SzczegóŁowe warunku konkursu ofert podmiot udzielający zamówieniaPobieranie 371 Kb.
Strona1/2
Data02.05.2016
Rozmiar371 Kb.
  1   2


SZCZEGÓŁOWE WARUNKU KONKURSU OFERT


  1. PODMIOT UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza, z siedzibą

w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, KRS 0000063531, NIP 554-22-12-988


  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią badania z zakresu:


Diagnostyki obrazowej

Diagnostyki laboratoryjnej

Badań specjalistycznych

Mikrobiologii

Patomorfologii

oraz


Konsultacje specjalistyczne

Krew i preparaty krwiopochodne

Usługi świadczone przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERENTÓW
1. Oferent winien być wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę

Diagnostów Laboratoryjnych.

2. Oferent powinien brać udział w sprawdzianach zewnątrz laboratoryjnych w zakresie

oferowanych badań.

3. Oferent powinien okazać się Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 lub 17025.

4. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów leczniczych/zakładów opieki zdrowotnej.

5. Personel Oferenta powinien posiadać uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych ofertą.

6. Oferent powinien posiadać odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednią aparaturę i sprzęt

medyczny zgodny z wymogami , oraz jakie przewidują przepisy prawa.

7. Badania, które oferent zobowiązuje się wykonywać powinny być przeprowadzane w jego siedzibie. W sytuacji zlecenia ich podwykonawcy winien każdorazowo informować o tym fakcie Udzielającego zamówienia.

8. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie skierowań/zleceń zawierających wszystkie wymagane dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. nr 61, poz. 435 z późn. zm.).

9. Materiał do badania będzie dostarczany na koszt własny przez Udzielającego zamówienia lub odbierane przez Oferenta na jego koszt .

10. Wynik badania powinien zawierać wszystkie wymagane dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych

laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. nr 61, poz. 435 z późn. zm.).

11. Oferent jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością,

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i przepisami prawa.

12. Oferent zapewni wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w oferowanym zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i standardów na zasadach wynikających z ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. nr 61, poz. 435 z późn. zm.).

13. Ilość zlecanych badań będzie uzależniona od bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia.

14. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości

statystycznej, stosownie do przepisów obowiązujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

15. Udzielający zamówienia wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Oferent posiadał

ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i o wartości zgodnej z wymogami przewidzianymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia OC przestanie obowiązywać, Oferent będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę OC w takim terminie, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w czasie wykonywania przedmiotowej umowy, a poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy niezwłocznie dostarczyć Udzielającemu zamówienia.

16. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonane świadczenia

zdrowotnych w terminie, do 30 dni od dnia otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym) faktury.

17. Usługi będące przedmiotem zamówienia mają charakter usług medycznych i podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art.43 obowiązującej ustawy o podatku od towaru i usług.
4. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1.Dane oferenta, nazwa, siedziba, numery REGON i NIP, numer telefonu kontaktowego oraz numer fax-u..

2. Cennik jaki Oferent proponuje za usługi będące przedmiotem zamówienia.

3. Oświadczenie Oferenta, iż posiada on warunki lokalowe, aparaturę i sprzęt medyczny oraz personel spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa dla udzielania świadczeń zdrowotnych objętych ofertą.

Wszystkie w/w informacje i dane zawarte są w Formularzu oferty – zał. nr1 i Formularzu cenowym zał. nr 2
5. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu

składania ofert.

2. Zaświadczenie o wpisie laboratorium wykonującego badania laboratoryjne do ewidencji

laboratoriów lub potwierdzenie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę

Diagnostów Laboratoryjnych.

3. Dokument potwierdzający uczestnictwo w sprawdzianie zewnątrz laboratoryjnym w zakresie oferowanych badań.

4. Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001 lub 17025.

5. Aktualny odpis / zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych/zakładów opieki

zdrowotnej potwierdzający uprawnienia Oferenta do wykonywania badań objętych ofertą.

6. Aktualną polisa ubezpieczenia OC w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy

udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 3 poz. 10).

7. W przypadku wymogu, wypisywania skierowań/zleceń Udzielającego zamówienia na druku Oferenta, należy wzór takowego dołączyć do oferty.

8. Opis wymagań dotyczących przesyłanego materiału do badań (skierowanie na badanie, sposób pobrania materiału, terminy dostarczania materiału do badań, warunki transportu), maksymalnego czasu oczekiwania na wyniki poszczególnych badań.
6. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim w sposób czytelny i przejrzysty.

2. Poprawki mogą być dokonywane tylko przez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta.

3. Każda strona musi być podpisana lub parafowana przez Oferenta.

4. Dokumenty powinny być dostarczone w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność kopii

przez osobę upoważnioną.

5. Strony oferty muszą być ze sobą łączone uniemożliwiając ich dekompletowanie.

6. Ofertę powinna być złożona w zaklejonej kopercie, oraz opisana w sposób następujący :

……………………………….

Oferent
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im Tadeusza Browicza

85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12
Konkurs ofert – oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …............................................................................................

8. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.

9 .Każdy Oferent składa tylko jedną ofertę.

10. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tz. na każdą pozycję.

11. Osoby przewidziane do kontaktów i udzielania wyjaśnień:

- p. Beata Sztrekier - tel. 52/32 55 664

- p. Tadeusz Chmielewski - tel. 52/32 55 654

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, pokój nr 203 bud. „C” (Kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2013r., do godz. 10.00.

Otwarcie ofert w konkursie nastąpi w dniu 29.12.2013r o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego bud. „B” pok. 102 Sekcja Zamówień i Zaopatrzenia

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
8. KRYTERIA OCENY
1. Cena

2. Dostępność, kompleksowość, jakość świadczonej usługi, zakres przesyłania i odbierania

materiałów do badań
9. INFORMACJE NA TEMAT ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA PROCEDURY
Konkurs zostanie unieważniony w sytuacji , gdy
- nie wpłynie żadna oferta,

- jedyna otrzymana oferta zostanie odrzucona

- proponowana cena przewyższy środki szacowane przez Zamawiającego

Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.


Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy; oferta wpłynie po terminie

- nie została określona cena świadczeń,

- jeżeli proponowana cena jest rażąco niska ,

- jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków ,

- w sytuacji braku wymaganych dokumentów lub braków formalnych mimo wezwania do

uzupełnienia oferty


10. ODWOŁANIA , PROTESTY
Oferentom przysługuje prawo do składania protestów, odwołań i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
11. UMOWA

Umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, w świetle określonych wymogów na zasadach określonych w projekcie umowy ( zał. nr 3 )

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na świadczenie tego samego rodzaju z więcej niż jednym Oferentem.

Umowa zostanie zawarta na okres 01.01.2014r. do 31.12.2015r.


12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Pozostałe kwestie prawne reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).


Załączniki:


  1. Formularz oferty

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy

………………………………..
Załącznik nr 1

Formularz oferty

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:


…………………………………………
I. DANE O OFERENCIE:NAZWA OFERENTA
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
KOD POCZTOWY
NIP
REGON
Telefon kontaktowy/fax

II . OFERENT OŚWIADCZA, ŻE:


  • Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu ofert nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

  • Akceptuje warunki umowy, jakie przedstawił Udzielający zamówienia dla potrzeb konkursu ofert.

  • Zapewnia, że dysponuje warunkami lokalowymi, aparaturą i sprzętem medycznym oraz personelem spełniającym wymogi przewidziane w przepisach prawa dla udzielania świadczeń zdrowotnych objętych ofertą, jakich wymaga Udzielający zamówienia.

………………………………

Podpis upoważnionegoPrzedstawiciela Oferenta

Załącznik nr 2
Formularz cenowy
DIAGNOSTYKA OBRAZOWALp.


Nazwa badania


Cena bruttoCzas realizacji zlecenia

1.

TK głowy2.

TK głowy z kontrastem3.

TK klatki piersiowej4.

HRCT klatki piersiowej5.

TK klatki piersiowej z kontrastem6.

TK jamy brzusznej7.

Wielofazowa TK jamy brzusznej8.

TK miednicy9.

TK miednicy z kontrastem10.

TK szyi z kontrastem11.

TK krtani z kontrastem12.

TK nosogardzieli z kontrastem13.

TK twarzoczaszki14.

TK zatok przynosowych15.

TK oczodołów16.

TK uszu17.

TK kręgosłupa (jeden odcinek)18.

TK kości i lub stawów (jedna okolica anatomiczna)19.

Angio TK mózgowia20.

Angio TK szyi21.

Angio TK klatki piersiowej22.

Angio TK j. brzusznej/miednicy23.

Angio TK kończyn dolnych24.

Angio TK kończyny górnej25.

TK serca26.

TK – badanie 2 okolic anatomicznych bez kontrastu

np. TK kręgosłupa Th i L-S

27.

TK – badanie 2 okolic anatomicznych z kontrastem

np. TK j. brzusznej i miednicy

28.

MR mózgowia29.

MR przysadki mózgowej30.

MR oczodołów31.

MR zatok przynosowych32.

MR uszu33.

MR kręgosłupa (jeden odcinek)34.

MR jamy brzusznej35.

Cholangio MR36.

MR miednicy małej37.

MR szyi38.

MR krtani38.

MR nosogardzieli39.

MR śródpiersia40.

MR klatki piersiowej41.

MR stawu42.

MR serca43.

Angio MR naczyń tętniczych44.

Angio MR naczyń żylnych45.

MR 2 okolic anatomicznych

np. 2 odcinków kręgosłupa

46.

Doppler żył głównych
47.

USG ginekologiczne (dopochwowe)


  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna