SzczegóŁowe wskazówki wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego częŚĆ I: „dane osobowe”Pobieranie 163.96 Kb.
Strona3/3
Data30.04.2016
Rozmiar163.96 Kb.
1   2   3
CZ. VI PKT 9 (RACHUNKI BANKOWE)

W punkcie 9 części VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę jest właścicielem lub współwłaścicielem rachunku bankowego, także posiadanego za granicą albo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę nie posiada rachunku bankowego ani nie jest współwłaścicielem rachunku bankowego, w punkcie 9 części VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a podpunkty 9.1.-9.10. cz. VI ankiety należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie 9 części VI ankiety należy wypełnić podpunkty 9.1.-9.5. cz. VI ankiety.CZ. VI PODPUNKTY 9.1. – 9.10. (DANE O POSIADANYCH RACHUNKACH)

W podpunkcie 9.1. cz. VI ankiety osoba wypełniająca ankietę musi określić (poprzez zaznaczenie właściwego pola), czy jest właścicielem czy też współwłaścicielem rachunku bankowego.

W podpunkcie 9.2. cz. VI ankiety należy wpisać nazwę banku wraz z określeniem oddziału tego banku (jeżeli bank ma oddziały i jeżeli rachunek bankowy osoby wypełniającej ankietę jest przypisany do określonego oddziału).

W podpunkcie 9.3. cz. VI ankiety należy wpisać nazwę oddziału banku prowadzącego rachunek, którego osoba wypełniająca ankietę jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli bank nie ma oddziałów lub jeżeli rachunek bankowy osoby wypełniającej ankietę jest nie przypisany do określonego oddziału banku, należy wpisać adres centrali banku.

W podpunkcie 9.4. cz. VI ankiety należy wpisać numer rachunku bankowego (zgodnie ze międzynarodowym standardem numeru bankowego IBAN stosowanym dla rachunków w Polsce). Osoby, które posiadają rachunek bankowy za granicą, wpisują jego numer na osobnym arkuszu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę posiada (lub jest współwłaścicielem) innego rachunku bankowego, niż wskazany w podpunkcie 9.4. cz. VI ankiety, należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” w podpunkcie 9.5. cz. VI ankiety i wypełnić podpunkty 9.6.-9.10. cz. VI ankiety.

Podpunkty 9.6.-9.9. cz. VI ankiety są powtórzeniem podpunktów 9.1.-9.4. cz. VI ankiety i należy je wypełniać według tego samego schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę posiada (lub jest współwłaścicielem) więcej niż dwóch rachunków bankowych (wskazanych w podpunktach 9.4. i 9.9. cz. VI ankiety), w podpunkcie 9.10. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” i dołączyć do ankiety dodatkowy arkusz, na którym należy wpisać informacje według schematu z podpunktów 9.1.-9.4. cz. VI ankiety (czyli określić, czy osoba wypełniająca ankietę jest właścicielem, czy współwłaścicielem rachunku, podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku); jeżeli osoba wypełniająca ankietę posiada kilka lub więcej rachunków bankowych, należy je wszystkie podać (na dodatkowym arkuszu dołączonym do ankiety) według wskazanego wyżej schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę nie posiada (ani nie jest współwłaścicielem) innego rachunku bankowego, niż wskazany w podpunkcie 9.4. cz. VI ankiety, w podpunkcie 9.5. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”. a podpunkty 9.7.-9.10. pozostawić niewypełnione.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę nie posiada (ani nie jest współwłaścicielem) więcej niż dwóch rachunków bankowych (wskazanych w podpunktach 9.4. i 9.9. cz. VI ankiety), w podpunkcie 9.10. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”.CZ. VI PKT 10 (ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE)

W punkcie 10 części VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”, jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) są zadłużone lub posiadają jakiekolwiek zobowiązania finansowe, np.:  • pożyczki albo kredyty, w tym odnawialne (debety na rachunku bankowym),

  • spłaty hipoteki albo zastawu,

  • zaległości podatkowe albo należności wynikające z orzeczeń sądowych,

  • alimenty.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie są zadłużone ani nie posiadają jakiekolwiek zobowiązań finansowych, w punkcie 10 części VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a podpunkty 10.1.-10.26. cz. VI ankiety należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w punkcie 10 części VI ankiety należy wypełnić podpunkty 10.1.-10.13. cz. VI ankiety.Uwaga:

Mimo że „mini-instrukcja” w punkcie 10. cz. VI ankiety nakazuje wypełnienie – w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w tym punkcie – podpunktów 10.1.-10.14. cz. VI ankiety, to wypełnienie podpunktu 10.14. cz. VI ankiety nie jest konieczne (czyba, że w podpunkcie 13 osoba wypełniająca ankietę zaznaczy odpowiedź „TAK” – wówczas wypełnia podpunkty 10.14.-10.26. cz. VI ankiety).

CZ. VI PODPUNKTY 10.1. – 10.26. (DANE O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH)

W podpunktach 10.1.-10.2. cz. VI ankiety należy podać imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (jeżeli to ona jest zadłużona lub posiada zobowiązanie finansowe) albo imię i nazwisko osoby prowadzącej z nią wspólne gospodarstwo domowe lub będącej na jej utrzymaniu (jeżeli to ta osoba jest zadłużona lub posiada zobowiązanie finansowe). Jeżeli jedno zobowiązanie finansowe (np. kredyt) ciąży na więcej niż jednej osobie (tj. osobie wypełniającej ankietę albo osobie współprowadzącej z nią gospodarstwo domowe albo pozostającej na jej utrzymaniu), nie ma potrzeby wpisywania wszystkich „właścicieli” zobowiązania (kredytobiorców), ani ponownego wpisywania (powtarzania) danych dotyczących tego zobowiązania do kolejnych podpunktów punktu 10 cz. VI ankiety.

W podpunkcie 10.3. cz. VI ankiety należy wpisać nazwę (określić rodzaj) posiadanego zobowiązania finansowego.

W podpunkcie 10.4. cz. VI ankiety należy wskazać nazwę dokumentu, na podstawie którego powstało zobowiązanie finansowe wskazane w podpunkcie 10.3. cz. VI ankiety (np. umowa kredytowa nr 56/2010, wyrok sądu w sprawie nr 45/2010, itp.).

W podpunkcie 10.5. cz. VI ankiety należy określić nazwę (instytucji) albo imię i nazwisko (osoby) wierzyciela – czyli instytucji bądź osoby, wobec którego osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają zobowiązanie finansowe (np. bank PKO BP S.A., GE Money Bank, Jan Kowalski, itp.).

W podpunkcie 10.6. cz. VI ankiety należy określić całkowitą kwotę zobowiązania – w przypadku kredytów (czy też pożyczek) należy określić, czy podana kwota stanowi sumę wziętego kredytu (np. 400 000 złotych), czy też faktyczny, całkowity jego koszt (tj. kwota wziętego kredytu 400 000 zł + odsetki na sumę 376 000 zł, czyli razem 776 000 złotych). Kwotę tę można podać w walucie, w której został zaciągnięty kredyt (frank szwajcarski, dolar USA, euro, funt brytyjski, jen). Przykładowy wpis powinien wyglądać np. „100 000 euro (kwota udzielonego kredytu)”, „100 000 euro (bez odsetek)”, „190 000 euro (kwota udzielonego kredytu wraz z odsetkami)” albo „190 000 euro (wraz z odsetkami)”. W przypadku debetu na rachunku bankowym należy podać datę faktycznego wykorzystania debetu w momencie wypełniania ankiety, a nie dopuszczalny limit do wykorzystania. W przypadku alimentów ten punkt może pozostać niewypełniony.

W podpunkcie 10.7. cz. VI ankiety należy określić kwotę zobowiązania pozostałą do spłaty – podobnie jak w przypadku podpunktu 10.6. cz. VI ankiety kredytów (czy też pożyczek) należy określić, czy podana kwota stanowi pozostałą do spłaty sumę wziętego kredytu (np. 400 000 złotych), czy też pozostałą do spłaty sumę wziętego kredytu oraz pozostałych do spłaty odsetek. Przykładowy wpis powinien wyglądać np. „80 000 euro (z kwoty udzielonego kredytu)”, „80 000 euro (bez odsetek)”, „190 000 euro (z kwoty udzielonego kredytu wraz z odsetkami)” albo „190 000 euro (wraz z odsetkami)”. W przypadku debetu na rachunku bankowym można nie uwzględniać należnych odsetek. W przypadku alimentów ten punkt może pozostać niewypełniony.

W podpunkcie 10.8. cz. VI ankiety należy – odmiennie niż w przypadku podpunktów 10.6.-10.7. cz. VI ankiety – określić kwotę miesięcznej raty zobowiązania jako sumy raty kapitałowej (spłata udzielonej kwoty) i odsetkowej (spłata należnych odsetek). W przypadku debetu na rachunku ten punkt może pozostać niewypełniony. W przypadku rat spłacanych w ratach innych niż miesięczne, należy podać średnią ratę na miesiąc.

W podpunkcie 10.9. cz. VI ankiety należy podać liczbę miesięcznych rat pozostałych do spłaty. W przypadku debetu na rachunku ten punkt może pozostać niewypełniony. W przypadku rat spłacanych w ratach innych niż miesięczne, należy podać liczbę rat wraz z określeniem częstotliwości spłaty, np. „16 rat co pół roku”. W przypadku alimentów ten punkt może pozostać niewypełniony.

W podpunkcie 10.10. cz. VI ankiety należy określić datę powstania zobowiązania, tj. datę podpisania umowy kredytowej, wyrok sądu, data orzeczenia organu skarbowego (można też podać datę spłaty pierwszej raty).

W podpunkcie 10.11. cz. VI ankiety należy określić datę przewidywanej całkowitej spłaty zobowiązania, np. zgodnej z harmonogramem załączonym do umowy kredytowej (pożyczki). W przypadku debetu można wpisać sformułowanie „BEZTERMINOWO”, a w przypadku obciążenia alimentami – podać rok wygaśnięcia zobowiązania (jeżeli nie jest to możliwe, należy podać tę datę opisowo, np. „do czasu ukończenia nauki przez dziecko” albo „do czasu śmierci ojca”).

W przypadku, gdy kiedykolwiek nastąpiło opóźnienie w spłacie zobowiązania wskazanego podpunktach 10.1.-10.11. cz. VI ankiety, w podpunkcie 10.12. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”. Nie ma potrzeby informowania o opóźnieniach krótszych niż miesiąc.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają inne, niż wskazane w podpunktach 10.1.-10.12. cz. VI ankiety zobowiązania finansowe, w podpunkcie 10.13. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” i wypełnić podpunkty 10.14.-10.26. cz. VI ankiety.

Podpunkty 10.14.-10.25 cz. VI ankiety są powtórzeniem podpunktów 10.1.-10.12. cz. VI ankiety i należy je wypełniać według tego samego schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają więcej niż dwa zobowiązania finansowe (wskazane w podpunktach 10.1.-10.12 cz. VI ankiety oraz 10.14.-10.25. cz. VI ankiety), w podpunkcie 10.26. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK” i dołączyć do ankiety dodatkowy arkusz, na którym należy wpisać informacje według schematu z podpunktów 10.1.-10.12. cz. VI ankiety (czyli określić imię i nazwisko osoby posiadającej zobowiązanie finansowe, nazwę tego zobowiązania, nazwę dokumentu, na podstawie którego zobowiązanie to powstało, określenie wierzyciela – tj. nazwę instytucji lub imię i nazwisko osoby, całkowitej kwoty zobowiązania, kwoty pozostałej do spłaty, wysokości miesięcznej raty, liczbę rat pozostałych do spłaty, datę powstania zobowiązania i datę przewidywanej spłaty oraz czy miały miejsce opóźnienia w spłacie zobowiązania); jeżeli osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) posiadają kilka lub więcej zobowiązań finansowych, należy je wszystkie podać (na dodatkowym arkuszu dołączonym do ankiety) według wskazanego wyżej schematu.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych zobowiązań finansowych, niż wskazane w podpunktach 10.1.-10.12. cz. VI ankiety, w podpunkcie 10.13. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”, a podpunkty 10.14.-10.26. pozostawić niewypełnione.

W przypadku, gdy osoba wypełniająca ankietę oraz/lub inne osoby prowadzące z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub będące na jej/ich utrzymaniu) nie posiadają innych zobowiązań finansowych, niż wskazane w podpunktach 10.1.-10.24. cz. VI ankiety, w podpunkcie 10.26. cz. VI ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”.

CZ. VI PKT 11 (PROBLEMY ZWIĄZANE Z HAZARDEM)

W części VI w pkt 11 ankiety należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”, jeżeli kiedykolwiek po ukończeniu 18 lat osoba wypełniająca ankietę miała problemy w pracy lub w życiu prywatnym związane z uczestnictwem w grach hazardowych.

Przez „problem w pracy związany z uczestnictwem w grach hazardowych” należy rozumieć wszelkie kary dyscyplinarne (także te, które uległy już zatarciu) lub inne (np. przesunięcie na inne stanowisko służbowe, pozbawienie premii, zwolnienie z pracy), nawet jeżeli osoba uważa, że uczestnictwo w grach hazardowych służyło wówczas wyłącznie jako pretekst do ukarania/zwolnienia.

Przez „problem w życiu prywatnym z uczestnictwem w grach hazardowych ” należy uznać każde zdarzenie związane z negatywnymi konsekwencjami uczestnictwa w grach hazardowych zarówno w sensie finansowym np. zadłużenie, wyprzedaż majątku rodzinnego), jak i rodzinnym – np. wniesienie przez współmałżonka o rozwód, alkoholizm.CZ. VII: „OSOBY POLECAJĄCE”

Część VII ankiety wypełniają tylko osoby, które mają być objęte poszerzonym postępowaniem sprawdzającym w związku z ubieganiem się o uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub osoby ubiegające się o dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli stanowiącej odpowiednik klauzuli „ściśle tajne” (‘Très Secret UE/EU Top Secret’, ’Cosmic Top Secret’, ‘Cosmic Top Secret Atomal’).

Pobieranie 163.96 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna