Systemu transportowego warszawy


Zmiany w zachowaniach komunikacyjnychPobieranie 2.71 Mb.
Strona9/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

2.6.4Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych

Zachowania komunikacyjne mieszkańców zdeterminowane są potrzebami odbywania określonych podróży (motywacjami odbywanych podróży) w ciągu dnia oraz możliwościami ich wykonania (rozkład godzin rozpoczynania podróży, podział zadań przewozowych).

Wpływ na zmiany w zachowaniach komunikacyjnych mają następujące czynniki:


  • rozmieszczenie elementów zagospodarowania przestrzennego, generujących podróże mieszkańców miasta i aglomeracji oraz osób odwiedzających obszar,

  • ogólny wzrost mobilności związany z rozwojem gospodarczym i wzrostem zamożności społeczeństwa,

  • jakość i oferta transportu zbiorowego,

  • poziom motoryzacji,

  • przepustowość układu drogowego.

Zmiany zachowań i preferencji komunikacyjnych, jakie nastąpiły w Warszawie wykazały przeprowadzone w latach 1993, 1998 i 2005 kompleksowe badania ruchu obejmujące ankietowanie mieszkańców Warszawy i pomiary ruchu. Na ich podstawie stwierdzono, że w ostatnich latach w Warszawie:

 • nastąpił wzrost ruchliwości mieszkańców Warszawy w podróżach niepieszych, rzędu ok. 8% w stosunku do 1998 roku,

 • jeśli chodzi o strukturę podróży w podziale na motywacje w podróżach niepieszych odnotowano spadek udziału podróży obligatoryjnych (z domu do: pracy, szkoły i uczelni oraz powrotów do domu z tych motywacji) z 48,3% do 46,0% i wzrost udziału podróży nieobligatoryjnych (z domu do: innych celów, powrotnych z innych celów do domu oraz niezwiązanych z domem) z 51,7% do 54%,

 • jeśli chodzi o podział zadań przewozowych (tzw. modal split) w podróżach wewnętrznych mieszkańców Warszawy to między rokiem 1998 i 2005 w podróżach niepieszych nastąpił wzrost udziału podróży samochodem w dobie z 32,9% do 38,0%, oraz zmalał udział komunikacji zbiorowej z 66,0% do 60,5%. W godzinie szczytu porannego udział samochodu osobowego wzrósł nieznacznie z 33,3% do 33,8%, wyższy wzrost udziału samochodu osobowego odnotowano w godzinie szczytu popołudniowego z 33,5% do 37,3%.2.6.5Wielkość ruchu dojazdowego i generowanego w WarszawieGlobalne wielkości ruchu

Biorąc pod uwagę liczbę 1,8 mln osób jako łączną, szacowaną liczbę osób zameldowanych w Warszawie i nie ujętych w statystykach (osoby mieszkające bez zameldowania) to przy średniej ruchliwości w podróżach niepieszych po Warszawie na poziomie 1,84 (ruchliwość z WBR 2005 zweryfikowana na etapie modelowania ruchu) w ciągu doby w granicach Warszawy w dniu powszednim jest generowanych ok. 3,1 mln podróży niepieszych.

Uwzględniając podział zadań przewozowych można stwierdzić, że w ciągu doby ok. 1200 tys. podróży wewnętrznych jest wykonywanych z wykorzystaniem samochodu osobowego, a przy założeniu wskaźnika napełnienia pojazdów na poziomie 1,3 oznacza to ok. 900 tys. przejazdów samochodem w ciągu doby.

Ponadto w obszarze Warszawy w dobie generowanych jest ok. 550 tys. podróży wyjazdowych z Warszawy (mieszkańców Warszawy i osób spoza Warszawy) oraz absorbowanych ok. 550 tys. podróży wjazdowych do Warszawy. Większość z tych podróży (ponad 63%) jest odbywanych samochodem osobowym.

Dobowe potoki źródłowo – docelowe (do i z Warszawy) osób w samochodach osobowych wynoszą ok. 350 tys. osób w każdym kierunku, a w komunikacji zbiorowej 200 tys. osób w każdym kierunku.

Dobowe potoki źródłowo – docelowe do i z Warszawy samochodów osobowych po uwzględnieniu napełnienia samochodów wynoszą ok. 230 tys. pojazdów w każdym kierunku.

Dobowy tranzyt samochodów osobowych przez obszar Warszawy wynosi ok. 23 000 samochodów osobowych.

Na podstawie wyników WBR 2005 można także stwierdzić, że z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej w dniu powszednim, w ciągu doby wykonywanych jest ok. 1,8 mln podróży. Większość podróży generowanych w Warszawie to podróże wykonywane w jej granicach.


Wielkość ruchu na Kordonie Obszaru Centralnego1

Koncentracja miejsc pracy, nauki, urzędów oraz duża liczba mieszkańców w obszarze centrum miasta wskazuje, że w dniu powszednim można spodziewać się dużej liczby podróży do tego obszaru. Badania natężenia ruchu i liczby pasażerów w transporcie zbiorowym wykonane w ramach WBR 2005 wykazały, że w ciągu doby (w godz. 6-22) w dniu powszednim przez Kordon Obszaru Centrum, korzystając z komunikacji zbiorowej, przejeżdża łącznie ok. 1.5 mln pasażerów (Tabl. 9).

Udział podróży transportem zbiorowym przekraczających kordon obszaru Centrum wynosi ponad 54%.

Całodobowe pomiary natężenia ruchu samochodów osobowych na Kordonie Obszaru Centrum wykazały, że kordon ten przekracza (w obu kierunkach) łącznie ponad 1mln samochodów osobowych, co daje ok. 1.3mln podróży.

Tabl. 9. Liczba pasażerów transportu zbiorowego przekraczających Kordon Obszaru Centrum – w ciągu doby dnia powszedniego.

Kierunek

Liczba pasażerów w KZ w

godz. 6-22Liczba samochodów osobowych w godz. 0-24

Liczba samochodów osobowych w godz. 6-22

Liczba pasażerów KI w godz. 6-22

Łączna liczba pasażerów w godz. 6-22

Udział podróży KZ

Do Centrum

795 635

540 595

505 712

657 426

1 453 061

55%

Od Centrum

774 071

549 991

509 719

662 635

1 436 706

54%

Razem

1 569 706

1 090 586

1 015 431

1 320 061

2 889 767

54%

Analiza liczby podróży w godzinach dużego nasilenia przewozów, rano w godzinach: 7:00-9:00, a popołudniu w godzinach: 15:30-17:30 wykazuje korzystniejszy obraz wykorzystania transportu zbiorowego w podróżach do obszaru centrum Warszawy. W godzinach porannych z wykorzystaniem transportu zbiorowego odbywa się 61% podróży).


Tabl. 10. Liczba podróży na Kordonie Obszaru Centrum – w godzinach szczytu, w ciągu doby dnia powszedniego.Godz

Liczba pasażerów w KZ [osób/h]

Liczba pasażerów w KI [osób/h]

Łączna liczba pasażerów

Udział podróży KZ w godzinach szczytu

kierunek: do centrum

kierunek: od centrum

Razem

7-8

104 337

60 559

164 896

103 611

268 507

61%

15:30-16:30

62 155

77 295

139 450

101 465

240 915

58%

Razem

166 492

137 854

304 346

205 076

509 422

60%

Analiza pomiarów natężenia ruchu samochodów osobowych i liczby podróżujących nimi osób wykazała, że liczba samochodów osobowych w szczycie porannym (godz. 8-9) i w szczycie popołudniowym (godz. 16-17) na Kordonie Obszaru Centrum jest bardzo zbliżona (tabl. 11). Świadczy to o tym, że w godzinach występowania szczytów komunikacyjnych układ drogowy pracuje na granicach przepustowości, a zestawione natężenia są wartościami granicznymi.

Tabl. 11. Liczby pasażerów w komunikacji indywidualnej na Kordonie Obszaru Centrum w godzinach szczytów komunikacyjnychGodz.

Liczba samochodów osobowych [poj/h]

Liczba pasażerów w KI [osób/h]

kierunek: do centrum

kierunek: od centrum

Razem

Kierunek: do centrum

kierunek: od centrum

Razem

7-8

43 705

29 776

73 481

56 817

38 709

95 525

8-9

45 986

33 715

79 701

59 782

43 830

103 611

15-16

34 916

37 796

72 712

45 391

49 135

94 526

16-17

36 199

41 851

78 050

47 059

54 406

101 465

17-18

35 393

40 498

75 891

46 011

52 647

98 658

Wielkość ruchu na Ekranie Wisły

Wyniki pomiarów ruchu na mostach w Warszawie wykazały, że w ciągu doby przez mosty w Warszawie przejeżdża blisko 0,5 mln samochodów osobowych. W godzinach największego obciążenia ruchem (7:00-9:00, 15:30-17:30) z wykorzystaniem mostów realizowanych jest prawie 330 tys. podróży, z czego 57% podróży w środkach transportu zbiorowego.

Tabl. 12. Liczba podróży na Ekranie Wisły - godziny szczytu komunikacyjnego w dniu powszednim

Kierunek

Liczba pasażerów w TZ w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30*

Liczba samochodów osobowych w godz. 0-24

Liczba samochodów osobowych w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Liczba pasażerów KI w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Łączna liczba pasażerów w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Udział podróży w transporcie zbiorowym

Do Centrum

101 435

252 165

59 493

77 341

178 776

57%

Od Centrum

86 383

238 782

49 479

64 323

150 706

57%

Razem

187 818

490 947

108 972

141 664

329 482

57%

Pomiary liczby pasażerów na Ekranie Wisły nie obejmowały pociągów na linii legionowskiej (most Gdański).

Potoki na wybranych przekrojach

Ocenę potoków ruchu na wybranych przekrojach odniesiono do najbardziej newralgicznych miejsc w systemie transportowym Warszawy jakimi są mosty. Aktualnie w Warszawie jest 7 mostów drogowych. Począwszy od północy występują: • Most Grota-Roweckiego,

 • Most Gdański,

 • Most Śląsko-Dąbrowski,

 • Most Świętokrzyski,

 • Most Poniatowskiego,

 • Most Łazienkowski,

 • Most Siekierkowski.

Analiza wyników pomiarów ruchu (WBR 2005) wskazuje na bardzo intensywne wykorzystywanie istniejących przepraw mostowych przez ruch samochodowy.

Z uwagi na ograniczenia przepustowości układu drogowego w kierunku do centrum Warszawy, szczyt poranny rozłożony jest na dwie godziny w okresie od 7 do 9 rano. Podobna sytuacja ma miejsce w szczycie popołudniowym z tym, że w kierunku powrotnym. Najbardziej obciążony okres to godziny pomiędzy 16-stą a 18-stą.

Tabl. 13. Rozkład godzinowy natężenia ruchu na mostach w Warszawie


Godzina

Suma natężenia ruchu na wszystkich mostach

[ wszystkie pojazdy/godz. – dzień powszedni]Kierunek

Natężenie ruchu [poj/godz.]

Udział [%]

Od Centrum

Do Centrum

Razem

Od Centrum

Do Centrum

Razem

0-1

2 025

1 420

3 445

0.8%

0.6%

0.7%

1-2

1 240

906

2 146

0.5%

0.4%

0.4%

2-3

1 169

931

2 100

0.5%

0.4%

0.4%

3-4

1 141

1 013

2 154

0.5%

0.4%

0.4%

4-5

1 339

1 692

3 031

0.6%

0.7%

0.6%

5-6

2 607

4 108

6 715

1.1%

1.6%

1.4%

6-7

6 796

13 356

20 152

2.8%

5.3%

4.1%

7-8

13 175

23 201

36 376

5.5%

9.2%

7.4%

8-9

13 747

23 175

36 922

5.8%

9.2%

7.5%

9-10

13 200

17 913

31 113

5.5%

7.1%

6.3%

10-11

13 359

14 375

27 734

5.6%

5.7%

5.6%

11-12

13 139

14 112

27 251

5.5%

5.6%

5.6%

12-13

13 965

14 512

28 477

5.8%

5.8%

5.8%

13-14

14 449

14 358

28 807

6.1%

5.7%

5.9%

14-15

14 687

15 009

29 696

6.2%

6.0%

6.0%

15-16

16 231

15 288

31 519

6.8%

6.1%

6.4%

16-17

18 990

15 302

34 292

8.0%

6.1%

7.0%

17-18

17 068

13 678

30 746

7.1%

5.4%

6.3%

18-19

15 799

12 686

28 485

6.6%

5.0%

5.8%

19-20

13 972

10 884

24 856

5.9%

4.3%

5.1%

20-21

12 247

9 392

21 639

5.1%

3.7%

4.4%

21-22

9 272

7 647

16 919

3.9%

3.0%

3.4%

22-23

5 989

4 527

10 516

2.5%

1.8%

2.1%

23-24

3 176

2 680

5 856

1.3%

1.1%

1.2%

Razem

238 782

252 165

490 947

100.0%

100.0%

100.0%

Główne przewozy pasażerskie są realizowane z wykorzystaniem mostów prowadzących do Centrum Warszawy. Ranga trzech mostów: Gdańskiego, Śląsko-Dąbrowskiego i Poniatowskiego jest tym większa, że oprócz obsługi dużego natężenia ruchu autobusowego, mosty te obsługują także komunikację tramwajową. Z punktu widzenia transportu zbiorowego, przez mosty te przebiegają trasy o bardzo wysokiej zdolności przewozowej.

Największe liczby pasażerów odnotowywane są na Moście Poniatowskiego, którego udział w obsłudze podróży do centrum Warszawy sięga 31%. Łącznie z Mostem Śląsko-Dąbrowskim udział ten wynosi aż 55%).

Tabl. 14. Liczba pasażerów w komunikacji zbiorowej na mostach w Warszawie - godzina szczytu porannego (7.00-8.00), dzień powszedni.Most

Liczba pasażerów w KZ na moście [osób/godz.]

Udział [%]

Liczba pasażerów w KZ na grupie mostów [osób/godz.]

Udział [%]

Do Centrum

Od Centrum

Razem

Do Centrum

Od centrum

Razem

Grota-Roweckiego

4 418

2 538

6 956

14%

9 289

3 962

13 251

26.9%

Gdański*

4 871

1 424

6 295

13%

Śląsko-Dąbrowski

8 643

3 397

12 040

25%

20 196

7 965

28 161

57.2%

Świętokrzyski

407

328

735

1%

Poniatowskiego**

11 146

4 240

15 386

31%

Łazienkowski

4 394

2 329

6 723

14%

5 145

2 659

7 804

15.9%

Siekierkowski

751

330

1 081

2%

Razem

34 630

14 586

49 216

100%

34 630

14 586

49 216

100%

*brak w pomiarach linii legionowskiej.

** nie dodano pasażerów w pociągach podmiejskich na moście średnicowym.Dodatkowo Most Poniatowskiego charakteryzuje się najwyższym udziałem transportu zbiorowego w stosunku do ogółu podróżujących. Udział ten wynosi prawie 80% podróży (Tabl. 15).

W szczycie porannym w komunikacji zbiorowej i w samochodach osobowych ze wszystkich mostów w Warszawie korzysta łącznie blisko 92 tysiące osób.

Tabl. 15. Podział zadań przewozowych na mostach w Warszawie - godzina szczytu porannego (7.00-8.00), dzień powszedni.Most

Ogólna liczba pasażerów na moście [osób/godz.]

Udział KZ na mostach [%]

Do Centrum

Od Centrum

Razem

Do Centrum

Od Centrum

Razem

Grota-Roweckiego

12 631

7 657

20 289

35%

33%

34%

Gdański*

6 509

2 576

9 085

75%

55%

69%

Śląsko-Dąbrowski

11 555

4 763

16 318

75%

71%

74%

Świętokrzyski

2 767

952

3 719

15%

34%

20%

Poniatowskiego**

14 210

5 488

19 698

78%

77%

78%

Łazienkowski

10 447

6 117

16 564

42%

38%

41%

Siekierkowski

4 196

2 124

6 320

18%

16%

17%

Razem

62 315

29 678

91 993

56%

49%

54%

*brak w pomiarach linii legionowskiej.

** nie dodano pasażerów w pociągach podmiejskich na moście średnicowym.
Wielkości przewozów w transporcie zbiorowym w obszarze Centrum

Wyniki WBR 2005 dotyczące wielkości i struktury przewozów pasażerów w transporcie zbiorowym na kordonie centrum Warszawy w godzinach ruchu szczytowego (Tabl. 16) wskazują, że w godzinie szczytu porannego kordon centrum przekracza (w obu kierunkach) ok. 165 tys. pasażerów transportu zbiorowego. W szczycie popołudniowym, liczba ta jest mniejsza - ok. 140 tys. pasażerów.

Dominują pasażerowie komunikacji autobusowej ZTM (40-46%) w zależności od kierunku i godziny szczytu, tramwajowej (22-30%) oraz metra (19-23%). Udział pozostałych przewoźników jest zdecydowanie mniejszy: kolej (6-8% w szczycie porannym tylko 2-3% w szczycie popołudniowym), autobusy prywatne (1-3%), autobusy dalekobieżne i turystyczne (2-5%).

Tabl. 16. Wielkości i struktura przewozów pasażerów w transporcie zbiorowym na kordonie centrum Warszawy – źródło; WBR 2005.Środki transportu

do centrum

z centrum

 

Potok

%

Potok

%

Szczyt poranny (7:00-8:00)

Autobus ZTM

45347

43%

27560

46%

Autobus prywatny

1185

1%

746

1%

Tramwaj

24627

24%

13466

22%

Metro

22183

21%

11796

19%

kolej

6624

6%

4641

8%

Autobus dalekobieżny

3999

4%

1835

3%

Autobus turystyczny

372

0%

515

1%

Razem

104337

100%

60559

100%

Szczyt popołudniowy (15:30-16:30)

Autobus ZTM

26465

43%

31844

41%

Autobus prywatny

1058

2%

2452

3%

Tramwaj

18526

30%

18720

24%

Metro

13070

21%

17927

23%

kolej

1369

2%

2547

3%

Autobus dalekobieżny

1180

2%

3134

4%

Autobus turystyczny

487

1%

671

1%

Razem

62155

100%

77295

100%


Dojazdy ze strefy podmiejskiej

Zestawienie liczby podróży odbywanych z wykorzystaniem środków transportu zbiorowego i komunikacji indywidualnej w godzinach największego obciążenia ruchem wykazuje, że na granicy miasta wskaźnik wykorzystania transportu zbiorowego jest znacznie niższy na Kordonie Obszaru Centrum czy też Ekranie Wisły.

Na kordonie miasta jedynie 41% podróży w godzinach 7:00-9:00 oraz 15:30-17:30 realizowanych jest z wykorzystaniem środków transportu zbiorowego (Tabl. 17). Tymczasem znacząca jest liczba (545 tys.) samochodów osobowych przekraczających kordon na granicy Warszawy w ciągu doby dnia powszedniego .

Tabl. 17. Liczba podróży na Kordonie Warszawy2 - godziny szczytu komunikacyjnego w dniu powszednimKierunek

Liczba pasażerów w TZ w godz 7:00-9:00, 15:30-17:30

Liczba samochodów osobowych w godz. 0-24

Liczba samochodów osobowych w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Liczba pasażerów KI w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Łączna liczba pasażerów w godz. 7:00-9:00, 15:30-17:30

Udział podróży w transporcie zbiorowym

Do Centrum

73 158

268 581

78 691

102 298

175 456

42%

Od Centrum

68 571

277 200

75 119

97 655

166 226

41%

Razem

141 729

545 781

153 810

199 953

341 682

41% • Komunikacja autobusowa

Wyniki WBR 2005 w wskazują, że w komunikacji autobusowej rosnące znaczenie mają przewozy autobusowe realizowane przez prywatnych przewoźników nie działających na zlecenie ZTM.

Poniżej wymieniono główne trasy dojazdowe do Warszawy wykorzystywane przez przewoźników prywatnych w kolejności od największego udziału w przewozach przewoźników prywatnych do najmniejszego; pogrubiono nazwy ciągów ulic, na których przewozy pasażerskie w prywatnej komunikacji autobusowej stanowią ponad 50% wszystkich przewozów (dane wg WBR 2005 w szczycie porannym):
 • ul. Okuniewska (kierunek z Wesołej, Sulejówka),

 • ul. Patriotów,

 • ul. Pułkowa,

 • ul. Drewny ( kierunek z Konstancin Jeziorna),

 • ul. Puławska (kierunek z Mysiadła, Piaseczna),

 • Wał Miedzeszyński (Józefów, Otwock),

 • Al. Armii Krajowej,

 • ul. Modlińska (kierunek z Jabłonnej, Legionowa),

 • ul. Łodygowa,

 • Szosa Lubelska (Zakręt),

 • ul. Warszawska,

 • ul. Górczewska,

 • Trasa Toruńska,

 • ul. Połczyńska (Mory, Piastów),

 • ul. Piłsudskiego,

 • ul. Radzymińska (Marki, Ząbki),

 • Al. Krakowska.

Tabl. 18. Wielkości i struktura przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej na granicy Warszawy.Przekrój pomiarowy – nazwa ulicy na granicy miasta

Liczba pasażerów w autobusach

(w obu kierunkach)Udział w przewozach na granicy Warszawy autobusów:

podmiejskich prywatnych

podmiejskich ZTM

dalekobie-żnych

podmiejskich prywatnych

podmiejskich ZTM

dalekobie-żnych

w godzinie szczytu porannego

Modlińska

815

1323

625

29%

48%

23%

Płochocińska

32

252

150

7%

58%

35%

Trasa Toruńska

23

218

0

10%

90%

-

Radzymińska

109

634

2010

4%

23%

73%

Łodygowa

374

983

0

28%

72%

0%

Chełmżyńska

0

773

0

0%

100%

0%

Okuniewska

65

0

0

100%

0%

0%

Armii Krajowej (Wesoła)

55

130

0

30%

70%

0%

Piłsudskiego (Wesoła)

13

39

217

5%

39%

81%

Trakt Brzeski

0

90

168

0%

35%

65%

Szosa Lubelska

102

84

175

28%

23%

49%

Patriotów

667

0

103

100%

0%

0%

Wał Miedzeszyński

183

144

87

44%

35%

21%

Drewny

594

460

25

55%

43%

2%

Puławska

116

1801

714

54%

68%

27%

Al. Krakowska

40

612

657

3%

47%

50%

Al. Jerozolimskie

0

481

13

0%

97%

3%

Warszawska

86

292

0

23%

77%

0%

Połczyńska

58

379

293

8%

52%

40%

Górczewska

100

641

0

13%

87%

0%

Arkuszowa

0

1047

0

0%

100%

0%

Pułkowa

647

0

467

58%

0%

42%

W godzinie szczytu popołudniowego

Modlińska

654

1034

635

29%

44%

27%

Płochocińska

0

145

67

0%

68%

32%

Trasa Toruńska

91

381

25

18%

77%

5%

Radzymińska

25

688

1015

1%

40%

59%

Łodygowa

404

597

0

40%

60%

0%

Chełmżyńska

0

425

0

0%

100%

0%

Okuniewska

0

0

111

0%

0%

100%

Armii Krajowej (Wesoła)

13

66

0

16%

845

0%

Piłsudskiego (Wesoła)

0

59

182

0%

24%

76%

Trakt Brzeski

173

107

602

20%

12%

68%

Szosa Lubelska

46

16

83

32%

11%

57%

Patriotów

513

0

125

80%

0%

20%

Wał Miedzeszyński

145

92

140

38%

25%

37%

Drewny

166

560

58

22%

71%

7%

Puławska

98

1256

186

6%

82%

12%

Al. Krakowska

101

862

647

6%

54%

40%

Al. Jerozolimskie

73

718

77

8%

83%

9%

Warszawska

12

308

5

4%

95%

1%

Połczyńska

154

312

154

25%

50%

25%

Górczewska

86

558

2

13%

86%

1%

Arkuszowa

0

502

0

0%

100%

0%

Pułkowa

450

0

221

67%

0%

33%

Źródło – WBR 2005

 • Kolej

W komunikacji regionalnej przewozy PKP ukierunkowane są na dojazdy do pracy i nauki – przede wszystkim do Warszawy.

Udział kolei w obsłudze lokalnego ruchu dojazdowego do Warszawy (aglomeracyjnego) ulega stałemu ograniczaniu. Na podstawie Warszawskich Badań Ruchu można stwierdzić, że stopień wykorzystania podaży usług przewozowych jest niewielki (Tabl. 19).Tabl. 19. Charakterystyka przewozów w kolejach podmiejskich na kordonie Warszawy.

Kierunek

Godzina szczytu porannego

Godzina szczytu popołudniowego

Liczba pasażerów

Przeciętna liczba pasażerów w pociągu

Wskaźnik wykorzystania podaży miejsc

Liczba pasażerów

Przeciętna liczba pasażerów w pociągu

Wskaźnik wykorzystania podaży miejsc

Grodzisk Maz.-Warszawa

3125

625

0,46

462

154

0,17

Warszawa – Grodzisk Maz.

371

186

0,18

2181

436

0,40

Tłuszcz – Warszawa

2360

590

0,43

370

185

0,14

Warszawa – Tłuszcz

270

90

0,07

2070

518

0,38

Mińsk Maz. –Warszawa

1820


455

0,38

308

103

0,08

Warszawa – Mińsk Maz.

457

229

0,17

1217

406

0,30

Otwock – Warszawa

1362

272

0,25

97

32

0,03

Warszawa – Otwock

209

105

0.08

757

189

0,16

Nasielsk – Warszawa

915

229

0,19

139

139

0,10

Warszawa – Nasielsk

210

210

0,15

484

242

0,24

Błonie - Warszawa

1561

520

0,38

120

120

0,09

Warszawa - Błonie

336

168

0,12

712

356

0,26

Warka - Warszawa

783

392

0,29

159

159

0,12

Warszawa - Warka

228

228

0,17

484

484

0,36

Źródło – WBR 2005

W porównaniu z zestawionymi wielkościami znacznie efektywniej realizowane są przewozy na trasie WKD (Tabl. 20).

Tabl. 20. Charakterystyka przewozów w pociągach WKD na kordonie Warszawy.

Kierunek

Godzina szczytu rannego

Godzina szczytu popołudniowego

Liczba pasażerów

Przeciętna liczba pasażerów w pociągu

Wskaźnik wykorzystania podaży miejsc

Liczba pasażerów

Przeciętna liczba pasażerów w pociągu

Wskaźnik wykorzystania podaży miejsc

Grodzisk Maz. - Warszawa

1808

301

0,60

388

78

0,16

Warszawa – Grodzisk Maz.

315

63

0,13

1008

252

0,50

Źródło – WBR 2005

Udział komunikacji kolejowej w podróżach rozpoczynanych i kończonych w mieście jest także marginalny (ok. 0,1% - 0,2% ogółu wykonywanych podróży).
Pobieranie 2.71 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna