Systemu transportowego warszawy


Bezpieczeństwo ruchu drogowegoPobieranie 2.71 Mb.
Strona24/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34

4.3Bezpieczeństwo ruchu drogowego


Realizacja Strategii w odniesieniu do problemu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie wymagać:

  • stworzenia struktur zdolnych pokierować działaniami na rzecz ograniczenia zagrożeń w mieście i wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia realizacji,

  • wdrożenia środków prewencyjnych gwarantujących szybki i istotny spadek liczby ofiar śmiertelnych w mieście oraz

  • pozyskanie poparcia mieszkańców stolicy dla realizowanych działań.

Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście będzie oznaczać konieczność aktywnego adaptowania wszystkich skutecznych, efektywnych, możliwych do wdrożenia i społecznie akceptowanych działań. Jeżeli kolejne rozwiązania spełniać będą te kryteria nakłady poniesione na wdrożenie takich środków szybko się zwrócą. W pierwszym okresie realizowane będą następujące zadania:

W strategii przewiduje się realizację 7 następujących zadań o znaczeniu podstawowym dla poprawy BRD:  1. Powołanie jednostki odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

  2. Utworzenie Warszawskiej Bazy Danych o BRD oraz systemu monitorowania i oceny efektów realizowanych przedsięwzięć

  3. Wydzielenie funduszu na działania ograniczające zagrożenia występujące w ruchu drogowym

  4. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania prędkością w mieście

  5. Upowszechnienie stosowania urządzeń ochronnych w samochodach (pasów bezpieczeństwa, fotelików dla dzieci).

  6. Wprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ocenie projektów modernizowanych i nowobudowanych ulic.

  7. Stworzenie ośrodka pomocy ofiarom wypadków i ich rodzinom.

Zadanie 1:

Powołanie jednostki odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań tej jednostki będzie należeć m.in. przygotowanie miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a następnie jego wdrożenie, inicjowanie i nadzorowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, szkolenie kadry, zarządzanie środkami budżetowymi na działania prewencyjne, informowanie społeczeństwa o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w stolicy, podejmowanych działaniach i ich efektach, realizacja kampanii edukacyjnych.

Zadaniem ww. jednostki będzie dbanie o to by problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego znalazły swoje odzwierciedlenie w innych programach miejskich. Polityka tworzenia bezpieczniejszego środowiska drogowego obejmuje bowiem stopniowe integrowanie działań na rzecz ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym z innymi przedsięwzięciami, takimi jak doskonalenie prawa krajowego i lokalnego, planowanie przestrzenne, planowanie systemu transportowego, rozwój infrastruktury drogowej, działania straży miejskiej, programy poprawy zdrowia, czy edukacji.

Jednostka ta będzie odpowiedzialna za realizację pozostałych zadań strategii dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.Zadanie 2:

Utworzenie Warszawskiej Bazy Danych o BRD oraz systemu monitorowania i oceny efektów realizowanych przedsięwzięć.

Warunkiem wstępnym prowadzenia efektywnej działalności w każdej dziedzinie jest posiadanie rzetelnych i wiarygodnych informacji. W przypadku działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego chodzi m.in. o dane na temat skali zagrożenia w mieście (wypadki, ofiary, kolizje, wykroczenie itd.), przyczyn i okoliczności tego zagrożenia oraz efektów dotychczasowych działań. Istniejący system gromadzenia i przetwarzania danych o wypadkach tylko w części spełnia wymagania stawiane takim systemom.

Stworzenie wspólnej, zintegrowanej bazy danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwi m.in. połączenie danych zbieranych przez policję i służby miejskie z informacjami posiadanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe i służby medyczne, uprości problem modyfikacji i rozwoju bazy, a także umożliwi w przyszłości włączenie miasta w system zbierania danych na poziomie centralnym i unijnym. Jedna baza danych uporządkuje sprawę okresowego publikowania danych i analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie. Baza powinna mieć połączenie on-line z policją, służbą zdrowia, towarzystwami ubezpieczeniowymi, powinna też przynajmniej część swoich zasobów udostępniać w internecie mieszkańcom Warszawy.

Zadanie 3:

Wydzielenie funduszu na działania ograniczające zagrożenia występujące w ruchu drogowym.

Prowadzenie działań prewencyjnych wymaga odpowiednich środków finansowych. Dobrze przygotowane rozwiązania ograniczające zagrożenie w ruchu drogowym zwykle są efektywne i tańsze niż usuwanie skutków wypadków drogowych. W pierwszym okresie środki finansowe będą przeznaczane na opracowanie programu poprawy BRD, studiów wykonalności proponowanych rozwiązań, a następnie na ich podstawie przygotowanie wniosków o ich sfinansowanie np. z odpowiednich programów unijnych. Dodatkowo podejmowane będą działania w celu przeznaczenia części wpływów z mandatów za wykroczenia drogowe na działalność prewencyjną, a także pozyskiwania wsparcia finansowego w towarzystwach ubezpieczeniowych i u sponsorów.Zadanie 4:

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania prędkością w mieście

Wyniki analiz prowadzonych w Europie potwierdzają, że największe potencjalne możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu związane są z wdrożeniem przejrzystego systemu zarządzania prędkością. Wśród znanych metod szczególne miejsce zajmuje automatyczny nadzór nad prędkością. Wymaga to opracowania i wdrożenia (przy akceptacji społecznej) programu różnicującego dopuszczalną prędkość w zależności od klasy drogi (S, GP i G poza obszarami zabudowy) i jej parametrów technicznych, w tym ograniczającego prędkość na drogach głównych, zbiorczych i lokalnych do 50 km/h (w strefie I nawet 40 km/h).

W strefie I działania skierowane będą m.in. na ograniczanie szerokości przekrojów poprzecznych jezdni i udostępnienie odzyskanej w ten sposób powierzchni ruchowi pieszemu, rowerowemu, małej gastronomii, terenom zielonym, parkingom oraz inne rozwiązania inżynierskie wymuszające wolniejszą jazdę. Prowadzone będą także wzmożone działania kontrolne wykonywane przez policję i straż miejską.

Zakłada się, że wdrożenie systemu zarządzania prędkością w mieście zwiększy liczbę kierowców przestrzegających obowiązujące limity prędkości.Zadanie 5:

Upowszechnienie stosowania urządzeń ochronnych w samochodach (pasów bezpieczeństwa, fotelików dla dzieci).

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w samochodach i fotelików dla dzieci jest jednym z najtańszych i jednocześnie najefektywniejszym środkiem ochrony użytkowników samochodów. Urządzenia ochronne prawidłowo stosowane redukują ryzyko śmierci i ciężkich obrażeń o 40-65%. Badania prowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie wskazują, że procent stosowania pasów bezpieczeństwa w mieście nie jest wysoki (ok. 70 % na przednich siedzeniach, 50% na siedzeniach tylnych).

Wymagać to będzie wzmocnienia nadzoru policyjnego oraz kampanii edukacyjnej. Istnieje szansa skoordynowania wysiłków miasta z działaniami podejmowanymi na poziomie centralnym.

W Strategii przyjmuje się, że w 2010 roku wskaźnik stosowania pasów na przednich siedzeniach w samochodach w Warszawie powinien osiągnąć poziom 90%, a na tylnych siedzeniach – 80%. Ustalenie wskaźników realizacji programu dla urządzeń ochronnych służących przewożeniu dzieci w samochodach wymagać będzie wcześniejszego przeprowadzenia badań.Zadanie 6:

Wprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ocenie projektów modernizowanych i nowobudowanych ulic

W Strategii przyjmuje się, że niezbędne jest wprowadzenie w Warszawie sformalizowanej procedury oceny nowych rozwiązań drogowych, projektów modernizacji i projektów organizacji ruchu z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego czyli tzw. audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Audyt bezpieczeństwa powinien być prowadzony na różnych etapach tworzenia projektu (np. koncepcja programowa, projekt szczegółowy, nadzór nad budową lub modernizacją). Zakłada się bowiem, że tańsze jest wprowadzanie poprawek czy nowych propozycji na etapie projektowania niż korygowanie już zrealizowanych rozwiązań drogowych. Podczas audytu analizowane będą efekty wdrożenia dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, badania wpływu ukształtowania drogi i zarządzania ruchem na bezpieczeństwo ruchu drogowego, obserwacje zachowań użytkowników dróg, a także badania nad czynnikami przyczyniającymi się do pojawienia się wypadków. Efektem audytu powinno być określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń i sformułowanie propozycji, jak te mankamenty można usunąć. Przy ocenach projektów szczególny nacisk powinien być kładziony na konieczność wykorzystania rozwiązań redukujących błędy użytkowników (tzw. samotłumaczące się drogi) i elementów wyposażenia drogi redukujących ciężkość wypadków (tzw. „wybaczające” środowisko)Zadanie 7: Stworzenie ośrodka pomocy ofiarom wypadków i ich rodzinom

Zakłada się stworzenie w Warszawie ośrodka pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom, koordynującego działania służb świadczących pomoc prawną, psychologiczną i medyczną. Rozwiązanie to przyczyni się do znaczącego zmniejszenia konsekwencji zdarzeń i zmniejszy cierpienia ludzi. Działanie to będzie przykładem nowej filozofii działania władz miasta – skoro władzom miasta nie udało się zapobiec wypadkowi drogowemu, to przynajmniej ofiarom tych wypadków (i/lub ich rodzinom) udzielona zostanie pomoc. Ten kierunek działania jest również zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej zawartymi w Trzecim Unijnym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Wdrożenie wielu zaproponowanych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu wymagać będzie poparcia mieszkańców miasta. W praktyce oznaczać to będzie konieczność opracowania szeregu programów edukacyjno-promocyjnych i wykorzystanie do ich realizacji istniejących w mieście struktur komunikacji ze społeczeństwem. Zdobycie akceptacji społecznej pozwoli szybciej i w sposób bezkonfliktowy wdrożyć zaplanowane rozwiązania. Akceptacja społeczna będzie umożliwiać także większą skuteczność działań. Ludzie którzy rozumieją sens zaproponowanego rozwiązania i są do niego przekonani, będą łatwiej modyfikować swoje zachowania w pożądanym kierunku.

W Strategii przyjmuje się, że wskaźnikiem skuteczności działania w tym obszarze będą wyniki badań opinii społecznych na temat działalności władz miasta w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badania takie będą prowadzone systematycznie, np. co dwa lata.
Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna