SzczegóŁowe wskazówki wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego częŚĆ I: „dane osobowe”


CZ. VI: „DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ”Pobieranie 163.96 Kb.
Strona2/3
Data30.04.2016
Rozmiar163.96 Kb.
1   2   3

CZ. VI: „DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ

CZ. VI PKT 1 (DOCHODY W MIEJSCU PRACY)

W części VI w pkt 1 ankiety należy wpisać wysokość wypłaconego ostatnio wynagrodzenia (netto, po odliczeniu podatków i składek ubezpieczeniowych) w miejscu pracy, wskazanym w części I w podpunkcie 18.1. ankiety.

Udzielenie w części I w podpunkcie 18.1. ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje, iż w części VI w pkt 1 można wpisać:


 • odpowiedź „NIE DOTYCZY” lub „NIE PRACUJĘ”, albo

 • pozostawić pkt 1 niewypełniony.

W części VI w podpunkcie 1.1. ankiety należy wpisać wysokość wypłaconego ostatnio wynagrodzenia (netto, po odliczeniu podatków i składek ubezpieczeniowych) w miejscu pracy, wskazanym w części I w podpunkcie 18.4. ankiety.

Udzielenie w części I w podpunkcie 18.4. ankiety odpowiedzi „NIE”, powoduje, iż w części VI w podpunkcie 1.1. można wpisać: • odpowiedź „NIE DOTYCZY” lub „POSIADAM TYLKO 1 MIEJSCE ZATRUDNIENIA”, albo

 • pozostawić podpunkt 1.1. niewypełniony.

CZ. VI PKT 2 (INNE DOCHODY)

W części VI w pkt 2 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli – oprócz dochodów z miejsca lub miejsc pracy, albo dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej – osoba wypełniająca ankietę uzyskuje inne dochody lub zyski, np.: • emerytury lub renty, w tym zagraniczne,

 • zasiłki lub alimenty,

 • lokaty gotówkowe (jeżeli miesięcznie kwota zysku netto przekracza 100 zł) lub obrót akcjami na giełdzie,

 • dywidendy od posiadanych akcji lub udziałów w funduszach inwestycyjnych,

 • umowy wynajmu,

 • wygrane w grach losowych (o wysokości ponad 20.000 zł),

 • honoraria za publikacje lub szkolenia oraz tantiemy,

 • realizacja umów zleconych,

 • wszelkie inne źródła dochodu, poza pracą lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udzielenie w części VI w pkt 2 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części VI podpunktów 2.1.-2.3.

W przypadku posiadania więcej niż jednego rodzaju dodatkowego dochodu np. emerytura i zyski z lokat, należy załączyć do ankiety dodatkowy arkusz, w którym wpisywane są informacje według schematu z części VI z podpunktów 2.1.-2.2. ankiety, czyli rodzaj dochodu lub zysku oraz jego wysokość. Jeżeli osoba wypełniająca ankietę posiada kilka rodzajów dodatkowych dochodów, należy je wszystkie podać według wskazanego wyżej schematu.Uwaga:

Mimo, że „mini-instrukcja” w części VI w pkt 2 ankiety określa, że w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” – należy wypełnić jedynie podpunkty od 2.1. do 2.2., to zgodnie z pkt 4 instrukcji wypełniania ankiety, w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie zasadnicze należy wypełnić wszystkie pozostałe rubryki, a więc w części VI także podpunkt 2.3.

W części VI w pkt 2 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, w przypadku braku jakichkolwiek innych dochodów, poza uzyskiwanymi w miejscu pracy lub z prowadzenia działalności gospodarczej.

Udzielenie w części VI w pkt 2 ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje brak wypełnienia w części VI podpunktów 2.1.-2.3.

CZ. VI PKT 3 (DOCHODY ROCZNE)

W części VI w pkt 3 ankiety należy wpisać wysokość sumy wszystkich wypłaconych osobie wypełniającej ankietę wynagrodzeń i dochodów z innych źródeł (netto, po odliczeniu podatków


i składek ubezpieczeniowych) za rok poprzedzający wypełnienie ankiety.

W celu uzyskania informacji o wysokości dochodu można posłużyć się deklaracją podatkową PIT składaną do urzędu skarbowego.

Aby na podstawie deklaracji podatkowej PIT obliczyć dochód netto, należy od kwoty dochodu (brutto) odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odjąć podatek należny (a nie składki/zaliczki na podatek).

Można też podać kwotę szacunkową, szczególnie w przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę rozlicza się wspólnie ze swoim małżonkiem.

Wskazane jest też załączenie kopii deklaracji podatkowej PIT.

Osoby, które w roku poprzedzającym wypełnienie ankiety nie uzyskały żadnych dochodów, w części VI w pkt 3 ankiety, wpisują odpowiedź „NIE MIAŁAM (NIE MIAŁEM) DOCHODU” lub „0 zł”.CZ. VI PKT 4 (OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM)

W części VI w pkt 4 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę składała kiedykolwiek oświadczenie o stanie majątkowym na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006, Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) lub na podstawie innych ustaw.

Udzielenie w części VI w pkt 4 ankiety odpowiedzi „TAK”, skutkuje koniecznością wypełnienia w części VI podpunktów 4.1.-4.2.

W przypadku składania oświadczeń majątkowych więcej niż jednemu organowi, należy załączyć do ankiety dodatkowy arkusz, w którym będą wpisane informacje według schematu z części VI z podpunktów 4.1.-4.2. ankiety, czyli daty składania oświadczeń oraz nazwa podmiotu, któremu przedkładano oświadczenia. Jeżeli osoba wypełniająca ankietę składa oświadczenia kilku podmiotom, należy je wszystkie podać według wskazanego wyżej schematu.

W części VI w pkt 4 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy osoba wypełniająca ankietę nigdy nie składała jakichkolwiek oświadczeń o stanie majątkowym.

Udzielenie w części VI w pkt 4 ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje brak wypełnienia w części VI podpunktów 4.1.-4.2.CZ. VI PKT 5 (WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE)

W części VI w pkt 5 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę prowadzi gospodarstwo domowe sama.

Udzielenie w części VI w pkt 5 ankiety odpowiedzi „TAK”, powoduje brak wypełnienia w części VI podpunktów 5.1.-5.5.

Jeśli osoba sama prowadzi gospodarstwo domowe, to w części VI w podpunkcie 5.6. należy dookreślić, czy ktoś pozostaje na jej utrzymaniu i wówczas może wpisać: • odpowiedź „NIE MAM NIKOGO NA UTRZYMANIU” lub „0”, lub

 • wpisać liczbę osób pozostających na utrzymaniu.

Udzielenie w części VI w pkt 5 ankiety odpowiedzi „NIE”, skutkuje koniecznością wypełnienia w części VI podpunktów 5.1. – 5.6.

Jeśli osoba nie prowadzi sama gospodarstwa domowego, to w części VI w podpunkcie 5.6. należy dookreślić, czy ktoś pozostaje na jej utrzymaniu i wówczas może wpisać: • odpowiedź „NIE MAM NIKOGO NA UTRZYMANIU” lub „0”, lub

 • wpisać liczbę osób pozostających na utrzymaniu.

Udzielenie w części VI w pkt 5 ankiety odpowiedzi „NIE”, w przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę prowadzi gospodarstwo z więcej niż jedną osobą, skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części VI z podpunktów 5.1.-5.5., czyli: imię, nazwisko, numer PESEL oraz NIP osób, z którymi osoba wypełniająca ankietę prowadzi wspólne gospodarstwo domowe oraz wysokość ich rocznych dochodów w roku poprzedzającym wypełnienie ankiety.

Nie ma potrzeby ponownego wypełniania w części VI podpunktu 5.6. ankiety.

W części VI podpunkt 5.5. ankiety (wysokość rocznych dochodów osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą wypełniającą ankietę) należy wypełnić według wskazówek dotyczących części VI pkt 3 ankiety.

CZ. VI PKT 6 (POSIADANE NIERUCHOMOŚCI)

W części VI w pkt 6 ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości np. domu, budynku, kamienicy, mieszkania, działki, gruntu z zabudową, gruntów rolnych, gospodarstwa rolnego, itp.

Udzielenie w części VI w pkt 6 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części VI podpunktów 6.1.-6.11.

W części VI w pkt 6 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, w przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie są właścicielami ani współwłaścicielami żadnych nieruchomości. Udzielenie w części VI w pkt 6 ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje brak wypełnienia podpunktów 6.1.-6.22.CZ. VI PODPUNKTY 6.1. – 6.11. (DANE O POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI)

W części VI w podpunktach 6.1.-6.2. ankiety należy podać imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (jeżeli to ona jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości) albo imię i nazwisko osoby prowadzącej z nią wspólne gospodarstwo domowe lub będącej na jej utrzymaniu (jeżeli to ta osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości).

W części VI w podpunkcie 6.3. ankiety należy wpisać nazwę (określić rodzaj) posiadanej nieruchomości (dom, mieszkanie, działka pracownicza z domkiem, działka budowlana, grunt rolny) wraz z określeniem powierzchni (w metrach kwadratowych lub hektarach).

W części VI w podpunkcie 6.4. ankiety należy podać adres posiadanej nieruchomości - w przypadku mniejszych miejscowości należy podać też nazwę gminy i powiatu, w których jest ta miejscowość położona.

Gdy osoba wypełniająca ankietę nie zna dokładnego adresu należy podać przynajmniej miejscowość.

W przypadku nieruchomości posiadanej za granicą, jeżeli nieruchomość nie leży w miejscowości powszechnie znanej, należy podać – obok nazwy miejscowości – nazwę okręgu administracyjnego (kraju związkowego, departamentu, hrabstwa, stanu).

W części VI w podpunkcie 6.5. ankiety należy wpisać nazwę (określić rodzaj) dokumentu potwierdzającego fakt nabycia nieruchomości np. umowa notarialna, wyrok sądu, testament, akt darowizny, akt nadania, itp. Należy też wpisać zawarty w nazwie dokumentu numer (np. akt notarialny nr Rep. 23/256/2010). W przypadku mieszkań lokatorskich czy spółdzielczych należy wpisać „SPÓŁDZIELCZE-WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU”.

W części VI w podpunkcie 6.6. ankiety należy określić, jaki procent nieruchomości jest własnością (współwłasnością) osoby wskazanej w części VI w podpunktach 6.1.-6.2. ankiety.

Po podaniu procentowego udziału można wskazać innego lub innych współwłaścicieli, jeżeli prowadzą oni wraz z osobą wypełniającą ankietę wspólne gospodarstwo domowe.

Nie ma wówczas potrzeby powtarzania wpisu dotyczącego tej samej nieruchomości w odniesieniu do tego współwłaściciela - szczególnie dotyczy to przypadku, gdy dana nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską.

W części VI w podpunkcie 6.7. ankiety należy określić źródło sfinansowania nieruchomości, np. oszczędności własne, kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, wygrana w grach losowych, dochód ze sprzedaży innej nieruchomości, dochód z zysków z obrotów akcjami, środki z darowizny czy też wejście w posiadanie bez żadnych kosztów (np. w przypadku darowizny).

W części VI w podpunkcie 6.8. ankiety należy określić sposób nabycia (wejścia w posiadanie) nieruchomości, np. zakup, spadek, darowizna, nagroda, przydział.

W części VI w podpunkcie 6.9. ankiety należy określić datę nabycia nieruchomości – w przypadku, gdy od momentu nabycia upłynął długi okres należy podać przynajmniej przybliżoną datę roczną. Gdy zakup (ponoszone koszty) był dokonywany w ratach, należy podać datę wpłaty pierwszej
i ostatniej raty (lub rozpoczęcia i zakończenia inwestycji).

W części VI w podpunkcie 6.10. ankiety należy określić cenę (koszt) nabycia nieruchomości – w przypadku, gdy od momentu nabycia upłynął długi okres należy podać przynajmniej szacunkową kwotę.

Gdy zakup został dokonany przed dniem 1 stycznia 1994 r. (denominacja złotego po kursie 1 nowy zł /PLN/ = 10 000 starych zł) należy sprecyzować, że chodzi o kwotę w starych złotych.

Gdy nieruchomość nie została nabyta w drodze zakupu, to można wpisać odpowiedź „0 zł” lub „NIE DOTYCZY”.

W przypadku budowy domu lub budynku należy podać sumę poniesionych kosztów.

W części VI w podpunkcie 6.11. ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) są właścicielami lub współwłaścicielami innych nieruchomości.

Udzielenie w części VI w podpunkcie 6.11. ankiety odpowiedzi „TAK”, skutkuje koniecznością wypełnienia w części VI podpunktów 6.12.-6.22., które są powtórzeniem części VI podpunktów 6.1.-6.11. ankiety i należy je wypełniać według tego samego schematu.

W części VI w podpunkcie 6.22. ankiety należy udzielić odpowiedzi „TAK”, w przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) są właścicielami lub współwłaścicielami więcej niż dwóch nieruchomości wskazanych w części VI w podpunktach 6.1.-6.10. oraz w części VI w podpunktach 6.12.-6.21.

Udzielenie w części VI w podpunkcie 6.22. ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością załączenia do ankiety dodatkowego arkusza, w którym należy wpisać informacje według schematu z części VI z podpunktów 6.1.-6.10. czyli imię i nazwisko właściciela lub współwłaściciela, nazwę i adres nieruchomości, nazwę dokumentu potwierdzającego nabycie, procent własności, źródło i sposób sfinansowania nabycia, datę i cenę nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiada kilka nieruchomości, należy je wszystkie podać według wskazanego wyżej schematu.

W części VI w podpunkcie 6.11. ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych nieruchomości, niż wskazane w części VI w podpunktach 6.1.-6.10.

Udzielenie w części VI w podpunkcie 6.11. ankiety odpowiedzi „NIE” powoduje, iż w części VI podpunkty 6.12.-6.22. nie są wypełnione.

W części VI w podpunkcie 6.22. ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych nieruchomości, niż wskazane w części VI w podpunktach 6.1.-6.21. ankiety.

CZ. VI PKT 7 (POSIADANE FIRMY LUB AKCJE)

W części VI w pkt 7 ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) są właścicielami lub współwłaścicielami (udziałowcami) firmy, spółki, przedsiębiorstwa lub posiadają akcje firmy/spółki/przedsiębiorstwa.

Udzielenie w części VI w pkt 7 ankiety odpowiedzi „TAK” skutkuje koniecznością wypełnienia w części VI \podpunktów 7.1.-7.10. ankiety.

W części VI w pkt 7 ankiety należy udzielić odpowiedzi „NIE”, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie są właścicielami ani współwłaścicielami firmy/spółki/przedsiębiorstwa, ani nie posiadają żadnych akcji. W części VI podpunkty 7.1.-7.20. ankiety należy pozostawić niewypełnione.CZ. VI PODPUNKTY 7.1. – 7.10. (DANE O POSIADANEJ FIRMIE LUB AKCJACH)

W części VI w podpunktach 7.1.-7.2. ankiety należy podać imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (jeżeli to ona jest właścicielem lub współwłaścicielem/udziałowcem firmy lub posiada akcje) albo imię i nazwisko osoby prowadzącej z nią wspólne gospodarstwo domowe lub będącej na jej utrzymaniu (jeżeli to ta osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem/udziałowcem firmy lub posiada akcje).

W części VI w podpunkcie 7.3. ankiety należy wpisać nazwę firmy/spółki/przedsiębiorstwa, którą posiada lub której współposiadaczem lub udziałowcem osoba wypełniająca ankietę albo osoba prowadząca z nią wspólne gospodarstwo domowe lub będąca na jej utrzymaniu.

W części VI w podpunkcie 7.4. ankiety należy określić, jaki procent własności (współwłasności/udziału) posiada w danej firmie (lub jaki procent całości udziałów w firmie stanowią posiadane akcje – z dokładnością do 1 %) osoby wskazana w podpunktach 7.1.-7.2. cz. VI ankiety. Po podaniu liczby procentowego udziału można w tym punkcie wskazać drugiego lub innych współwłaścicieli firmy/spółki/przedsiębiorstwa, jeżeli prowadzą oni wraz z osobą wypełniającą ankietę wspólne gospodarstwo domowe – nie ma wówczas potrzeby powtarzania wpisu dotyczącego tej samej firmy w odniesieniu do tej drugiej osoby (szczególnie dotyczy to przypadku, gdy dana firma stanowi współwłasność małżeńską).

W podpunkcie 7.5. cz. VI ankiety należy określić źródło sfinansowania nabycia firmy (udziału w firmie) lub akcji, np. oszczędności własne, kredyt, wygrana w grach losowych, dochód ze sprzedaży nieruchomości, dochód z zysków z obrotów akcjami, środki z darowizny czy też wejście w posiadanie bez żadnych kosztów (np. w przypadku darowizny lub spadku).

W podpunkcie 7.6. cz. VI ankiety należy określić sposób nabycia (wejścia w posiadanie) firmy (udziału w firmie) lub akcji, np. zakup, spadek, darowizna, nagroda (premia), przydział (akcje pracownicze).

W podpunkcie 7.7. cz. VI ankiety należy określić datę nabycia firmy (udziału w firmie) lub akcji – w przypadku, gdy od momentu nabycia upłynęło wiele czasu należy podać przynajmniej przybliżoną datę roczną. W przypadku, gdy zakup (ponoszone koszty) był dokonywany w ratach, należy podać datę wpłaty pierwszej i ostatniej raty (lub rozpoczęcia i zakończenia inwestycji).

W podpunkcie 7.8. cz. VI ankiety należy określić cenę (koszt) nabycia firmy (udziału w firmie) lub akcji – w przypadku, gdy od momentu nabycia upłynęło wiele czasu należy podać przynajmniej szacunkową kwotę. W przypadku dokonania zakupu przed 1 stycznia 1994 roku (denominacja złotego po kursie 1 nowy zł /PLN/ = 10 000 starych zł) należy sprecyzować, że chodzi o kwotę w starych złotych. W przypadku wejścia w posiadanie na drodze innej niż zakup, można wpisać odpowiedź „0 zł” lub „NIE DOTYCZY”.

W podpunkcie 7.9. cz. VI ankiety należy określić obecną wartość posiadanej firmy (udziału w firmie) lub akcji (można oczywiście podać kwotę szacunkową).

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają inne firmy (udziały w firmie) lub akcje, w podpunkcie 7.10. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” i wypełnić podpunkty 7.11.-7.20. cz. VI ankiety.

Podpunkty 7.11.-7.20 cz. VI ankiety są powtórzeniem podpunktów 7.1.-7.10. cz. VI ankiety i należy je wypełniać według tego samego schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają więcej niż dwie firmy (lub udziały w więcej niż w dwóch firmach) lub akcje więcej niż dwóch firm (wskazanych w podpunktach 7.1.-7.9 cz. VI ankiety oraz 7.11.-7.19. cz. VI ankiety), w podpunkcie 7.20. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” i dołączyć do ankiety dodatkowy arkusz, na którym należy wpisać informacje według schematu z podpunktów 7.1.-7.9. cz. VI ankiety (czyli określić imię i nazwisko właściciela lub współwłaściciela, nazwę firmy/spółki/przedsiębiorstwa, % własności, źródło i sposób sfinansowania nabycia, datę i cenę nabycia oraz obecną szacunkową wartość); jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiada kilka lub więcej firm (lub udziały w kilku firmach) lub akcje kilku firm, należy je wszystkie podać (na dodatkowym arkuszu dołączonym do ankiety) według wskazanego wyżej schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych firm (udziałów w firmach) lub akcji, niż wskazana w podpunktach 7.1.-7.9. cz. VI ankiety, w podpunkcie 7.10. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a podpunkty 7.11.-7.20. pozostawić niewypełnione.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych firm (udziałów w firmach) lub akcji, niż wskazane w podpunktach 7.1.-7.19. cz. VI ankiety, w podpunkcie 7.20. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”.CZ. VI PKT 8 (POSIADANE RUCHOMOŚCI)

W punkcie 8 części VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) są właścicielami lub współwłaścicielami ruchomości, których jednostkowy (jednorazowy) koszt nabycia przekracza 20 000 zł (np. samochody lub inne pojazdy, dzieła sztuki, sprzęt specjalistyczny, itd.).

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie są właścicielami ani współwłaścicielami żadnych ruchomości, których jednostkowy (jednorazowy) koszt nabycia przekracza 20 000 zł, w punkcie 8 części VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a podpunkty 8.1.-8.20. cz. VI ankiety należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie 8 części VI ankiety należy wypełnić podpunkty 8.1.-8.10. cz. VI ankiety.CZ. VI PODPUNKTY 8.1. – 8.10. (DANE O POSIADANEJ RUCHOMOŚCI)

W podpunktach 8.1.-8.2. cz. VI ankiety należy podać imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (jeżeli to ona jest właścicielem lub współwłaścicielem ruchomości, których jednostkowy (jednorazowy) koszt nabycia przekracza 20 000 zł) albo imię i nazwisko osoby prowadzącej z nią wspólne gospodarstwo domowe lub będącej na jej utrzymaniu (jeżeli to ta osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem tej ruchomości).

W podpunkcie 8.3. cz. VI ankiety należy wpisać nazwę (określić rodzaj) posiadanej ruchomości (samochody lub inne pojazdy, dzieła sztuki, sprzęt specjalistyczny, itd.) wraz z bliższymi danymi identyfikującymi (nazwa modelu i rok produkcji pojazdu, autor i tytuł działa sztuki, itp.).

W podpunkcie 8.4. cz. VI ankiety należy określić, jaki % własności posiada w danej ruchomości osoby wskazana w podpunktach 8.1.-8.2. cz. VI ankiety. Po podaniu liczby procentowego udziału można w tym punkcie wskazać drugiego lub innych współwłaścicieli tej ruchomości, jeżeli prowadzą oni wraz z osobą wypełniającą ankietę wspólne ruchomości w odniesieniu do tej drugiej osoby (szczególnie dotyczy to przypadku, gdy dana ruchomość stanowi współwłasność małżeńską).

W podpunkcie 8.5. cz. VI ankiety należy określić źródło sfinansowania nabycia ruchomości, np. oszczędności własne, kredyt, wygrana w grach losowych, dochód ze sprzedaży nieruchomości lub samochodu, dochód z zysków z obrotów akcjami, środki z darowizny czy też wejście w posiadanie bez żadnych kosztów (np. w przypadku darowizny lub spadku).

W podpunkcie 8.6. cz. VI ankiety należy określić sposób nabycia (wejścia w posiadanie) ruchomości, np. zakup, spadek, darowizna, nagroda.

W podpunkcie 8.7. cz. VI ankiety należy określić datę nabycia (wejścia w posiadanie) ruchomości – w przypadku, gdy od momentu nabycia upłynęło wiele czasu należy podać przynajmniej przybliżoną datę roczną. W przypadku, gdy zakup (ponoszone koszty) był dokonywany w ratach, należy podać datę wpłaty pierwszej i ostatniej raty (lub rozpoczęcia i zakończenia inwestycji).

W podpunkcie 8.8. cz. VI ankiety należy określić cenę (koszt) nabycia ruchomości – w przypadku, gdy od momentu nabycia upłynęło wiele czasu należy podać przynajmniej szacunkową kwotę. W przypadku dokonania zakupu przed 1 stycznia 1994 roku (denominacja złotego po kursie 1 nowy zł /PLN/ = 10 000 starych zł) należy sprecyzować, że chodzi o kwotę w starych złotych. W przypadku wejścia w posiadanie na drodze innej niż zakup, można wpisać odpowiedź „0 zł” lub „NIE DOTYCZY”.

W podpunkcie 8.9. cz. VI ankiety należy określić obecną wartość posiadanej ruchomości (można oczywiście podać kwotę szacunkową).

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają inne ruchomości, których jednostkowy (jednorazowy) koszt nabycia przekracza 20 000 zł, w podpunkcie 8.10. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” i wypełnić podpunkty 8.11.-8.20. cz. VI ankiety.Uwaga:

Mimo że „mini-instrukcja” w podpunkcie 8.10. cz. VI ankiety nakazuje wypełnienie – w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w tym punkcie – jedynie podpunktów 8.11.-8.19. cz. VI ankiety, to zgodnie z pkt. 4 instrukcji wypełniania ankiety, należy wypełnić również podpunkt 8.20. cz. VI ankiety, ponieważ ten podpunkt także odnosi się do zasadniczego pytania 8 cz. VI ankiety.

Podpunkty 8.11.-8.20 cz. VI ankiety są powtórzeniem podpunktów 8.1.-8.10. cz. VI ankiety i należy je wypełniać według tego samego schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają więcej niż dwie ruchomości, których jednostkowy (jednorazowy) koszt nabycia przekracza 20 000 zł (wskazane w podpunktach 8.1.-8.9 cz. VI ankiety oraz 8.11.-8.19. cz. VI ankiety), w podpunkcie 8.20. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” i dołączyć do ankiety dodatkowy arkusz, na którym należy wpisać informacje według schematu z podpunktów 8.1.-8.9. cz. VI ankiety (czyli określić imię i nazwisko właściciela lub współwłaściciela, nazwę ruchomości, % własności, źródło i sposób sfinansowania nabycia, datę i cenę nabycia oraz obecną szacunkową wartość); jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiada kilka lub więcej ruchomości, których jednostkowy (jednorazowy) koszt nabycia przekracza 20 000 zł, należy je wszystkie podać (na dodatkowym arkuszu dołączonym do ankiety) według wskazanego wyżej schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych ruchomości, niż wskazana w podpunktach 8.1.-8.9. cz. VI ankiety, w podpunkcie 8.10. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a podpunkty 8.11.-8.20. pozostawić niewypełnione.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych ruchomości, niż wskazane w podpunktach 8.1.-8.19. cz. VI ankiety, w podpunkcie 8.20. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”.Pobieranie 163.96 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna