Szczecin, dnia 18. 05. 2015r. Zapytanie ofertowePobieranie 55.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar55.12 Kb.
Szczecin, dnia 18.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia na usługę:


przeprowadzenie remontu sieci informatycznej
w Nowym Szpitalu we Wschowie
Szanowni Państwo
Organizator zapytania ofertowego: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. działająca jako pełnomocnik Zamawiających zaprasza Oferentów do składania przedmiotowych ofert.

Postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy nie podlega pod przepisy ustawy prawo zamówień publicznych natomiast oparte jest o treść przedstawionych w załączeniu Warunków Zapytania Ofertowego.


Uprzejmie prosimy o złożenie oferty przy wykorzystaniu Formularza nr 1 - Oferta stanowiącego załącznik nr 1 do przesyłanych w załączeniu Warunków Zapytania Ofertowego.
Z wyrazami szacunku

Aleksander Wiśniewski

Załączniki

Warunki zapytania ofertowego dla zamówienia na usługę: przeprowadzenie remontu sieci informatycznej w Nowym Szpitalu we WschowieWARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówienia na usługę:


przeprowadzenie remontu sieci informatycznej
w Nowym Szpitalu we Wschowie


 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi: przeprowadzenie remontu sieci informatycznej w Nowym Szpitalu we Wschowie obejmującej:


1. Zadanie nr 1 – sieć dla budynku nr 1

 1. Apteka

 1. montaż 1 access point jak na schemacie - Załącznik nr 3

 2. dostarczenie i montaż 5 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie - Załącznik nr 3.

 3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami po ścianach i suficie

 1. Oddział Gin-Poł

 1. montaż 2 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

 2. dostarczenie i montaż 6 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie – Załącznik nr 3.

 3. montaż szafki Rack wraz ze switchem w miejscu opisanym na schemacie – Załącznik nr 3, jako korytarz. Szafkę należy zamontować na wysokości około 2,5 metra

 4. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami w dół i w górę budynku po klatce. Kable na oddziale mogą być ciągnięte korytami przy suficie

 1. Oddział Chirurgiczny

 1. montaż 3 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

 2. dostarczenie i montaż 5 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie – Załącznik nr 3.

 3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie.

 1. Piwnica – RTG 1. montaż 1 access point jak na schemacie - Załącznik nr 3

 2. dostarczenie i montaż 2 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczone jak na schemacie – Załącznik nr 3.

 3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

2. Zadanie nr 2 – sieć dla budynku nr 2

 1. Laboratorium

  1. montaż 1 access point jak na schemacie - Załącznik nr 3

  2. dostarczenie i montaż 5 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie - Załącznik nr 3.

  3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

 1. Administracja

  1. montaż 2 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

  2. dostarczenie i montaż 19 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie - Załącznik nr 3

  3. montaż szafki Rack wraz ze switchem i UPS’em w miejscu opisanym na schemacie – Załącznik nr 3

  4. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

 1. Oddział wewnętrzny

 1. montaż 2 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

 2. dostarczenie i montaż 5 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie – Załącznik nr 3.

 3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

 1. Izba przyjęć i blok

 1. montaż 2 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

 2. dostarczenie i montaż 12 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie – Załącznik nr 3.

 3. montaż szafki Rack w miejscu opisanym na schemacie – Załącznik nr 3. Szafkę należy zamontować nad automatami pod samym sufitem

 4. do szafki należy wstawić: switch 24 portowy patchpanele oraz UPS

 5. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

 1. Poradnie specjalistyczne

 1. montaż 1 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

 2. dostarczenie i montaż 7 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie – Załącznik nr 3.

 3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

 4. połączenie wszystkiego w szafce na izbie przyjęć

 1. Stacja dializ

 1. należy sprawdzić wszystkie kable oraz gniazdka i w razie potrzeby je wymienić

 2. należy zamontować 2 AP na początku i na końcu korytarza

3. Zadanie nr 3 – sieć dla budynku nr 3

 1. Rehabilitacja ZOL

 1. dostarczenie i montaż 1 podwójnego gniazdka sieciowego rozmieszczonego jak na schemacie – Załącznik nr 3.

 2. montaż szafki Rack wraz ze switchem w miejscu opisanym na schemacie – Załącznik nr 3, jako magazyn.

 3. do szafki należy wstawić: switch 24 portowy patchpanele oraz UPS

 4. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami do hospicjum na zawnątrz budynku.

 1. ZOL wentylowany

  1. dostarczenie i montaż 1 podwójnego gniazdka sieciowego rozmieszczonego jak na schemacie – Załącznik nr 3

  2. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

 1. ZOL wejście

  1. montaż 1 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

  2. dostarczenie i montaż 4 podwójnych gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie – Załącznik nr 3

  3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

 1. Hospicjum

  1. montaż 1 access pointy jak na schemacie - Załącznik nr 3

  2. dostarczenie i montaż 3 gniazdek sieciowych rozmieszczonych jak na schemacie – Załącznik nr 3

  3. dostarczenie korytek i kabli oraz pociągnięcie korytami przy suficie

4. Poza gniazdami oznaczonymi na schematach jako podłączone do switcha należy w każdej Sali chorych zainstalować przy każdym łóżku pojedyncze gniazdko sieciowe . Dodatkowo gdyby w jakiejś Sali znajdował się telewizor – niezbędne będzie zamontowanie podwójnego gniazdka sieciowego na wysokości telewizora zaraz przy nim. Wszystkie kable powinny być doprowadzone do centralnego punktu sieciowego dla danego budynku/piętra i zarobione tam na patchpanelu. Gniazdka oraz patchpanele powinny być opisane aby w przyszłości gdy będzie konieczność podpięcia danego gniazdka do switcha można było z łatwością je zlokalizować.

5. Wszystkie pozostałe informacje, opisy, schematy zawarte są w Załączniku nr 3 – Wstępny projekt sieci


 1. Zamawiający


Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000244434, NIP 8522486170, REGON 320233950


 1. Organizator zapytania ofertowego


Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 13b/6
70-526 Szczecin

działający jako pełnomocnik Zamawiającego, zwany dalej również „Organizatorem”. 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego


 1. Przedmiot zapytania ofertowego wykonany zostanie zgodnie z wszelkimi przepisami prawnymi mającymi zastosowanie do przedmiotu zapytania ofertowego jak również z zapisami Załącznika nr 3 – Wstępny projekt sieci.

 2. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

  1. dla Zadania nr 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty podpisania umowy;

  2. dla Zadania nr 2 w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty podpisania umowy.

  3. dla Zadania nr 3 w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty podpisania umowy

 3. Planowany termin zlecenia wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:

  1. dla Zadania nr 1 – podpisanie umowy równoważne jest ze zleceniem wykonania usługi.;

  2. dla Zadania nr 2 – podpisanie umowy równoważne jest ze zleceniem wykonania usługi.;

  3. dla Zadania nr 3 – podpisanie umowy równoważne jest ze zleceniem wykonania usługi.; 1. Sposób prowadzenia postępowania


 1. Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze zapytania ofertowego organizowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami zapytania ofertowego, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.

 2. Organizator zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do: dokonania zmiany warunków zapytania ofertowego w jego trakcie, unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania powodu, zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru żadnej oferty, a także swobodnego wyboru oferty.

 3. W każdym przypadku skorzystania przez Organizatora z uprawnień opisanych w ust. 2 powyżej nie będzie przysługiwało Oferentom żadne roszczenie wobec Organizatora, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów złożenia uczestnictwa w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora. 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora zapytania ofertowego z Oferentami


 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator zapytania ofertowego i Oferent przekazują w formie elektronicznej (e-mail).

 2. Organizator zapytania ofertowego dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 1. Wyjaśnienia treści Warunków


 1. Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora zapytania ofertowego o wyjaśnienie treści postanowień Warunków. Organizator zapytania ofertowego opublikuje treść zapytań wraz ze swoimi wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu.

 2. Organizator udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego na adres e- mail: awisniewski@nowyszpital.pl nie później niż 25.05.2015r. do godziny 13:00
 1. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Organizatora zapytania ofertowego


Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Aleksander Wiśniewski, stanowisko: Specjalista. Dział Usług Zewnętrznych, telefon komórkowy 517 236 214; e- mail: awisniewski@nowyszpital.pl
 1. Opis Warunków udziału w postępowaniu


 1. W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadający wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy.

  2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przy czym warunek ten uznany zostanie za spełniony o ile Oferent:

   1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

   2. nie zalega z opłacaniem podatków;

   3. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.

 2. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu Oferent przedłoży Oświadczenie Oferenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, nie zalega z opłacaniem podatków, nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono, a także, że Oferent zapoznał się z Warunkami oraz treścią wzoru Umowy.

 3. Poza dokumentami opisanym w ust. 2 Oferent przedłoży:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2. oryginał dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania w imieniu Oferenta,


 1. Opis sposobu przygotowywania oferty


 1. Oferent składa ofertę w drodze przesłania skanu oferty na adres poczty elektronicznej: awisniewski@nowyszpital.pl. Oferent może zostać wezwany do przesłania oryginału oferty na adres Organizatora przetargu.

 2. Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane, opieczętowane pieczątką firmową Oferenta i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 3. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

 4. Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez Oferenta, muszą być podpisane i opieczętowane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

 5. Oferent składa tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne Zadania.

 6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem w zapytania ofertowego, bez względu na wynik postępowania.

 7. Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: awisniewski@nowyszpital.pl

 8. Składane wraz z ofertą dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

 9. Wymaga się złożenia oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:

  1. wypełniony Formularz nr 1 - Oferta – załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zapytania Ofertowego ,

  2. wypełniony Formularz nr 2 - Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zapytania Ofertowego

  3. pozostałe dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wymagane w Rozdziale X.

  4. dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego.

 10. Organizator zapytania ofertowego nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1. Opis sposobu obliczania ceny


 1. Oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia musi zawierać wszystkie proponowane przez Oferenta upusty, rabaty. Należy podawać tylko jedną cenę, bez przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w szczególności koszty środków, materiałów, opłat, podatków i innych towarzyszących wykonaniu przedmiotu zapytania ofertowego oraz spełnienia Warunków stawianych przez Organizatora zapytania ofertowego.

 2. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.


 1. Miejsce i termin składnia ofert


Skan oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: awisniewski@nowyszpital.pl. w terminie do dnia 05.06.2015 r. do godz. 10:00.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert


Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 05.06.2015 r. do godz. 10:30.

 1. Termin związania z Ofertą


Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty


 1. Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie poszczególnych Zadań.

 2. W toku badania i oceny ofert Organizator może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie Warunków udziału w postępowaniu. Organizator może odrzucić ofertę jeżeli Oferent nie złożył w wyznaczonym przez Organizatora terminie wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające lub niekompletne.

 3. Organizator może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe lub inne omyłki w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów. Oferent winien wyrazić zgodę na daną poprawę. W przypadku odmowy Organizator uprawniony jest do odrzucenia oferty.

 4. Złożenie oferty z najniższą ceną nie jest równoznaczne z wyborem tej oferty przez Organizatora i nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów, w szczególności do kierowania wobec Organizatora żądania złożenia zamówienia. 1. Uwagi

    1. Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

    2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczy, w którym Zamawiający nie stwierdzi usterek w realizacji zadania. W przypadku stwierdzenia usterek płatność nastąpi po ich usunięciu 1. Załączniki:


 1. Załącznik nr 1 - Oferta

 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

 3. Załącznik nr 3 – Wstępny projekt sieci
: download -> przetargi
przetargi -> Projektu budowlano-wykonawczego
przetargi -> Numer sprawy: 40/S/ZP/2015 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przetargi -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
przetargi -> Formularz nr 3 – Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno- użytkowych
przetargi -> I. nazwa oraz adres zamawiającego
przetargi -> Formularz ofertowy I. Dane o oferencie
przetargi -> Formularz ofertowy zadanie nr 1 I. Dane o oferencie
przetargi -> Formularz ofertowy (wzór) I. Dane o oferencie
przetargi -> Zpio nr 1 z 09. 07. 2013 Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 34 – preparatu Adenosine w postaci fiolki, gdyż tylko taka postać preparatu jest dostępna na rynku? Odp.: Tak
przetargi -> Na zestawy do dializy otrzewnowej. Pytanie 1
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna