SzczegóŁowe wskazówki wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego częŚĆ I: „dane osobowe”Pobieranie 163.96 Kb.
Strona1/3
Data30.04.2016
Rozmiar163.96 Kb.
  1   2   3
SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI WYPEŁNIANIA ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO

CZĘŚĆ I: „DANE OSOBOWE”

KOLOROWE ZDJĘCIE

PKT 13.4. (POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PASZPORTU)

PKT 14.1. (STOPIEŃ WOJSKOWY)

PKT 17 (ADRES ZAMIESZKANIA)

CZĘŚĆ II: „DANE OSOBOWE CZŁONKÓW RODZINY”

A. WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY SPRAWDZANEJ

B. PARTNER OSOBY SPRAWDZANEJ

C. OJCIEC OSOBY SPRAWDZANEJ

D. MATKA OSOBY SPRAWDZANEJ

E. RODZEŃSTWO OSOBY SPRAWDZANEJ

F. DZIECI OSOBY SPRAWDZANEJ

G. WSPÓŁMIESZKAŃCY OSOBY SPRAWDZANEJ

CZĘŚĆ III: „HISTORIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO”

PKT 1 (POPRZEDNIE MIEJSCA ZATRUDNIENIA)

PKT 2 (DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH)

PKT 3.1. (WYKSZTAŁCENIE)

PKT 3.2. (STOPIEŃ I TYTUŁ NAUKOWY)

PKT 3.3. (SZKOŁY I KURSY ZAGRANICZNE)

PKT 4 (PARTIE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE)

PKT 5 (ADRESY ZAMIESZKANIA W PRZESZŁOŚCI)

CZĘŚĆ IV: „DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”

PKT 1 (PRACA LUB WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI BEZPIECZEŃSTWA PRL)

PKT 2 (KARALNOŚĆ)

PKT 3 (TOCZĄCE SIĘ POSTĘPOWANIA KARNE)

PODPUNKT 3.5. (TOCZĄCE SIĘ POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE W ZWIĄZKU Z NIEWŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIEM Z INFORMACJAMI NIEJAWNYMI)

PKT 4 (ZAINTERESOWANIE ZE STRONY OBCYCH SŁUŻB SPECJALNYCH)

PKT 5 (WYPYTYWANIE O SPRAWY DOTYCZĄCE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA)

PKT 6 (POBYTY ZAGRANICZNE)

PKT 7 (KONTAKTY Z OBYWATELAMI INNYCH PAŃSTW)

CZĘŚĆ V: „DANE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA”

PKT 1 (KATEGORIA ZDROWIA)

PKT 2 (CHOROBY PSYCHICZNE)

PKT 3 (DOLEGLIWOŚCI PSYCHICZNE)

PKT 4 (ZAŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH)

PKT 5 (SPOŻYWANIE ALKOHOLU SKUTKUJĄCE UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI)

PKT 6 (PROBLEMY ZWIĄZANE ZE SPOŻYWANIEM ALKOHOLU)

PKT 7 (LECZENIE ZWIĄZANE ZE SPOŻYWANIEM ALKOHOLU)

CZĘŚĆ VI: „DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ”

PKT 1 (DOCHODY W MIEJSCU PRACY)

PKT 2 (INNE DOCHODY)

PKT 3 (DOCHODY ROCZNE)

PKT 4 (OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM)

PKT 5 (WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE)

PKT 6 (POSIADANE NIERUCHOMOŚCI)

PODPUNKTY 6.1. – 6.11. (DANE O POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI)

PKT 7 (POSIADANE FIRMY LUB AKCJE)

PODPUNKTY 7.1. – 7.10. (DANE O POSIADANEJ FIRMIE LUB AKCJACH)

PKT 8 (POSIADANE RUCHOMOŚCI)

PODPUNKTY 8.1. – 8.10. (DANE O POSIADANEJ RUCHOMOŚCI)

PKT 9 (RACHUNKI BANKOWE)

PODPUNKTY 9.1. – 9.10. (DANE O POSIADANYCH RACHUNKACH)

PKT 10 (ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE)

PODPUNKTY 10.1. – 10.13. (DANE O POSIADANYCH ZOBOWIĄZANIACH)

PKT 11 (PROBLEMY ZWIĄZANE Z HAZARDEM)

CZĘŚĆ VII: „OSOBY POLECAJĄCE”

SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI WYPEŁNIANIA ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO

CZĘŚĆ I: „DANE OSOBOWE”

KOLOROWE ZDJĘCIE

Dołączone do ankiety zdjęcie (wys. 5 cm x szer. 4 cm) – formatu paszportowego, legitymacyjnego lub do dowodu osobistego musi być aktualne i umożliwiać jednoznaczną identyfikację osoby ubiegającej się o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa. Zdjęcie powinno być przymocowane do ankiety w sposób trwały, najlepiej, aby było przyklejone.CZ. I PKT 13.4. (POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PASZPORTU)

W części I w punkcie 13.4 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, gdy osoba wypełniająca ankietę posiada więcej niż jeden paszport.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części I w punkcie 13.4. ankiety skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części I z podpunktów 13.1-13.3., czyli: numer paszportu lub paszportów, datę ważności oraz nazwę organu, który wydał paszport lub paszporty.

CZ. I PKT 14.1. (STOPIEŃ WOJSKOWY)

W części I w podpunkcie 14.1. ankiety należy wpisać stopień wojskowy – z ewentualnym dodaniem sformułowania „rezerwy” lub „w stanie spoczynku”.

Można też podać posiadany stopień innej służby mundurowej np. była SB, były UOP, ABW, AW, Straż Graniczna, była MO, Policja.

Osoby, które nie posiadają stopnia wojskowego, wpisują odpowiedź „NIE POSIADAM” oraz podają przyczynę.CZ. I PKT 17 (ADRES ZAMIESZKANIA)

W części I w pkt 17 ankiety należy wpisać adres aktualnego pobytu, jeżeli jest inny niż adres zameldowania. Dotyczy to głównie osób, które zamieszkują poza miejscem zameldowania (stałego zamieszkania), np. wynajmują mieszkanie lub pokój w związku z pracą w innej miejscowości.

Jeżeli adres zamieszkania osoby sprawdzanej jest taki sam, jak adres zameldowania, to można:


 • powtórzyć treść wpisu z części I z pkt 16 ankiety (adres zameldowania) albo

 • wpisać formułę „JAK W PKT 16”.

CZ. II: „DANE OSOBOWE CZŁONKÓW RODZINY”

CZ. II A. WSPÓŁMAŁŻONEK OSOBY SPRAWDZANEJ

W części II A. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli pozostaje się w formalno-prawnym związku małżeńskim, nawet jeżeli:: • doszło do faktycznego trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego,

 • nastąpiła trwała separacja,

 • toczy się postępowanie sądowe o orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami.

Udzielenie w części II A. w pkt 1 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia podpunktów od 2 do 25.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II A. pkt 25 ankiety skutkuje koniecznością wypełnienia w części II A. podpunktów od 25.1. do 25.4.

W części II A. podpunkt 25.4. ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, gdy współmałżonek posiada więcej niż jedno miejsce zatrudnienia.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II A. podpunkt 25.4. ankiety skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części II A. z podpunktów 25.1.-25.3., czyli nazwę miejsca lub miejsc pracy albo prowadzonej działalności gospodarczej, adres lub adresy zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko lub stanowiska).

W części II A. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, jeżeli nie pozostaje się w formalno-prawnym związku małżeńskim, albo gdy współmałżonek zmarł.

Udzielenie odpowiedzi „NIE” w części II A. w pkt 1 ankiety skutkuje brakiem konieczności odpowiedzi na pytania zawarte w części II A. ppkt. 2-25.CZ. II B. PARTNER OSOBY SPRAWDZANEJ

W części II B. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli pozostaje się w faktycznym i trwałym, ale nie formalno-prawnym związku.

W części II B. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, nawet jeżeli osoba wypełniająca ankietę pozostaje w formalno-prawnym związku małżeńskim z inną osobą.

Udzielenie w części II B. w pkt 1 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia podpunktów od 2 do 25.4.Uwaga:

Mimo, że „mini-instrukcja” w części II B. w pkt 1 ankiety określa, że w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” – należy wypełnić jedynie punkty od 2 do 22.4., to zgodnie z pkt 4 instrukcji wypełniania ankiety, w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie zasadnicze należy wypełnić wszystkie pozostałe rubryki, a więc w części II B. także podpunkty 23.-25.4.

W części II B. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy: • osoba wypełniająca ankietę nie pozostaje z żadną osobą w trwałym związku pozamałżeńskim,

 • partner, z którym osoba wypełniająca ankietę pozostawała w trwałym związku, zmarł.

W części II B. w pkt 25.1. ankiety w przypadku, gdy partner osoby wypełniającej ankietę nie jest nigdzie zatrudniony, ani nie prowadzi działalności gospodarczej, należy wpisać odpowiedź:

 • „NIE JEST ZATRUDNIONA (ZATRUDNIONY)”, albo

 • „BEZROBOTNA (BEZROBOTNY)”, albo

 • „EMERYTKA (EMERYT)”, albo

 • „RENCISTKA (RENCISTA)”, albo

 • „STUDENTKA (STUDENT)”.

W części II B. w pkt 25.2.-25.3.ankiety w przypadku, gdy partner osoby wypełniającej ankietę nie jest nigdzie zatrudniony, ani nie prowadzi działalności gospodarczej, należy wpisać odpowiedź „NIE DOTYCZY” lub pozostawić je niewypełnione.

W części II B. pkt 25.4. ankiety w przypadku, gdy partner osoby wypełniającej ankietę nie jest nigdzie zatrudniony, ani nie prowadzi działalności gospodarczej pozostaje niewypełniony.

W części II B. pkt 25.4. ankiety w przypadku, gdy partner osoby wypełniającej ankietę posiada więcej niż jedno miejsce zatrudnienia należy udzielić odpowiedzi „TAK”.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w II B. pkt 25.4. ankiety skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części II B. punktów 25.1.-25.3., czyli: nazwę miejsca lub miejsc pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej, adres lub adresy zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko lub stanowiska.CZ. II C. OJCIEC OSOBY SPRAWDZANEJ

W części II C. ankiety, gdy ojciec osoby wypełniającej ankietę nie żyje, to należy: • wypełnić pkt od 1 do 8,

 • w pkt 10 (adres zamieszkania) należy wpisać odpowiedź „NIE ŻYJE OD …(DATA ZGONU)”,

 • pkt 9 (nr PESEL) i pkt od 11 do 13 (zatrudnienie) – można pozostawić niewypełnione.

W części II C. w pkt 11 (miejsce zatrudnienia) ankiety, gdy ojciec osoby wypełniającej ankietę nie jest nigdzie zatrudniony, ani nie prowadzi działalności gospodarczej, to należy wpisać odpowiedź:

 • „NIE JEST ZATRUDNIONY”, albo

 • „BEZROBOTNY”, albo

 • „EMERYT”, albo

 • „RENCISTA”.

W części II C. w pkt 12-13 ankiety należy wpisać odpowiedź „NIE DOTYCZY” lub pozostawić je niewypełnione.

W części II C. w pkt 11-13 ankiety, w przypadku posiadania przez ojca osoby wypełniającej ankietę więcej niż jednego miejsca zatrudnienia, należy wpisać to miejsce pracy, z którego dana osoba uzyskuje największy dochód.CZ. II D. MATKA OSOBY SPRAWDZANEJ

W części II D. ankiety, gdy matka osoby wypełniającej ankietę nie żyje, to należy: • wypełnić punkty od 1 do 8,

 • w pkt 10 (adres zamieszkania) należy wpisać odpowiedź „NIE ŻYJE OD …(DATA ZGONU)”,

 • pkt 9 (nr PESEL) i pkt 11-13 (zatrudnienie) - można pozostawić niewypełnione.

W części II D. w pkt 11 (miejsce zatrudnienie) ankiety, gdy matka osoby wypełniającej ankietę nie jest nigdzie zatrudniona, ani nie prowadzi działalności gospodarczej, to należy wpisać odpowiedź:

 • „NIE JEST ZATRUDNIONA”, albo

 • „BEZROBOTNA”, albo

 • „EMERYTKA”, albo

 • „RENCISTKA”

W części II D. w pkt 12-13 ankiety należy wpisać odpowiedź „NIE DOTYCZY” lub pozostawić je niewypełnione.

W części II D. w pkt 11-13 ankiety, w przypadku posiadania przez matkę osoby wypełniającej ankietę więcej niż jednego miejsca zatrudnienia, należy wpisać to miejsce pracy, z którego dana osoba uzyskuje największy dochód.CZ. II E. RODZEŃSTWO OSOBY SPRAWDZANEJ

W części II E.1. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę posiada rodzeństwo lub rodzeństwo przyrodnie, które ukończyło 15 lat. W pierwszej kolejności należy wpisywać osobę najstarszą.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II E.1. w pkt 1 ankiety skutkuje koniecznością wypełnienia pkt od 2 do 15, dokonując odpowiedniego wyboru siostra lub brat.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II E.1. w pkt 15 (posiadanie więcej niż jednej siostry lub jednego brata) ankiety skutkuje koniecznością wypełnienia w części II E.2. pkt od 1 do 14, dokonując odpowiedniego wyboru siostra lub brat. Jako pierwsza wpisywana jest osoba najstarsza (w kolejności, po osobie wpisanej w części II.E.1.).

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II E.2. w pkt 14 (posiadanie innego rodzeństwa: siostry lub bracia) ankiety skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części II E.2. pkt od 1 do 14, dokonując odpowiedniego wyboru siostra lub brat. Jako pierwsza wpisywana jest osoba najstarsza (w kolejności, po osobie wpisanej w części II.E.2.).

W części II E.1. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy osoba wypełniająca ankietę: • nie posiada żadnego rodzeństwa, albo

 • posiada rodzeństwo lub rodzeństwo przyrodnie, ale osoby te nie mają ukończonych 15 lat.

W części II E.1. w pkt 1 (więcej niż jedna siostra lub jeden brat) ankiety, gdy siostra lub brat osoby wypełniającej ankietę nie żyje, należy:

 • wypełnić pkt od 2 do 9 oraz pkt 15,

 • w pkt 11 (adres zamieszkania) należy wpisać odpowiedź „NIE ŻYJE OD …(DATA ZGONU)”,

 • pkt 10 (nr PESEL) oraz pkt od 12 do 14 (zatrudnienie) – można pozostawić niewypełnione.

W części II E.2. w pkt 1-2 (inne rodzeństwo: siostry lub bracia) ankiety, gdy siostra lub brat osoby wypełniającej ankietę nie żyje, należy:

 • wypełnić pkt od 1 do 8 oraz pkt 14,

 • w pkt 10 (adres zamieszkania) należy wpisać odpowiedź „NIE ŻYJE OD …(DATA ZGONU)”,

 • pkt 9 (nr PESEL) oraz pkt od 11 do 13 (zatrudnienie) – można pozostawić niewypełnione.

W części II E.1. w pkt 12 lub w części II E.2. w pkt 11 (miejsce zatrudnienia) ankiety w przypadku, gdy siostra lub brat osoby wypełniającej ankietę nie jest nigdzie zatrudniona (zatrudniony), ani nie prowadzi działalności gospodarczej, to należy wpisać odpowiedź:

 • „NIE JEST ZATRUDNIONA (ZATRUDNIONY)”, albo

 • „BEZROBOTNA (BEZROBOTNY)”, albo

 • „EMERYTKA (EMERYT)”, albo

 • „RENCISTKA (RENCISTA)”, albo

 • „UCZENNICA (UCZEŃ)”, albo

 • „STUDENTKA (STUDENT)”.

W części II E.1. w pkt 13-14 lub w części II E.2. w pkt 12-13 ankiety należy wpisać odpowiedź „NIE DOTYCZY” lub pozostawić je niewypełnione.

W części II E.1. w pkt 12-14 lub w części II E.2. w pkt 11-13 ankiety, w przypadku posiadania przez siostrę (siostry) lub brata (braci) osoby wypełniającej ankietę więcej niż jednego miejsca zatrudnienia, należy wpisać to miejsce, które przynosi największy dochód.CZ. II F. DZIECI OSOBY SPRAWDZANEJ

W części II F. ankiety obowiązuje ten sam schemat, jak w przypadku rodzeństwa osoby sprawdzanej.

W części II F. ankiety należy wpisywać również dzieci przysposobione (adoptowane), gdy ukończyły one 15 lat.

W części II F. ankiety nie wpisuje się pasierbic ani pasierbów, gdy nie zostali oni przysposobieni (adoptowani).

Jeśli pasierbice lub pasierbowie, którzy nie zostali przysposobieni (adoptowani), zamieszkują razem z osobą wypełniającą ankietę i ukończyli 15 lat, to ich dane są wpisywane w części II G. (współmieszkańcy) ankiety.

CZ. II G. WSPÓŁMIESZKAŃCY OSOBY SPRAWDZANEJ

W części II G.1. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę zamieszkuje razem z innymi osobami, które ukończyły 15 lat i nie zostały już wcześniej wymienione w części od II A. do II.F. ankiety.

W praktyce dotyczy to dziadków, teściów, pasierbów nieprzysposobionych (adoptowanych), szwagrów albo osoby niespokrewnione.

W części II G .ankiety współmieszkańcy są wpisywani według kolejności: • pokrewieństwa – najpierw osoby spokrewnione, następnie powinowaci, a wreszcie osoby niespokrewnione,

 • wieku – od najszerszego do najmłodszego.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II G.1. w pkt 1 ankiety skutkuje koniecznością wypełnienia pkt od 2 do 21.

Uwaga:

Mimo, że „mini-instrukcja” w części II G.1. w pkt 1 ankiety określa, że w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” – należy wypełnić jedynie punkty od 2 do 20, to zgodnie z pkt 4 instrukcji wypełniania ankiety, w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie zasadnicze należy wypełnić wszystkie pozostałe rubryki, a więc w części II G. także pkt 21.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II G.1. w pkt 21 ankiety skutkuje koniecznością wypełnienia części II G.2. pkt od 1 do 20. Jako pierwsza wpisywana jest osoba najbliżej spokrewniona i najstarsza (w kolejności, po osobie wpisanej w części II G.1. ankiety).

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części II G.2. w pkt 20 ankiety skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części II G.2. pkt od 1 do 20. Jako pierwsza wpisywana jest osoba najbliżej spokrewniona i najstarsza (w kolejności, po osobie wpisanej w części II G.2. ankiety).

W części II G.1. w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy osoba wypełniająca ankietę mieszka sama, albo jedynie z osobami, które wskazała wcześniej w części od II A. do II F. ankiety (współmałżonek, partner, rodzice, rodzeństwo, dzieci).

W części II G.1. w pkt 2 lub w części II G.2. w pkt 1 ankiety, dotyczącym pokrewieństwa lub powinowactwa współmieszkańca z osobą wypełniającą ankietę, należy – w przypadku braku takiego pokrewieństwa – wpisać „OSOBA NIESPOKREWNIONA I NIESPOWINOWACONA”.

W części II G.1. w pkt 18 lub w części II G.2. w pkt 17 (miejsce zatrudnienia) ankiety, w przypadku, gdy współmieszkaniec (lub współmieszkańcy) osoby wypełniającej ankietę nie jest nigdzie zatrudniony, ani nie prowadzi działalności gospodarczej, należy wpisać odpowiedź: • „NIE JEST ZATRUDNIONA (ZATRUDNIONY)”, albo

 • „BEZROBOTNA (BEZROBOTNY)”, albo

 • „EMERYTKA (EMERYT)”, albo

 • „RENCISTKA (RENCISTA)”, albo

 • „UCZENNICA (UCZEŃ)”, albo

 • „STUDENTKA (STUDENT)”.

W części II G.1. w pkt 19-20 lub w części II G.2. w pkt 18-19 ankiety należy wpisać odpowiedź „NIE DOTYCZY” lub pozostawić je niewypełnione.

W części II G.1. w pkt 18-20 lub w części II G.2. w pkt 17-19 ankiety, w przypadku posiadania przez współmieszkańca lub współmieszkańców osoby wypełniającej ankietę więcej niż jednego miejsca zatrudnienia, należy wpisać to miejsce, które przynosi największy dochód.CZ. III: „HISTORIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO”

Gdy w części III w pkt 1, 2 i 4 ankiety zostanie udzielona odpowiedź „NIE” - tabele należy pozostawić niewypełnione.CZ. III PKT 1 (POPRZEDNIE MIEJSCA ZATRUDNIENIA)

W części III w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba przed wypełnieniem ankiety była zatrudniona w innych miejscach albo prowadziła inną działalność gospodarczą.

Do tabeli należy wpisać dane dotyczące wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia nawiązanych na podstawie:


 • umów o pracę na czas określony, bądź nieokreślony,

 • umów zlecenia lub umów o dzieło, jeżeli miały one charakter stały (minimum 3 miesiące pracy na zlecenie u jednego pracodawcy),

 • stażu przekraczającego okres 3 miesięcy.

W przypadku, gdy po ukończeniu nauki w szkole lub na studiach okresy zatrudnienia były przerywane brakiem zatrudnienia, do kolejnego wiersza tabeli należy wpisać te okresy pozostawania bez zatrudnienia.

Okresy pozostawania bez zatrudnienia należy wpisać nawet w przypadku braku ich rejestracji w Urzędzie Pracy lub gdy nie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.

W kolumnie „nazwa miejsca zatrudnienia” wpisuje się wówczas „BEZROBOTNY” lub inne adekwatne określenie.

Kolumnę „ostatnio zajmowane stanowisko” pozostawia się niewypełnioną.CZ. III PKT 2 (DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH)

W części III w pkt 2 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę posiada aktualnie dostęp do informacji niejawnych albo posiadała taki dostęp w przeszłości – w kraju i/lub za granicą.

W rubryce „daty dostępu do informacji niejawnych”, jeżeli osoba jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych nieprzerwanie od wielu lat, to podaje jedynie datę pierwszego uzyskania dostępu do tych informacji z dodaniem „DO CHWILI OBECNEJ”.

W rubryce „nazwa i nr dokumentu upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, nazwa organu, który wydał ten dokument oraz data wydania dokumentu” – można wpisać tylko najaktualniejszy dokument upoważniający do dostępu do informacji niejawnych.

Informację o posiadaniu dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych (NATO, UE, bądź innych organizacji międzynarodowych lub innych państw) należy wpisać w osobnym wierszu wraz z danymi najaktualniejszego dokumentu upoważniającego do dostępu do danego typu informacji niejawnych).

CZ. III PKT 3.1. (WYKSZTAŁCENIE)

W części III w pkt 3.1. ankiety należy podać aktualne wykształcenie, przy czym: • wykształcenie wyższe, oznacza, iż osoba wypełniająca ankietę ukończyła studia magisterskie
  i obroniła pracę magisterską, uzyskując tytuł magistra;

 • wykształcenie wyższe zawodowe, oznacza, iż osoba wypełniająca ankietę ukończyła studia licencjackie lub inżynierskie i obroniła pracę dyplomową, uzyskując tytuł licencjat lub inżynier,

 • wykształcenie średnie, oznacza, iż osoba wypełniająca ankietę ukończyła szkołę średnią, nawet w przypadku, gdy nie przystąpiła do egzaminu maturalnego lub nie zdała egzaminu maturalnego.

CZ. III PKT 3.2. (STOPIEŃ I TYTUŁ NAUKOWY)

W części III w pkt 3.2. ankiety należy podać wszystkie posiadane tytuły zawodowe (szkolnictwo zawodowe) i/lub naukowe (szkolnictwo wyższe) np. technik-mechanik, mgr prawa, dr hab. nauk politycznych”.CZ. III PKT 3.3. (SZKOŁY I KURSY ZAGRANICZNE)

W części III w pkt 3.3. ankiety należy podać dane dotyczące: • szkół – NIE TYLKO ZAGRANICZNYCH – ukończonych po 18 roku życia albo ostatniej ukończonej szkoły, jeżeli osoba wypełniająca ankietę ukończyła ją przed 18 rokiem życia,

 • kursów zagranicznych, ukończonych po 18 roku życia,

 • szkół – NIE TYLKO ZAGRANICZNYCH – w których osoba wypełniająca ankietę uczy się w momencie wypełniania ankiety,

 • kursów zagranicznych, na które uczęszcza osoba wypełniająca ankietę w momencie jej wypełniania.

Użyte w części III w pkt 3.3. ankiety określenie „ZAGRANICZNYCH” należy odnosić tylko do „kursów”, a nie do szkół.

CZ. III PKT 4 (PARTIE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE)

W części III w pkt 4 ankiety nie jest konieczne podawanie informacji o przynależności do organizacji przed ukończeniem 18 roku życia.

W części III w pkt 4 ankiety należy podać pełnioną w organizacji funkcję np. sekretarz, skarbnik, prezes, członek itp.

W rubryce „daty członkostwa (od – do)” należy wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji np. w przypadku zasiadania w radzie fundacji.CZ. III PKT 5 (ADRESY ZAMIESZKANIA W PRZESZŁOŚCI)

W części III w pkt 5 ankiety należy podać wszystkie miejsca zamieszkania w przeszłości, jeżeli trwało ono ponad 30 dni – zarówno miejsca zameldowania na pobyt stały, jak i miejsca faktycznego pobytu (zamieszkiwania), także w przypadkach, gdy osoba wypełniająca ankietę nie posiadała meldunku na pobyt czasowy.

Nie jest jednak konieczne podawanie informacji o adresach zamieszkania przed osiągnięciem pełnoletności.

CZĘŚĆ IV: „DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”

W części IV w pkt 6 i 7 ankiety w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” tabele należy pozostawić niewypełnione.CZ. IV PKT 1 (PRACA LUB WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI BEZPIECZEŃSTWA PRL)

Zgodnie z pkt 13 instrukcji wypełniania ankiety, osoby urodzone po dniu 1 sierpnia 1972 roku nie udzielają odpowiedzi na pytanie zawarte w części IV w pkt 1 ankiety.

Należy pamiętać, iż osoby urodzone do dnia 31 lipca 1972 r., udzielając odpowiedzi na pytanie zawarte w części IV w pkt 1 ankiety są z mocy prawa (automatycznie) zwolnione z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, z którymi zapoznały się w przypadku ewentualnej pracy lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa. Zwolnienie z obowiązku zachowania dotychczasowej tajemnicy państwowej i służbowej wynika z art. 9 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tzw. ustawy lustracyjnej, Dz. U. z 2007, Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

Odpowiedź w pkt. 1 cz. IV ankiety musi udzielić każda osoba wypełniająca ankietę, a nie tylko ta, która pełni funkcje publiczne w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej i z tego powodu objętych obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego. Przywołanie ustawy lustracyjnej w tym punkcie ankiety ma na celu jedynie zdefiniowanie organów bezpieczeństwa PRL oraz współpracy z nimi według tej ustawy.

Osoby urodzone do dnia 31 lipca 1972 r., które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowały, pełniły służbę lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa w części IV w pkt 1 ankiety udzielają odpowiedzi „TAK”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy lustracyjnej, organami bezpieczeństwa państwa są: • Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;

 • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;

 • Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;

 • jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1-3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;

 • instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;

 • Akademia Spraw Wewnętrznych;

 • Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;

 • Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;

 • Informacja Wojskowa;

 • Wojskowa Służba Wewnętrzna;

 • Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

 • inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy jednostkami Służby Bezpieczeństwa, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

Zgodnie z art. 3a powołanej ustawy, współpracą z organami bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. jest: • świadoma i tajna współpraca z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji (a więc np. właściciel Lokalu Konspiracyjnego, Punktu Korespondencyjnego), pod warunkiem, że osoba, która wyraziła wolę współpracy z tymi organami, działała świadomie,

 • świadome działanie, którego obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego działania w związku z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem, wykonywaną pracą lub pełnioną służbą, jeżeli informacje przekazywane były organom bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela.

Współpracą w charakterze tajnego informatora jest zachowanie polegające na udzieleniu organom bezpieczeństwa państwa pomocy w postaci dostarczenia informacji ułatwiającej wykonanie zadań powierzonych tym organom, nie jest nią zaś uchylanie się od dostarczania informacji ani współdziałanie pozorne – choćby przejawiało się w formalnym dopełnianiu czynności i procedur wymaganych przez oczekującego współpracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2000 r., II KKN 271/00, OSNKW 2001/1-2/15).

Ponadto Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 10 listopada 1998 r., K39/97, OTK 1998/6/99) wyprowadził z art. 4 ust. 1 starej ustawy lustracyjnej (którego treść pokrywa się z brzmieniem art. 3a ust. 1 nowej ustawy lustracyjnej) następujące przesłanki łącznie znamionujące tę współpracę, która musiała: • polegać na kontaktach z organami bezpieczeństwa państwa, a więc osoba współpracująca musiała przekazywać tym organom informacje,

 • mieć charakter świadomy, a więc osoba współpracująca musiała zdawać sobie sprawę, że nawiązała kontakt z przedstawicielami jednym z organów bezpieczeństwa państwa,

 • być tajna, a więc osoba współpracująca musiała sobie zdawać sprawę, że fakt nawiązania współpracy i jej przebieg ma pozostać tajemnicą, w szczególności wobec tych osób i środowisk, których miały dotyczyć przekazywane informacje,

 • wiązać się z operacyjnym zdobywaniem informacji przez organy bezpieczeństwa państwa,

 • materializować się w świadomie podejmowanych, konkretnych działaniach w celu urzeczywistniania podjętej współpracy, a nie ograniczać się do samej deklaracji woli. Za niewystarczające uznawano samo wyrażenie zgody w przedmiocie nawiązania i zakresu przyszłej współpracy - konieczne były konkretne działania odpowiadające wyżej wskazanym kryteriom i składające się na rzeczywiste współdziałanie z organami bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 powołanej ustawy służbą nie jest pełnienie jej w organach bezpieczeństwa państwa, której obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w tym czasie.

CZ. IV PKT 2 (KARALNOŚĆ)

W części IV w pkt 2 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę została skazana za popełnienie przestępstwa, także popełnionego za granicą albo przestępstwa skarbowego.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części IV pkt 2 ankiety skutkuje koniecznością wypełnienia podpunktów 2.1.-2.4. ankiety.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części IV w podpunkcie 2.4. ankiety (skazanie za więcej niż jedno przestępstwo lub przestępstwo skarbowe) skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części IV podpunkty 2.1.-2.4., czyli: nazwę organu lub organów, które wydały orzeczenie lub orzeczenia, datę orzeczenia lub orzeczeń oraz określenie przestępstwa lub przestępstw, za popełnienie którego osoba została skazana.

W części IV w pkt 2 ankiety udziela się odpowiedzi „NIE”, jeżeli:


 • skazanie uległo zatarciu (zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny –Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm., zatarcie skazania polega na tym, że z chwilą jego nastąpienia skazanie uważa się za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych)

 • postępowanie karne zostało warunkowo umorzone,

 • osoba został skazana za popełnienie wykroczenia.

Udzielenie odpowiedzi „NIE” w części IV w pkt 2 ankiety powoduje, iż podpunkty od 2.1. do 2.4.nie są wypełniane.

CZĘŚĆ IV PKT 3 (TOCZĄCE SIĘ POSTĘPOWANIA KARNE)

W części IV w pkt 3 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli wobec osoby wypełniającej ankietę aktualnie toczy się postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe, także wówczas, gdy jest ono zawieszone.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części IV pkt 3 ankiety skutkuje koniecznością wypełnienia podpunktów 3.1.-3.4. ankiety.

Udzielenie odpowiedzi „TAK” w części IV w podpunkcie 3.4. ankiety (aktualnie toczące się postępowania karne lub karno-skarbowe za popełnienie więcej niż jednego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego) skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części IV podpunkty 3.1.-3.4., czyli: nazwę organu lub organów, które prowadzą sprawę, numer sprawy lub spraw oraz określenie przestępstwa lub przestępstw, w związku z podejrzeniem popełnienia toczy się to postępowanie.

Udzielenie odpowiedzi „NIE” w części IV w pkt 3 ankiety powoduje, iż podpunkty od 3.1. do 3.4. nie są wypełniane.

CZ. IV PKT 3.5. (TOCZĄCE SIĘ POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE W ZWIĄZKU Z NIEWŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIEM Z INFORMACJAMI NIEJAWNYMI)

W części IV w podpunkcie 3.5. ankiety należy udzielić odpowiedzi, niezależnie od ewentualnego udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w części IV w pkt 3 oraz w podpunktach 3.1.-3.4.

W części IV w podpunkcie 3.5. ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli wobec osoby wypełniającej ankietę aktualnie toczy się postępowanie dyscyplinarne w związku z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, także wówczas, gdy jest ono zawieszone.

W części IV w podpunkcie 3.5. ankiety nie trzeba podawać szczegółów związanych z niewłaściwym postępowaniem z informacjami niejawnymi.

W części IV w podpunkcie 3.5. ankiety można udzielić odpowiedzi „NIE”, jeśli postępowanie dyscyplinarne zostało zakończone przed wypełnieniem ankiety.

CZ. IV PKT 4 (ZAINTERESOWANIE ZE STRONY OBCYCH SŁUŻB SPECJALNYCH)

W części IV w pkt 4 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK” w przypadku: • występowania faktycznych kontaktów lub symptomów wskazujących na zainteresowanie osobą wypełniającą ankietę (lub członkami jej rodziny, jeżeli posiada ona wiedzę na ten temat) ze strony zagranicznych służb specjalnych, policji czy straży granicznej,

 • stwierdzenia przez osobę wypełniającą ankietę zainteresowania jej osobą (lub członkami jej rodziny, jeżeli posiada ona wiedzę na ten temat), ze strony zorganizowanych grup przestępczych, niezależnie od tego, czy dotyczy to grup polskich, czy zagranicznych (międzynarodowych).

W części IV w pkt 4 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę:

 • kontaktowała się jedynie z organami bezpieczeństwa państwa lub polskimi służbami specjalnymi po 1990 roku albo,

 • podejrzewa, że była przedmiotem zainteresowania ze strony organów bezpieczeństwa państwa lub polskich służb specjalnych po 1990 roku.

CZ. IV PKT 5 (WYPYTYWANIE O SPRAWY DOTYCZĄCE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA)

W części IV w pkt 5 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK” w każdym przypadku wypytywania lub innego sposobu indagowania przez obce władze osoby wypełniającej ankietę i/lub członków jej rodziny.

W przypadku osób przebywających za granicą, z którymi kontakt może być utrudniony wskazane jest, aby do ankiety załączyć pisemne wyjaśnienie.

CZ. IV PKT 6 (POBYTY ZAGRANICZNE)

W części IV w pkt 6 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK” do tabeli należy wpisywać tylko wyjazdy zagraniczne osoby wypełniającej ankietę i/lub jej współmałżonka/partnera, które: • odbyły się po ukończeniu przez nich 18 roku życia,

 • trwały ponad 30 dni.

Udzielenie w części IV w pkt 6 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia rubryk tabeli w następujący sposób:

 • w rubryce „imię i nazwisko” należy wpisać dane osoby wypełniającej ankietę bądź jej współmałżonka/partnera,

 • w rubryce „powód pobytu” należy dookreślić powód pobytu, podając sprecyzowane okoliczności pobytu np. „prywatny – urlop”, „służbowy – wyjazd na konferencję”.

W przypadku wyjazdów prywatnych należy podać szczegółowy powód wyjazdu np. odwiedziny u krewnych, wyjazd zarobkowy, emigracja, wyjazd na ślub w rodzinie, itp.

W przypadku wycieczek turystycznych można ograniczyć się wyłącznie do wpisania sformułowania „turystyczny”.

Obowiązek dokładnego wypełnienia w części IV w pkt 6 ankiety tabeli dotyczy również osób, które po ukończeniu 18 lat wielokrotnie (nawet kilkadziesiąt razy) wyjeżdżały za granicę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli podróże miały podobny charakter, dopuszczalny jest zbiorowy opis tych wyjazdów. Należy jednak podać nazwy wszystkich państw, do których miały miejsce wyjazdy oraz okres, w jakim miały miejsce, np. „w latach 1976-1999, w związku z pracą w ............... w charakterze .................... wielokrotnie wyjeżdżałem służbowo do następujących państw: ..................................................”.

Bardzo liczne wyjazdy i pobyty zagraniczne skutkują koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w należy sporządzić stosowny załącznik do ankiety, w którym należy wpisać informacje według schematu z części IV w pkt 6 ankiety.

CZ. IV PKT 7 (KONTAKTY Z OBYWATELAMI INNYCH PAŃSTW)

Udzielenie w części IV w pkt 7 ankiety odpowiedzi „TAK”, skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje o kontaktach z obywatelami innych państw w okresie 20 lat według tabeli z części IV w pkt 7 ankiety.

Przez „utrzymywanie kontaktów” należy rozumieć kontakt, co najmniej kilkukrotny, do którego dąży przynajmniej jedna ze stron, mający z reguły charakter bezpośrednich spotkań., itp.

W przypadku kontaktów pośrednich (internetowych, telefonicznych czy korespondencyjnych) należy wskazać osoby, których personalia są znane osobie wypełniającej ankietę (lub jej współmałżonkowi/partnerowi) i gdy przynajmniej raz miał miejsce bezpośredni kontakt osobisty (nie ma więc potrzeby podawania pseudonimów współuczestników dyskusji w ramach chatu internetowego).

Kontaktami służbowymi są kontakty wynikające bezpośrednio z obowiązków służbowych lub też z działalności pozazawodowej, jednak niemające charakteru kontaktów prywatnych (np. związane z pracą naukową, aktywnością w organizacjach społecznych, wykonywaniem obowiązków ławnika lub radnego).

Kontakty prywatne to wszelkie kontakty niezwiązane z pracą i obowiązkami zawodowymi oraz te kontakty służbowe, które przeniosły się także na sferę prywatną czy nawet rodzinną.

Utrzymywaniem kontaktów nie jest natomiast nawet wielokrotne stykanie się z obywatelami innych państw, jeśli nie zostały nawiązane żadne relacje np. w trakcie spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji i/lub oficjalnych przyjęć.

Udzielenie w części IV w pkt 7 ankiety odpowiedzi „TAK” rubryki tabeli należy wypełniać w następujący sposób: • w rubryce „imię i nazwisko” należy wpisać dane osoby wypełniającej ankietę bądź jej współmałżonka/partnera,

 • w rubryce „imię i nazwisko obywatela innego państwa, z którym utrzymywano kontakt” należy wpisać dane obywatela innego państwa, z którym osoba wypełniająca ankietę bądź jej współmałżonek/partner utrzymywała (bądź utrzymuje do chwili wypełnienia ankiety) kontakty w okresie ostatnich 20 lat,

 • w rubryce „powód i charakter kontaktu", nie można ograniczyć się do wpisania formuły „prywatny”, „służbowy” czy „rodzinny” – należy dokonać bardziej szczegółowego opisu (np. częstotliwość i miejsca spotkań),

 • jeżeli osoba wypełniająca ankietę lub jej współmałżonek/partner utrzymywali w ciągu ostatnich 20 lat kontakty z obywatelami innych państw, jednak kontakty te ustały kilkanaście (ewentualnie kilka) lat temu i osoba wypełniająca ankietę nie pamięta nawet danych personalnych takich osób, powinna w sposób możliwie wyczerpujący opisać charakter tych kontaktów (podając przede wszystkim okres i kraj pochodzenia cudzoziemców, z którymi utrzymywano kontakt),

 • w przypadku utrzymywania kontaktów z wieloma osobami, należy każdy z nich możliwie dokładnie opisać, załączając w miarę potrzeby do ankiety dodatkowy arkusz, w którym zostaną one doprecyzowane,

 • w przypadku licznych kontaktów wskazane jest też wymienienie przynajmniej kilku osób, zwłaszcza takich z którymi najpierw utrzymywane były kontakty służbowe, a następnie były lub są obecnie utrzymywane kontakty towarzyskie. Dotyczy to jednak osób, które – w opinii osoby wypełniającej ankietę – mogły lub mogą realizować zadania wywiadowcze na rzecz obcych służb specjalnych.

Przekazanie tylko zbiorowego opisu kontaktów np. „wiele kontaktów z różnymi osobami, szczegółów nie pamiętam” lub wykazu kontaktów jedynie w formie wizytówek (lub ich kserokopii) może zostać potraktowane jako nieudzielenie odpowiedzi, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z osobą wypełniającą ankietę.

Utrzymywanie licznych kontaktów z obywatelami innych państw skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym zostaną wpisane informacje według schematu z części IV z pkt 7 ankiety.CZ. V: „DANE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA”

Część V ankiety wypełniają osoby, które mają być objęte poszerzonym postępowaniem sprawdzającym, tj. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy: • osoby ubiegające się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”,

 • osoby pełniące funkcję pełnomocnika ochrony, zastępcy pełnomocnika ochrony oraz kandydaci na te stanowiska, także wówczas, gdy ubiegają się o dostęp do informacji niejawnych jedynie
  o klauzuli „poufne”,

 • kierownicy jednostek organizacyjnych, w których przetwarzane są informacje niejawne
  o klauzuli „poufne” lub wyższej, także wówczas, gdy ubiegają się o dostęp do informacji niejawnych jedynie o klauzuli „poufne”,

 • osoby ubiegające się o dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli tajności adekwatnej do „poufne” lub wyższej.CZ. V PKT 1 (KATEGORIA ZDROWIA)

W części V w pkt 1 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę: • była kiedykolwiek poddana badaniu przed wojskową komisją lekarską,

 • była kiedykolwiek poddana badaniu przed komisją właściwą do oceny zdrowia kandydatów na pracowników lub funkcjonariuszy albo pracowników lub funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Udzielenie w części V w pkt 1 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia podpunktów od 1.1. do 1.2.

W części V w podpunkcie 1.1. ankiety należy podać najaktualniejsze orzeczenie komisji.

W części V w podpunkcie 1.2. ankiety należy podać – obok oznaczenia zdolności do służby symbolem literowym – także wyjaśnienie tego symbolu np. „kat. E – trwale niezdolny do służby”.

Udzielenie w części V w pkt 1 ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje, że podpunkty od 1.1. do 1.2. nie będą wypełnione.CZ. V PKT 2 (CHOROBY PSYCHICZNE)

W części V w pkt 2 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę cierpi obecnie lub cierpiała w przeszłości na choroby psychiczne, także w okresie dzieciństwa.

Udzielenie w części V w pkt 2 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością w części V podpunktów od 2.1. do 2.3.

W części V w podpunkcie 2.3 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę jest lub była leczona, albo kierowana na leczenie w przeszłości w związku z chorobą psychiczną, wskazaną w części V w podpunkcie 2.1. ankiety.

Udzielenie w części V w podpunkcie 2.3. ankiety odpowiedzi „TAK”, należy wypełnić w części V podpunkty od 2.4. do 2.6.

Udzielenie w części V w podpunkcie 2.3. ankiety odpowiedzi „NIE” skutkuje brakiem wypełniania w części V podpunktów od 2.4. do 2.6.

Udzielenie w części V w podpunkcie 2.6. (inne choroby psychiczne) ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części V z podpunktów od 2.1. do 2.5., czyli: nazwę choroby lub chorób, w jakim okresie miała lub miały miejsce, czy w związku z tą chorobą lub chorobami miało miejsce leczenie, a jeśli tak, to w jakiej placówce lub u jakiego lekarza i w jakim okresie.

CZ. V PKT 3 (DOLEGLIWOŚCI PSYCHICZNE)

W części V w pkt 3 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę: • cierpi obecnie lub cierpiała w przeszłości, także w okresie dzieciństwa na dolegliwości psychiczne, inne, niż choroby psychiczne wskazane w części V w pkt 2 ankiety,

 • cierpi obecnie lub cierpiała w przeszłości także na inne choroby, które powodują zakłócenia czynności psychicznych.

Udzielenie w części V w pkt 3 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części V podpunktów 3.1.-3.3.

W części V w podpunkcie 3.3. ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę jest lub była leczona, albo była kierowana na leczenie w przeszłości w związku z dolegliwościami psychicznymi lub chorobą powodującą zakłócenia czynności psychicznych, wskazaną w części V w podpunkcie 3.1.

Udzielenie w części V w podpunkcie 3.3. ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części V podpunktów 3.4.-3.6.

Udzielenie w części V w podpunkcie 3.3. ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje brak wypełnienia w części V podpunktów 3.4.-3.6.Uwaga:

Mimo, że „mini-instrukcja” w części V w podpunkcie 3.3. ankiety określa, że w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” – należy wypełnić jedynie podpunkty od 3.1. do 3.6., to zgodnie z pkt 4 instrukcji wypełniania ankiety, w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie zasadnicze należy wypełnić wszystkie pozostałe rubryki, a więc w części V także podpunkt 3.6.

Udzielenie w części V w podpunkcie 3.6. (inne dolegliwości psychiczne) ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części V z podpunktów od 3.1. do 3.5., czyli: nazwę dolegliwości, w jakim okresie miała lub miały miejsce, czy w związku z tą dolegliwością lub tymi dolegliwościami miało miejsce leczenie, a jeśli tak, to w jakiej placówce lub u jakiego lekarza i w jakim okresie.CZ. V PKT 4 (ZAŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH)

W części V w pkt 4 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę kiedykolwiek, w tym także w okresie dzieciństwa zażywała środki odurzające lub psychotropowe. Udzielenie w części V w pkt 4 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części V podpunktów 4.1.-4.4.

W części V w pkt 4 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy osobie wypełniającej ankietę były podawane środki odurzające wyłącznie w celu przeprowadzenia zabiegu medycznego.

W części V w podpunkcie 4.4. ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę jest lub była leczona, albo kierowana na leczenie w przeszłości w związku z zażywaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, wskazanych w części V w podpunkcie 4.1. ankiety.

Udzielenie w części V w podpunkcie 4.4. ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części V podpunktów 4.5.-4.7.

Udzielenie w części V w podpunkcie 4.4. ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje brak wypełnienia w części V podpunktów 4.5.-4.7.

Udzielenie w części V w podpunkcie 4.7. (inne środki odurzające lub psychotropowe) ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części V z podpunktów od 4.1. do 4.6., czyli: nazwę zażywanego środka lub środków, ile razy i w jakiej dawce osoba go lub ich zażywała, w jakim okresie, czy w związku z tym miało miejsce leczenie, a jeśli tak, to w jakiej placówce lub u jakiego lekarza i w jakim okresie.

CZ. V PKT 5 (SPOŻYWANIE ALKOHOLU SKUTKUJĄCE UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI)

W części V w pkt 5 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę kiedykolwiek, po ukończeniu 18 lat spożywała alkohol w ilościach powodujących utratę świadomości.

Udzielenie w części V w pkt 5 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia we części V podpunktów 5.1.-5.2.

CZ. V PKT 6 (PROBLEMY ZWIĄZANE ZE SPOŻYWANIEM ALKOHOLU)

W części V w pkt 6 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę miała kiedykolwiek, po ukończeniu 18 lat problemy w pracy lub w życiu prywatnym związane ze spożywaniem alkoholu.

Udzielenie w części V w pkt 6 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia we części V podpunktów 6.1.-6.2.

Przez „problem w pracy związany ze spożywaniem alkoholu” należy rozumieć wszelkie kary dyscyplinarne (także te, które uległy już zatarciu) lub inne sposoby pociągania do odpowiedzialności (np. przesunięcie na inne stanowisko służbowe, pozbawienie premii, zwolnienie z pracy), nawet jeżeli osoba uważa, że alkohol służył wówczas wyłącznie jako pretekst do ukarania/zwolnienia.

Przez „problem w życiu prywatnym związany ze spożywaniem alkoholu” należy uznać każde zdarzenie związane z negatywnymi konsekwencjami zarówno w sensie prawnym np. wyroki za przestępstwa popełnione w stanie nietrzeźwości np. kary za jazdę pod wpływem alkoholu – nawet, gdy uległy już zatarciu, interwencja policji na wezwanie sąsiadów lub członków rodziny, pobyty w izbach wytrzeźwień itd., jak i rodzinnym np. wniesienie przez współmałżonka o rozwód.

CZ. V PKT 7 (LECZENIE ZWIĄZANE ZE SPOŻYWANIEM ALKOHOLU)

W części V w pkt 7 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę jest lub była leczona, albo kierowana na leczenie w przeszłości w związku ze spożywaniem alkoholu.

Udzielenie w części V w pkt 7 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części V podpunktów 7.1.-7.3.

Udzielenie w części V w pkt 7 ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje brak wypełnienia w części V podpunktów 7.1.-7.3.

Udzielenie w części V w podpunkcie 7.3. (inne przypadki leczenia związanych ze spożywaniem alkoholu) ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części V z podpunktów od 7.1. do 7.2., czyli w jakim okresie miało miejsce leczenie i w jakiej placówce lub u jakiego lekarza.Pobieranie 163.96 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna