Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2010”Pobieranie 24.8 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.8 Kb.

Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie tel. 062 - 740-30-24, fax. 062 - 740-36-27

63-210 ŻERKÓW, ul. Adama Mickiewicza 5 e-mail: sekretariat@zerkow.pl
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert

na realizację zadań określonych w

Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami na rok 2010”

§ 1

Zamawiającym jest Gmina Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,

tel. 62 – 740 30 24, fax. 62 – 740 36 27, sekretariat@zerkow.pl.
§ 2

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Żerków,

ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, tel. 62 – 740 30 24, fax. 62 – 740 36 27, sekretariat@zerkow.pl
§ 3

Wspieranie zadań Gminy Żerków odbywa się poprzez otwarty konkurs ofert przeprowadzony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).


§ 4

Na realizację zadań przewidzianych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2010 Gmina Żerków przeznaczyła kwotę: 20.000,- złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

w tym na:
Zadanie nr 1

Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Żerków poprzez prowadzenie szkoleń i zajęć sportowych w piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, biegach oraz udział w „Festynie Rekreacyjno Sportowo Biegowym w 2010 roku”.


§ 5

Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia


- 2 -
jednostek samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§ 6

Miejscem , w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,

tel. 62 – 740 30 24, fax. 62 – 740 36 27, sekretariat@zerkow.pl
§ 7

Oferty konkursowe należy złożyć:


1. W formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie

w następującym terminie: 26 kwietnia 2010 r. na formularzu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczeniem numeru zadania oraz z adnotacją: „KONKURS 2010 – Organizacje Pozarządowe”.

Oferty można przesłać pocztą na adres:Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza nr 5, 63-210 Żerków.

W przypadku nadesłania ofert pocztą należy zadbać, by oferta dotarła do organizatora przed upływem terminu składania ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy rzeczowy zakres zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadnie
publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na
realizację zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.


3. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące od upływu terminu składania ofert),

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok a w przypadku organizacji

działających krócej za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za

okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

3) aktualny statut,

4) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji ( w przypadku gdy umowę

podpisują osoby inne, niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),

5) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to

samo zadanie,

6) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o


-3-
udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego

administracyjnego,

7) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
Wymagane załączniki będące kopią należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta w jednym egzemplarzu.


§ 8

Oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej będą rozpatrzone w siedzibie organizatora konkursu przez Komisje Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.


§ 9

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.

Komisja rozpatrzy wnioski w ciągu 30 dni od końcowej daty wpływu ofert.

Przy wyborze ofert dotyczących realizacji zadania będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna wartość oferty,

2) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

3) deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

4) budżet zadania, a nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział

innych źródeł finansowania w pokryciu pozostałych kosztów realizacji zadań, wkład pracy

wolontariuszy,

5) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,

6) rozliczanie się podmiotu w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i

terminowości rozliczeń otrzymanych środków finansowych,

7) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu.
§ 10

Komisja Konkursowa powołana na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków:

1) dokona wstępnej oceny złożonych ofert pod względem formalnym,

2) dokona merytorycznej oceny ofert,

3) dokonana wyboru najkorzystniejszych ofert i podziału środków na realizację zadań z

zakresu kultury fizycznej,

4) wyniki konkursu zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy

Żerków.
§ 11

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie oraz na stronie internetowej w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
§ 12

Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania publicznego roku 2010 pod warunkiem przyjęcia przez

-4-
Radę Gminy Żerków uchwały budżetowej na rok 2010 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadań.
§ 13

1) Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji od

uczestników konkursu.

2) Organizacja pozarządowa, która składa która składa kilka ofert w konkursie powinna

złożyć każda ofertę w odrębnej zamkniętej kopercie odrębnym kompletem załączników.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz

przesunięcia terminu składania ofert.

4) Wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów realizacji zadania,

jednak nie więcej niż 20.000,- złotych.
§ 14

Podział środków zaplanowanych budżecie Gminy Żerków w zakresie kultury fizycznej odbywać się będzie z uwzględnieniem dotychczasowej działalności organizacji, wyników sportowych, zainteresowania mieszkańców gminy Żerków prowadzonymi działaniami oraz wartości sportowej imprezy.

Dotacje nie mogą być udzielane na:

1) zakup nieruchomości,

2) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów,

3) działalność polityczną lub religijną.


§ 15

Organizacje, które otrzymają wsparcie zobowiązane będą do złożenia sprawozdania częściowego końcowego z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie winno być sporządzone według wzoru dokumentów związanych z realizacją programu określonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207).

Formularz sprawozdania przekazany zostanie przy podpisaniu umowy na realizację zadania.

Zatwierdzam niniejsze warunki otwartego konkursu


Żerków, dnia 01.04.2010 r.


Jacek Jędraszczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna