Sz. S. P. O. O. Szpigm 1/34/07Pobieranie 95.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar95.3 Kb.Sz.S.P.O.O. SZPiGM 1/34/07
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych


Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny


Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel. (013) 4309547, Fax. (013) 4309587, (013) 4309578

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl


2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych do siedziby zamawiającego. Zamówienie z podziałem na 20 części, dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Numer pakietu

Numer pozycji w pakiecie

Nazwa leku

j.m.

Ilość

1

1

Alugastrin zaw. 0,34 g/5 ml 250 ml

Fl.

340
2

Alugastrin tabl. x 40

Op.

70

2

1

Buscolysin inj. 0,02 g/ml x 10

Op.

180

3

1

Bisacodyl draż. 0,005 x 30

Op.

80

4

1

Carbo medicinalis kaps. 200 mg x 20

Op.

30

5

1

Cholestil tabl. 0,2 g x 50

Op.

10

6

1

Esputicon tabl. 0,05 g x 100

Op.

310
2

Esputicon krople 980 mg/g x 1 fl 5,0 g

Op.

15

7

1

Gasprid tabl. 0,01 x 30

Op.

10

8

1

Hepatil inj. 500 mg/5 ml x 10

Op.

100
2

Hepatil tabl. 0,15 x 30

Op.

90

9

1

Lacidofil kaps. x 200

Op.

80

10

1

Lactulosum sir. 2,5 g/5 ml 150 ml

Op.

300

11

1

Lipancrea kaps. doj. 16000 x 60

Op.

20

12

1

Loperamid tabl. 2 mg x 30

Op.

290

13

1

No-spa inj. 0,04 g x 5

Op.

980
2

No-spa tabl. 0,04 g x 20

Op.

200
3

No-spa forte 0,08 g x 20

Op.

900

14

1

Papaverinum h/chl. Inj. 0,04 g/2 ml x 10

Op.

230

15

1

Scopolan draż. 0,01 g x 30

Op.

80
2

Scopolan czopki 0,01 x 6

Op.

180

16

1

Ranic inj. 50 mg/2 ml x 5

Op.

50

17

1

Sulfasalazin EN tabl. Powl. 0,5 x 100

Op.

35

18

1

Sylimarol draż. 70 mg x 30

Op.

115

19

1

Torecan czop. 6,5 mg x 6

Op.

360
2

Torecan draż. 6,5 mg x 50

Op.

110
3

Torecan inj. 6,5 mg/ml x 5

Op.

600

20

1

Ulgastran zaw. 1 g/5 ml 250 g

Op.

100


Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia wykonawcy o dopuszczeniu oferowanych produktów do obrotu na terenie RP

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych w tych pozycjach gdzie zamawiający posłużył się oznaczeniem producenta lub marką. Przez ofertę równoważną należy rozumieć synonimy poszczególnych pozycji opisu przedmiotu zamówienia z warunkiem gwarancji: takiego samego składu chemicznego, tej samej substancji aktywnej, identycznej dawki i postaci uwalnianej „in vitro” z taką samą szybkością i w takim samym stopniu co lek równoważny (definicja leku równoważnego wg. prof. dr hab. Jacka Spławińskiego). W przypadku zaoferowania leku równoważnego należy podać jego nazwę handlową.

Zamawiający dopuszcza odpowiedniki generyczne czyli odtwórcze, biorównoważne pod względem składu chemicznego, postaci farmaceutycznej, dawki oraz drogi podawania.

Wymagania dotyczące równoważnika:


 1. dopuszcza się złożenie tylko jednej propozycji równoważnika odnośnie danej pozycji przedmiotu zamówienia z obowiązkowym podaniem informacji o dawce, postaci farmaceutycznej i odpowiedniej wielkości opakowania.

 2. opakowanie preparatu równoważnego nie może w sposób istotny odbiegać od pozycji pierwotnie ujętej w opisie przedmiotu zamówienia,

 3. wyliczona cena leku równoważnego będzie rozumiana jako cena wyliczona dla wartości opakowania pierwotnie ujętego w specyfikacji.

Warunki dostawy oraz pozostałe warunki i wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.


3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy:

 • spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych czyli:

 1. posiadający uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,

 • prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

 • posiadający zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2004 r., Nr 53, poz. 533 z późn. zm.),

 1. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

 • którzy udokumentują dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 2. nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komisja oceni spełnianie przez wykonawców powyższych warunków na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów, określonych w punkcie 7 specyfikacji.
4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – umowa na okres 1 roku od dnia podpisania umowy.


6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załącznika nr 1 również w formie elektronicznej, bez elektronicznego podpisu, na dyskietce 3,5” lub dysku CD bądź DVD dołączonej do oferty złożonej w formie papierowej.

 3. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie jednostkową cenę netto i brutto każdej pozycji przedmiotu zamówienia, łączną cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawki podatku VAT odnośnie każdej pozycji w przedmiocie zamówienia.

 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

 5. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

 6. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

 7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

 8. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

 9. Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem

Przetarg nieograniczony – oferta na dostawę leków choroby przewodu pokarmowego
Sz. S. P. O.O. SZPiGM 1/34/07”

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.


7. Dokumenty wymagane od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu:

 1. Oferta zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Zezwolenie, na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania, oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

 6. Informację o ewentualnym powierzeniu części prac podwykonawcom (zakres prac powierzonych, nazwa i adres podmiotu występującego jako podwykonawca).

 7. Zaświadczenie lub zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkt będący przedmiotem dostawy odpowiada określonym normom jakości, wymaganym od danego produktu w obrocie i przy stosowaniu w farmakoterapii tj: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7 lit. c SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z treścią § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mają być składane.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wadium.


9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, faxem bada pocztą elektroniczną.


Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania: Sz.S.P.O.O. SZPiGM 1/34/07.
Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markowskiego

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587, (013) 4309578

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Pisma w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu droga pocztową bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

Dokumenty w formie faxu w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.
11. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowana cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r., Nr 97,


poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sposób obliczania ceny jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto


kryterium waga kryterium

a) cena (koszt), 100 %


Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.
Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin” otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*100 = c
Cmin – najniższa oferowana cena

C - cena badanej oferty

c - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)


W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.


12. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: • w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – mgr farm. Beata Horoszko, Kierownik Apteki Szpitalnej, Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, tel. (013) 4309696

 • w sprawach formalno-prawnych - mgr Sławomir Szałajko, Brzozów,
  ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 10 SIWZ.


13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2007-05-02 godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2007-05-02


o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, sala narad.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przy otwarciu ofert podane zostaną: • nazwy i adresy wykonawców,

 • ceny ofert


16. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załączniki nr 1 i 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZ, zamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

Załączniki 3
............................................

(podpis kierownika jednostki)Załącznik Nr 2

Pieczęć adresowa wykonawcy(wzór oświadczenia)


OŚWIADCZENIE
w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę leczniczych stosowanych w leczeniu chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 1/34/07 oświadczamy, że:


 • Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.

 • Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

 • Nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
  z późn. zm.).

 • Spełniamy wszelkie warunki wymagane od wykonawców biorących udział
  w niniejszym postępowaniu.

..............................................................................(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)


Załącznik Nr 3

(wzór umowy)

UMOWA

NR SZPiGM 1/34/07

zawarta w Brzozowie, w dniu ......................, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a
zwanym w dalszej części „Sprzedającym”.


§ 1
Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje leki stosowane w leczeniu chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SZPiGM 1/34/07, zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy.
§ 2


 1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1, na kwotę: ..................... PLN brutto (słownie .................................................).

 2. Jednostkowe ceny, ilości poszczególnych pozycji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3
Wymieniony w § 1 przedmiot umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, złożonego pisemnie lub faxem przez Kierownika Apteki Kupującego, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku gdy termin dostawy przypada w dniu wolnym od pracy, termin dostawy upływa w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. W przypadku pilnej potrzeby dostawy leków Sprzedający jest zobowiązany także do dostawy w dniu wolnym od pracy, w miejsce wskazane przez kierownika apteki Kupującego. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 6 m-cy od daty dostawy. Kupujący zastrzega możliwość zakupu opakowań danego leku o różnej wielkości w cenie wynikającej z przeliczenia opakowania bazowego. Kupujący zastrzega możliwość zmian ilościowych poszczególnych dawek danego leku w ramach umowy wynikającą z bieżącego zapotrzebowania. Kupujący zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zamiennika terapeutycznego w trakcie realizacji umowy w przypadku zaistnienia sytuacji zaprzestania produkcji preparatu, wycofania z produkcji bądź zaistnienia innych zdarzeń, blokujących dostępność leku dla Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ilości leków określonych w załączniku do umowy, w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli wymogów terapii hospitalizowanych pacjentów, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz wartości wskazanej w pakiecie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmian warunków umowy (nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów)


§ 4


 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot umowy kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury po dostarczeniu zamówionej części przedmiotu umowy.

 2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5
Sprzedający zobowiązuje się do niepodwyższania cen przedmiotu umowy w okresie trwania umowy.


§ 6
Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.
§ 7


 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

 2. W przypadku nie usunięcia wady w wyżej wskazanym terminie, Sprzedającego obciąża odpowiedzialność odszkodowawcza określona w § 7 pkt 3 umowy.

 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 5,0 % wartości przedmiotu umowy, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

 4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

 5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu leku nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami a przekazanego Kupującemu na podstawie niniejszej umowy ponosi Sprzedający.

§ 8
Umowa niniejsza została zawarta na okres 1 roku tj. od dnia ................. do dnia .................................


§ 9
Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§ 12
W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 14
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedający Kupujący


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna