Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”Pobieranie 499.81 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar499.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”

 1. Przedmiot zamówienia

    1. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”, w zakresie określonym w punkcie 3 SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamówienie realizuje Bieszczadzki Park Narodowy.

    2. Zasadniczym celem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę zaopiniowanego przez właściwe organy i instytucje projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030 wraz z tymi opiniami i konsultacjami. Dla realizacji zamówienia Wykonawca winien wykonać następujące prace:

 1. Opracowanie operatu geodezyjnego w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie stanu prawnego własności gruntów i wód wraz z uzupełnieniem zapisów w Księgach Wieczystych dla gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego;

 2. Opracowanie operatu technicznego przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów wraz z niezbędnymi wykazami zmian gruntowych dla naniesienia zmian w ewidencji gruntów w formie opisów zestawień oraz map tematycznych i baz danych;

 3. Opracowanie operatów ochrony:

 1. zasobów przyrody nieożywionej i gleb,

 2. ekosystemów leśnych,

 3. lądowych ekosystemów nieleśnych,

 4. ekosystemów torfowiskowych i bagiennych,

 5. ekosystemów wodnych,

 6. gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk,

 7. gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk,

 8. walorów krajobrazowych,

 9. wartości kulturowych;

 1. Opracowanie zbiorczego operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie: identyfikacji, oceny oraz zaplanowania sposobów ich eliminacji lub ograniczania;

 2. Opracowanie operatu uwarunkowań społecznych i gospodarczych zawierającego charakterystykę i ocenę w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku narodowego działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych;

 3. Opracowanie operatu charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych;

 4. Opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w szczególności określenie:

 1. Strategicznych celów ochrony,

 2. Potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej,

 3. Priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania,

 4. Miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej,

 5. Sposobów udostępniania obszaru parku narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa, nie wpływających negatywnie na jego przyrodę,

 6. Określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku narodowego,

 7. Określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, oraz obszarów i miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania,

 8. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony;

 1. Opracowanie zbiorczego operatu zadań ochronnych wynikających z koncepcji z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych;

 2. Opracowanie ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych;

 3. Opracowanie oceny przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji;

 4. Opracowanie map tematycznych w formie cyfrowej (uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych oraz utworzenie map);
 1. Projekt planu ochrony powinien uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie:

 1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) wraz ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., Nr 201, poz. 1237)

 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 794) określającego tryb sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu, tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody,

 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 2004 r. Nr 168, poz. 1764),

 5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 r. Nr 168, poz. 1765),

 6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 2004 r. Nr 220, poz. 2237),

 7. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. 2005 r. Nr 94, poz. 795),

 8. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. (Dz. U. 1999 r. Nr 93 poz. 1068)

 9. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zmianami),

 10. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2005 r. Nr 256, poz. 2151),

 11. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z dnia 15 lutego 2008 r. z późn. zmianami),

 12. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

 13. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717)

 14. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118),

 15. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019),

 16. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz. U. 2000 r. Nr 70, poz. 821).

 17. umów międzynarodowych, a także zobowiązań wynikających z prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej. 1. Projekt planu ochrony powinien być sporządzony na podstawie:

 1. Materiałów do Planu Ochrony zebranych w latach 1993-1996 z zachowaniem praw autorskich (materiał do wglądu w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych),

 2. Systemu Informacji Przestrzennej BdPN (SIP BdPN) i znajdujących się w BdPN baz danych (materiał do wglądu w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych),

 3. Materiałów publikowanych w Monografiach Bieszczadzkich, Rocznikach Bieszczadzkich i innych wydawnictwach naukowych,

 4. Własnych prac inwetaryzacyjnych i obserwacji prowadzonych aktualnymi metodami naukowymi i planistycznymi,

 5. Rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2002-2009 (materiał do wglądu w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych),

 6. Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego - wersja z 12.03.2004 r. (materiał do wglądu w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych),

 7. Projektów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla innych parków narodowych, dla których trwa procedura zatwierdzania projektu rozporządzenia,

 8. Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów planistycznych, merytorycznych i naukowych związanych terytorialnie i przedmiotowo z obszarem Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny,

 9. Ksiąg ewidencji gruntów z lat 1999-2008,

 10. Poradników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000,

 11. Wyniki i metodyka Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk i gatunków Natura 2000)

 12. Innych danych, o których mówi SIWZ.
 1. Założenia ogólne:

    1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 1. wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektu planu wg wymagań określonych w ustawie o ochronie przyrody i rozporządzeniu w sprawie tworzenia planu ochrony w tym:
  1. wykonanie poszczególnych części projektu planu w formie: opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych. Wszelkie dokumenty przygotowane w formie opisów bądź zestawień Wykonawca przekaże w formie wydruku w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny). Wszelkie dokumenty przygotowane w formie map tematycznych Wykonawca przekaże w formie wydruku czterech laminowanych egzemplarzy mapy w skali 1:10 000 w podziale sekcyjnym oraz w formie geometrycznych baz danych (.shp) i kompozycji mapowych (.mxd) zgodnych z formatem i strukturą Systemu Informacji Przestrzennej BdPN (SIP BdPN).
  2. uzupełnienie systemu SIP BdPN o wszelkie dane geometryczne i opisowe powstałe w trakcie sporządzania Projektu Planu Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W przypadku, gdy dotychczasowa struktura systemu nie uwzględnia zakresu danych objętych projektem Planu, zadaniem Wykonawcy będzie odpowiednia modyfikacja SIP BdPN, z koniecznym zachowaniem integralności dotychczasowych i nowowprowadzonych danych oraz zachowaniem, bądź ulepszeniem dotychczasowej funkcjonalności i sprawności SIP BdPN.

 2. sporządzenie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2010-2030 zawierającego elementy zgodne z artykułami 20 i 29 ustawy o ochronie przyrody,

 3. przeprowadzenie konsultacji i uzyskanie opinii opracowanego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2010-2030. Dokumenty zawierające opis konsultacji oraz kopie opinii stanowić muszą załączniki do projektu rozporządzenia. Podczas prac nad projektem planu ochrony Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania się w kwestiach merytorycznych z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Ponadto należy przeprowadzić konsultacje z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Rzeszowie, Starostwami Powiatowym w Ustrzykach Dolnych i Lesku, Wójtami i Radami Gmin: Lutowiska, Cisna, Czarna, jednostkami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi ochroną przyrody. Konsultacje należy prowadzić w porozumieniu z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

    1. Operaty sporządzone przez Wykonawcę mają być przygotowane w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie:

 • inwentaryzacji zasobów z ich charakterystyką, oceną stanu, prognozą przyszłych zmian z uwzględnieniem zebranych materiałów niepublikowanych i opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu,

 • ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

 • analiz skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania dotychczasowych zmian zasobów z określeniem przyczyn tych zmian,

 • ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny naturalnych procesów mogących mieć wpływ na osiąganie celów ochrony,

 • ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony,

 • koncepcji ochrony zasobów oraz eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

 • wskazania zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji,

 • zasad monitoringu skuteczności ochrony.

    1. Wszystkie operaty należy wykonać wg układu podanego powyżej, a szczegółowy zakres określony jest poniżej w SIWZ. W przypadku opracowań, dla których brak jest szczegółowych zaleceń zakres prac należy uzgodnić w ramach rozmów roboczych z Zamawiającym.

    2. Wykonawca przygotuje podstawowe założenia tworzenia projektu planu ochrony i uzgodni je z Zamawiającym. Spotkanie konsultacyjne zorganizowane zostanie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Zamawiającego miejscu w pierwszym kwartale 2009 r. niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca weźmie również udział w posiedzeniu Rady Naukowej Parku, w trakcie którego przedstawi podstawowe założenia przyjęte do stworzenia projektu planu ochrony. Założenia te muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. Termin posiedzenia Rady Naukowej zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

    3. Opracowania mapowe i system informacji przestrzennej GIS muszą zostać wykonane w obowiązującym układzie odniesienia „PUWG 1992”. Istniejące w wersji elektronicznej mapy, ortofotomapę oraz geobazy należy przeliczyć do tego układu natomiast nowo wykonywane opracowania mapowe i geobazy należy wykonywać już w układzie „1992” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 794) określającym tryb sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu, tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Należy zachować funkcjonalność systemu GIS w zakresie przeliczania warstw wektorowych i rastrowych na następujące układy PUWG 1992, PUWG 1965, PUWG 2000, WGS 84.

    4. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienie systemu SIP BdPN o wszelkie dane geometryczne i opisowe powstałe w trakcie sporządzania Projektu Planu Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W przypadku, gdy dotychczasowa struktura systemu nie uwzględnia zakresu danych objętych projektem Planu, zadaniem Wykonawcy będzie odpowiednia modyfikacja SIP BdPN, z koniecznym zachowaniem integralności dotychczasowych i nowowprowadzonych danych oraz zachowaniem, bądź ulepszeniem dotychczasowej funkcjonalności i sprawności SIP BdPN. Dopuszcza się wykonanie modernizacji istniejącego systemu GIS w zakresie platformy programowej (ArcView 8.2 - ESRI, PC ARC/INFO 4.0 -ESRI, baza danych DB2 7.2) z zastrzeżeniem iż w takim przypadku Wykonawca dostarczy licencję na programy komputerowe pozwalające na korzystanie z systemu w zaproponowanej technologii na co najmniej 6 stanowiskach. Struktura baz danych systemu SIP BdPN jest do wglądu w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 7.

    5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawo do użytkowania opracowanych aplikacji, wykonywania w nich zmian oraz do dokonywania zmian w opracowaniach zarówno w części opisowej jak i mapowej oraz w systemie informacji przestrzennej.
 1. Harmonogram przeprowadzenia procedur konsultacyjnych i opiniowania

    1. Zadaniem wykonawcy jest przeprowadzenie konsultacji i uzyskanie opinii opracowanego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Dokumenty zawierające opis konsultacji i opiniowania oraz kopie opinii stanowić muszą załączniki do projektu rozporządzenia. Podczas prac nad projektem planu ochrony Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania się w kwestiach merytorycznych z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Ponadto należy przeprowadzić konsultacje z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Rzeszowie, Starostwami Powiatowymi w Ustrzykach Dolnych i Lesku, Wójtami i Radami Gmin: Lutowiska, Cisna, Czarna, jednostkami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi ochroną przyrody. Wykonawca umożliwi także zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu. Konsultacje należy prowadzić w porozumieniu z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

    2. Wykonawca zapewni możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu. Konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i stosownych rozporządzeń Ministra Środowiska w stosunku do:

• projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030,

• projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 (w części objętej przez BdPN).Konsultacje należy prowadzić w porozumieniu z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

   1. Do końca 2 kwartału 2010. Wykonawca zamieści w lokalnej prasie, ukazującej się w powiatach bieszczadzkim i leskim ogłoszenia obwieszczające początek konsultacji społecznych obejmujących możliwość zapoznania się ze sporządzonym projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla BdPN oraz zapewni możliwość składania wniosków i uwag. W ogłoszeniu zawarta będzie informacja o sposobie ustosunkowania się do wniosków i uwag zgłoszonych przez zainteresowanych. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i uwagi przygotuje Wykonawca w uzgodnieniu z BdPN. Rozpatrzenie wniosków i uwag musi nastąpić do końca 3 kwartału 2010 r.

   2. Do końca 2 kwartału 2010 r. Wykonawca roześle pisma dotyczące opracowanego projektu planu ochrony, dla wszystkich zainteresowanych (właściwych terytorialnie) organów, takich jak: urzędy i rady gmin, starostwo powiatowe, nadleśnictwo, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na terenie, których położony jest Bieszczadzki Park Narodowy lub jego otulina. Załącznikiem do pism będzie płyta DVD, na której znajdzie się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie projektu planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego w formacie PDF.

   3. W terminie do końca 3 kwartału 2010 r. Wykonawca zorganizuje spotkania informacyjne z właściwych terytorialnie radami gmin. W ramach spotkań Wykonawca przedstawi najważniejsze ustalenia zawarte w projekcie Planu Ochrony, w tym zgłasza ustalenia do studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego, będzie wyjaśniał niejasności, odpowiadał na pytania zainteresowanych. Zawartość referatów Wykonawcy będzie uzgodniona z Zamawiającym przed spotkaniami. Terminy spotkań Wykonawca uzgodni z Dyrekcją BdPN i z organami opiniującymi. Wykonawca sporządzi protokoły z przeprowadzonych Wykonawca dołączy do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego opinie właściwych terytorialnie rad gmin.

   4. Wykonawca w terminie do końca 3 kwartału 2010 r. weźmie udział w posiedzeniu Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w trakcie, którego przedstawi projekt planu ochrony wraz z systemem informacji przestrzennej i mapami. W razie zgłoszenia uwag i wniosków do przedstawionego projektu, Wykonawca wniesie do niego stosowne poprawki i uzupełnienia.
 1. Etapy wykonywania zadań i zasady odbioru etapów

    1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w 4 etapach realizowanych w następujących terminach:

- 1 etap do 1.06.2009

- 2 etap do 1.12.2009 r

- 3 etap do 1.09.2010 r

- 4 etap do 1.12.2010 r

 1. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać każdy etap zadania w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych na miesiąc przed terminem zakończenia danego etapu. Z przekazania sporządzany będzie protokół odbioru, stanowiący podstawę wystawienia faktury.

 2. W przypadku, gdy w danym etapie następuje zakończenie wykonywania operatu (100% danego zadania), Wykonawca przedłoży operat do niezależnego recenzenta wskazanego przez Zamawiającego, na miesiąc przed terminem zakończenia danego etapu. Jeśli na skutek wykonanej recenzji wskazane zostaną konieczne zmiany i uzupełnienia Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się na piśmie do recenzji oraz do wprowadzenia koniecznych poprawek.

 3. W ramach przekazywania każdego z etapów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz opracowanych materiałów w wersji elektronicznej na nośniku DVD i w wersji papierowej w formie wydruku. Opracowania tekstowe powinny być zszyte w formie skoroszytów lub zbindowane a mapy odpowiednio zabezpieczone w tubie lub innym trwałym opakowaniu.
 1. Szczegółowe zestawienie prac wraz z analizą przydatności materiałów z Planu Ochrony wykonanego w latach 1993-1996 i opracowań późniejszych (prace dodatkowe i uzupełniające) do wykorzystania w nowym projekcie Planu Ochrony

Objaśnienia:

aktualność – szacunkowa aktualność opracowań wykonanych w latach 1993-1996 i w okresie późniejszym,

zakres powierzchniowy - procentowy obszar obecnej powierzchni Parku (29 201 ha) objętej opracowaniem w latach 1993-1996 lub w okresie późniejszym,

zakres rzeczowy – procentowy rzeczowy zakres opracowania z lat 1993-1996 lub z okresu późniejszego w stosunku do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) oraz Ustawy o ochronie przyrody,


Pobieranie 499.81 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna