Systemu transportowego warszawy


Środki realizacji polityki transportowejPobieranie 2.71 Mb.
Strona20/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34

3.4Środki realizacji polityki transportowej


W  zestawiono środki realizacji polityki transportowej podzielone na następujące kategorie:

 1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego

 2. Transport publiczny

 3. Układ drogowo-uliczny

 4. Parkowanie

 5. Zarządzanie ruchem i transportem

 6. Prawo, egzekucja, wychowanie i edukacja

 7. Techniczne środki ochrony środowiska

 8. Finansowanie

W tabeli tej zaznaczono, które z wymienionych środków technicznych, organizacyjnych, prawnych i fiskalnych służą realizacji poszczególnych głównych celów polityki transportowej.

Tabl. 36. Środki realizacji polityki transportowejŚRODKI DZIAŁANIA

Cel główny*

I

II

III

IV

V

VI

Planowanie zagospodarowania przestrzennego

Koordynacja planów rozwoju zagospodarowania przestrzennego z planami rozwoju systemu transportowego+
+

+

Podejmowanie działań zmierzających do przemieszania funkcji handlowych, usługowych i mieszkaniowych.

+
+


Kontrolowanie rozwoju obiektów generujących duży ruch (w tym centrów handlowo-usługowych) tak, aby ich lokalizacja i potencjał były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju miasta i systemu transportu

+
+


Kształtowanie przestrzeni publicznych chronionych przed intensywnym ruchem samochodowym+

+

+

+

Ochrona i powiększanie obszarów zieleni miejskiej mogących być naturalną barierą ochronną przed zanieczyszczeniem powietrza i hałasem.

+

+

Transport publiczny

Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego (system informacji, komfort, niezawodność, punktualność itp.), jako środka oddziaływania na zachowania komunikacyjne prowadzące do zmniejszenia udziału samochodu w przewozach

+

+

+
+

+

Modernizacja głównych tras tramwajowych w tym stosowanie konstrukcji redukujących poziom hałasu oraz ich odpowiednie utrzymanie (szlifowanie szyn)

+

+

+

+

+

+

Rozwój systemu metra (głównie kontynuacja budowy I linii metra i budowa II i III linii metra)

+

+

+
+

+

Rozwój systemu tras tramwajowych (głównie tras Bemowo-Wilanów i Młociny-Tarchomin).

+

+

+
+

+

Tworzenie nowych i usprawnianie istniejących węzłów przesiadkowych (w tym budowa parkingów typu Parkuj i Jedź) poprzez poprawę zwartości węzłów, dostępności przystanków, autobusowych, tramwajowych, stacji metra i stacji i przystanków kolejowych.

+

+

+
+

+

Poprawa funkcjonalności przystanków w tym warunków oczekiwania na przystankach tramwajowych, autobusowych i kolejowych (miejsca do siedzenia, ochrona przed deszczem i wiatrem, informacja itp.). Dostosowanie infrastruktury przystankowej do wymagań osób niepełnosprawnych.
+
+

+

+

Wprowadzanie do ruchu nowoczesnego taboru transportu publicznego, w tym na szerszą skalę taboru (autobusy i tramwaje) niskopodłogowego wraz z odpowiednim przystosowaniem przystanków i peronów.
+

+
+

+

Racjonalizacja marszrutyzacji i rozkładów jazdy autobusów i tramwajów. Dostosowywanie sieci do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
+

+


Rewitalizacja linii kolei podmiejskiej

+

+

+

+

+

+

Zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów aglomeracyjnych
+

+
+
Koordynacja przewozów kolejowych z komunikacją miejską m.in. przez wspólny bilet oraz odpowiednie powiązanie rozkładów jazdy pociągów i transportu publicznego, zapewniająca dogodne i szybkie przesiadki w ramach różnych systemów transportowych.

+

+

+
+

+

Zapewnienie wysokiej częstotliwości komunikacji miejskiej obsługującej dworce kolejowe.
+

+


Wspieranie autobusowej komunikacji podmiejskiej na kierunkach nieobsługiwanych liniami kolei podmiejskiej

+

++
Usprawnienie powiązania portu lotniczego z dzielnicami miasta przez rozwój układu drogowego i powiązań komunikacją publiczną (w tym budowa łącznicy kolejowej i wykorzystanie linii kolejowej Radom-Warszawa oraz wprowadzenie komunikacji minibusowej).

+

+

++

Wyposażenie pojazdów transportu publicznego w system łączności ze służbami miejskimi.
+
+Indywidualizacja transportu publicznego w tym wprowadzanie pojazdów o małej pojemności, uruchamianie przewozów komunikacją publiczną na zamówienie telefoniczne.
+

+
+

+

Uwzględnienie przesłanek estetycznych przy zamówieniach taboru komunikacji publicznej.
+


+

Uwzględnienie przesłanek estetycznych w projektowaniu infrastruktury transportu publicznego

+

Układ drogowo-uliczny

Weryfikacja klasyfikacji funkcjonalnej ulic miasta (strefa I – max.Z, wyjątkowo G), strefy II i III (bez ograniczeń)

+
+

+

+

+

Dokończenie realizowanych inwestycji drogowych i uzupełnienie układu drogowego, przede wszystkim w układzie obwodowym. Selektywna rozbudowa sieci drogowo-ulicznej

+
+

+
+

Remontowanie istniejącej infrastruktury ulic i obiektów oraz zwiększenie efektywności utrzymania bieżącego

+

+
+
+

Budowa tras mostowych i mostów przez Wisłę

+

+

++

Uzupełnianie układu drogowego w obszarach mieszkaniowych (nowe ulice lokalne i dojazdowe).

+
++

Modernizacja ulic i placów


+
+

Segregowanie ruchu samochodów, rowerzystów i pieszych


+
+

Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w wybranych obszarach (centrum, obszary mieszkaniowe, otoczenie obszarów cennych krajobrazowo itp.)


+

+

+

Rozwiązania techniczne dróg poprawiające bezpieczeństwo ruchu


+Usprawnienie ruchu pieszego, w tym tworzenie stref ruchu pieszego, modernizowanie ciągów pieszych i przejść przez jezdnie.


+
+

Tworzenie systemu dróg rowerowych oraz parkingów i urządzeń do przechowywania rowerów

+
+

+

+

+

Stosowanie przy modernizacji i budowie nowych dróg konstrukcji nawierzchni redukujących hałas przy styku opony samochodu z jezdnią

+

+

Uwzględnienie przesłanek estetycznych w projektowaniu infrastruktury transportowej
+

Parkowanie

Wprowadzenie wskaźników liczby miejsc parkingowych zróżnicowanych w zależności od strefy (maksymalne dopuszczalne w strefach I i II, minimalne wymagane w strefach III i IV)+
+

+

Rozszerzanie strefy płatnego parkowania i różnicowanie stawek opłat+
+

+

Stworzenie systemu parkingów Parkuj i Jedź

+

++
Uporządkowanie parkowania w liniach rozgraniczających ciągów ulicznych


+

+

+

Zapewnienie miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych

+

+
+
+

Porządkowanie parkowania w strefach mieszkaniowych, w tym w szczególności w obszarach zabudowy wysokiej

+

+

Eliminowanie nieprawidłowego parkowania i ograniczenie liczby stanowisk w miejscach, gdzie parkowanie pogarsza jakość przestrzeni miejskiej.+
+

+

Zarządzanie ruchem i transportem

Wdrożenie systemów zarządzania ruchem pojazdów indywidualnych, zarządzania ruchem pojazdów komunikacji publicznej, zarządzania parkowaniem - integracja zarządzania. Rozwój systemów monitorowania ruchu.

+

+
+

+

+

Wprowadzanie uprzywilejowania w ruchu dla transportu publicznego (skracanie czasów przejazdu, ograniczenie zużycia energii, ograniczenie liczby niezbędnego taboru).

+

+

+
+

+

Poprawienie systemu informacji o komunikacji publicznej i indywidualnej dostępnej przed rozpoczęciem podróży i w jej trakcie.

+

+

++

Ograniczenia prędkości jazdy przez: obniżenie limitów prędkości na wybranych trasach i obszarach oraz nadzór nad ich przestrzeganiem (30-50 km/h)


+

+
Zwiększenie kontroli dostępu do ciągów wyższych klas (G i GP) – limitowanie liczby skrzyżowań i zjazdów, ograniczenia parkowania

+

+
+
+

Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w obszarach mieszkaniowych


+

+

+

Udoskonalenie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem transportu publicznego

+

+

+

+

+

+

Zwiększanie konkurencji w świadczeniu usług przewozowych w transporcie publicznym

+

+

Wprowadzenie systemu zarządzania ruchem ładunków (w tym dostawczym) wraz z inicjowaniem/promowaniem wprowadzenia zaawansowanych systemów organizacji dostaw+

+

+
Wprowadzanie ograniczeń obszarowych i czasowych w penetracji miasta przez ruch towarowy, w tym ograniczenie wjazdu pojazdów o dużej ładowności i tworzenie węzłów przeładunkowych drogowych i kolejowych w wybranych rejonach miasta w oddaleniu od terenów zabudowy mieszkaniowej+
+

+

Promocja rozwoju centrów logistycznych w lokalizacjach nie stwarzających uciążliwości dla mieszkańców

+
+
+
Wdrożenie systemu zarządzania drogami ze stale aktualizowaną bazą danych o stanie infrastruktury i monitorowaniem jej stanu technicznego i umożliwienie racjonalnego (z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia) programowania robót utrzymaniowych i modernizacyjnych.
+

++

Prawo, egzekucja, wychowanie, edukacja

Intensyfikacja działań policji i straży miejskiej w stosunku do użytkowników transportu nie przestrzegających przepisów

+

+
+
+

Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pieszych w obrębie przystanków transportu zbiorowego i kolejowych


+Edukacja i szkolenia


+Wprowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego pojazdów (emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu).

+
Techniczne i organizacyjne środki ochrony środowiska

Ograniczanie wielkości ruchu drogowego, zwłaszcza w obszarach uznanych za szczególnie wrażliwe na hałas oraz w otoczeniu obszarów cennych krajobrazowo. Tworzenie stref wolnych od ruchu samochodowego


+

+

+

Ograniczanie ciężkiego ruchu towarowego w szczególności w pobliżu rejonów mieszkaniowych

+

+

Tworzenie zabezpieczeń w postaci ekranów akustycznych, wymiany okien w mieszkaniach i miejscach nauki i pracy

+
Wprowadzanie organizacji ruchu umożliwiającej płynne poruszanie się pojazdów i ograniczenie liczby hamowań i przyspieszeń pojazdów

+
Stosowanie taboru autobusowego o podwyższonych standardach emisji zanieczyszczeń (normy EURO oraz – po dodatkowych analizach- z napędem gazowym

+

+

Finansowanie

Dostosowanie struktury wydatków na finansowanie zadań związanych z systemem transportowym do polityki i strategii transportowej (zapewnienie właściwej proporcji pomiędzy utrzymaniem, modernizacją a inwestycjami).

+

+

+

+

+

+

Zwiększanie konkurencji w świadczeniu usług przewozowych w transporcie publicznym (w komunikacji autobusowej, a także dopuszczenie nowych operatorów komunikacji tramwajowej na budowanych trasach tramwajowych wybiegowych z miasta)

+

+

Doprowadzenie do udziału finansowego w kosztach transportu pracodawców, którzy odnoszą korzyści z tytułu funkcjonowania transportu publicznego

+
+


Tworzenie mechanizmów uzależniających wydatki na drogi od wpływów od użytkowników.

+
+
+
Wprowadzenie (w dalszej perspektywie) systemu opłat za korzystanie z wybranych dróg.

+


+
* Cele:

 1. Zapewnienie możliwości dojazdu w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych

 2. Poprawa standardów podróży w tym zwiększenie dostępności do systemu transportowego osobom niepełnosprawnym

 3. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu transportowego

 5. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców

 6. Podnoszenie prestiżu i wizerunku miasta

Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna