Szanse i zagrożenia wychowawcze komputera i innych mediów w rodzinnym wychowaniu dzieckaPobieranie 23.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.59 Kb.
Marek Chaciński ISNR

Szanse i zagrożenia wychowawcze komputera i innych mediów w rodzinnym wychowaniu dziecka


Wstęp
Jak każde medium tak też komputer może służyć dobrym i złym działaniom, może skłaniać do dobrych lub złych uczynków, może stwarzać szanse ale i zagrożenia, nieść dobro ale i zło, przekazywać prawdę ale i fałsz. Oczywiście to nie media, ale ich nadawcy odbiorcy i użytkownicy są sprawcami tak dobra jak i zła. Jednak pewne media z powodu swej roli masowych dystrybutorów oraz aplikatorów różnych treści, ułatwiają osiąganie celów tak godnych jak i niegodziwych w pewnych sytuacjach wręcz mogą dopomagać w osiągnięciu celów przestępczych i wówczas społecznie pożądane stałoby się ich monitorowanie i blokowanie. Najważniejszym obszarem oddziaływania mediów są postawy człowieka. W formowaniu prawidłowego stosunku dzieci i młodzieży do mediów istotną rolę spełnia kształtowanie odpowiednich pozytywnych postaw, a eliminowaniu negatywnych szkodliwych dla wychowania i rozwoju osobowego Musimy doprowadzić dziecko do umiejętności takiego korzystania z mas mediów, aby komputer, telewizja, internet, radio, służyły jako narzędzia i dobra pomocne do dorastania w pełni człowieczeństwa.

Zagrożenia


Jednym z podstawowych zarzutów do mediów audio wizualnych jest ten, że, zbyt często pokazują one akty przemocy i tortur, napadów na tle seksualnym, rabunkowym, gwałtów, zabijania ludzi. Filmy tego rodzaju wpływają negatywnie na rozwój emocjonalny oraz niezdrowo pobudzają wyobraźnię ich odbiorców. Dzieci, młodzież, zatracają wrażliwość na ludzkie dramaty nieszczęścia oraz odnoszą wrażenie, że oglądane przejawy patologii społecznych są czymś normalnym. Do tego dochodzi jeszcze jeden zarzut, jest nim kształtowanie u odbiorcy fałszywego obrazu przestępcy, ofiary, i uwarunkowań, które towarzyszą popełnieniu przestępstwa. Lekceważy się krzywdę i cierpienie człowieka na korzyść bohatera przestępcy, któremu twórcy filmu dorabiają cechy budzące sympatię widzów. Sugestywne ukazanie takiego osobnika wywołuje solidarność wobec jego przestępczego zachowania, co imponując młodemu odbiorcy skłania do naśladowania. Wytworzona sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ morze prowadzić do destrukcji zarówno fizycznej jak i duchowej.

Pornografia: Od 1989 r mas media w Polsce stały się kanałami przepływu treści pornograficznych. Są one łatwo dostępne. Wszystkie zastrzeżenia pod adresem pornografii dotyczą wychowania oraz jej negatywnym wpływie również na psychikę człowieka dorosłego. Fachowcy podkreślają, że zniekształca ona obraz człowieka redukując go do sfery ciała, jako przedmiotu do użycia. Prowadzi to do zafałszowania obrazu miłości, małżeństwa, seksualności człowieka. Negatywne następstwa obcowania z pornografią są potwierdzone naukowo i niezaprzeczalne. Niektóre z tych następstw to: zaburzenia w obrębie własnej seksualności erotomania. Wulgaryzacja zachowań, utrwalanie postawy egoistycznej, zubożenie duchowe i moralne. Prowadzi to do wychowania chorego społeczeństwa podatnego na wszelkie działania manipulatorskie1
Szkodliwe przekazy manipulatorskie:

Szybkie zawładniecie jednostką może osiągać się i dziś, i to się czyni w wyniku zastosowania odpowiednio spreparowanych przekazów na podświadomość. W tym celu media dokonują manipulacji psychiką niezdającemu sobie z tego sprawy odbiorcy przekazu. Wysyłane za pomocą specjalnych technik przekazy nie sięgają do tak zwanego progu absolutnego nie są przez jednostkę uświadomione (np. reklamy podprogowe). Najczęściej stosowane są dwie techniki ”technika jednej klatki” obliczona jest ona na odbiór pewnych treści za pomocą zmysłu wzroku a polega na tym, że manipulatorzy na taśmie wyświetlającej jakiś film umieszczają jedną klatkę w takich odstępach, że treść na niej ukryta jest niezauważalna, a jednak odnosi swój skutek w działaniu zewnętrznym odbiorcy. Oraz technika tak zwanego wstecznego zapisu nastawiona na przekaz słuchowy także działająca na podświadomość. Stosowanie tych i innych technik, prowadzi do skutecznego działania na świadomość przez podświadomość. Manipulatorzy osiągają możliwość zdalnego sterowania ludźmi w obrębie ich opinii, zainteresowań a nawet postaw. W ramach przekazów na podświadomość „nadawane” są różne treści. Jedne z nich reklamują pewne produkty np. narkotyki, inne zachęcają do interesowania się satanizmem, jeszcze inne prowadzą do aktów antyreligijnych i zboczeń seksualnych. Do takich wniosków prowadzi analiza niektórych typów muzyki nowoczesnej, a szczególnie rockowej. Każdy rodzaj manipulacji człowiekiem jest czymś głęboko niemoralnym. Jednak manipulacja człowiekiem przez podświadomość posiada szczególny stopień niegodziwości. Należałoby te sprawy nagłaśniać oraz utworzyć odpowiednie struktury chroniące poszczególne osoby i całe społeczeństwa przed wpływami manipulatorskimi2.

Omawiając zagrożenia wynikające z obecności różnych mediów zaledwie pobieżnie dotknąłem tematu. Pominąłem takie aspekty jak wpływ mediów na zdrowie fizyczne, na wzrok, słuch i inne organy funkcjonowania biologicznego. Także choroba uzależnienia od mediów jest ważnym tematem, bowiem dezintegruje czas, który powinien być wykorzystany pożytecznie i rozwojowo, czyli w sposób planowy i zorganizowany oraz rozsądny. Nadmiar wszelkich informacji powoduje także reakcję blokady gdzie nie są przyswajane żadne informacje. Nie chcę rozwija aspektu zagrożeń, ponieważ niniejsza praca ma na celu tylko uświadomienie że takowe istnieją chcę omówić także pozytywy obecności tych urządzeń technicznych.
Szanse i pozytywy z możliwości korzystania z komputera i innych mediów
Pozytywnych aspektów możliwości korzystania z mediów jest sporo wymienię kilka z nich.

Funkcja informacyjna:

Informacja jest ukazywana jako funkcja zasadnicza mediów przypisuje się jej różne zadania społeczne, np. poznawcze możemy zobaczyć rzeczy, których nigdy byśmy nie oglądali, oraz brać udział przy pomocy przekazu audio wizualnego w wydarzeniach, do których nie mamy możliwości dotarcia np. pielgrzymki papieskie.Funkcja rozrywkowa:

Człowiek ma w swoją psychikę głęboko wpisaną potrzebę rozrywki, media częściowo mogą spełniać te potrzeby oczywiście przy doborze odpowiednich programów skierowanych na relaks, rozrywkę. Dla dziecka i osoby dorastającej zabawa jest przygotowaniem do zadań życiowych, dlatego ma szczególe znaczenie w kształtowaniu osobowości. Dla człowieka dorosłego rozrywka, odprężenie jest konieczne w sytuacji obciążenia pracą3.


Funkcja wychowawcza:
Funkcję wychowawczą mediów należy rozpatrywać w znaczeniu szerszym i węższym.

Funkcja wychowawcza w znaczeniu węższym jest to działalność świadoma, a więc wcześniej zaplanowana i przemyślana. Funkcja mediów w tym znaczeniu może być realizowana między innymi w pedagogii szkolnej gdzie nauczyciela w swojej pracy posługują się odpowiednimi mediami (przezrocza, film, taśma magnetofonowa). Możemy wtedy mówić o tym, że wszystkie dostępne nam środki służą do osiągnięcia sukcesu wychowawczego, który powinien stawiać sobie za cel pełnię rozwoju osobowego. Możemy także wtedy być pewni, że młodzież, dzieci są wychowywane do umiejętności korzystania z mas mediów.

Media wykazują aspekt wychowawczy i pedagogiczny także w znaczeniu szerszym. Wszelki nieplanowy i niekontrolowany dostęp dzieci i młodzieży do mediów naraża je na wpływ treści niewskazanych dezintegrujących wychowawczo,( negatywne wzorce osobowe, przemoc, elementy pornografii). Odbywa się to poza kontrolą i wiedzą rodziców, wychowawców lub za ich milczącym przyzwoleniem, mamy wtedy do czynienia z powarzonym błędem pedagogicznym. Trzeba podkreślić, że wpływ mas mediów jest dziś widoczny na wszystkich obszarach pedagogii: w wychowaniu religijnym, moralnym, patriotycznym itd4.
Praktyczne wskazówki, co czynić, aby korzystanie z mediów służyło dorastaniu do pełni człowieczeństwa
Mas media stały się wielkim tajemniczym światem człowieka. Ale należy podkreślić, że one nie tylko odtwarzają i przekazują istniejącą rzeczywistość, lecz potrafią przez manipulacje dowolnie ją tworzyć i kreować. W krajach zachodnich od wielu lat są prowadzone odpowiednie prace, aby zbudować system wychowania do mas mediów. W tych to pracach podkreślane są szczególnie takie elementy jak: pogłębienie wiedzy o mas mediach, kształtowanie postawy krytycyzmu wobec mediów, postawa selektywności oraz twórczej aktywności. Jak powyżej to zostało wyjaśnione media nie zawsze przekazują prawdę, zdobyta wiedza o sposobach ich działania pozwoli krytycznie i mądrze podchodzić do tego co jest nam oferowane.
Postawa krytyczna:

Angażuje przede wszystkim intelekt. Od intelektu zależy ocena zjawisk rzeczy, sytuacji oraz rozumienie poznawanej rzeczywistości. Jednostki, które cechuje postawa krytyczna nie poddają się bezmyślnie i naiwnie ukazywanym treścią cechuje je dystans emocjonalny, znajomość głównych mechanizmów mediów. Osoby ujawniające tę postawę czerpią wiedzę o aktualnych wydarzeniach z różnych źródeł, nigdy z jednej gazety, jednej telewizji, czy też jednego radia. Kilka źródeł informacji pozwala im porównać i ocenić krytycznie uzyskaną w ten sposób wiedzę5.

Postawa krytycyzmu wyklucza uległość w stosunku do cudzych opinii, nawet bardzo sugestywnych, stan ten możemy nazwać niezależnością myślenia. Postawa prawdziwie krytyczna opiera się na nieustannym wysiłku, aby ocena treści była obiektywna. Gdy postawę krytyczną kształtują chrześcijanie powinni oni stosować odpowiednie środki nadprzyrodzone np. modlitwa, rachunek sumienia, spowiedź sakramentalna.

Z dotychczasowych uwag na temat postawy krytycznej wobec mediów wynika, że jest ona podstawowym zadaniem wychowania do mas mediów.


Postawa selektywności:

Funkcjonowanie tej postawy należy wiązać z możliwością wyboru przez jednostkę. Podejmuje ona decyzję za równo, co do wyboru medium jak i co do wyboru treści. Postawa selektywności opiera się w znacznym stopniu na postawie krytycyzmu. U osób reprezentujących tę postawę nie ma zasadniczo doboru programu jak idzie. Omawiana postawa jest fragmentem szerszych umiejętności, jaką dana jednostka reprezentuje w swym codziennym życiu. W tej postawie wybór łączy się z wysiłkiem intelektualnym i moralnym a wybory dotyczą wszystkich dziedzin i wykorzystania czasu,( wizyt, spotkań, zajęć, odwiedzin). Obserwacja wykazała, że postawa selekcji jest wyrazem ogólnego uporządkowania spraw codziennych. Osoby ujawniające tę postawę są tolerancyjne wobec prawa drugiego człowieka do swobodnego wyboru. Obce jest im, zatem nakłanianie za wszelką cenę do przyjmowania innym obcych dla nich propozycji. Postawa selekcji polega po prostu na przemyślanym wyborze publikowanych przez media treści i konsekwentnym stosowaniu przy tym wyborze przyjętych przez siebie kryteriów wyboru.


Postawa twórczej aktywności:
Postawa ta w obcowaniu z mas mediami angażuje przede wszystkim jej aktywność i wolę jako główne składniki osobowości. Systematyczne uprawianie twórczej aktywności sprawia, że jednostka obcując z mas mediami nie tylko nie ulega ich manipulatorskim wpływom, lecz odnosi duże korzyści dla rozwoju swej osobowości. Postawa twórczej aktywności jest postawą typu otwartego, a więc nie jest postawą dla siebie. Jednostki takie podejmują starania, aby tego typu postawę przyjmowali inni ludzie. W tym celu uzewnętrzniają swoje poglądy. Wypowiedzi na ten temat wspierają odpowiednią argumentacją i perswazją. Jest, więc to rodzaj alternatywy w stosunku do uległego odbierania mas mediów oraz zaangażowanie ich do pomocy w osiąganiu rozwoju ogólno osobowego6.
Zakończenie
Omówione przeze mnie zagadnienia do których czerpałem natchnienie z pozycji książkowej Bp Adama Lepy zatytułowanej Pedagogika mas mediów są zagadnieniami bardzo ważnymi i cennymi w wychowaniu ogólno osobowym siebie, oraz powierzonych opiece osób bliskich i dalszych. Rozjaśnienie niektórych elementów działalności mediów zagrożeń oraz pozytywnych aspektów ich obecności jest konieczne, aby można było wziąć w swoje ręce w sposób odpowiedzialny i rozumny kształtowanie rozwoju ogólnoludzkiego. Media, które stały się stałym elementem naszego życia wymagają naszej refleksji oraz odpowiedzialności. W gruncie rzeczy człowiek Boży Chrześcijanin troszczący się o swój rozwój i rozwój swoich bliskich nie powinien słuchać tego, co nie podnosi do Boga, ani oglądać czegokolwiek, co nie służy wzrastaniu w Nim, a już na pewno nie powinien sięgać po coś, co jest grzechem. Prawdą jest, że wzrastanie jest trudne lecz tylko przez trud wysiłek pokonywanie przeszkód rozwijamy swoją osobowość a nasze rzycie przynosi plony stokrotne.


1 Bp Adam Lepa, Pedagogika Mass Mediów por s. 108,109,110,111

2 Tamże por s. 112,113

3 Tamże por s. 48,46

4 Tamże por s.49

5 Tamże por s.173

6 Tamże por s.176,177,178,179


Pobieranie 23.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna