Sz. S. P. O. O. Szpigm 3821/3/2008Pobieranie 132.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar132.7 Kb.Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3821/3/2008
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia:
Dostawa produktów leczniczych


Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza1. Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny


Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Tel, Fax. (013) 4309587

www.szpital-brzozow.pl

zampub@szpital-brzozow.pl


2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych do siedziby zamawiającego wg 10 pakietów stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza odpowiedniki generyczne, biorównoważne i identyczne pod względem ilości substancji aktywnej, postaci farmaceutycznej i drogi podawania.

Wymagania dotyczące równoważnika:

a)dopuszcza się złożenie tylko jednej propozycji rónoważnika odnośnie danej pozycji przedmiotu zamówienia z obowiązkowym podaniem informacji o dawce, postaci i odpowiedniej wielkości opakowania,

b)opakowanie preparatu rónoważnego nie może w sposób istotny odbiegać od pozycji pierwotnie ujętej w opisie przedmiotu zamówienia,

c)wyliczona cena leku równoważnego będzie rozumiana jako cena wyliczona dla wartości opakowania pierwotnie ujętego w specyfikacji.
Warunki dostawy oraz pozostałe warunki i wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy:


 • spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych czyli:

 1. posiadający uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,

 2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Zamawiający oceni spełnianie przez wykonawców powyższych warunków na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów, określonych w punkcie 7 specyfikacji.

4. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).


5. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia – umowa na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.


6. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie jednostkową cenę netto i brutto każdej pozycji przedmiotu zamówienia, łączną cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawki podatku VAT odnośnie każdej pozycji w przedmiocie zamówienia.

 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę będą odrzucone.

 4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy.

 5. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na wszystkich stronach oferty. W przypadku gdyby kserokopie dokumentów były nieczytelne, wówczas winny być potwierdzone urzędowo przez organ, który je wydał.

 6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

 7. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, informacje te powinien zamieścić wykonawca w dodatkowej zamkniętej kopercie z napisem „zastrzeżone”.

 8. Ofertę powinien złożyć wykonawca w zamkniętej kopercie. Kopertę zaadresowaną na zamawiającego należy oznaczyć napisem:

Przetarg nieograniczony – oferta na dostawę produktów leczniczych


Sz. S. P. O.O. SZPiGM 3821/3/2008

Wykonawca na kopercie powinien zamieścić swój adres korespondencyjny.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający jej samoistne otwarcie.

i)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

j)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o czym informację należy zamieścić w ofercie.


7. Zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu przedłożenia następujących dokumentów:

 1. Oferta.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 3. Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, tj. zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne).

 4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębna przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 5. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 8. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie – należy dołączyć do oferty wykaz 5 wykonanych dostaw potwierdzonych referencjami,

 9. Informację o ewentualnym powierzeniu części prac podwykonawcom,

-Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa dokumenty określone w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mają być składane.
8. Wadium

Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wadium w następującej wysokości:
 1. pakiet nr 1 - 380 zł.

 2. pakiet nr 2 - 540 zł.

 3. pakiet nr 3 - 570 zł.

 4. pakiet nr 4 - 2.430 zł.

 5. pakiet nr 5 - 570 zł.

 6. pakiet nr 6 - 850 zł.

 7. pakiet nr 7 - 200 zł.

8. pakiet nr 8 - 4.230 zł.

9. pakiet nr 9 - 680 zł.

10. pakiet nr 10 - 520 zł.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.


9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków w trakcie postępowania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie, faxem bada pocztą elektroniczną.


Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania:

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3821/3/2008.
Adres korespondencyjny zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markowskiego

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów

Nr fax (013) 4309587

e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl

Pisma w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje po przekazaniu drogą pocztową bądź złożone w sekretariacie zamawiającego (budynek administracji zamawiającego), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.

Dokumenty w formie faxu w sprawach zamówień publicznych zamawiający przyjmuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.25 do 15.00.
11. Sposób obliczenia ceny, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r., Nr 97,


poz. 1050 z późn. zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sposób obliczania ceny jaki wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:
kryterium waga kryterium

a) cena (koszt), 100 %


Przez cenę (koszt) zamówienia zamawiający rozumie łączny koszt za całość przedmiotu zamówienia, stanowiący całkowite wynagrodzenie wykonawcy.
Liczbę punktów, jaką uzyskała badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt

1) Cena (koszt) oferty

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena –100 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „Cmin” otrzymuje punktów 100.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia wg wzoru

(Cmin/C)*100 = c
Cmin – najniższa oferowana cena

C - cena badanej oferty

c - liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)


Sposób obliczania ceny: cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty zostaną ocenione przez członków komisji przetargowej.
12. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

mgr Wojciech Majkowski Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji, pokój nr 18a, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Sposób kontaktu zgodnie z punktem 10 SIWZ.
13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2008-03-04 godz. 12.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2008-03-04


o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, sala narad.

Otwarcie ofert jest jawne.


16. Zawiadomienie o wyborze oferty i zawarcie umowy, istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych PLN.

O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie niezwłocznie powiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy kończącej niniejsze postępowanie.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.


17. Środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga aby wykonawcy składali ofertę z wykorzystaniem wzorcowych formularzy przekazanych wykonawcom jako załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu nie korzysta z formularzy dołączonych do SIWZzamawiający wymaga aby wszelkie elementy znajdujące się we wzorach formularzy wykonawca zamieścił w swojej ofercie.

............................................

(podpis kierownika jednostki)Załącznik Nr 1

Pieczęć adresowa wykonawcy(wzór oświadczenia)


OŚWIADCZENIE
w trybie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych znak Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3821/3/2008 oświadczamy, że:


 • Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.

 • Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

 • Nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
  z późn. zm.).

 • Spełniamy wszelkie warunki wymagane od wykonawców biorących udział
  w niniejszym postępowaniu.

..............................................................................(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 2(wzór umowy)

UMOWA

NR SZPiGM 3821/3/2008

zawarta w Brzozowie, w dniu ......................, pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym Im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez:

mgr Antoniego Kolbucha – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a
zwanym w dalszej części „Sprzedającym”.


§ 1
Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje produkty lecznicze pakiet nr ......... zgodnie z ofertą Sprzedającego złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SZPiGM 3821/3/2008, zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy.
§ 2


 1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1, na kwotę: ..................... PLN brutto (słownie .................................................).

 2. Jednostkowe ceny, ilości poszczególnych pozycji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3
Wymieniony w § 1 przedmiot umowy, Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, po uprzednim otrzymaniu zamówienia, złożonego telefonicznie pisemnie lub faxem przez Kierownika Apteki Kupującego, transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie do 18 godzin od złożenia zamówienia, loco magazyn Apteki Kupującego. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 6 m-cy od daty dostawy.

Kupujący zastrzega możliwość zakupu opakowań danego leku o różnej wielkości w cenie wynikającej z przeliczenia opakowania bazowego.

Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych poszczególnych dawek danego leku w ramach umowy wynikającą z bieżącego zapotrzebowania ( w ramach pakietu).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zamiennika terapeutycznego w czasie realizacji umowy w przypadku zaistnienia sytuacji zaprzestania produkcji preparatu, wycofania z produkcji bądź zaistnienia innych zdarzeń blokujących dostępność do leku dla zamawiającego.

Powyższe zastrzeżenia nie stanowią zmiany treści umowy i nie wymagają aneksu do umowy.


§ 4


 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot umowy kwotę ustaloną na podstawie § 2 umowy, przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Kupującego faktury po dostarczeniu zamówionej części przedmiotu umowy.

 2. Strony umowy postanawiają, że zapłata należności za dostarczony przedmiot sprzedaży nastąpi z chwilą obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5
Sprzedający zobowiązuje się do nie podwyższania cen przedmiotu umowy w okresie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po tym okresie wzrost cen może nastąpić tylko w przypadku wzrostu stawki podatku VAT lub zmiany cen urzędowych.
§ 6
Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności.
§ 7


 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad przedmiotu sprzedaży, Sprzedający zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady.

 2. W przypadku nie usunięcia wady w wyżej wskazanym terminie, Sprzedającego obciąża odpowiedzialność odszkodowawcza określona w § 7 pkt 3 umowy.

 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 5,0 % wartości przedmiotu umowy, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

 4. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych.

 5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu leku nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami a przekazanego Kupującemu na podstawie niniejszej umowy ponosi Sprzedający.

§ 8
Umowa niniejsza została zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia ................. do dnia .................................


§ 9
Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu umowy.

Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.


§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§ 12
W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 14
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający Kupujący

Pakiet I

L.p Nazwa leku J.m. Ilość/12m.

1. Aflegan inj.0,015g/2ml x10 op. 450

2. Aminophylinum czopki0,1gx10 op. 3

3. Aminophylinum czopki 0,05gx10 op. 3

4. Aminophylinum krople 0,24g/ml 20ml op. 2

5. Atrovent r-ór d.inhalacji 25mg/100ml 20ml op. 300

6. Berotec N aer.100mcg 10ml op. 3

7. Deflegmin ret.kaps.0,075x10 op. 800

8. Deflegmin tabl.0,03x20 op. 110

9. Diprophylinum tabl.0,20x60 op. 7

10.EuphylinCR ret.tabl.250mgx30 op. 120

11.Flegamina syr. 0,004/5ml 120ml op. 16

12.Flegamina krople 0,06g/30ml 30ml op. 22

13.Marimer spray do nosa 100ml op. 12

14.Mucosolvan sol.d/inh. 100ml op. 40

15.Mukolina syr.2% 120ml op. 90

16.Mukolina syr. 5% 120ml op. 70

17.Nasivin 0,01% kr.d/nosa 5ml op. 10

18.Nasivin 0,025% kr.d.nosa 10ml op. 10

19.Pulmicort neb.zaw.0,125mg/ml op. 10

20.Sinecod syrop 100ml op. 4

21.Sirupus Tussipect 140g op. 80

22.Sirupus Thymi composit.125g op. 30

23.Sirupus pini compos.150g op. 15

24.Sterimar micro spray do hig.nosa op. 5

25.Sulfarinol kr.d.nosa20ml x1 op. 50

26.Thiocodin tabl.x10 op. 520

27.Theophyllinum r-ór d.inf.1,2mg/ml,250ml op. 3680

Pakiet II

L.p. Nazwa leku J.m. Ilość/12m.

1. Aethylum chlor.aer.70g op. 40

2. Alantan maść 2% 30g op. 980

3. Alantan zasypka100g op. 510

4. Aphtin 20% płyn 10g op. 400

5. Argosulfan krem2% 40g op. 500

6. Atecortin zaw.5ml op. 40

7. Bactroban maść 2% 15g op. 4

8. Betadine glob.dopochw. x14 op. 18

9. Biodacyna kr.d,oczu 5ml op. 10

10.Czopki glicerynowe 1,0gx10 op. 20

11.Czopki glicerynowe 2,0gx10 op. 50

12.Delacet płyn 100g op. 5

13.Detreomycyna maść 1%5g op. 90

14.Detreomycyna maść 2%5g op. 180

15.Dexapolcort aer.80g op. 240

16.DexapolcortN aer.40g op. 160

17.Dicortineff fl.zaw.do.oczu op. 20

18.Flucinar maść 15g op. 10

19.Gelitaspon Special gąb.żel.80*50*1mm x1 op 200

20.Gelitaspon Standard gąb.żel.80*50*10mmx1 op 310

21.Gentamycin 0,3%maść oczna 3,0g op. 10

22.Gentamycin 0,3%kr.oczne 5ml op. 8

23.Laticort 0,1% krem15g op. 10

24.Laticort 0,1%maść 15g op. 10

25.Lorinden C maść 15g op. 10

26.Lorinden Nkrem 15g op. 10

27.Linomag płyn 70g op. 40

28.Linomag maść 30g op. 660

29.Mecortolon krem0,5% 10g op. 40

30.Mova Nitrat Pipette1%0,01g/mlx50 op. 12

31.Maść cynkowa 20g op. 60

32.Maść witaminowa ochronna 25g op. 160

33.Neomycynum subst.5,0g op. 200

34.Neomycynum aer.55ml op. 420

35.Oxycort maść 3%10g op. 210

36.OxycortAmaść oczna 3,0g op. 20

37.Oxycort aer.55ml op. 60

38.Panthenol aer.130g op. 8

39.Pimafucort maść15g op. 45

40.Pimafucin krem 0,02g/1g, 30g op. 10

41.Solcoseryl 5% maść 20g op. 32

42.Solcoseryl10%żel 20g op. 41

43.Sudocrem krem125g op. 160

44.Sudocrem krem 60,0g op. 80

45.Sachol żel 10g op. 10

46.Silol 350F płyn 150g op. 400

47.Vratizolin krem3% 15g op. 30

48.Vagothyl 36%płyn 50ml op. 20

49.Vagifem 25mcg tabl.dopochw.x15 op. 8

Pakiet III

L.p. Nazwa leku J.m. Ilość/12m.

1. Amitriptylinum draż.0,01x60 op. 30

2. Amitriptylinum draż.0,025x60 op. 60

3. Cavinton inj.0,01g/2ml x 10amp. op. 20

4. Clonazepam tabl.0,002x30 op. 80

5. Clonazepam tabl.0,5mgx30 op. 70

6. Dormicum tabl.15mgx100 op. 6

7. Dormicum tabl.7,5mgx10 op. 40

8. Doxepin kaps.0,01x30 op. 160

9. Doxepin kaps. 0,025x30 op. 260

10.Depakine chrono tabl. 0,3gx30 op. 80

11.Depakine chrono tabl.0,5gx30 op. 150

12.Estazolam tabl.2mgx20 op. 200

13.Fenactil tabl.0,025x20 op. 60

14.Fenactil inj.0,025/5ml x5 op. 130

15.Fenactil inj.0,05/2mlx10 op. 80

16.Fenactil krople 4% 10,0g op. 10

17.Haloperidol tabl.1mg x40 op. 60

18.Haloperidol tabl. 5mgx30 op. 12

19.Haloperidol krople 2mg/1ml 100ml op. 22

20.Haloperidol inj. 5mg/1ml x10 op. 45

21.Hydroxyzinum sir.0,1% 250g fl. 40

22.Hydroxyzinum draż.0,01x30 op. 180

23.Hydroxyzinum draż.0,025x30 op. 200

24.Hydroxyzinum inj.0,1g/2mlx5 op. 900

25.Lorafen draż.1mg x 25 op. 2

26.Luminalum czop.0,015x 10 op. 10

27.Midanium inj.5mg/5ml x10 op. 360

28.Midanium inj.0,05g/10mlx5 op. 200

29.Madopar kaps.62,5x 100 op. 8

30.Madopar HBS kaps. 125x100 op. 6

31.Mirzaten tabl.30mgx30 op. 90

32.Morphinum sulfas tbl.10mgx20 op. 70

33.Morphinum sulfas tbl.30mgx20 op. 66

34.Morphinum sulfas tbl.60mgx20 op. 48

35.Nitrazepam tabl.0,005x20 op. 150

36.Neospasmina sir.150g op. 200

37.Pernazinum tabl.0,025x20 op. 600

38.Pernazinum tabl. 0,1gx30 op. 90

39.Relanium tabl.2mgx20 op. 40

40.Relanium tabl.5mgx20 op. 70

41.Relanium inj.0,01g/2mlx 50amp. op. 54

42.Relsed wl.10mg/2,5mlx5 op. 3

43.Relsed wl.5mg/2,5mlx5 op. 10

44.Rivotril inj.1mg/ml 5amp.+5rozp. op. 6

45.Signopam tabl.0,01gx20 op. 2

46.Sopodorm 2 inj.2mg/2ml x10 op. 40

47.Tinctura Adonis Vern płyn.250g op. 5

48.Tinctura Convallariae płyn 250g op. 5

49.Tinctura Valerianae płyn 250g op. 5

Pakiet IV


L.p. Nazwa leku J.m. Ilość /12m.


1. Acidum folicum tabl.5mgx30 op. 50

2. Acidum folicum tabl.15mg x30 op. 55

3. Aesculan czopki 0,1gx12 op. 40

4. Aesculan maść30g op. 40

5. Aminomel Nephro 6% fl.500ml op. 41

6. Aminoven Infant 10% fl.100mlx1 op. 90

7. Butapirazol inj.20% 3mlx5 op. 40

8. Cebiomulti kr.10ml op. 28

9. Cefalgin tabl.x10 op. 48

10.Cerutin tabl.powl. x100 op. 150

11.Debridat gran.d.sp.zaw.250ml op. 4

12.Dicloratio inj.0,075/2mlx3 op. 2400

13.Dicloreum ret.tabl.100mgx20 op. 140

14.Duspatalin retard kaps. 200mg op. 10

15.Fortrans ,prep.zł.,sasz.x50 op. 35

16.Gastrografin r-ór doust.idoodb.,fl.100mlx10 op. 8

17.Febrofen (Ultrafastin)żel 2,5% 50g op. 210

18.Filomag B6tabl.x 50 op. 190

19. Hepatil inj.500mg/5mlx10 op. 120

20. Hepatil tbl.0,15x30 op. 125

21. Helicid 20,kaps.x90 op. 120

22.Helicid inj.40mg x1 op. 3700

23.Hemorol czopki doodb.x12 op. 150

24.Hirudoid żel 40g op. 50

25.Ibufen zaw.0,1g/5ml 100ml op. 240

26.Ibuprofen draż.0,2x60 op. 140

27.Lactulose syr.9,75g/15ml,fl.200ml op. 350

28.Mannitol 20%r-ór doinf.200mg/1ml worek 100mlx1 op. 6000

29.Mannitol 20%r-ór doinf.200mg/1ml worek250mlx1 op. 2500

30.Monural gran.3,0gx1sasz. op. 85

31.Movalis inj. 15 mg/1,5ml x 3 amp. op. 200

32.Movalis tbl.15 mgx20 op. 58

33.Multivitaminum draż.x50 op. 50

34.Nasiona lnu mielone 200g op. 80

35.Nefopam 1%inj.10mg/mlx10 op. 48

36.Nefopam tbl.powl.30mgx20 op. 20

37.Nitroderm syst.TTS-5x10 op. 6

38.No-spa inj 20mg/ml x5 op. 1200

39.No-spa f tbl..80mgx20 op. 810

40.Paracetamol tabl.500mgx20 op. 940

41.Paracetamol zaw,150g op. 38

42.Paracetamol czopki 0,125x10 op. 45

43.Paracetamol czopki 0,05x10 op. 40

44.Paracetamol czopki 0,25x10 op. 55

45.Paracetamol czopki 0,5x10 op. 5

46.Prostatic tabl.2mgx30 op. 40

47.Prostatic tabl.4mgx30 op. 40

48.Rytmonorm tabl.150mg x20 op. 18

49.Rytmonorm tabl. 300mg x20 op. 6

50.Sylimarol draż.70mgx30 op. 150

51.Smecta saszet. x 30 op. 15

52.Tardyferon fol.tabl.powl.x30 op. 20

53.Trilac kaps.x20 op. 6

54.Venescin draż.x30 op. 80

55.Venolan kaps. 300mgx50 op. 50

56.Vibovit Junior pomar.prosz.2gx15 op. 80

57.Vitacon inj.1mg/0,5mlx10 op. 98

58.Vitacon inj.10mg/ml x10 op. 75

59.Vit.B12 inj.100mcg/mlx10 op. 86

60.Vit.B12 inj.1000mcg /2mlx5 op. 80

61.Vit.C inj.0,5g/5mlx 10 op. 200

62.Vit.C 0,2tabl.x50 op. 90

63.Vit.B tabl. comp.x50 op. 110

64.Vit.B1 tabl.25mgx50 op. 60

65.Vit.B1f inj.0,025g/1mlx10 op. 42

66.Vit.B2 draż.3mgx50 op. 10

67.Vit.B2 inj.5mg/mlx5 op. 10

68.Vit B6 inj.50mg/2mlx5 op. 15

69.Vit.B6 tabl.0,05gx50 op. 15

70.Voltenac żel 1% 40g op. 50Pakiet V -Substancje recepturowe i produkty galenowe

L.p. Nazwa preparatu J.m Ilość/12m.


1. Ammonium sulfobituminicum kg 0,2

2. Acidum boricum kg 0,2

3. Argenti nitras kg 1,0

4. Benzocainum( anaesthesinum) kg 1,5

5. Calcium carbonicum prec. kg 1,5

6. Dermovit F maść,500g op. 45

7. Eucerinum 500g op. 4

8. Formaldehydum płyn 40% kg 580,0

9. Glucosum subst. kg 70,0

10.Gummi arabicum subst. kg 12,0

11.Hydrogenium peroxydatum kg 100,0

12.Hydrogenium peroxydatum 3% sol.100ml op. 150

13.Jodum subst. kg 0,1

14.Kalium jodatum kg 0,5

15.Kalium hypermang.tabl.x30 op. 10

16.Lanolinum 500,0g op. 3

17.Methylenum coeruleum 5,0g op. 1

18.Methylviolett-Fiolet gencjanowy 25,0g op. 4

19.Natrium chloratum subst. kg 3,0

20.Natrii citras subst. 100,0g op. 20

21.Natrium thiosulfas 50,0g op. 1,0

22.Natrium hydrophosphas subst.x1kg op. 150

23.Natrium dihydrophosphas subst. X 1kg op. 110

24.Oleum cacao wiórki op. A 500g op. 8

25.Paraffinum liquidum płyn 800,0g op. 120

26.Paraffinum solidum granulat kg 10

27.Rivanolum subst. kg 2,1

28.Rivanolum 0,1% płyn a 100,0g op. 150

29.Saccharum lactis kg 0,3

30.Solutio Jodi spirituosa płyn, 800,0g op. 150

31.Spiritus salicylatus płyn 8 kg op. 90

32.Spiritus 70% skaż.0,5% hibitanem ,1000ml op. 420

33.Talcum subst.500,0g op. 4

34.Vaselinum album kg 9

35.Vaselinum album,maść 30,0g (tubki) op. 240

36.Zincum oxydatum subst.250,0g op. 6PAKIET VI

LEKI PSYCHOSTYMULUJĄCE

Wg. Ilości na okres 12 miesięcy


1.Akineton tabl.0,002g x50 - - op. 30

2.Akineton inj.5mg /1ml x 5amp. – op. 4

3.Afobam tabl.0,25mg x30 - op. 130

4.Afobam tabl.0,50mg x 30 – op. 140

5.Anafranil SR 75mg x 20 – op. 80 .6.Anafranil draż. 10mg x 30 - op. 8

7.Anafranil inj. 25mg x 10 amp. - op. 20

8.Anafranil draż.25mg x 30 - op. 10 .9.Asentra tabl. 0,05g x 28 – op. 30 10.Asentra tabl. 0,100g x 28 – op. 40

11.Bioxetin tabl.20mg x 30 – op. 15

12.Cilon tabl.20mg x 28 – op. 60

13.Cloranxen tabl.5mg x 30 – op. 385

14.Cloranxen tabl.10mg x 30 – op 240

15.Chlorprothixen draż0,015gx50 – op. 70

16.Chlorprothixen draż.0,05g x 50 – op. 20

17.Efectin ER kaps.75mgx28- op. 40

18.Efectin ER kaps.150mg x28 – op. 40

19.Hydiphen draż. 25mg x 50 – op. 10 20.Imovane tabl.7,5mg x 20 – op. 130

21.Imipramin draż.0,01g x 20 – op. 10

22.Imipramin draż. 0,025g x 20 – op. 20

23.Klozapol tabl. 25mg x 50 – op. 20

24.Klozapol tabl.100mg x 50 – op. 20

25.Lexotan tabl.3mg x 30 – op. 80 26.Lexotan tabl. 6mg x 30 – op. 70 27.Lerivon tabl.powl. 30mg x 30 – op. 50

28.Mianserin tabl.10mg x 30 – op. 40

29.Noctofer tabl.0,5mg x20 – op. 10

30.Noctofer tabl.1mg x20 – op. 10

31.Noveril tabl.240mg x 20 – op. 12

32.Petylyl draż.25mgx50 - op. 30 33.Promazin draż, 0,05g x 60 – op. 10

34.Promazin draż.0,025x60 - op. 10

35.Promazin inj.50mg/ml10amp.2ml- op. 60

36.Rexetin tabl.powl.20mg x30 – op. 70

37.Rispolept r-ór 1mg/1ml x 100ml – op. 10

38.Risperon tbl.powl.1mgx20 op. 60

39.Risperon tbl.powl.2mg x20 op. 60

40.Risperon tbl.powl.3mgx20 op. 50

41 Risperon tbl.powl.4mgx20 op. 50

42.Sanval tabl.powl.10mg x 20 - op. 200

43.Sulpiryd kaps. 0,05g x 24 - op. 15 44.Sulpiryd kaps. 0,1g x 24 – op. 15

45.Tetraratio tabl.powl.50mgx20- op. 90

46.Tisercin draż.0,025g x 50 – op. 80

47.Tisercin inj.0,025g/1ml x 10 amp.- op. 12

48.Thioridazin prolongatum tabl.0,2g x20– op. 10

49.Thioridazin draż. 0,01g x 30 – op. 10

50.Tranxene inj.20mg/2ml x 5amp.- op. 40

51.Tranxene inj.50mg/2,5ml x5amp. - op. 18

52.Trilafon draż. 8mgx 100 – op. 10 53.Trittico CR tabl.oprzedł.uwaln.0,15mgx20 – op. 31

54.Zyprexa(Olanzapinum) tabl powl 5mgx28 – op. 70

55.Zyprexa Olanzapinum) tabl.powl10mgx28 – op. 70


lub biorównoważne


Pakiet VII
L.p. Nazwa materiału medycznego J.m. Ilość/12m.
1. Smoczki Saturn Ala x2 op. 300

2. Smoczki typu Nan + nakrętka zestaw x1 op. 2000

3. Przyrządy do pompy typu Flocare x1 (butelka) op. 400

4. Przyrządy grawitacyjne typu Flocare x1 op. 60

5. Przyrządy do pompy typu Applix(worek) op. 60

6. Przyrządy do pompy typu Applix(butelka) op. 160

7. Worki żywieniowe Nutrimix 2000mlx1–3wejścia op. 40

8. Worki żywieniowe Nutrimix3500mlx1- 3wejścia op. 60

9. Zgłębnik typu Flocare CH-10/ 110cm x1 op. 60


Pakiet nr VIII

L.p. Nazwa leku J.m. Ilość/12mies.


1. Cisplatinum inj.iv. 0,025g/50ml(roztwór) fiolka 1600

2. Ciplatinum inj.iv. 0,01g/20ml(roztwór) fiolka 300

3. Cisplatinum inj.iv. 0,05g200ml(roztwór) fiolka 2400

4. Calcium folinat inj.200mg/20ml x1 op. 860

5. Doxorubicin inj.50mg/25mlx1 (r-ór) op. 1600

6. Doxorubicin inj.10mg/5mlx1(r-ór) op. 50

7. Doxorubicin inj.100mg/50mlx1(r-ór) op. 90

8. Etoposidum inj.200mg/10ml x1 op. 1400

9. Etoposidum inj.400mg/20mlx1 op. 600

10.Endoxan inj.200mg,fiol.s.subst.x10 op. 180

11.Fluorouracilum inj.r-ór50mg/ml100mlx1 fiolMDV+igła op. 900

12.Flutamidum-Flutamid tabl. 0,25g x 100 op. 48

13.Methotrexat inj.0,05g/5ml(roztwór) x 5 op. 150

14.Methotrexat inj 0,01g/1ml(roztwór)x10 op. 10

15.Methotrexat tbl.2,5mgx100 op 6.

16.Mitomycin C inj.20mg/10mlx1 op. 12

17.Tamoxifen tbl.20mgx30 op. 14

Pakiet IXL.p. Nazwa leku J.m. Ilość/12m.

1. ACC 200 tabl.mus. 200mg x20 op. 10

2. ACC 600 tabl.mus. 600mg x20 op. 10

3. Altacet tabl.1,0 g x 6 op. 120

4. Altacet żel 1% 75g op. 30

5. Baneocin maść op. 110

6. Bivacyn spray 150ml op. 110

7. Bivacyn krople oczne-10ml op. 10

8. Bivacyn maść oczna op. 10

9. Diclac inj.75mg/3ml x10 op. 300

10. Edicin inj.1,0gx1,stabilność do 14dni op. 180

11. Edicin inj.0,5gx1,stabilność do 14 dni op. 180

12. Ketonal kapsułki 50mgx24 op. 700

13. Ketonal forte tabl.100mgx20 op. 1100

14. Ketonal inj.100mg/2mlx10amp. op. 1400

15. Leko saszetkix100szt. op. 1200

16. Thiopental inj.0,5gx25fiol. op. 30

17. Thiopental inj.1,0gx25fiol. op. 6Pakiet X


L.p. Nazwa leku J.m. Ilość/12mies.

1. Clindamycinum tbl.powl.300mgx16 op. 40

2. Clindamycin inj.i.m.;i.v.150mg/ml,4ml x 5amp. op. 40

3. Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml inj.worek+worek zewn .op. 600

4. Doxycyclinum tbl.100mgx10 op. 400

5. Garamycin130mg,gąbka żelatyn.p.krwot10x10x0,5cm x1 op. 54

6. Gąbka żelat. CollatampEG5x5x0,5cmx1 (gentamycin) op. 15

7. Meroponemum inj.1,0gx10s.subst. op. 9

8. Neloren inj.300mg/ml,amp.2mlx10 op. 15

9. Pefloksacyna tbl.powl.400mgx10 op. 40

10.Spiramycinum tbl.powl.1500000j.m.x16 op. 611.Spiramycinum tbl.powl.3000000j.m.x10 op. 6©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna