Sz. P. Jarosław Dworzański Marszałek Województwa PodlaskiegoPobieranie 18.9 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar18.9 Kb.

Podlaskie Forum Gospodarcze

wspólnie kreowana polityka gospodarcza szansą dla nas wszystkich
Białystok, dnia 18.05.2010r.Sz. P. Jarosław Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego
Szanowny Panie Marszałku,
W trosce o wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Podlaskie Forum Gospodarcze zwraca się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego o:

 1. weryfikację założeń regulaminu do konkursu do działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: Poddziałanie 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa oraz adekwatnej zmiany w Uszczegółowieniu RPOWP celem zapewnienia mikroprzedsiębiorstwom dostępu do dotacji inwestycyjnych na projekty
  o wartości powyżej 500 tys. zł.

 2. zwiększenie alokacji środków na działania bezpośrednio wspierające rozwój sektora przedsiębiorstw z przewidywanej puli z krajowej rezerwy wykonania.


Uzasadnienie:

Przedstawiamy nasze stanowisko w trosce zarówno o wsparcie mikroprzedsiębiorstw, jak również o prawidłową, zgodną z założeniami realizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem głównym RPOWP jest: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Jednym ze wskaźników realizacji tego celu jest stworzenie w wyniku realizacji programu 6660 miejsc pracy. Jest to w dobie kryzysu gospodarczego, przy ściśle określonych kosztach pracodawców, jak także określonej puli środków z RPOWP na działania inwestycyjne przedsiębiorców, zadanie niezwykle trudne do wykonania. Jednakże żaden inny sektor gospodarki w naszym regionie nie jest w stanie stworzyć takiej ilości miejsc pracy jak tylko sektor przedsiębiorców.

Innym istotnym wskaźnikiem realizacji RPOWP jest : zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania programu – wzrost o 2,88% Jest to kolejny wskaźnik realizowany przez sektor przedsiębiorstw.

Z analizy danych statystycznych zarówno w Polsce, jak i na Podlasiu, sektor MSP jest największym pracodawcą oraz w znaczącym stopniu (ponad 47% w 2007 roku) tworzy PKB. Sektor MSP jest jedynym więc działem gospodarki, który może wpłynąć na realizację powyżej wymienionych wskaźników.

Chcemy zauważyć jak dużą rolę w sektorze MSP pełnią mikroprzedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce w latach 2006 -2007 tworzyły największy udział – 31% - w strukturze PKB spośród wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te stanowią również głównego „pracodawcę”, zarazem cechuje ich najmniejsza wartość nakładów inwestycyjnych na jednego pracującego – 5,1 tys. PLN. Na Podlasiu mikroprzedsiębiorstwa stanowią ponad 95% ogółu przedsiębiorstw.

Struktura podmiotowa przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON w województwie podlaskim w 2007 r., wg liczby pracowników.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wg liczby w grupie mikroprzedsiębiorstw na Podlasiu wynosiły mniej niż średnie w kraju nakłady w tej grupie (5,1 tys. zł w Polsce przy 4,97 tys. zł na Podlasiu).Nasze rekomendacje to stworzenie warunków zwiększenia nakładów inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw, poprzez dostęp do dotacji inwestycyjnych dla projektów o wartości powyżej 500 tyś. zł.

Na Podlasiu jest duża ilość firm usługowych o znacznym potencjale rozwojowym, w tym na szczególne zainteresowanie zasługują branże: • Technologie medyczne (również jako podstawa dla rozwoju w przyszłości turystyki medycznej)

 • Poligrafia

 • Technologie budowlane (szeroko rozumiane, również producenci urządzeń grzewczych itp.}

Część z nich to dziś mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 5 osób o przychodach rocznych powyżej 1 mln PLN. Firmy te na dzień dzisiejszy mogą uzyskać dotację w kwocie maksymalnej 500 tys. PLN, co znacznie ogranicza możliwości rozwojowe w zakresie innowacyjnych technologii. Realizacja innowacyjnych rozwiązań wymaga większych kapitałów oraz wymagać może takiego zwiększenia zatrudnienia, że firmy te w wyniku realizacji projektów staną się małymi przedsiębiorstwami.

Oczywiście rozumiemy, iż deklaratywne zwiększenie zatrudnienia na etapie składania wniosku może nie być wiarygodne, szczególnie dla nowopowstałych podmiotów.

Proponujemy warunkowe dopuszczenie mikroprzerdsiębiorstw do zwiększonych dotacji. Wnioskodawca musiałby wykazać się potencjałem, np.:


 • suma obrotów z ostatnich 3 lat porównywalna z kwotą dotacji

 • zatrudnienie powyżej 5 osób i szczegółowa analiza potrzeby stworzenia nowych miejsc pracy

 • dla nowopowstałych firm – kapitał założycielski co najmniej 33% wnioskowanej dotacji.

Innym sygnalizowanym problemem jest generalnie dostęp sektora przedsiębiorców do dotacji w ramach RPOWP. Największe szanse dla tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu PKB dają bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw przewidziane jest w ramach RPOWP w działaniach 1.4 oraz 3.2. Zgodnie z indykatywną tabelą finansową zobowiązań dla RPOWP w podziale na Priorytety i Działania w tych działaniach przewidziano ze środków publicznych alokację skierowana do MSP na lata 2007 -2013 w wysokości 101 926 987 euro (działanie 1.4 - 77 565 456 euro; działanie 3.2 - 24 361 531euro), co stanowi jedynie ok. 12,6% wszystkich środków przewidzianych na realizacje RPOWP (807 978 051 euro). Wydaje się to wysoce niewystarczające, zważając na rolę MSP w gospodarce regionu.

Rozumiemy inne potrzeby inwestycyjne Podlasia w zakresie wzmocnienia infrastruktury społecznej oraz drogowej, jednak w dłuższej perspektywie to na dochodach przedsiębiorstw opierać się będzie dobrobyt regionu. Dlatego też uważamy za konieczne rozważenie większego wsparcia naszego sektora. W oparciu o przepis art. 50 ust. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Polska zdecydowała się na utworzenie rezerwy wykonania w ramach dostępnych środków strukturalnych, z której to środki niebawem trafią także do naszego województwa. Uważamy za stosowne przekazanie środków z tej rezerwy w całości na zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości.
Oczekujemy na pisemną odpowiedź dotyczącą decyzji Instytucji Zarządzającej RPOWP w obu podnoszonych przez nas kwestiach.
Jednocześnie pragniemy pana Marszałka poinformować, że reprezentowane przez Podlaskie Forum Gospodarcze środowisko przedsiębiorców sformułowało również rekomendacje w sprawie prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Kopie pisma zawierającego wspomniane rekomendacje, przesłanego do prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przekazujemy również do wiadomości pana Marszałka.
Z poważaniem

Wojciech Strzałkowski
Przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego
Do wiadomości:


 1. Wojewoda Podlaski

 2. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 3. Prezydent Miasta Białegostoku

 4. Prezydent Miasta Suwałk

 5. Prezydent Miasta Łomży

B
IURO OBSŁUGUJĄCE:Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku

15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 7tel. 085 6525645, fax 085 6647411, e-mail:biuro@iph.bialystok.pl


Pobieranie 18.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna