Szanowni PaństwoPobieranie 282.89 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar282.89 Kb.
  1   2   3   4


Szanowni Państwo
Mam przyjemność powiadomić Państwa, że zakończyliśmy opracowanie strategii rozwoju gospodarczego Gminy Choczewo metodą MAPS – metoda aktywnego planowania strategii.

Jest to dokument strategiczno-planistyczny, który określa pożądane kierunki rozwoju Gminy.

Z natury rzeczy strategia nie obejmuje wszystkich działań naszego życia, ale zawiera te najbardziej istotne.

Dokument niniejszy ma dostarczyć Państwu wiadomości na temat naszego stanu posiadania i zamierzeń na najbliższe lata, ma umożliwić łatwiejsze dotarcie do nas potencjalnym inwestorom.


W pracach w zespołach kreślących kształt strategii naszej Gminy uczestniczyli ludzie mający wpływ na ukierunkowanie naszych działań. Byli to specjaliści różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego.
Dziękuję za trud opracowania strategii, tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili i proszę aby nadal brali aktywny udział w pracach nad jej doskonaleniem. Strategia bowiem jest dokumentem otwartym i nadal winna być uzupełniana o nowe treści, pomysły i sposoby ich rozwiązywania.
Niech strategia będzie dobrym i skutecznym narzędziem strategicznego kierowania polityką regionalną pięknej Ziemi Choczewskiej, godząc interes lokalny z interesami wszystkich podmiotów gospodarczych i co nieraz bywa najtrudniejsze – z dobrem nas wszystkich.

Z poważaniem
W Ó J T

Zenon Bieleninik

SPIS TREŚCI
RAPORT

OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 2


GENEZA I ZAKRES RAPORTU 9
MISJA I CELE STRATEGICZNE 13
ANALIZA SWOT 14
ZADANIA DO CELÓW STRATEGICZNYCH 15
MONITOROWANIE 26
WDROŻENIE 27
ZAŁĄCZNIKI 28


DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO GMINY CHOCZEWO


  1. OCENA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO


Geologia i zasoby surowcowe
Na terenie Gminy występują osady trzecio- i czwartorzędowe, leżące na osadach starszych.

Osady trzeciorzędowe mioceńskie – warstwy od kilku do stu i więcej metrów grubości, niekiedy mocno

Zerodowane, wykształcone w postaci piasków drobno i średnioziarnistych często zasilonych z domieszka żwiru,

Iłów brunatnych i pyłów zwartych. Na nich leżą utwory czwartorzędowe, polodowcowe osiągające grubość do osiemdziesięciu metrów, wykształcone w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz

Piasków i żwirów rzecznych.
Zasoby surowcowe
W Gminie Choczewo nie prowadzi się eksploatacji surowców lub kruszyw na skale przemysłową.

Gleby (problem erozji i zanieczyszczenia)
W Gminie występują trzy zasadnicze formy geomorfologiczne z charakterystyczna pokrywa glebowa.


  • wysoczyzny morenowe, na której występują gleby brunatne, wytworzone z glin i piasków lodowcowych

i fluwioglacjalnych,

  • doliny i inne obniżenia terenowe pokryte glebami hydrogenicznymi,

  • strefa wydm nadmorskich o glebach wytworzonych z piasków luźnych.Wartość rolnicza gleb
Gleby brunatne kwaśne i wyługowanie stanowią 80% obszaru, wytworzone z glin moreny dennej w warstwie

ornej na ogol spiaszczone. Należą do III i IV klasy bonitacyjnej i zaliczone są do kompleksu pszennego i bardzo

dobrego żytniego. 10% stanowią gleby typu pseudobielicowego wytworzone z piasków głęboko podścielonych

glinami. Gleby te występują płatami wśród gleb brunatnych w obniżeniach terenu. Zaliczone są do klasy IV b

i tworzą kompleksy żytni dobry i średni. W obniżeniach terenu występują czarne ziemie zdegradowane, a w

dolinie rzeki Chełst – piaski murszaste.

W Gminie Choczewo około 17% gruntów ornych zajmują gleby kompleksów pszennych. W strefie wydm

nadmorskich występują mało próchnicze gleby wytworzone z luźnych piasków, są to gleby ubogie kwaśne lub

silnie kwasne. Mało zwiezłe podłoże powoduje, że słabo wykształcone gleby wydmowe są niezwykle podatne

na degradację i wymagają specjalnej ochrony.Zasoby wodne
Zbiorniki wodne :

  1. Jezioro Choczewskie – ok. 183 ha powierzchni, głębokość średnia 3,6 m,

maksymalna 12,9m,

  1. Jezioro Kopalińskie – około 14ha powierzchni, niewielka głębokość.

Przeważająca część obszaru to dorzecze rzeki Łeby, tylko wschodni kraniec gminy odwodniony jest przez dopływ

rzeki Piaśnicy. Głównym ciekiem gminy Choczewo jest rzeka Chełst.

Przyjmuje ona szereg dopływów – największa rzeka Choczewka oraz wody kanału Biebrowskiego i doprowadza je do jeziora Serbsko.

Na terenie Gminy Choczewo poziomy wodne występują na bardzo zróżnicowanych głębokościach, mają różne

zasoby i stopień rozprzestrzeniania. W sumie jednak są zasobne w wode.
Stan flory i fauny
Lasy łęgowe wykształcone w dolinach większych rzek, drzewostan buduje głównie czarna olsza

i jesion z domieszką brzozy, dębu a czasem sosny.

Lasy bukowe i bukowo-dębowe zajmują przeważającą część powierzchni leśnej w południowej, wysoczyznowej

części gminy, występują dość liczne niewielkie płaty olsów i zarośli wierzbowych, bory sosnowe są podstawowym

zbiorowiskiem leśnym w pasie mierzejowym (bór azynowy).

Łąki i pastwiska zajmują du,zą powierzchnię Gminy Choczewo, największy kompleks wzdłuż pasa mierzejowego.


Fauna
Ryby- jeziora Choczewskie i Kopalińskie o charakterze linowo – szczupakowym, zarybione karpiem i amurem

białym, natomiast w mniejszych zbiornikach karaś i miętus.

Występują płazy, gady, 171 gatunków ptaków oraz ssaki charakterystyczne dla północnych obszarów Polski.

II. OCENA STANU ŚRODOWISKA KULTURALNEGO
Stan zachowania zabytkowych układów urbanistycznych, ruralistycznych (wiejskich)
Wszystkie obiekty zabytkowe w Gminie Choczewo podlegają opiece konserwatorskiej Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Opieka ta jest niewystarczająca ze względu na zbyt sporadyczne kontakty

pracowników konserwacji zabytków z władzami Gminy oraz właścicielami niektórych założeń dworsko-

parkowych. Przeszkodą we właściwym zagospodarowaniu zabytkowej substancji jest również szczupłość

środków finansowych oraz zamieszkali lokatorzy, którzy odstraszają potencjalnych nabywców. Stan zabytkowej

substancji nie jest zadowalający.
III.W OCENIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Gmina Choczewo liczy 29 miejscowości, w tym 11 sołectw. W roku 1998 stan mieszkańców ogółem wynosił

5808, w tym mężczyzn- 2992, kobiet- 2826. Na jeden km kw. Przypada około 31 osób.
Ruch naturalny ludności

Rok 1997

Rok 1998

Małżeństwa

42

31

Urodzenia

89

58

Zgony

35

39

Przyrost naturalny

54

19

Migracja ludności w roku 1997:

- napływ ogółem – 37 ( z miast 20 ze wsi 17)

- odpływ ogółem – 104 (do miast 53,na wieś 45, za granicę 6 osób)


Migracja ludności w roku 1998;

-napływ ogółem – 53 ( z miasta 34, ze wsi 19)

-odpływ ogółem – 33 (do miast 18, na wieś 15 osób)

Na terenie gminy zamieszkuje w 40% ludności pochodzenia kaszubskiego i autochtoni, około 30% napłynęła z

Terenów wschodnich byłej Rzeczpospolitej, około 30% z centralnej Polski

I około 0,02% obcokrajowców.

W Gminie aktywnych zawodowo jest około 3000 osób, pod koniec 1990 roku w gospodarce uspołecznionej

Pracowało na terenie gminy 1250 mieszkańców, z tego rolnictwo uspołecznione zatrudniało około 800 osób.

W tym okresie osób bezrobotnych w gminie było 224. Zjawisko bezrobocia na terenie Gminy stało się w ciągu

ostatnich lat jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Trudną sytuację na rynku pracy dostrzegają

zarówno władze lokalne jak i różne podmioty oddziaływujące na ten rynek. Bezrobocie wywołane

przekształceniami systemu gospodarczego przejęło zdecydowanie większe rozmiary niż to miało miejsce w

innych regionach z powodu likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, jak też zwolnień jakie dotknęły

mieszkańców dojeżdżających do pracy oraz zaniechanie budowy elektrowni Żarnowiec. Należy

kierować uwagę przede wszystkim na aktywizację gospodarczą gminy, która jest jednym ze skutecznych sposobów tworzenia nowych miejsc pracy, a co za tym idzie – przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia. Bazą do tworzenia nowych zakładów pracy- miejsc pracy może być baza byłych SHR- ów, która dysponuje potencjałem majątkowym.


Struktura obsługi mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej
Opieka zdrowotna na terenie Gminy Choczewo skoncentrowana jest w jednym zakładzie lecznictwa otwartego, tj. Gminnym Ośrodku Zdrowia położonym w miejscowości Choczewo.

Budynek, w którym mieści się Ośrodek jest budynkiem starym, mało funkcjonalnym. Zbudowany został w

pierwszej połowie lat 60-tych i na tę ilości mieszkańców jest za mały. Na przestrzeni lat Osrodkiem Zdrowia zarządzało kilka instytucji, a w efekcie nie miał prawowitego gospodarza. Obiekt ten jest zaniedbany, od lat nie

Przeprowadzano w nim generalnego remontu, a urządzenia i wyposażenie gabinetów jest stare,

wyeksploatowane i niewystarczające. Zakład ten jest we władaniu ZOZ-u wejherowskiego, obecnie w trakcie

przejecia przez Zarząd Gminy Choczewo.

W Gninnym Osrodku Zdrowia zatrudnionych jest 20 osób, w tym personel medyczny:

1 etat-lek. Pediatra, 1 i ½ etatu lek. Ogólny, ½ etatu lek. Stomatolog w Osrodku Zdrowia i 1/5 etatu stomatolog

W Szkole Podstawowej w Choczewie.

Zarząd Gminy wyposażył nowo wybudowaną szkołę w gabinet stomatologiczny. Z chwilą przejęcia Gminnego

Ośrodka Zdrowia Gmina planuje zredukować częściowo personel techniczno-gospodarczy, a zatrudniać więcej

lekarzy stomatologów i lekarzy specjalistów, których praktycznie nie ma wcale.

Dla czasowej poprawy sytuacji lokalowej Zarząd Gminy zakupił kontenery, w których urządzono Poradnię D1 i D2

oraz Poradnię „K”, jest to jednak pomoc doraźna. W związku z tym że Gmina Choczewo oddalona jest od

większych aglomeracji, a co za tym idzie od wysoko wyspecjalizowanych Zakładów Opieki Zdrowotnej

oraz specjalistycznych gabinetów lekarskich Gmina planuje stworzyć mieszkańcom w miarę posiadanych środków jak najlepsze warunki w zakresie ochrony zdrowia na miejscu, aby w szczególności ludzie starzy i chorzy

nie musieli szukać pomocy w oddalonych o dziesiątki kilometrów miastach.

Obecna opieka zdrowotna prowadzona pod dyrekcją ZOZ-u Wejherowo jest niewystarczająca i budzi dużo

zastrzeżeń i kontrowersji, a przede wszystkim brak lekarzy stomatologów nie zapewnia w wystarczającym stopniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, dlatego też Zarząd Gminy Choczewo z chwilą przejęcia ośrodka, zamierza zmienić istniejącą sytuację, poprzez zawarcie nowych umów z Kasą Chorych i wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków oraz poprawę organizacji pracy w Ośrodku.

Oświata
Projekt sieci szkół podstawowych na terenie Gminy Choczewo w myśl dokonanych analiz demograficznych, lokalizacji i warunków bazowych poszczególnych placówek z uwzględnieniem możliwości zorganizowania

dowozu uzyskał akceptacje środowiska.

W Gminie przewiduje się jedno gimnazjum na bazie obecnej Szkoły Podstawowej w Choczewie. Granice obwodu

szkół podstawowych i gimnazjum pokrywają się z granicami administracyjnymi gminy. Szkoła podstawowa liczyc będzie 16-18 oddziałów, a gimnazjum 13-15 oddziałów.Nauczanie podstawowe


  1. Sieć szkół podstawowych od 01.09.1999r.

1/Zespół Szkół w Choczewie w skład, którego wchodzić będzie :

- 6 letnia Szkoła Podstawowa w Choczewie

- Gimnazjum w Choczewie

2. 6-letnia Szkoła podstawowa w Zwartowie

3. 6-letnia Szkoła Podstawowa w Kurowie

4. 6-letnia Szkoła Podstawowa w Ciekocinie

5. 3-letnia Szkoła Podstawowa w Sasinie

Wychowanie przedszkolne
1. Niepubliczne Przedszkole w Choczewie,

- Odziały zerowe w każdej ze szkół podstawowych.Turystyka
Gmina ma bardzo korzystne położenie geograficzne do rozwijania turystyki. Czyste plaże w Lubiatowie, Stilo,

czyste wody jezior śródlądowych oraz morskie powietrze, które przyciąga turystów a głębi kraju. Należałoby poprawić jakość usług turystycznych. Gmina należy do Stowarzyszenia pn. „Turystyczne Kaszuby”.Sport
Rozwój sportu w Gminie realizowany jest poprzez Szkolny Związek Sportowy wśród młodzieży w wieku

szkolnym. Wśród dorosłych cele te realizowane są poprzez Ludowe Zespoły Sportowe. Koordynatorem tych

działań jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Choczewie.

IV. ROZWÓJ GOSPODARKI
Obszar Gminy Choczewo obejmuje 18323 ha w tym rolniczo użytkowane jest około 9.000 ha, gospodarka indywidualna posiada około 2.900 ha pozostały teren to wielkoobszarowe gospodarstwa rolne będące w

dzierżawie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Mała przetwórczość oparta jest głównie na zakładach typu : tartak, produkcja kostki betonowej, płyt chodnikowych,

przetwórstwo ryb i mięsa. W chwili obecnej jest wielki regres w rolnictwie, powodem tego jest brak

opłacalności produkcji rolnej na co wpływ maja takie czynniki jak: wysokooprocentowane kredyty, brak zbytu,

niskie ceny, wysokie koszty środków do produkcji. Dlatego większość rolników szczególnie w pasie nadmorskim

zaniechała produkcji na glebach o niskiej bonitacji przeznaczając je na działki budowlane, rekreacyjne a swoje posesje przystosowali do agroturyzmu.

V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Transport i komunikacja, woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, ciepłownictwo, telekomunikacja, odpady
Główne połączenia komunikacyjne Gminy opierają się na komunikacji PKS, do roku 1990 Choczewo miało połączenie z obecnym powiatem Wejherowo poprzez kolej, która łączyła też poszczególne miejscowości na terenie Wejherowa i Lęborka. Transport wewnętrzny opiera się na samochodach prywatnych.
Na terenie Gminy znajduje się 29 miejscowości. W chwili obecnej 5 miejscowości nie posiada zbiorowego ujęcia wody, zaopatrzenie w wodę w tych miejscowościach jest indywidualne. Pozostałe miejscowości posiadają wodociągi, które w części są własnością Gminy i obsługiwane są przez Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Choczewie.
Na terenie Gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków typu biologicznego w miejscowościach Choczewo o Kwartowo, w miejscowościach Łętowo, Żelazno, Lubiewo, Lublewko, Kurowo działają osadniki typu „IMHOFF”, pozostałe miejscowości korzystają z typowych szamb.
System zaopatrzenia miejscowości Gminy Choczewo opiera się na indywidualnych rozwiązaniach grzewczych od stosowanych pieców grzewczych olejowych (Choczewo osiedle SHR) do tradycyjnych opalanych węglem.
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących w kraju.

Gmina Choczewo posiada jedno komunalne wysypisko śmieci o pow. 2,5 ha w miejscowości Choczewko, które przyjmuje odpady stałe. Ponadto na terenie Gminy działają dwa zakłady komunalne w Wejherowie i Krokowej, które odbierają nieczystości stałe z pojemników, nieczystości płynne odbierane są przez Gminny Zakład Komunalny i Ochrony Środowiska w Choczewie.
VI. System zarządzania
Wieś Choczewo położona jest centralnie w Gminie, jest siedzibą władz samorządowych. Władzą uchwałodawczą jest Rada Gminy licząca 18 radnych. Radzie Gminy przewodniczy już drugą kadencję Przewodniczący Rady Pan Henryk Domaros wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Panem Zbigniewem Kołodziejskim.

W celu realizacji swoich zadań Rada powołała komisje stałe :

1. Budżetową,

2. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki,

3. Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty,

4. Rewizyjną,

5. oraz Komisję Doraźną „Akcja Lato”.

W skład komisji wchodzi ogółem 23 osoby z Rady oraz spoza Rady Gminy.

Organem wykonawczym w Gminie jest Zarząd Gminy liczący 7 osób, wybranych zarówno z Rady, jak i spoza Rady.

Zarządowi Przewodniczy Wójt Gminy Pan Zenon Bieleninik, Zastępcą Wójta jest Pan Kazimierz Kowalewski pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza Gminy. Skarbnikiem Gminy Choczewo powołanym przez Radę Gminy jest Pani Grażyna Sibiga. Zasady funkcjonowania Gminy określa statut Gminy Choczewo.

W Gminie Choczewo utworzonych zostało 11 jednostek pomocniczych – sołectw. Sołectwom przewodniczy 11 sołtysów, których działania wspierają rady sołeckie.

Gmina Choczewo realizuje nie tylko zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw , ale także zadania ustawowo zlecone (ewidencja ludności, USC)

i powierzone mocą porozumień zawartych w latach ubiegłych z Kierownikiem Urzędu Rejonowego, w roku bieżącym ze Starostą Wejherowskim (komunikacja, budownictwo, sprawy w zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

RAPORT
z sesji strategicznych
nt.
spoŁeczno-gospodarczego
rozwoju
gminy choczewo

Słupsk, maj 1999 r.  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna