Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona25/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34

4.4Transport rowerowy

4.4.1Wstęp


System transportu rowerowego w Warszawie powinien stwarzać możliwość szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przejazdu przez całe miasto pomiędzy źródłami i celami podróży. System ten winien pełnić zarówno funkcję transportową, jak i rekreacyjno-sportową. Ponieważ cele podróży w dzielnicach centralnych są wspólne dla rowerzystów i zmotoryzowanych, obydwie sieci – uliczna i dróg dla rowerów – w znacznym stopniu pokrywają się ze sobą, co z kolei jest przyczyną wielu punktów kolizji ruchu rowerowego z samochodowym. Stąd w strefach śródmiejskich dążyć się będzie do uwzględnienia potrzeb ruchu rowerowego, zwłaszcza w postaci pierwszeństwa przejazdu (w wybranych punktach) oraz „przyjaznej rowerowi” sygnalizacji świetlnej. Równocześnie brane będą pod uwagę wymogi bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Rozwój systemu rowerowego w Warszawie będzie następować przy założeniu budowy hierarchicznego układ dróg rowerowych obejmującego: • drogi główne, łączące wszystkie główne obszary miasta i główne węzły tras rowerowych;

 • drogi zbiorcze i łącznikowe, łączące osiedla i inne ważne punkty z trasami głównymi i węzłami oraz trasy główne ze sobą oraz

 • trasy rekreacyjne o znaczeniu głównym umożliwiające rekreację rowerową w mieście, jazdę na długich odcinkach oraz dojazd do najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów miejskich i podmiejskich.


4.4.2Zasady rozwoju systemu


Przy rozwijaniu systemu dróg rowerowych m.st. Warszawa będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • Spójności – system rowerowy będzie tworzyć spójną całość, łącząc wszystkie źródła i cele podróży rowerowych oraz będzie zapewniać powiązanie miejskich dróg rowerowych z trasami wybiegowymi w region.

 • Bezpośredniości – system rowerowy będzie oferować użytkownikom bezpośrednie połączenia stwarzając możliwość łatwego i w miarę możliwości szybkiego poruszania się po mieście, konkurencyjnego w stosunku do samochodu.

 • Wygody - system rowerowy będzie wykonywany z zachowaniem wysokich standardów projektowania i wykonania (rozwiązania geometryczne, w tym minimalizacja pochyleń niwelety i różnicy poziomów, konstrukcja nawierzchni, itp.).

 • Bezpieczeństwa ruchu – system rowerowy będzie projektowany przy założeniu minimalizowania liczby punktów kolizji z ruchem samochodowym oraz – w miarę możliwości – niezależnie od ciągów ruchu pieszego. Równocześnie minimalizowane będzie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. .

 • Atrakcyjności - system rowerowy będzie czytelny dla użytkownika, dobrze powiązany z funkcjami miasta i odpowiadający potrzebom użytkowników.

Rozwojowi sieci dróg rowerowych towarzyszyć będzie:

 • upowszechnienie urządzeń do parkowania rowerów, w tym przy wybranych przystankach transportu publicznego,

 • zapewnienie możliwości przewozu rowerów w środkach transportu publicznego.


4.4.3Zadania w strategii rozwoju systemu rowerowego


Zadania Strategii dotyczące systemu transportu rowerowego wynikają między innymi z ustaleń Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego. W ramach strategii przewiduje się realizację 4 następujących zadań:

 1. Wzmocnienie instytucjonalne rozwoju systemu rowerowego.

 2. Rozwój infrastruktury systemu rowerowego.

 3. Integracja systemu rowerowego z innymi podsystemami transportowymi miasta.

 4. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z roweru.

Zadanie 1:

Wzmocnienie instytucjonalne rozwoju systemu rowerowego

Rozwój systemu rowerowego w Warszawie i istotne zwiększenie liczby podróży odbywanych rowerem będzie jednym z priorytetowych zadań w odniesieniu do systemu transportowego. Oznacza to konieczność: • wzmocnienia koordynacji działań na rzecz rozwoju transportu rowerowego w mieście,

 • zasięgania opinii środowiska rowerowego na różnych etapach inwestycji drogowych.

Działania będą dotyczyć wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, w tym: sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowywania wstępnych koncepcji i projektowania, opracowywania szczegółowych projektów budowlanych oraz odbioru gotowych inwestycji.

Niezbędne będzie także • koordynowanie polityki przestrzennej miasta z polityką transportową w aspekcie ruchu rowerowego,

 • opracowanie lokalnych wymogów technicznych dotyczących infrastruktury rowerowej i przyjęcie ich jako prawa miejscowego,

 • przygotowywanie i wspieranie działań promocyjnych na rzecz wykorzystywania roweru do odbywania podróży, w tym przygotowanie i realizowanie procesu edukacji komunikacyjnej dla młodzieży szkolnej, inicjowanie działań w kierunku dawania przykładu dobrej praktyki, jeśli chodzi o zachęcanie do jazdy na rowerze pracowników urzędów miejskich i klientów itp.

 • eliminowane utrudnień w rozwoju ruchu rowerowego.

Zadanie 2:

Rozwój infrastruktury systemu rowerowego

Dla istotnego zwiększenia liczby podróży odbywanych z wykorzystaniem roweru obecny układ dróg rowerowych będzie docelowo uzupełniony o ok. 900km dróg rowerowych co umożliwi osiągnięcie wskaźnika gęstości sieci na poziomie 0,65 km/1000 mieszkańców. Rozwój systemu dróg dla ruchu rowerowego będzie następować poprzez: • Tworzenie dróg dla rowerów w obrębie pasa drogowego, odizolowanych od jezdni i prowadzonych tak, by ograniczyć do minimum możliwości kolizji między rowerzystami, między rowerzystami a samochodami oraz między rowerzystami a pieszymi.

 • Przystosowywanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych, na których przy pomocy różnego rodzaju środków technicznych i odpowiedniej organizacji ruchu wymuszane będzie ograniczenie prędkości pojazdów silnikowych do 30 km/h.

 • Budowę samodzielnych dróg rowerowych, prowadzonych w terenie niezależnie od układu drogowego.

 • Tworzenie stref ruchu uspokojonego z ograniczeniem prędkości do 30km/h i wyposażeniem w techniczne środki uspokojenia ruchu, na wszystkich obszarach, na których musi odbywać się ruch pojazdów, w szczególności w strefach zamieszkania, w dzielnicach willowych oraz na terenach zabytkowych.

W ramach realizowanej strategii dążyć się będzie do szerszego wykorzystania środków organizacji ruchu sprzyjających rozwojowi ruchu rowerowego. Przede wszystkim elementem realizacji strategii miasta będzie wspólne wykorzystywanie przekroju jezdni przez ruch samochodowy i rowerowy. Będzie to równoznaczne z wprowadzaniem ograniczenia ruchu samochodowego w strefie śródmiejskiej Warszawy, także poprzez obniżanie klas funkcjonalnych ulic, a w konsekwencji ich parametrów technicznych. Przewiduje się także dopuszczanie ruchu rowerowego na ulicach zamkniętych dla ruchu samochodowego.

Zadanie 3:

Integracja systemu rowerowego z innymi podsystemami transportowymi miasta

Efektywne wykorzystanie systemu dróg rowerowych, w tym doprowadzających ruch do stacji i przystanków transportu publicznego, będzie ściśle uzależnione od stworzenia możliwości przewozu i bezpiecznego pozostawienia roweru. W tym celu – poza rozszerzeniem możliwości przewozu roweru w pojazdach transportu publicznego - dążyć się będzie do zapewnienia możliwości bezpiecznego pozostawienia rowerów w węzłach przesiadkowych z roweru na inny podsystem transportu (komunikacja miejska) oraz w miejscach docelowych dla podróży odbywanych z wykorzystaniem roweru, a w szczególności w otoczeniu: • stacji metra, oraz przystanków kolejowych położonych w granicach Warszawy,

 • obiektów Urzędu Miasta st. Warszawy,

 • obiektów uczelni warszawskich,

 • innych ważnych obiektów jak np. muzea, parki, itp.

Uwzględnienie potrzeb osób korzystających z roweru będzie wymagało m.in. inicjowania przez władze Warszawy współpracy z samorządami gmin podwarszawskich oraz operatorami kolejowymi w zakresie zasad przewozu roweru oraz tworzenia parkingów dla rowerów w pobliżu dworców/stacji i przystanków kolejowych, położonych poza granicami Warszawy, ale na liniach dojazdowych do Warszawy.

Zadanie 4;

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z roweru

Stworzenie warunków dla intensywnego korzystania z roweru oprócz podaży infrastruktury będzie oznaczać konieczność: • monitorowania sieci dróg rowerowych w zakresie ich stanu technicznego,

 • utrzymywania przejezdności i dotrzymywania parametrów technicznych dróg rowerowych,

 • monitorowania sieci dróg rowerowych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego użytkowników

 • monitorowania parkingów rowerowych dla zapewnienia bezpiecznego pozostawienia roweru,

 • zaostrzonej kontroli ruchu rowerowego pod kątem bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza na chodnikach i przejściach,

 • zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej i Policji poruszających się na rowerach.
Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna