Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Grafik Komputerowy”Pobieranie 41.14 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar41.14 Kb.Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Załącznik nr 2B
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego „Grafik Komputerowy” dla 1 osób w wieku 18-24 lat - uczestników projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie – Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.6, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Miejsce realizacji kursu: Braniewo

Liczba uczestników kursu: 1

Cel kursu: nabycie umiejętności: nabycie wiedzy i umiejętności w zawodzie grafik komputerowy

Termin realizacji kursu: styczeń 2015- kwiecień 2015
Godzinowy czas trwania kursu: 150 godzin dydaktycznych (45 min.) zajęć teoretyczno- praktycznych /osobę

Moduł I - Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop (15h)

 • Adobe Photoshop

 • bitmapy

 • druk cyfrowy

 • fotomontaz

 • grafika rastrowa

 • histogramy

 • projektowanie www

 • retusz obrazow

 • warstwy 

Moduł II- Grafika wektorowa z Adobe Illustrator (15h)

 • Adobe Illustrator 

 • druk cyfrowy 

 • grafika wektorowa

 • kolor 

 • kształty 

 • tekst artystyczny 

 • transformacja

 • warstwy

Moduł III - Skład poligraficzny z Adobe InDesign (15h)

 • Adobe InDesign 

 • druk cyfrowy 

 • DTP 

 • krzywe Beziera 

 • publikacje

 • sklad poligraficzny 

 • tekst artystyczny

 • warstwy


Moduł IV - Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash (15h)

 • ActionScript 

 • Adobe Flash 

 • animacja

 •  bitmapy

 •  interaktywnosc

 • multimedia


Moduł V Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej (15h)

 • identyfikacja wizualna

 •  kompozycja
 • komunikacja 

 • layout 

 • reklama

 •  typografia


Moduł VI - Artystyczne aspekty grafiki (15h)

 • Forma

 • identyfikacja wizualna

 • kolor

 • kompozycja

 • percepcja

 • perspektywa

 • sztuka

 • techniki artystyczne

 • typografia


Moduł VII Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver (15h)

 • Adobe Dreamweaver

 •  CMS

 • CSS 

 • HTML

 • layout 

 • projektowanie www

 • web 2.0

 • Modu VIII Projektowanie i rozbudowywanie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator (15h)

 • Adobe Illustrator

 • grafika wektorowa

 • identyfikacja wizualna

 • kolor

 • kształty

 • perspektywa

 • projektowanie 3D

 • reklama

Moduł IX Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad i SketchUp (15h)

 • AutoCAD 

 • perspektywa 

 • projektowanie 3D

 •  SketchUp


Moduł X- Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej (15h)

 • grafika rastrowa

 • grafika wektorowa

 • kolor

 • krzywe Beziera

 • oswietlenie

 • projektowanie 3D

 • przestrzen

 • rzutowanie

 • teoria

 • transformacja


Kalkulacja kosztów szkolenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie cenowej uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności: 1. wynagrodzenie wykładowców, instruktorów,

 2. wynajem sal do zajęć praktycznych,

 3. materiały dydaktyczne,

 4. zaświadczenia lekarskie,

 5. egzaminy, po których zaliczeniu uczestnik otrzyma wymagane uprawnienia

 6. inne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.Miejsce odbywania się zajęć teoretycznych i praktycznych:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach na terenie Braniewa zabezpieczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca zapewni uczestnikom kursu:

 1. Kurs zawodowy winien być przeprowadzony w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i pod tym kątem odpowiednio wyposażonych. Sale dydaktyczne i ćwiczeniowe winny być przestronne, dostosowane do kierunku kursu, wyposażone w pomoce dydaktyczne.

 2. Zajęcia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zostaną przeprowadzone
  w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją, dostosowanych do prowadzenia zajęć, z zapewnionym zapleczem, posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowana jest do zakresu prowadzonych zajęć oraz liczby uczestników tych zajęć.

 3. W trakcie trwania kursu należy zapewnić warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.

 4. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów BHP.

 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi kursu niezbędne narzędzia i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych. Wszelkie stosowane w trakcie zajęć praktycznych materiały, preparaty używane przez uczestników kursu muszą posiadać stosowne atesty dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.

 6. Dzienna liczba godzin kursu nie może przekroczyć 8 godzin, zajęcia powinny odbywać się w godzinach 8.00-16.00. Kurs nie może odbywać się w soboty i niedziele. W ciągu zajęć przysługuje jedna przerwa obiadowa trwająca nie krócej niż pół godziny.

 7. Wykonawca przeprowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, badania lekarskie w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu zawodowego oraz możliwości podjęcia zatrudnienia zgodnie z kierunkiem kursu. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich. Jednostka szkoląca zobowiązana jest zorganizować przeprowadzenie tych badań przez uprawnionych lekarzy. Czasu przeznaczonego na badania lekarskie nie należy wliczać do liczby godzin szkolenia ogółem.

 8. Wyłoniona firma zapewni i wskaże osobę do stałego nadzoru merytorycznego nad realizacją szkolenia i bieżących kontaktów ze Koordynatorem lokalnym w CEiPM OHP w Elblągu/opiekunem OSZ w Braniewie

 9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia do akceptacji program kursu i szczegółowy harmonogram zajęć dostosowany do programu szkolenia.

 10. Firma szkoleniowa zobowiązana jest do prowadzenia zajęć zgodnie z programem
  i harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

 11. Wykonawca musi zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę wykładowców/instruktorów. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić dotychczasowego wykładowcę/ instruktora innym wykładowcą/ instruktorem gwarantującym należyte i terminowe prowadzenie zajęć (kursów).

 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi konieczne materiały dydaktyczne - zgodne z tematyką zajęć. Każdy uczestnik kursu otrzyma na własność od Wykonawcy komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez poszczególnych trenerów - w formie papierowej – bindowane, a także teczka tekturowa, notatnik (minimum format A5 60-kartkowy) i przybory do pisania. Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, nieużywanie, adekwatne do treści prowadzonych zajęć, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi są: akty prawne, wzory dokumentów i formularzy z zakresu objętego tematem kursu. Materiały wykorzystywane podczas realizacji zajęć powinny być przekazywane uczestnikom na początku zajęć bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Zastrzega się, że wszystkie materiały winny być wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą zostać opatrzone stosowną wizualizacją oraz informacją - Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zamawiający udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej wymagane logotypy wraz z informacją o współfinansowaniu w pełnym brzmieniu. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów dydaktycznych własnoręcznym podpisem. Oryginał pokwitowań Zamawiający otrzyma od wykonawcy po zakończeniu kursu razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi.

 13. W ramach zajęć praktycznych Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych.

 14. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznej oceny postępów uczestników kursów, indywidualizacji kształcenia w stosunku do osób mających trudności w procesie nauczania.

 15. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego informowania koordynatora lokalnego/opiekuna grupy o trudnościach i powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników. W przypadku nieobecności uczestnika projektu Wykonawca zapewni mu możliwość uzupełnienia materiału w trybie indywidualnym.

 16. W razie niezrealizowania zajęć z powodów niezależnych od Zlecającego wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ich we wspólnie ustalonym terminie, nie później niż do 10 dni od planowanej daty zajęć, które się nie odbyły.

 17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco listy obecności uczestników kursu oraz kart przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych, potwierdzających swój udział na każdych zajęciach własnoręcznym podpisem i niezwłocznego ich przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia danych zajęć.

 18. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji przebiegu kursów stanowiącej:

 1. Dziennik zajęć edukacyjnych zawierający nazwę i termin kursu, listę obecności, wpisywany na bieżąco wymiar godzin oraz zakres tematyczny każdych przeprowadzonych zajęć informacje o odbytych kontrolach, wyniku z egzaminów, itp

 2. Listy obecności uczestników kursu potwierdzających swój udział na każdych zajęciach własnoręcznym podpisem i niezwłocznego ich przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia danych zajęć.

 3. Protokół z egzaminu.

 4. Wykaz wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu (zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty, etc.) poświadczone własnoręcznym podpisem uczestnika i datą otrzymania

 5. Lista odbioru materiałów szkoleniowych.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia kursu:

     1. Imiennej listy osób, które ukończyły kurs.

     2. Imiennej listy osób, które nie ukończyły kursu.

     3. Listy odbioru materiałów dydaktycznych poświadczone własnoręcznym podpisem uczestnika.

     4. Kopii zaświadczeń lekarskich.

     5. Rejestru wydanych dokumentów poświadczający ukończenie kursu (zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty, etc.) poświadczone własnoręcznym podpisem uczestnika i opatrzone datą.

     6. Kserokopii dokumentów poświadczających ukończenie kursu (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów, etc.).

     7. Protokołu z egzaminu końcowego

     8. Kserokopii dziennika zajęć.

 2. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem na każdej stronie.

 3. W celu sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i umiejętności kurs zakończy się egzaminem teoretycznym / praktycznym według przyjętych przez firmę szkoleniową zasad egzaminowania. Egzamin końcowy winien być przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, wyłonioną przez firmę szkolącą.

 4. Uczestnicy powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej oraz podpis osoby upoważnionej, formę i nazwę szkolenia oraz czas trwania, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, zaświadczenie wydane na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186 ze zm.)

 5. Usługa będąca przedmiotem zamówienia winna być wykonana i dokumentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody zamawiającego.

 7. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,
  w terminie maksymalnie do 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) oraz Protokołu odbioru usługi” zatwierdzonego przez koordynatora lokalnego w CEiPM OHP w Elblągu.

 8. Zapłata obejmie faktyczną ilość osób, która przystąpi do realizacji kursu.

 9. Z przyczyn od siebie niezależnych zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu zapłaty należności za wykonanie usługi w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z Rezerwy Celowej.

 10. Wykonawca musi działać zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 11. Zlecający zastrzega możliwość nielimitowanego wstępu na teren realizacji szkolenia praktycznego, w którym będzie realizowane szkolenie w trakcie jego trwania, w celu sprawdzenia dokumentacji szkolenia oraz zgodności innych warunków określonych
  w niniejszej SIWZ i zawartej umowie, ze stanem faktycznym.

 12. Zlecający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych
  z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wglądu do wszystkich dokumentów
  w tym finansowych i elektronicznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 13. Pomieszczenia, w których odbywać się będzie szkolenie oraz materiały edukacyjne muszą być oznaczone poprzez wywieszenie plakatu przekazanego przez Zamawiającego lub tabliczki informacyjnej, naklejki czy innego rodzaju materiału zawierającego dwa podstawowe logotypy: Logo Programu Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
  i flagę Unii Europejskiej oraz informację - Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zamawiający udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej wymagane logotypy wraz z informacją o współfinansowaniu w pełnym brzmieniu.

ZATWIERDZAM

…………….……………..(podpis Zamawiającego)


Pobieranie 41.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna