Systemu transportowego warszawy


Zasady realizacji polityki transportowejPobieranie 2.71 Mb.
Strona21/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34

3.5Zasady realizacji polityki transportowej

Wymienione środki realizacji polityki transportowej stosowane będą w stopniu zróżnicowanym w zależności od charakteru obszaru. W silnie zurbanizowanych obszarach miasta, charakteryzujących się koncentracją celów podróży, rozbudowanym systemem transportu publicznego, występującymi ograniczeniami przepustowości układu drogowo-parkingowego, przewiduje się uprzywilejowanie transportu publicznego. Uprzywilejowanie to dotyczyć będzie także podstawowych ciągów transportowych, na których skupiają się znaczne potoki ruchu pasażerskiego. W praktyce oznacza to wprowadzenie działań poprawiających funkcjonowanie transportu publicznego przede wszystkim na trasach promienistych do centrum.

Inne podejście do organizacji transportu będzie stosowane w obszarach luźniejszej zabudowy. Rola komunikacji publicznej w tych obszarach jest mniejsza, z wyjątkiem kierunków promienistych prowadzących do centrum miasta. Na tych obszarach konieczna jest dobra współpraca i koordynacja różnych środków transportu publicznego, np. dowóz pasażerów autobusami do przystanków tramwajowych i metra. Istnieje także możliwość lepszego spełnienia oczekiwań zmotoryzowanych co do możliwości swobodnego wykorzystywania samochodów osobowych.

Praktyczna realizacja powyższych zasad polega na podzieleniu obszaru miasta na 3 strefy różniące się: • ograniczeniami ruchu samochodów osobowych i ciężarowych;

 • wymaganiami co do jakości przestrzeni publicznych i warunkami ruchu pieszego i rowerowego;

 • stopniem uprzywilejowania transportu publicznego;

 • wymaganiami dotyczącymi liczby miejsc parkingowych;

 • wysokością opłat za parkowanie zróżnicowane także w zależności od czasu postoju.

W STREFIE I – śródmiejskiej, w tym:

 • podstrefie Ia – obejmującej obszar ścisłego śródmieścia lewo i prawobrzeżnego z obszarami istniejącej intensywnej zabudowy,

 • podstrefie Ib – obejmującej obszary ścisłego śródmieścia lewo i prawobrzeżnego przewidziane do przekształceń i intensyfikacji istniejącej zabudowy,

 • podstrefie Ic – obejmującej pozostałe obszary śródmieścia,

ograniczany jest ruch samochodowy, a w niektórych obszarach i na wybranych ciągach, eliminowany. Towarzyszy temu m.in.:

  • priorytetowe traktowanie transportu publicznego.

  • ograniczenia a niekiedy zakaz ruchu samochodowego,

  • ograniczanie liczby miejsc parkingowych,

  • wprowadzanie obszarów ruchu pieszego.

W STREFIE II – miejska, do której należą pozostałe obszary o zwartej zabudowie oraz dzielnicowe centra usługowe, przy zachowanym priorytecie transportu publicznego pozostawia się większą swobodę użytkowania samochodu.

W pozostałych obszarach o małej intensywności zagospodarowania, tworzących STREFĘ III – przedmieść - układ drogowy i podaż parkingów jest dostosowywany do potrzeb wynikających ze stanu motoryzacji.

W obu strefach II i III, szczególna uwaga będzie zwrócona na jakość transportu publicznego łączącego je z centrum Warszawy (strefa I).

Poniżej w Tabl. 37 i Tabl. 38 zestawiono środki realizacji polityki transportowej w poszczególnych strefach z podziałem na działania o charakterze restrykcyjnym i rekompensującym.Tabl. 37. Środki realizacji polityki transportowej w Strefie I.

Rodzaj działania

Środki realizacji

Działanie restrykcyjne

ograniczenie roli samochodów osobowych w podróżach z i do strefy.

 • Rozszerzenie systemu płatnego parkowania wraz z usprawnieniem kontroli odpłatności.

 • Ograniczenie liczby miejsc parkingowych w strefie przez wyeliminowanie: nielegalnego parkowania, postojowych miejsc przykrawężnikowych położonych wzdłuż ciągów drogowych prowadzących intensywny ruchu autobusowy oraz w obszarach intensywnego ruchu pieszego.

 • Ograniczenia penetracji przez samochody osobowe i ciężarowe; wprowadzenie ograniczeń na wybranych ulicach, także czasowych, ze zróżnicowaniem na dni tygodnia i pory doby.

 • Ograniczanie do minimum działań inwestycyjnych w zakresie układu drogowego, mogących doprowadzić do zwiększenia przepustowości ulic.

 • Wprowadzenie normatywu parkingowego (maksymalna dopuszczalna liczba miejsc parkingowych), ograniczającego liczbę miejsc parkingowych powstających wraz z nowymi inwestycjami.

 • Wprowadzenie ograniczeń w realizacji parkingów wielopoziomowych. Budowa parkingu wielopoziomowego powinna być powiązana z redukcją liczby miejsc parkingowych w poziomie terenu.

 • Intensyfikacja działań policji na rzecz porządku na drogach i parkingach oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego (blokowanie skrzyżowań, nadmierna prędkość itp.).

 • Rozważona będzie także zasadność wprowadzenia – w dalszej przyszłości – opłat za wjazd do strefy.

Działanie rekompensujące

usprawnienie systemu transportu publicznego


 • Wprowadzanie wydzielonych pasów ruchu dla autobusów.

 • Wprowadzanie priorytetów dla autobusów i tramwajów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

 • Wprowadzanie rozwiązań typu: pas „pod prąd” lub wspólny pas autobusowo-tramwajowy, jednak bez powiększania przepustowości ulic dla samochodów osobowych.

 • Wprowadzanie rozwiązań typu „śluza autobusowa”.
 • Ograniczanie możliwości skrętów w prawo dla samochodów osobowych z pasów prowadzących intensywny ruch autobusowy.

 • Ograniczanie skrętów przez tory tramwajowe lub prowadzenie ich przy zapewnieniu bezkolizyjnej fazy w sygnalizacji świetlnej

 • Zwiększenie komfortu podróżowania przez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów, w tym także w okresach międzyszczytowych.

 • Zwiększenie komfortu podróżowania przez wymianę taboru na nowoczesny.

 • Rozwój systemu metra

 • Modernizacja infrastruktury transportu publicznego: torowisk, systemu zasilania, przystanków, przystosowanie układu dla niepełnosprawnych.

 • Wprowadzenie systemu informacji dla podróżnych na przystankach, przekazującego dane o ruchu pojazdów komunikacji publicznej na bieżąco.

Działanie rekompensujące –usprawnienie ruchu samochodów

 • Wprowadzenie systemu znaków zmiennowskazaniowych informujących o warunkach ruchu, zalecanych objazdach, wypadkach, warunkach atmosferycznych itp.

 • Wprowadzenie systemu monitorowania ruchu i reagowania w przypadku powstania zdarzeń szczególnych (wypadki, awarie itp.).

 • Wprowadzenie systemu informacji parkingowej w celu ograniczenia ruchu w poszukiwaniu miejsc parkingowych.

Działanie rekompensująceusprawnienie ruchu rowerowego

 • Rozwój systemu dróg rowerowych.

 • Wprowadzenie normatywu parkingowego (minimum) dla rowerów przy nowo powstających obiektach.

 • Wprowadzanie publicznych parkingów dla rowerów (z zapewnieniem bezpiecznego ich przechowywania).

Tabl. 38. Środki realizacji polityki transportowej w Strefach II i III.

Działanie restrykcyjne


 • Uspakajanie ruchu w obszarach mieszkaniowych.

 • Stosowanie normatywu parkingowego (minimalna wymagana liczba miejsc parkingowych dla danego zagospodarowania przestrzennego i obszaru).

 • Weryfikacja układu linii autobusowych w celu ograniczenia długich tras autobusowych dublujących się z głównymi osiami transportu szynowego.

 • Weryfikacja zasad finansowania wybranych linii autobusowych obsługujących połączenia wewnątrz strefy – poszukiwanie możliwości współfinansowania przez pracodawców.

Działanie rekompensujące

usprawnienie systemu transportu publicznego

 • Rozwój (modernizacja i nowe trasy) systemu transportu szynowego (metro, tramwaj, kolej) na kierunkach prowadzących do centrum.

 • Weryfikacja układu linii autobusowych w celu doprowadzenia ruchu pasażerskiego do głównych osi transportowych obsługiwanych przez transport szynowy (tramwaj i metro).

 • Wprowadzenie priorytetów dla autobusów i tramwajów na głównych ciągach transportowych prowadzących do centrum.

 • Zwiększenie komfortu podróżowania przez zwiększenie częstotliwości kursowania oraz wymianę taboru, głównie na ciągach transportowych prowadzących do centrum.

 • Modernizacja infrastruktury transportu publicznego: torowisk, zasilania, przystanków, przystosowanie układu dla niepełnosprawnych. Wprowadzenie systemu informacji dla podróżnych na przystankach, przekazującego dane o ruchu pojazdów komunikacji publicznej na bieżąco.

 • Uwzględnienie postulatów pracodawców przy tworzeniu rozkładów jazdy.

Działanie rekompensujące

usprawnienie ruchu samochodów

 • Uzupełnienie układu drogowego o trasy obwodowe umożliwiające wyprowadzenie ruchu zewnętrznego (tranzytowego) w stosunku do dzielnicy.

Działanie rekompensujące

usprawnienie ruchu rowerowego

Działanie rekompensujące – rozwój systemu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź”

 • Tworzenie węzłów przesiadkowych z samochodu i roweru na komunikację publiczną wraz z budową parkingów strategicznych umożliwiających pozostawienie samochodu/roweru (Parkuj i Jedź).
Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna