st. Warszawy zajmuje się ustalaniem polityki transportowej oraz polityki taryfowej, poprzez ustalenie cen za usługi przewozowe oraz nadawanie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Finansowanie komunikacji miejskiej odbywa się z budżetu miasta zatwierdzanego przez Radę Miasta.

Za realizacją polityki transportowej, ustalanie obowiązujących taryf za usługi przewozowe oraz realizację polityki finansowej z budżetu miasta odpowiada Prezydent Warszawy.

Obecnie obowiązująca organizacja transportu zbiorowego w Warszawie oparta jest na podziale kompetencji polegającej na oddzieleniu nadzoru od realizacji usług. Transportem miejskim na obszarze Warszawy zarządza Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) powołany Uchwałą Rady m.st. Warszawy. Przedmiotem działania ZTM jest programowanie, organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu zbiorowego na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie potrzeb miejskiego transportu zbiorowego.

Zasięg działania ZTM przekracza granicę administracyjną miasta Warszawy w zakresie komunikacji autobusowej i kolejowej – Szybka Kolej Miejska.

Linie podmiejskie autobusowe działające pod nadzorem ZTM, obejmują swoim zasięgiem szereg gmin podwarszawskich. Z gminami tymi ZTM posiada umowy w sprawie obsługi komunikacyjnej. Określają one układ tras i przystanków oraz rozkłady jazdy linii podmiejskich, jak również określają poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie.

Podobne porozumienia dotyczą obsługi SKM.

Na obszarze Warszawy i aglomeracji warszawskiej działają obecnie następujący przewoźnicy: 1. Przewoźnicy realizujący usługi przewozowe zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w tym:

 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. (MZA),

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. (TW),

 • Metro Warszawskie Sp. z o.o (MW),

 • Szybka Kolej Miejska Sp. z.o.o (SKM),

   • CONNEX Sp. z o.o. (Gr. „50”),

   • ITS Michalczewski,

   • Mobilis,

   • PKS Grodzisk Mazowiecki (Gr. Północ i Gr. Południe).

 1. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

 2. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

 3. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, mające różny status: przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

 4. Przewoźnicy gminni i prywatni obsługujący jak dotychczas w niewielkim zakresie gminy i miasta podwarszawskie i ich powiązania ze stolicą (m.in. Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Józefów, Legionowo, Pruszków, Otwock, Serock). Liczba tych przewoźników systematycznie rośnie.

Przewoźnicy prywatni działają na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, która ustala zasady udzielania zezwoleń przewoźnikom realizującym przewozy w regularnym transporcie publicznym. W zależności od zasięgu linii komunikacyjnej oraz siedziby przedsiębiorcy, zezwolenia udziela właściwy starosta lub marszałek województwa.

Zezwolenia na prowadzenie działalności przewozowej, na trasach podmiejskich, poza liniami autobusowymi nadzorowanymi przez ZTM, są wydawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (Wydział Transportu Drogowego).

W odniesieniu do transportu kolejowego, pasażerskie przewozy regionalne i aglomeracyjne realizuje obecnie spółka „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o., utworzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51% udziałów) i PKP Przewozy Regionalne (49% udziałów). Przedmiotem działalności spółki są przede wszystkim regionalne przewozy pasażerskie oraz świadczenie usług związanych z transportem kolejowym (m.in. pasażerski i towarowy transport kolejowy miejski i międzymiastowy). Spółka rozpoczęła działalność 1 stycznia 2005 roku z chwilą wejścia w życie nowego rozkładu jazdy pociągów.

Obsługę podróży aglomeracyjnych rozpoczęła także spółka Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. utworzona przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. i Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Większościowym akcjonariuszem spółki (99,7% udziałów) jest miasto stołeczne Warszawa, a pozostałe udziały są w posiadaniu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. (0,18% udziałów). Spółka ta została zawiązana w celu zorganizowania, uruchomienia i zarządzania systemem przewozów pasażerów w oparciu o istniejące w aglomeracji warszawskiej linie kolejowe. Obecnie SKM obsługuje trasę Pruszków – Warszawa – Zachodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia – Warszawa Wola Grzybowska.

Obie spółki kolejowe korzystają z infrastruktury kolejowej zarządzanej i udostępnianej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na rynku usług kolejowych działa także spółka PKP Warszawska Kolej Dojazdowa, która od 22 grudnia 2000 r. funkcjonuje na podstawie kodeksu spółek handlowych i posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. zarządza, eksploatuje i prowadzi przewozy na liniach podmiejskich: • Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Maz. Radońska;

 • Podkowa Leśna – Milanówek Grudów;

 • Pruszków – Komorów.

WKD spełnia dwie funkcje:

 • wspomaga i uzupełnia od południa obsługę miejscowości podwarszawskich na tym kierunku, dla którego podstawowe znaczenie ma linia grodziska, którą kursują pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz

 • spełnia podstawową rolę w obsłudze komunikacją zbiorową miejscowości, które rozwijają się wzdłuż tej trasy (m.in. Michałowice, Komorów, Otrębusy).

Dzienne przewozy WKD oscylują wokół liczby 26.000 pasażerów, przy czym około 50 % to uczniowie i studenci warszawskich szkół. Liczba pasażerów w godzinie szczytu porannego na granicy Warszawy, w kierunku do Warszawy, zgodnie z Warszawskim Badaniem Ruchu 2005, wynosi na linii WKD – 1.800, na linii kolei podmiejskiej Grodzisk Mazowiecki – Warszawa - 3.100. Tabor eksploatowany na linii WKD obejmuje 35 zespołów elektrycznych normalnotorowych serii EN 94, dostosowanych do napięcia 600 V. Jednostki te zostały wyprodukowane w latach 1970-1972 przez wrocławskie zakłady „PAFAWAG”.

30 września 2005 r. została podpisana umowa pomiędzy PKP S.A. i Konsorcjum Samorządowym w sprawie zakupu Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Umowa przewidywała następujące pakiety udziałów w spółce WKD: 27,07% - samorządy gmin zlokalizowane wzdłuż linii WKD, 33% - m.st. Warszawa oraz 39,93 % - Województwo Mazowieckie. Umowa do dnia dzisiejszego nie została uruchomiona.Komunikacja autobusowa

Dane ogólne

Podstawowym środkiem transportu zbiorowego w Warszawie są autobusy. Przewoźnicy działający na zlecenie ZTM obsługują w komunikacji miejskiej i podmiejskiej (według stanu na styczeń 2006 r.): • 176 linii dziennych, w tym:

 • 93 linie zwykłe,

 • 13 linii zwykłych okresowych,

 • 5 linii ekspresowych,

 • 24 linie przyspieszone,

 • 10 linii przyspieszonych okresowych,

 • 29 linii podmiejskich,

 • 2 linie podmiejskie okresowe,

 • 14 linii nocnych.

W przypadku linii autobusowych dziennych:

 • łączna długość linii wynosi 2982,3 km, w tym poza m.st. Warszawą 310,1 km,

 • łączna długość tras autobusowych wynosi 980,4 km, w tym poza m.st. Warszawą 272 km.

W odniesieniu do linii autobusowych nocnych:

 • łączna długość linii wynosi 463,8 km,

 • łączna długość tras autobusowych wynosi 330,9 km.

Średnia długość linii autobusowych wynosi 17,1 km, przy czym najkrótsza linia (nr 113) liczy 3,48 km, a linia najdłuższa (nr 408) liczy 28,38 km.

W przypadku linii zwykłych ich charakterystyki są następujące: • średnia długość linii – ok. 16,1 km,

 • średnia odległość międzyprzystankowa – 512 m (stałe), 531 m (okresowe),

 • średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni – ok. 21 km/h.

W odniesieniu do linii przyśpieszonych ich charakterystyki są następujące:

 • średnia długość linii – ok. 19,0 km,

 • średnia odległość międzyprzystankowa – 785 m (stałe), 839 m (okresowe),

 • średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni – 23,2 km/h (stałe), 22,5 km/h (okresowe).

W przypadku linii podmiejskich ich charakterystyki są następujące:

 • średnia długość linii – ok. 18,3 km,

 • średnia odległość międzyprzystankowa – 690 m (stałe), 596 m (okresowe),

 • średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni – 25,9 km/h (stałe), 22,4 km/h (okresowe).

W przypadku linii ekspresowych ich charakterystyki są następujące:

 • średnia długość linii – 18,5 km,

 • średnia odległość międzyprzystankowa – 1185 m,

 • średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni – 22,9 km/h.

W odniesieniu do linii nocnych ich charakterystyki są następujące:

 • średnia długość linii – 18,5 km,

 • średnia odległość międzyprzystankowa – 515 m,

 • średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni – 29,5 km/h.

Tabor

Tabor autobusowy liczy 1670 pojazdów w tym 790 niskopodłogowych (47%). Wskaźnik wykorzystania taboru jest na poziomie 83%.

W godzinie szczytu na liniach miejskich i podmiejskich kursuje 1395 wozów (szczyt poranny) i 1349 wozów (szczyt popołudniowy).

Liczba przystanków autobusowych wynosi 3374 sztuki. Średnia odległość międzyprzystankowa jest zróżnicowana: dla linii zwykłych wynosi ok. 512-531 m, dla linii przyspieszonych ok. 785-839m, dla linii ekspresowych ok. 1185 m, a na liniach podmiejskich 596-689 m. Odległości te należy ocenić jako prawidłowe, zapewniające dobre warunki obsługi komunikacyjnej.Częstotliwość kursowania

Częstotliwości kursowania autobusów są zróżnicowane. W godzinach szczytu porannego: • na 32 liniach (18%) obowiązuje częstotliwość poniżej 10 minut,

 • na 50 liniach (29%) obowiązuje częstotliwość co 10-14,9 minut,

 • na 36 liniach (21%) obowiązuje częstotliwość co 15-19,9 minut,

 • na 24 liniach (14%) obowiązuje częstotliwość co 20-29,9 minut,

 • na 32 liniach (18%) obowiązuje częstotliwość powyżej 30 minut.

W godzinach międzyszczytowych:

 • na 15 liniach (10%) obowiązuje częstotliwość co 10-14,9 minut,

 • na 43 liniach (28%) obowiązuje częstotliwość co 15-19,9 minut,

 • na 37 liniach (24%) obowiązuje częstotliwość co 20-29,9 minut,

 • na 58 liniach (38%) obowiązuje częstotliwość powyżej 30 minut.

W godzinach szczytu popołudniowego: • na 9 linii (5 %) obowiązuje częstotliwość poniżej 10 minut

 • na 57 liniach (33%) obowiązuje częstotliwość co 10-14,9 minut,

 • na 41liniach (24%) obowiązuje częstotliwość co 15-19,9 minut,

 • na 30 liniach (17%) obowiązuje częstotliwość co 20-29,9 minut,

 • na 37 liniach (21%) obowiązuje częstotliwość powyżej 30 minut.

W soboty i dni świąteczne:

 • na 4 liniach (3%) obowiązuje częstotliwość co 10-14,9 minut,

 • na 28 liniach (19%) obowiązuje częstotliwość co 15-19,9 minut,

 • na 54 liniach (36%) obowiązuje częstotliwość co 20-29,9 minut,

 • na 62 liniach (42%) obowiązuje częstotliwość powyżej 30 minut.

Szacowana podaż miejsc w autobusach przy standardzie napełnienia 6 osób/m2 pow. do stania przedstawia się następująco:

 • w dzień powszedni w godzinach szczytu przewozowego – 181 200 miejsc,

 • w dzień powszedni w godzinach międzyszczytowych – 104 900 miejsc,

 • w sobotę i w dni świąteczne – 89 100 miejsc.

Praca przewozowa i wskaźniki jakości

Wielkość planowej, miesięcznej pracy przewozowej w komunikacji autobusowej wynosi ok. 8,86 mln wozokm (grudzień 2005). Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wynosi ok. 38,8 mln, w tym 24,8 mln osób w dni powszednie, 9,5 mln w soboty i dni powszednie niestandardowe oraz 4,5 mln w dni świąteczne.

Punktualność autobusów rozumiana jako procentowy udział liczby odjazdów z punktu kontrolnego uznanych jako punktualne (w tolerancji +2, -3 min) w łącznej zaobserwowanej liczbie odjazdów w danym dniu jest szacowana na (grudzień 2005r):


 • Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. – 92,9%,

 • CONNEX Sp. z o.o. – 93,3%,

 • PKS Grodzisk Maz. – 91,6%,

 • ITS Michalczewski – 93,6%,

 • Mobilis – 93,40%.

Zawodność rozumiana jako procentowy udział liczby półkursów wadliwych (nie zrealizowanych w całości) do łącznej rozkładowej liczby półkursów na dany dzień jest szacowana na:

 1. Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. – 1,02%,

 2. CONNEX Sp. z o.o. – 0,43-0,45% – 0,41%,

 3. PKS Grodzisk Maz. – 0,82%,

 4. ITS Michalczewski – 0,095%,

 5. Mobilis – 1,11%.

W Warszawie zbiega się także gęsta sieć linii autobusowych, obsługiwanych przez przedsiębiorstwa PPKS oraz innych przewoźników prywatnych. Linie autobusowe prowadzone są głównie po drogach krajowych i wojewódzkich. Na terenie Warszawy funkcjonują 4 dworce autobusowe: Zachodni, Gdański (dawniej Marymont), Stadion i Metro Wilanowska (Południowy). Obiektem o pełnym standardzie jest tylko Dworzec Zachodni. Wielu z przewoźników autobusowych nie korzysta z dworców, a ich linie kończą bieg w różnych punktach w mieście.Komunikacja tramwajowa

Dane ogólne

Według stanu na styczeń 2006 r system komunikacji tramwajowej w Warszawie składa się z 26 linii tramwajowych (stałych), obsługiwanych przez spółkę Tramwaje Warszawskie. Łączna długość linii tramwajowych wynosi ok. 393,5km natomiast średnia długość linii tramwajowych wynosi 15,1km.

Charakterystyki linii tramwajowych są następujące:


 • średnia odległość międzyprzystankowa – 447 m,

 • średnia prędkość komunikacyjna w dzień powszedni – 18,5 km/h,

 • średnia prędkość eksploatacyjna w dzień powszedni – 15,0 km/h.

Średnia prędkość komunikacyjna w komunikacji tramwajowej jest stosunkowo niska pomimo dużego udziału torowisk wydzielonych z jezdni i tym samy znacznego uniezależnienia tego środka transportu od zatłoczenia ulic ruchem samochodowym. Szczególnie niekorzystny wpływ na warunki ruchu tramwajów mają jednak programy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, które nie uwzględniają priorytetów w ruchu środków komunikacji zbiorowej.

Średnia odległość międzyprzystankowa (447 m) jest nieco krótsza niż w przypadku komunikacji autobusowej.Tabor

Łączna liczba taboru tramwajowego będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie wynosi 859 wagonów (stan na październik 2005r). Na liniach stałych w dzień powszedni, w okresie szczytu przewozowego, znajduje się ok. 672 wozów w ruchu (średnio z dwóch szczytów – dane z grudnia 2005), a w niedziele i święta 398 wozów.

Średnia wieku taboru tramwajowego jest niezadowalająca. Według stanu na 31.12.2005, 297 wagonów, (tj. 34,6% stanu) jest w wieku powyżej 30 lat, natomiast 85 wagonów jest w wieku 21 – 30 lat, co daje łączną liczbę 382 wagonów (44,5%) w wieku powyżej 20lat.. Jedynie ok. 19% można uznać za nowy, którego wiek nie przekracza 10 lat.

Podaż miejsc w pociągach tramwajowych wynosi: • w dzień powszedni w godzinach szczytu przewozowego – 89,75 tys. miejsc/godzinę,

 • w dzień powszedni w godzinach międzyszczytowych – 61,5 tys. miejsc/godzinę,

 • w soboty i dni świąteczne – 49 tys. miejsc/godzinę.

Częstotliwość kursowania

Częstotliwości kursowania tramwajów są zróżnicowane. W godzinach ruchu szczytowego: • na 6 liniach (23%) obowiązuje częstotliwość co 5 minut,

 • na 18 liniach (69%) obowiązuje częstotliwość co 10 minut,

 • na 2 liniach (8%) obowiązuje częstotliwość co 20 minut.

W godzinach międzyszczytowych:

 • na 5 liniach (19%) obowiązuje częstotliwość co 7-8 minut,

 • na 19 liniach (73%) obowiązuje częstotliwość co 15 minut,

 • na 2 liniach (8%) obowiązuje częstotliwość co 30 minut.

W soboty i dni świąteczne występują dwa przedziały częstotliwości w poszczególnych okresach dnia:

 • 4.00 – 7.45 oraz 19.15 – 23.00

 • na 24 liniach (92,3%) obowiązuje częstotliwość co 20 minut,

 • na 2 liniach (7,7%) obowiązuje częstotliwość co 40 minut,

 • 7.45 – 19.15:

 • na 24 liniach (92,3%) obowiązuje częstotliwość co 15 minut,

 • na 2 liniach (7,7%) obowiązuje częstotliwość co 30 minut,

Praca przewozowa i wskaźniki jakości

Wielkość planowej, miesięcznej pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej wynosi ok. 4,174 mln wozokm. (dane z grudnia 2005). Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wyniosła ok. 21,35 mln, w tym 13,6 mln w dni powszednie, 5,5 mln w soboty i dni powszednie niestandardowe oraz 2,25 mln w dni świąteczne.

Punktualność tramwajów rozumiana jako procentowy udział liczby odjazdów z punktu kontrolnego uznanych jako punktualne (w tolerancji +2, -3 min) w łącznej zaobserwowanej liczbie odjazdów w danym dniu jest szacowana na 94,8% (grudzień 2005r). Zawodność rozumiana jako procentowy udział liczby półkursów wadliwych (nie zrealizowanych w całości) do łącznej rozkładowej liczby półkursów na dany dzień jest szacowana na 0,75% (minimalna - 0,3, maksymalna – 1,71).

Infrastruktura torowo-elektryczna

Infrastrukturę torowo-elektryczną tworzą obiekty i urządzenia związane z eksploatacją sieci torowej, systemem zasilania trakcyjnego i sterowania zwrotnicami.

Według stanu na październik 2005 (bez uwzględnienia trasy tramwajowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich od pętli Nowe Bemowo do ul. Broniewskiego) sieć torowa Tramwajów Warszawskich obejmuje łączną długość 275,4 km toru pojedynczego (kmtp), na którą składają się:


 • tory eksploatowane w ruchu pasażerskim (szlakowe, na pętlach, w węzłach) – 241,7 kmtp,

 • tory gospodarcze (w zajezdniach, itp.) – 33,7 kmtp.

Cechą charakterystyczną sieci torowej Tramwajów Warszawskich jest mały udział torowisk wspólnych z jezdnią (o łącznej długości 26 kmtp), przy czym niekorzystnym czynnikiem dla eksploatacji tej grupy torowisk jest ich konstrukcja oparta na podbudowie z tłucznia kamiennego, bardzo podatnej na deformacje i wymagającej częstych napraw. Torowiska wspólne z jezdnią na znacznie trwalszej podbudowie betonowej lub asfaltobetonowej występują tylko na łącznej długości 1,5 kmtp.

Szczególnymi obiektami sieci torowej wpływającymi na jej sprawną eksploatację są zwrotnice, występujące w odgałęzieniach tras (węzły trójkątne o różnym stopniu rozwinięcia), skrzyżowaniach tras, pętlach i mijankach oraz w zajezdniach i w bazie torowo-sprzętowej. Spośród 740 zwrotnic, 637 zwrotnic jest ogrzewanych elektrycznie (86%) a 142 zwrotnic (19%) jest przystosowanych do zdalnego przestawiania drogą radiową przez prowadzącego tramwaj.

System zasilania trakcyjnego bazuje na 40 podstacjach o łączne mocy 124,8 MW i o różnym stopniu wyposażenia i na sieci trakcyjnej wykonanej jako tzw. sieć skompensowana na długości odpowiadającej długości torów.

Ogólna charakterystyka priorytetów dla tramwajów

W komunikacji tramwajowej w Warszawie zasadnicze ułatwienia w ruchu pociągów wynikają ze znaczącego udziału torowisk wydzielonych z jezdni ulicznych (ok. 80% długości torów eksploatowanych jest przez ruch pasażerski). Jest to niewątpliwie istotnym walorem warszawskiej komunikacji tramwajowej, jednak nie w pełni wykorzystanym. W sygnalizacji praktycznie nie są stosowane priorytety dla ruchu pociągów tramwajowych.

Obecnie wdrażane są priorytety dla tramwajów na nowej trasie tramwajowej na Bemowie. Trasa ta została wyposażona w system detekcji tramwajów, umożliwiający przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do systemu sterowania ruchem oraz przyznawanie priorytetu dla tramwaju w punktach kolizji z układem drogowym.
System metra

Dane ogólne

System metra składa się z jednej linii o długości 17,2 km łączącej Kabaty z Pl. Wilsona. Na linii zlokalizowano 16 stacji, średnio co ok. 1000 m.

Średnia prędkość komunikacyjna metra w dzień powszedni wynosi 37,5 km/h, natomiast eksploatacyjna 30,9 km/h.

Obsługę techniczną I linii metra zapewnia stacja techniczno-postojowa Kabaty.

W budowie jest kolejny odcinek pierwszej linii metra od Pl. Wilsona do stacji Słodowiec, oraz ostatni odcinek 1 linii od stacji Słodowiec do stacji Młociny wraz z zintegrowanym węzłem przesiadkowym (metro, tramwaj, autobus, parking typu „parkuj i jedź”.

Tabor

Łączna liczba taboru w inwentarzu wynosi 33 pociągi, w tym:  • 15 pociągów czterowagonowych obsługiwanych przez 60 wagonów serii 81, produkcji rosyjskiej,

  • 18 pociągów sześciowagonowych obsługiwanych przez 108 wagonów typu Metropolis, produkcji koncernu Alstom.

Średni wiek taboru wynosi około 7 lat.

Częstotliwość kursowania

W godzinie szczytu komunikacyjnego, w dzień powszedni kursują łącznie 22 pociągi. Średnia częstotliwość kursowania pociągów metra w szczycie komunikacyjnym, w dzień powszedni wynosi 3 - 4 minuty, natomiast poza szczytem od 4 - 5 minut do 8 - 9 minut.

W soboty, w godzinie szczytu kursuje łącznie 13 pociągów, z częstotliwością ok. 5 – 6 minut w godzinach szczytu oraz 8 – 9 minut poza godzinami szczytu.

Natomiast w niedziele i święta, maksymalnie w godzinie kursuje 11 pociągów. Średnia częstotliwość kursowania metra w soboty, niedziele i święta wynosi ok. 6 minut przez znaczną część dnia (7.00 – 21.00), natomiast w pozostałych okresach wynosi 8 – 9 minut.Podaż miejsc i praca przewozowa

Podaż miejsc w metrze (w jednym kierunku) jest szacowana przy niskim z punktu widzenia wygody pasażerów standardzie napełnienia 8 osób/m2 pow. do stania i przedstawia się następująco: • w dzień powszedni w godzinach szczytu przewozowego – 26 590 miejsc,

 • w dzień powszedni w godzinach międzyszczytowych – 21 590 miejsc,

 • w soboty – 17 000 miejsc,

 • w dni świąteczne – 14 170 miejsc.

Wielkość planowej, miesięcznej pracy przewozowej metra wynosi ok. 1,411 mln wozokm. (dane z grudnia 2005). Szacunkowa liczba pasażerów przewożonych w ciągu miesiąca wynosi ok. 7,78 mln, w tym ok. 6,53 mln osób w dni powszednie, ok. 0,71 mln w soboty i dni powszednie niestandardowe oraz ok. 0,54 mln w dni świąteczne.

Maksymalne pomierzone potoki wyniosły 378 tys. pasażerów w dobie i ok. 34 tys. osób w godzinie szczytu porannego w obu kierunkach, w tym 20,1 tys. w kierunku Centrum oraz 13,9 tys. w kierunku Kabat (stacja Wilanowska).Kolej

Podstawowe powiązania Warszawy z obszarem Województwa Mazowieckiego, w zakresie transportu zbiorowego zapewnia także kolej regionalna i aglomeracyjna. Kolej podmiejska służy głównie do obsługi podróży z obszaru aglomeracji, w tym z takich miejscowości jak: Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Wołomin, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Otwock, Warka, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Sochaczew, Piastów, Pruszków, Błonie i Ożarów.

System kolei podmiejskiej w aglomeracji warszawskiej składa się z 7 zelektryfikowanych linii (napięcie sieci 3 kV DC) promieniście zbiegających się w centrum Warszawy oraz linii WKD (napięcie sieci 600 V DC). Na przedstawiony jest schemat sieci linii kolejowej w Warszawie.

Stan infrastruktury kolejowej i sterowania ruchem kolejowym jest wysoce niezadowalający i ma negatywny wpływ na jakość całego systemu. Powoduje to istotne ograniczenie konkurencyjności komunikacji kolejowej w stosunku do indywidualnej i autobusowej. Z punktu widzenia pasażera podstawowe mankamenty z tym związane to niski komfort i długi czas podróżowania (wynikający z występowania ograniczeń prędkości). Przykładem może być „średnicowa linia kolejowa” na której ze względu na zaniedbania w remontach, od wielu lat nie prowadzi się ruchu kolejowego z pożądaną prędkością. Obecnie prędkość ruchu pociągów jest na poziomie 30 km/h.

Wszystkie linie są zelektryfikowane oraz dwutorowe (z wyjątkiem 4-torowego odcinka od Grodziska do Rembertowa z oddzielonym ruchem podmiejskim i dalekobieżnym i 1 torowej linii obwodowej od Dworca Gdańskiego do przystanku Wola). Długość linii kolejowych na terenie Warszawy, po których kursują pociągi pasażerskie, wynosi 93 km. Zlokalizowanych jest na nich 5 stacji i 40 przystanków.


Rys. 17. Sieć linii kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego.(Źródło: SUiKZP m.st. Warszawy)

Pięć linii przebiega po tzw. ”linii średnicowej” i wykorzystuje główne stacje osobowe Warszawy: Warszawę Zachodnią, Warszawę Śródmieście i Warszawę Wschodnią. Linie te obsługują pociągi aglomeracyjne w relacjach do: • Grodziska Mazowieckiego – odległość 32,8 km z Warszawy Śródmieście,

 • Otwocka - odległość 23 km z Warszawy Wschodniej,

 • Mińska Mazowieckiego – odległość 36 km z Warszawy Wschodniej,

 • Sochaczewa – odległość 55 km z Warszawy Śródmieście,

 • Czachówka – odległość 37 km z Warszawy Śródmieście.

Na „Średnicową Linię Kolejową” składają się:

 • układ dalekobieżny z dwutorowym odcinkiem Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia. Długość odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia wynosi 9 km i jest on dostosowany do obsługi pociągów z V max = 60 km/h,

 • dwutorowy odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście – Warszawa Wschodnia, dostosowany do V max = 60 km/h.

Pociągi z Legionowa, z kierunku północnego, zatrzymują się na stacji Warszawa Gdańska, gdzie pasażerowie mają dogodną przesiadkę do I linii metra. Pociągi z kierunku Tłuszcza, wykorzystują dwie trasy. Część z pociągów jeździ do Warszawy Zachodniej, a część do Warszawy Wileńskiej.

W Warszawie funkcjonuje także wydzielona linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej obsługująca korytarz transportowy Grodzisk-Warszawa Centralna. Trasa WKD przebiega przez obszary gmin: Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek oraz dzielnice Warszawy: Włochy, Ochota i Śródmieście. Linia z Warszawy do Grodziska liczy około 30 km, jej odgałęzienie do Milanówka - 3 km. Częstotliwość kursowania WKD jest zróżnicowana w zależności od pory dnia i wynosi od 10 do 30 minut. Na linii WKD zlokalizowanych jest 28 przystanków. Przystanki krańcowe to Warszawa Śródmieście WKD i Grodzisk Mazowiecki Radońska. Na rys nr 18 przedstawiony jest schemat przebiegu linii WKD.

Rys. 18. Przebieg linii WKD.

(Źródło: http://www.wkd.com.pl)

W przewozach regionalnych i aglomeracyjnych związanych z dojazdami do Warszawy funkcjonują dwaj operatorzy: Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. i SKM Sp. z o.oKoleje Mazowieckie Sp. z o.o. zapewnia funkcjonowanie ok. 254 par pociągów/dobę (dane z listopada 2005), w tym:

 • na trasie Warszawa Wschodnia – Skierniewice – 19 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Grodziska Maz. dodatkowo funkcjonuje 40 par pociągów (razem 59 par pociągów/dobę);

 • na trasie Warszawa Wschodnia – Łowicz – 13 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Sochaczewa dodatkowo funkcjonuje 10 par pociągów (razem 23 pary pociągów/dobę), a na odcinku do Błonia dodatkowo 2 pary pociągów (razem 25 par pociągów na dobę);

 • na trasie Warszawa Zachodnia – Siedlce – 19 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Mińska Maz. dodatkowo funkcjonuje 19 par pociągów (razem 38 par pociągów/dobę),

 • na trasie Warszawa Wschodnia – Radom – 16 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Czachówka i Piaseczna dodatkowo funkcjonują 2 pary pociągów (razem 18 par pociągów/dobę);

 • na trasie Warszawa Zachodnia – Pilawa – 17 par pociągów/dobę, przy czym na trasie do Otwocka dodatkowo funkcjonuje 17 par pociągów (razem 34 pary pociągów/dobę);

 • na trasie Warszawa Wileńska – Zielonka – Tłuszcz – 44 pary pociągów/dobę,

 • na trasie Warszawa Zachodnia – Zielonka – Tłuszcz – 8 par pociągów/dobę,

 • na trasie Warszawa Gdańska – Nowy Dwór Mazowiecki – Nasielsk – 24 pary pociągów/dobę, przy czym na trasie do Legionowa dodatkowo funkcjonują 4 pary pociągów (razem 28 par pociągów/dobę); 17 par pociągów zaczyna i kończy bieg na przystanku Warszawa Wola.

Pociągi kursują ze stosunkowo niską częstotliwością i dużą nieregularnością.

Rys. 19. Schemat linii obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie.(Źródło: Koleje Mazowieckie sp. z o.o.)

Spółka Szybka Kolej Miejska (SKM Sp. z o.o.) została zawiązana w celu uzupełnienia oferty przewozowej na liniach kolejowych w aglomeracji warszawskiej, w obszarze wyznaczonym następującymi stacjami krańcowymi: Otwock, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Nowy Dwór Mazowiecki, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Zalesie Górne, a także dla zorganizowania, uruchomienia i zarządzania systemem przewozów pasażerów w formule Parkuj i Jedź.

W roku 2005 zakupiono tabor i w oparciu o licencję przewozową została uruchomiona działalność przewozowa na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica (linia S1).

1 lipca 2006 r. zawieszone zostało kursowanie linii S1 na trasie Warszawa Falenica - Warszawa Zachodnia. Jednocześnie uruchomiona została linia S2 na trasie Warszawa Rembertów - Pruszków kursująca przez Warszawę Centralną.

Pociągi linii S2 kursują codziennie w godzinach 4:40 – 23:40. W każdym z kierunków (Rembertów i Pruszków) wykonywanych jest 40 kursów dziennie. Częstotliwość kursowania linii S2 zależy od pory dnia i mieści się w przedziale od 20 do 40 minut.

Szybka Kolej Miejska wykorzystuje pojazdy typu 14WE, których obecnie posiada 6 sztuk. Podaż miejsc w jednym pojeździe wynosi 184 miejsca siedzące i 255 siedzących.

Pojazdy 14WE na eksploatowanej wcześniej trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica uzyskiwały prędkość komunikacyjną, uwzględniającą czasy postoju na przystankach pośrednich, 30 km/h. Charakterystyka trakcyjna tych pojazdów umożliwia, w przypadku prawidłowego stanu torów i likwidacji ograniczeń prędkości, uzyskanie na tej trasie prędkości komunikacyjnej 50 km/h.Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna