Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona2/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

1WSTĘP

Jednym z najpilniejszych zadań m.st. Warszawy w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju jest przyjęcie i realizacja strategii rozwoju systemu transportowego. Strategia ta powinna stworzyć silne, strukturalne podstawy wzrostu gospodarczego naszego miasta i poziomu życia jego obywateli w warunkach poszanowania środowiska naturalnego. Ważne jest aby system transportowy rozwijany zgodnie z zapisanymi w strategii rozwoju celami i środkami realizacji przestał być barierą hamującą rozwój miasta, stając się kluczowym elementem istotnie wpływającym na rozwój wszystkich dziedzin życia i spełniającym oczekiwania i aspiracje mieszkańców Warszawy.


Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze zasadniczo obejmuje swym zasięgiem obszar znajdujący się w granicach administracyjnych Miasta Stołecznego Warszawy. Jednak z uwagi na cechy systemu transportowego i istotne znaczenie działań związanych z funkcjonowaniem systemu drogowego, systemu transportu zbiorowego i systemu transportu towarowego, swym zasięgiem obejmuje także znaczną część obszarów aglomeracji warszawskiej. Zasięg ten wynika ze sformułowanej w niniejszym dokumencie Polityki Transportowej.
Horyzont czasowy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy określono biorąc pod uwagę dwa aspekty: okres planowania Unii Europejskiej, tj. 2007-2013 i długoterminowy charakter działań podejmowanych w sektorze transportowym. Stąd, z uwagi na charakter niniejszego dokumentu i takie jego elementy składowe jak: polityka transportowa, strategia transportowa i plan inwestycyjny, w Strategii wydzielono okres 2007-2013 i potraktowano go jako krótkoterminowy, dla którego zdefiniowano zadania i działania najpilniejsze. W Strategii przedstawiono także te zadania w systemie transportowym, które będą stanowić kontynuację działań podejmowanych w okresie 2007-2013 i inne które uznano za ważne, ale przeznaczone do realizacji po roku 2013.
Adresatami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego są:

 • mieszkańcy Warszawy i aglomeracji warszawskiej, korzystający z systemu transportowego w sposób indywidualny i/lub wykorzystujący transport zbiorowy,

 • podmioty gospodarcze Warszawy i aglomeracji warszawskiej (obecnie działające oraz rozważające prowadzenie działalności w aglomeracji), wykorzystujące system transportowy Warszawy do realizacji celów gospodarczych,

 • władze miasta, jednostki miejskie w tym także spółki miejskie, dla których Strategia będzie wyznaczać program rozwoju systemu transportowego i wpływać na decyzje w zakresie rozwoju zagospodarowania przestrzennego,

 • planiści i projektanci systemu transportowego dla których Strategia będzie wyznaczać zasady kształtowania poszczególnych podsystemów i sposób rozwiązywania ich poszczególnych elementów.

Celem opracowania, a następnie wdrożenia Strategii będzie spełnienie racjonalnych oczekiwań mieszkańców Warszawy wywołanych dążeniem do wzrostu poziomu życia, rozwoju stolicy i zachowania walorów środowiska naturalnego i historycznego. Spełnienie tych oczekiwań będzie realizowane przy stale wzrastającej mobilności społeczeństwa, w warunkach wieloletniego niedoinwestowania systemu transportowego oraz z uwzględnieniem konieczności: • uczynienia z Warszawy miasta konkurencyjnego w stosunku do innych miast Polski i Europy,

 • dostosowania systemu transportowego do dynamicznych przekształceń przestrzennych i demograficznych,

 • utrzymywania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego miasta,

 • zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze i warunki życia,

 • zapewnienia bezpieczeństwa transportowego i osobistego mieszkańcom Warszawy.

Zasadnicze zadania przed jakimi stoi Warszawa to: • unowocześnienie systemu transportowego (drogowego i transportu publicznego) poprzez jego modernizację i rozwój dla zapewnienia jego wysokiej efektywności, jakości i zwiększenia dostępności do źródeł i celów podróży

i

 • doprowadzenie do zmiany sposobu korzystania z systemu transportowego przez jego mieszkańców (użytkowników) w taki sposób by rosła atrakcyjność poruszania się pieszo i korzystania z innych niż samochód środków transportu (rower, autobus, tramwaj, metro, kolej).

W dłuższej perspektywie realizacja tych zadań zapewni rozwój Warszawy przy jednoczesnej odbudowie jakości przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Spowoduje to także korzystny wpływ systemu transportowego na zdrowie mieszkańców miasta i stan środowiska naturalnego.


Niniejszy dokument uwzględnia cele i środki realizacji zapisane w dokumencie „Polityka Transportowa M. St. Warszawy”, przyjętym przez Radę Warszawy w listopadzie 1995, jak też późniejsze opracowania i dokumenty opracowane w Warszawie takie jak Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020 oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
Należy też podkreślić, że zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego zależy nie tylko od decyzji i działań władz Warszawy, ale także od decyzji podejmowanych w jej otoczeniu (sąsiadujące gminy i powiaty oraz władze województwa mazowieckiego) oraz na szczeblu centralnym i europejskim. Stąd też Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze” i zapisane w nim cele i środki realizacji są zgodne ze „Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego”, Narodową Strategią Spójności oraz strategiami i programami Unii Europejskiej.

Strategia nawiązuje także do podstawowych dokumentów Unii Europejskiej dotyczących transportu („European Transport Policy for 2010: Time to Decide”, Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) and urban environment: Policies, effects, and simulations) oraz raportów Expert Working Group on Sustainable Urban Transport Plans. Uwzględnia konieczność zarówno modernizacji i rozwoju transportu publicznego, jak też racjonalizowanie korzystania z indywidualnego transportu samochodowego z poszanowaniem środowiska naturalnego.


Strategia bierze pod uwagę fakt, że dzięki dostępności środków finansowych z Unii Europejskiej rozwój systemu transportowego Warszawy stoi przed historyczna szansą nadrobienia zaległości już do roku 2013 i stworzenia podstaw pod dalszy intensywny rozwój w latach następnych. Będzie to jednak wymagać mobilizacji władz miasta i jednostek miejskich oraz mieszkańców Warszawy, w dążeniu do realizacji postawionych celów. Będzie też zależeć od sprawnego realizowania zadań, zwłaszcza tych których przygotowanie i realizacja są związane z absorpcją środków unijnych.
Dokument „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 – 2013 i dalsze” przygotowano w celu przedstawienia Radzie Miasta, aby zgodnie z praktyką wielu miast Unii Europejskiej, polityka i strategia transportowa była zbudowana na trwałych podstawach, wytyczając na wiele lat kierunki działania jednostek miejskich.


Pobieranie 2.71 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna