SzczegóŁowe warunki wspóŁpracy z aar „punkt”Pobieranie 22.23 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar22.23 Kb.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY z AAR „PUNKT”.


Regulamin stanowi integralną część zamówienia.

1 ZAMÓWIENIA

a) Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na formularzu zamówienia AAR „PUNKT” z podaniem numeru NIP-u,

dokładnego adresu, numeru telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową
i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Warunków Współpracy z Firmą AAR

„PUNKT” oraz z upoważnieniem firmy AAR „PUNKT” do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

b) Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy AAR „PUNKT”, do momentu całkowitego uregulowania płatności

za ten towar.

c) Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

d) Wartość zamówienia poniżej 1000 zł wykonujemy wyłącznie za gotówkę.2 PŁATNOŚĆ

a) Wymagana jest przedpłata w wysokości 30% wartości zamówienia netto przed rozpoczęciem jego realizacji. Otrzymanie przez firmę

AAR „PUNKT” dowodu wpłaty zaliczki jest warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Pozostała do zapłaty kwota musi zostać

uregulowana przelewem najpóźniej w dniu odbioru zamówienia lub gotówką przy odbiorze towaru, o ile przyjęte zlecenie pisemne

nie stanowi inaczej.

b) Firma AAR „PUNKT” zastrzega sobie prawo do częściowego wykonania umowy lub wykonania umowy częściami. W przypadku

niewykonania lub częściowego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje zwrot ewentualnie uiszczonej przedpłaty, w zakresie

przewyższającym wartość zrealizowanego zamówienia. Roszczenie powyższe wyczerpuje wszelkie uprawnienia Zamawiającego.

c) Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii

oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia,

Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę AAR „PUNKT” przy realizacji tego zamówienia.

d) W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności AAR „PUNKT” ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę zgodnie

z punktem 6 (patrz Ogólne Warunki Współpracy z AAR „Punkt”).

e) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub

części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu

stanowiska stron.

f) AAR „PUNKT” ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

3.REALIZACJA

a) Prace zamknięte w formie elektronicznej drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone. AAR „Punkt” nie ma obowiązku

wprowadzania w nich poprawek, modyfikacji itp.

b) Wszelkie materiały elektroniczne dostarczone przez Zamawiającego w celu wykonania zlecenia mogą zostać usunięte po realizacji

zlecenia. Wykonawca nie ma obowiązku ich archiwizowania. Pozostałe materiały mogą zostać odebrane przez Zamawiającego w terminie

do 4 tygodni lub odesłane na jego koszt.

c) AAR „PUNKT” ma prawo powierzenia zlecenia wybranemu podwykonawcy.

4. TOWAR I ZDOBIENIE

a) Ze względu na specyfikację procesu produkcji AAR „PUNKT” ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający

zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią.

b) AAR „PUNKT” nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

c) AAR „PUNKT” ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych produktów. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10%

zamówionej ilości towaru.

d) AAR „PUNKT” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru

będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

e) Logo firmy, treść nadruku lub haftu oraz ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w formie elektronicznej za pomocą

poczty e-mail, na dyskietce lub na płycie cd/dvd z dokładnym określeniem wielkości i koloru wzoru. Przygotowanie projektu niezgodne

z wymaganiami AAR „PUNKT” będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki pracy grafika. Wskazówki techniczne

dotyczące przygotowania plików graficznych znajdują się na stronie www.agencjapunkt.pl.5) TERMINY REALIZACJI

a) Standardowy termin realizacji wynosi 14 - 30 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektu oraz otrzymania pisemnego

zamówienia. W przypadku nowych klientów wymagane jest dodatkowo potwierdzenie dokonania płatności.

b) Zachowaniu terminu realizacji decyduje data wydania przesyłki poczcie lub firmie spedycyjnej a w przypadku odbioru własnego przez

Zamawiającego, o zachowaniu terminu decyduje data wysłania zawiadomienia o gotowości towaru do odbioru.

c) Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od AAR

„PUNKT” (w tym przeszkód po stronie dostawców i podwykonawców). AAR „PUNKT” zobowiązuje się do niezwłocznego

informowania Zamawiającego o wystąpieniu takich przyczyn. Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadku zwłoki spowodowanej

przez przeszkody natury wyższej bez dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

d) Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane przez AAR „PUNKT” nie może przekraczać 10% wartości zlecenia. Skalkulowana podczas

składania zamówienia cena jest wartością orientacyjną i musi zostać potwierdzona przez AAR „PUNKT”. AAR „PUNKT” może

wstrzymać realizację zlecenia lub wydanie zamówionych materiałów w wypadku zalegania przez Zamawiającego z poprzednimi

płatnościami lub zaliczką.

6. REKLAMACJE

Reklamacje uwzględniane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) – zwana dalej “ustawą o sprzedaży” lub “ustawą”.7. PRAWA AUTORSKIE

a) Wszystkie prawa zastrzeżone. Autorskie prawa oraz prawa pokrewne do opracowanych przez AAR „Punkt” projektów należą do Agencji, o ile odrębne

pisemne ustalenia nie stanowią inaczej. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych opracowanych w AAR „PUNKT” podlegają

w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. W razie naruszenia tych praw Agencja ma prawo

dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w cyt. ustawie.

b) Po uzyskaniu indywidualnej zgody możliwe jest wykorzystanie wybranych materiałów z podaniem źródła i adresu URL:www.agencjapunkt.pl

c) Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wykonanych przez AAR „PUNKT” produktów oraz informacji zawartych w projekcie w

materiałach reklamowych AAR „PUNKT”, w celach marketingowych lub innych prawem dozwolonych, na stronie www AAR „PUNKT”, jako części

ekspozycyjnej na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych i jakościowych firmy AAR „PUNKT”. AAR „PUNKT” ma prawo do

umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

d) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym

do wykonania zamówienia. W przypadku wad prawnych wynikających z treści i formy dostarczonych prac i wzorców Zamawiający

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw osób trzecich


Zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Współpracy z AAR ”Punkt”

....................................................................data i czytelny podpis

Pobieranie 22.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna