Sytuacja prawna w 1918 r. Zmiany w prawie pozaborczymPobieranie 45.61 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar45.61 Kb.

Dział prawa

Sytuacja prawna w 1918 r.

Zmiany w prawie pozaborczym

Prace Komisji Kodyfikacyjnej

Kodyfikacja

Nowelizacje po kodyfikacji

prawo cywilne materialne

b. Królestwo Polskie

II i III Księga Kodeksu Napoleona (1804 r.) ze zmianami z 1818 r., 1825 r. (Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego), 1836 r.1921 r. – zniesienie obowiązku żony towarzyszenia mężowi przy zmianie jego zamieszkania, poprawa sytuacji prawnej żony

1933 r. – prawo o notariacie – przymus notarialny umów dot. nieruchomościPrawo małżeńskie osobowe

1920 r. – I projekt W. L. Jaworskiego

1924 r. – podkomisja na czele z K. Lutostańskim

1929 r. – projekt K. Lutostańskiego (druk 1931 r.)

1934 r. – 2 projekty J. Jaglarza i Z. Lisowskiego
Prawo małżeńskie majątkowe

1920 r. – I projekt W. L. Jaworskiego

1934 r. – prace podkomisji z K. Lutostańskim na czele

1937 r. – ogłoszenie drukiem projektu


Prawo rodzinne i opiekuńcze

l. 20-te – prace nad projektem (S. Gołąb)

1934 r. – druk wstępnego projektu

1938 r. – 2 projekty: prawo o stosunkach rodziców i dzieci oraz o urzędzie opiekuńczym


Prawo rzeczowe

1926 r. – podsekcja z F. Zollem potem S. Bukowieckim na czele, pracował w niej B. N. Podhorecki

1933 r. – podkomisja z F. Zollem i J. Wasilkowskim

1937 r. – I czytanie i druk projektu podkomisji

1939 r. – II czytanie projektu
Prawo spadkowe

1926 r. – powierzenie opracowania projektu H. Konicowi

1933 r. – podkomisja prawa spadkowego, po śmierci H. Konica na jej czele stanął Z. Nagórski, referentem projektu został S. Wróblewski

1937 r. – przedstawienie części projektu

1939 r. – referentem został K. Przybyłowski – przedłożył zasady tego prawa
Prawo zobowiązań

1923 r. – E. Till we Lwowie ogłosił drukiem projekt wstępny; kontrprojekty L. Domańskiego, H. Konica

1926 r. – referentem projektu został R. Longchamps de Berier, koreferentem L. Domański

1929 r. – podkomisja z R. Longchamps de Berier na czele

1929-1933 – dyskusja nad projektem i ogłoszenie drukiem


1933 r. – rozporządzenie prezydenta RP Prawo zobowiązań – obowiązujący od 1.07.1934 r.
b. zabór rosyjski

t. X, cz. 1 Zwodu Praw (1835 r.)1920, 1934, 1937 r. – uchylenie ograniczeń w testowaniu

1922 r. – wprowadzenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w dziedziczeniu ustawowym

1927 r. – uchylenie odrębności stanowych w dziedziczeniu

1933 r. – prawo o notariacie – przymus notarialny umów dot. nieruchomościb. zabór pruski

BGB (1896 r.)1933 r. – prawo o notariacie – przymus notarialny umów dot. nieruchomości

b. zabór austriacki

ABGB (1811 r.) ze zmianami z 1914 r., 1915 r., 1916 r.1933 r. – prawo o notariacie – przymus notarialny umów dot. nieruchomości

Spisz i Orawa

ustawa o małżeństwie węgierska (1894 r.)1922 r. – wprowadzenie prawa austriackiego (fakultatywnie)

1933 r. – prawo o notariacie – przymus notarialny umów dot. nieruchomościprawo cywilne formalne

b. zabór rosyjski

ustawa o postępowaniu cywilnym (1864 r.), w Królestwie Polskim od 1875 r.


- prace przed odzyskaniem niepodległości prowadzone przez S. Bukowieckiego, J. J. Litauera – przygotowanie zasad kodeksu w 1918 r., przesłanie do F. K. Fiericha, T. Dziurzyńskiego, S. Gołąba

- sekcja postępowania cywilnego KK pod przewodnictwem F. K. Fiericha, od 1928 r. J. J. Litauera

1921, 1923 r. – pierwsze projekty kodeksu

1926 r. – podkomisja z F. K. Fierichem przygotowała jednolity projekt

1929 r. – ogłoszenie go drukiem


1930 r. – rozporządzenie Prezydenta RP o wprowadzenie w życie kodeksu postępowania cywilnego z dniem 1.01.1933 r.

1938 r. – dekret o usprawnieniu postępowania sądowego

b. zabór pruski

ustawa o postępowaniu cywilnym (1877 r.) znowelizowana w 1898 r.


b. zabór austriacki

procedura austriacka (1895 r.), ordynacja egzekucyjna (1896 r.)


prawo karne materialne

b. zabór rosyjski

Kodeks Tagancewa (1903 r.) ze zmianami z 1917 r.Zmiany w 1918, 1919, 1921 r.

1918 r. – projekt części ogólnej kodeksu karnego przez E. Krzymuskiego

1919 r. – wydział karny KK – prezes F. Nowodworski, wiceprezes E. Krzymuski i J. Makarewicz, sekretarz A. Mogilnicki, później E. S. Rappaport

1920-1921 – przygotowanie projektu kodeksu przez J. Makarewicza

1922 r. – I czytanie projektu

1929 r. – II czytanie projektu

1931 r. – III czytanie projektu

14.09.1931 r. – przyjęcie projektu, zmiany w ministerstwie

1928 r. – osobna podkomisja dla opracowania kodeksu o wykroczeniach (A. Mogilnicki, E. S. Rappaport, S. N. Śliwiński)

II 1930 r. – projekt ustawy o wykroczeniach

1931 r. – publikacja prawa o wykroczeniach1932 r. – rozporządzenie prezydenta RP o wprowadzeniu w życie Kodeksu karnego z dniem 1.09.1932 r.

1932 r. – rozporządzenie prezydenta RP o wejściu w życie prawa o wykroczeniach z dniem 1.09.1932 r.
b. zabór pruski

kodeks karny (1871 r.)


b. zabór austriacki

Kodeks karny (1852 r.) ze zmianami 1867-1913


prawo karne formalne

b. zabór rosyjski

ustawa o postępowaniu karnym (1864 r.); w Królestwie Polskim od 1875 r.Zmiany w 1917, 1918, 1919, 1921 r. – m.in. wprowadzające postępowanie uproszczone

1920 r. – sekcja postępowania karnego w KK – prezesem E. Krzymuski, wiceprezesem A. Mogilnicki, F. Nowodworski, sekretarzem Z. Rymowicz

1921 r. – powołanie podkomisji dla opracowania projektu (E. Krzymuski, A. Mogilnicki, Z. Rymowicz, potem E. S. Rappaport, W. Miklaszewski)

1924 r. – przyjęcie projektu po II czytaniu

1926 r. – III czytanie po poprawkach prawników

1926 r. – zaakceptowanie projektu w ramach KK, przedłożenie ministrowi sprawiedliwości


1928 r. – rozporządzenie prezydenta RP o wprowadzeniu kodeksu postępowania karnego w życie z dniem 1.07.1929 r.

1938 r. – nowelizacja procesu karnego

b. zabór pruski

kodeks postępowania karnego (1877 r.) ze zmianą w 1917 r.1922 r. – dostosowanie niemieckiej procedury na Górnym Śląsku

1923 r. – noweleb. zabór austriacki

ustawa o postępowaniu karnym (1873 r.)1919 r. – wprowadzenie postępowania uproszczonego

1920 r. – ograniczenie oportunizmu ścigania, ograniczając kompetencje sądu przysięgłych

1925 r. - nowelizacja


Spisz i Orawa

Węgierska procedura karna (1896 r.) znowelizowana w 1908 r.1922 r. – zastąpiona procedurą austriacką

Prawo gospodarcze

b. Królestwo Polskie

Kodeks handlowy francuski (1807 r.) ze zmianami z 1817 r., 1825 r., 1838 r.1919 r. dekret o rejestrze handlowym, ustawa o statutach spółek akcyjnych, dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

1920 r. – sekcja prawa handlowego (referenci: A. Doliński i A. Górski) przygotowała projekt prawa o domach składowych i przepisów o kupcach

- przygotowanie projektu prawa wekslowego i czekowego (A. Doliński, A. Górski, M. Kurator-Kuratowski)

- przygotowanie projektu prawa patentowego (F. Zoll i S. Wróblewski)

1927 r. – A. Górski przygotował i opublikował projekt kodeksu handlowego

1932 r. – nowa podkomisja, referentem został T. Dziurzyński z A. Chełmońskim, B. Pełczyńskim, J. Sułkowskim -przygotowanie i przesłanie ministrowi sprawiedliwości projektu


1924 r. – prawo wekslowe i czekowe

1924 r. – prawo o domach składowych

1924 r. – prawo o organizacji giełd

1924 r. – prawo patentowe

1926 r. – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

1928 r. – prawo bankowe

1928 r. – prawo o spółkach akcyjnych

1933 r. – prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

1933 r. – rozporządzenie prezydenta RP Kodeks handlowy obowiązujący od 1.07.1934 r. – włączono do niego przepisy o domach składowych, spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością


1925 r. – nowa konwencja haska – nowe prawo patentowe (1928 r.)

1930 r. – nowela prawa o spółkach akcyjnych

1930 r. – konwencja genewska – K. Wróblewski przygotowywał nowe prawo wekslowe, a J. Sułkowski prawo czekowe

1936 r. – nowe prawo wekslowe i czekowe


b. zabór rosyjski

Svod Zakonov1919 r. dekret o rejestrze handlowym, ustawa o statutach spółek akcyjnych, dekret o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

b. zabór pruski

Kodeks handlowy (1897 r.)


b. zabór austriacki

Powszechny Niemiecki Kodeks Handlowy (bez księgi V o prawie morskim) (1861 r.)


prawo autorskie

b. zabór rosyjski

Ustawa o prawie autorskim (1911 r.)


- zobowiązania wynikające z małego traktatu wersalskiego z 1919 r., konwencji berneńskiej, do której Polska przystąpiła w 1920 r.

- podkomitet z S. Wróblewskim na czele; referentem projektu został F. Zoll, koreferentem J. J. Litauer; pracowali także W. Dbałowski, L. Petrażycki, S. Gołąb

1923 r. – przyjęcie projektu


1926 r. – uchwalenie ustawy Prawo autorskie

1928 r. – konferencja rzymska dokonała zmian w konwencji berneńskiej

1928 r. – przedłożenie ministrowi sprawiedliwości projektu zmian

1935 r. – uchwalenie ustawy zmieniającej prawo autorskie


b. zabór pruski

Ustawa o prawie autorskim do utworów literackich i muzycznych (1901 r.)

Ustawa o prawie autorskim do utworów sztuk plastycznych i fotograficznych (1907 r.)

Ustawa o prawie wydawniczym (1901 r.)

zmiany z 1910 r.

b. zabór austriacki

Ustawa o prawie autorskim do utworów literatury, sztuki i fotografii (1895 r.)


Spisz i Orawa

Węgierska ustawa o prawie autorskim (1884 r.)


prawo prywatne międzynarodowe i międzydzielnicowe- projekty przygotowali F. Zoll i M. Rostworowski

1921 r. – przekazanie projektów ministrowi sprawiedliwości1926 r. – uchwalenie ustaw Prawo prywatne międzynarodowe i Prawo prywatne międzydzielnicowe
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna