Systemu transportowego warszawy


Rozwój i integracja systemu transportowego na terenie aglomeracji warszawskiejPobieranie 2.71 Mb.
Strona28/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34

5.3Rozwój i integracja systemu transportowego na terenie aglomeracji warszawskiej.


W przypadku aglomeracji warszawskiej, którą stanowi Warszawa z licznymi miastami satelickim położonymi wokół niej, podstawowe znaczenie ma zapewnienie jak najwyższego stopnia integracji całego systemu transportowego (wszystkich jego podsystemów) na poziomie organizacyjnym, funkcjonalnym i technicznym. Celem integracji będzie przede wszystkim:

 • ułatwienie podróżowania transportem zbiorowym do i z Warszawy,

 • ograniczenie ruchu samochodowego dojazdowego do Warszawy,

 • zapewnienie planowanego i kontrolowanego rozszerzania się zabudowy miejskiej, a tym samym przeciwdziałanie „rozlewaniu się” Warszawy.

Jest to istotne m.in. ze względu na efektywność funkcjonowania systemu transportowego i wysokość kosztów społecznych ponoszonych na jego organizację i funkcjonowanie. Jednym z kluczowych instrumentów będzie w tym względzie konsekwentnie i prawidłowo rozwijany system transportu publicznego, zachęcający do odbywania podróży i skutecznie konkurujący z komunikacją indywidualną.

Systematycznie wykonywane badania ruchu drogowego i przewozów w transporcie publicznym, w tym najnowsze przeprowadzone w roku 2005, wskazują, że wraz ze zmianami w sposobie zagospodarowania przestrzennego aglomeracji oraz przy widocznych tendencjach do lokowania miejsc zamieszkania i zatrudnienia poza granicami Warszawy, coraz większego znaczenia nabiera organizacja dojazdów do stolicy. Jest to istotne zarówno dla mieszkańców gmin ościennych, którzy traktują Warszawę jako rynek pracy i usług, jak i dla stolicy i jej mieszkańców. Zwiększająca się liczba podróży dojazdowych istotnie wpływa na warunki funkcjonowania wewnętrznego systemu transportowego Warszawy, a w konsekwencji na warunki podróżowania mieszkańców miasta i koszty eksploatacji systemu transportowego.

To wszystko powoduje, że w interesie Warszawy jest utrzymanie wysokiego udziału transportu publicznego w obsłudze ruchu dojazdowego do miasta i uzasadnia podejmowanie działań w kierunku poprawiania jakości usług transportowych na liniach podmiejskich, a szczególnie zwiększenie stopnia wykorzystania linii kolejowych. Ważne jest także zrozumienie ze strony wszystkich samorządów gmin i powiatów aglomeracji konieczności współpracy z Warszawą w tej dziedzinie.

Takie pojmowanie potrzeb w zakresie organizacji systemu transportowego musi prowadzić do zdecydowanie większego stopnia zintegrowania tego systemu i ściślejszej współpracy samorządów różnych szczebli odpowiedzialnych za organizowanie transportu zbiorowego.

Integracja systemu transportowego powinna wyrażać się przede wszystkim stworzeniem systemu spójnego funkcjonalnie i czytelnego dla użytkowników, opartego na 3 podstawowych zasadach:


 • wspólnej informacji dla pasażerów,

 • wspólnej ofercie przewozowej i

 • wspólnym systemie taryfowo-biletowym.

Spełnienie tych trzech warunków umożliwi także pełniejszą integrację instytucjonalną organizatorów transportu zbiorowego, docelowo aż do powołania instytucji wspólnie zarządzającej transportem aglomeracyjnym.

Przyjmuje się, że integracja transportu w skali aglomeracji będzie następować w sposób etapowy. W pierwszej kolejności poprzez poszukiwanie możliwości zintegrowania systemu transportowego z wykorzystaniem formuły porozumienia samorządowego. Rozwiązanie takie będzie traktowane jako przejściowe, stanowiąc jedynie wstępną fazę pełniejszej integracji (także instytucjonalnej). Umożliwi to jednak podjęcie działań praktycznie od zaraz i stworzy możliwość mieszkańcom aglomeracji nowej i atrakcyjnej propozycji transportowej w możliwie krótkim czasie.

Formuła porozumienia samorządowego może być realizowana poprzez porozumienie Samorządu Warszawy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Samorządami gmin w zakresie organizowania komunikacji szynowej i autobusowej i wspólnego wykorzystywania potencjału wszystkich działających w aglomeracji operatorów. Ze względu na skalę realizowanych przewozów w transporcie zbiorowym, zakres funkcjonalny systemu oraz potencjał rozwojowy kluczowe jest osiągnięcie porozumienia w zakresie wspólnej organizacji przewozów kolejowych w aglomeracji. Porozumienie to powinno dotyczyć co najmniej 8 następujących aspektów:


 • współdziałania w sprawie kreowania polityki zagospodarowania przestrzennego i polityki transportowej,

 • wspólnej oferty przewozowej,

 • koordynacji rozkładów jazdy,

 • wspólnego biletu na przejazdy,

 • wspólnej informacji pasażerskiej,

 • kształtowania norm jakościowych,

 • współpracy przy przygotowywaniu aktów prawnych ułatwiających organizowanie transportu zbiorowego w skali aglomeracji,

 • promocji transportu zbiorowego.

Ważnym efektem procesu integracji będzie możliwość kreowania wspólnej polityki Warszawy i samorządu województwa w zakresie prawidłowego sposobu zagospodarowania przestrzennego. W szczególności dotyczy to aktywnego działania na rzecz rewitalizacji obszarów usytuowanych wzdłuż istniejących korytarzy kolejowych i w konsekwencji lokowania w nich miejsc zamieszkania oraz zatrudnienia. Tym samym stworzona zostanie realna możliwość przeciwdziałania niekontrolowanemu rozwojowi obszarów obecnie słabo obsługiwanych transportem zbiorowym.

Drugim elementem integracji transportu zbiorowego powinno być porozumienie Warszawy i samorządów gmin w zakresie komunikacji organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Porozumienie to powinno dotyczyć co najmniej 5 następujących aspektów: • wspólnego kształtowania oferty przewozowej, w tym rozkładów jazdy,

 • wspólnego finansowania przewozów,

 • wspólnej informacji dla pasażerów,

 • wspólnych badań przewozów i kontroli jakości,

 • współpracy przy przygotowywaniu aktów prawnych ułatwiających organizowanie transportu zbiorowego w skali aglomeracji,

Porozumienie może także dotyczyć ewentualnych wspólnych inwestycji związanych z funkcjonowaniem transportu aglomeracyjnego (np. tras tramwajowych obsługujących połączenia wybiegające poza Warszawę).

Wśród podstawowych zalet porozumienia Warszawy i samorządów wszystkich szczebli na obszarze aglomeracji integrującego zasady przewozów aglomeracyjnych w transporcie zbiorowym należy wymienić: • stworzenie realnych podstaw dla realizacji polityki transportowej zrównoważonego rozwoju w skali miasta i aglomeracji;

 • zwiększenie efektywności systemu transportowego z punktu widzenia pasażerów - poprzez zmniejszenie kosztów dojazdów, skrócenie czasu dojazdów, ułatwienie przesiadania się;

 • zwiększenie efektywności systemu transportowego z punktu widzenia organizatorów systemu – poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i możliwość racjonalizowania wydatków;

 • podniesienie konkurencyjności systemu transportu zbiorowego w rywalizacji z komunikacją indywidualną;

 • możliwość spójnego działania i skoordynowania planowania rozwoju transportu;

 • ułatwienie wprowadzenia wspólnego biletu – zwiększenie komfortu dla pasażerów;

 • zgodność z polityką transportową Unii Europejskiej i ułatwienie dostępu do środków unijnych,

 • wpływanie na aktywizację gospodarczą wzdłuż korytarzy transportu zbiorowego, korzystających z integracji systemu,

 • ułatwienie dostępu do rynku pracy.

Ewidentne korzyści wynikające z zainicjowania procesu integracji transportu zbiorowego aglomeracji będzie odczuwać nie tylko Warszawa, ale też pozostałe gminy aglomeracji. Warszawa stworzy sobie możliwość wpływania na sposób dojazdu do stolicy mieszkańców pozostałych gmin aglomeracji.

Wynikiem podjętej współpracy na rzecz integracji systemu transportowego powinno być także stworzenie wspólnych rekomendacji odnośnie wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych (ustawy o transporcie publicznym) ułatwiających organizowanie transportu zbiorowego w aglomeracji i regulujących m.in.: • zasady organizowania transportu zbiorowego w aglomeracji,

 • powstanie planu transportowego aglomeracji,

 • prawa i kompetencje zaangażowanych jednostek (w odniesieniu do organizatorów i operatorów systemu),

 • zasady finansowania, w tym zasady refundacji ulg,

 • zasady wsparcia transportu aglomeracyjnego ze środków publicznych,

 • zasady dostępu do rynku,

 • wymagania jakościowe związane ze świadczeniem usług przewozowych.

W przyszłości, po wejściu w życie ustawy o transporcie publicznym, możliwe byłoby dokonanie zmiany formuły współdziałania samorządów i zastąpienie porozumienia powołaniem Aglomeracyjnego Związku Transportu Publicznego oraz Zarządu Transportu Aglomeracyjnego - jednostki zamawiającej i kontrolującej przewozy na zlecenie AZTP. Powstałby on np. na bazie obecnego Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Poniżej przedstawiono schemat możliwego „harmonogramu” integracji systemu transportowego aglomeracji warszawskiej.Z punktu widzenia pasażera podstawowym efektem integracji systemu transportowego będzie jednolity system taryfowo - biletowego (i wspólny, sieciowy bilet okresowy na przejazdy aglomeracyjne). Dotychczasowe doświadczenia oraz formuła porozumienia powinny doprowadzić do ustalenia satysfakcjonujących wszystkie uczestniczące jednostki organizujące przewozy transportem zbiorowym na obszarze aglomeracji procedur finansowania podróży odbywanych na podstawie wspólnego biletu. Wskazane jest także aby po ustaleniu trwałych, szczegółowych zasad subsydiowania przewozów pociągami Kolei Mazowieckich i WKD nastąpiła rozbudowa sieci punktów sprzedaży i ładowania biletów długookresowych ZTM o kasy biletowe na ważniejszych stacjach i przystankach kolejowych.

W dalszej kolejności, również na mocy porozumienia pomiędzy samorządami Warszawy i Mazowsza, należy dążyć do stworzenia możliwości wykorzystywania długookresowych biletów Kolei Mazowieckich i WKD we wszystkich środkach transportu zbiorowego (lub obsługujących tylko jedną wybraną linię) przez osoby często podróżujące w obszarze Warszawy z i do miejscowości obsługiwanych podmiejską komunikacją kolejową. Docelowo zasada wprowadzenia i rozliczania wspólnego biletu na przejazdy aglomeracyjne powinna być regulowana na mocy ustawy o transporcie publicznym.

Pełna integracja systemu taryfowo - biletowego jest także uwarunkowana: • ujednoliceniem (czytaj: ograniczeniem) zakresu uprawnień do przejazdów bezpłatnych i przejazdów na podstawie opłaty ulgowej,

 • ustaleniem zasad subsydiowania działalności eksploatacyjnej poszczególnych przewoźników,

 • rozwojem wyposażenia technicznego systemu taryfowo - biletowego, pod względem ilościowym i jakościowym (umożliwiającego np. korzystanie z „elastycznego biletu”, czyli biletu na dowolny okres, zależny od potrzeb użytkownika).

Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna