Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”Pobieranie 499.81 Kb.
Strona2/8
Data07.05.2016
Rozmiar499.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

kompletność – sumaryczna procentowa ocena kompletności opracowania w oparciu o trzy pierwsze wskaźniki (aktualność x zakres powierzchniowy x kompletność).

Ustawa - Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) wraz z nowelizacją z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., Nr 201, poz. 1237)

Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794)

Rozporządzenie*- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
1. Operat geodezyjny w zakresie stanu prawnego własności gruntów i wód wraz z uzupełnieniem zapisów w Księgach Wieczystych dla gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Weryfikacja mapy ewidencji gruntów i budynków w SIP BdPN.

 • Wykonanie zbiorczego zestawienia działek ewidencyjnych według właścicieli i zarządców.

 • Przygotowanie zestawienia działek według kategorii wód oraz sporządzenie wyciągów z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz warunków korzystania z wód Regionu Wodnego Górnej Wisły w części odnoszącej się do obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej ewidencji gruntów SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe dla działek, co do których zaszły zmiany

 • Uzupełnienie zapisów w Księgach Wieczystych dla gruntów Skarbu Państwa w zarządzie BdPN

 • Kompozycja i wydruk map tematycznych,

 • Warstwa informacyjna ewidencji gruntów ma być uzgodniona i zatwierdzona przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Uzyskanie zatwierdzenia jest przedmiotem realizacji prac objętych przetargiem


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat geodezyjny (własność gruntów): - autor: mgr inż. Stanisław Kmiecik

Warstwa informacyjna ewidencji gruntów w SIP BdPN – aktualizacja (2003 rok) i przetworzenie na postać numeryczną GEOPROF S.C.

Aktualność: 60-70% Operat częściowo zdezaktualizowany - zmienione numery i powierzchnie działek,. granice części działek w strefie przygranicznej oraz przynależność do obrębów ewidencyjnych

Zakres powierzchniowy: 100%.

Zakres rzeczowy: 98% Konieczna jest weryfikacja operatu oraz uzupełnienie informacji odnośnie wód

Kompletność: 64%
Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 1 pkt 1,ust. 2 pkt 1

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt2 i 3

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 14


Etapy wykonania zadania

etap 1 - 50% zakresu prac

etap 2 - 100% zakresu prac
2. Operat techniczny przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów wraz z niezbędnymi wykazami zmian gruntowych dla naniesienia zmian w ewidencji gruntów

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Weryfikacja istniejącej mapy użytkowania gruntów.

 • Wykonanie zbiorczego zestawienia gruntów według rodzajów użytków gruntowych oraz klas gruntów dla gruntów rolnych.

Dla terenów przyłączonych oraz dla obszarów, na których zaszły zmiany w kategorii użytkowanie gruntów (ok. 6000 ha):

 • Wprowadzenie zmian w klasyfikacji gleboznawczej gruntów (zakrzewienia, nieużytki, lasy).

 • Sporządzenie wykazów zmian gruntowych dla naniesienia zmian w ewidencji gruntów.

 • Opracowanie i zatwierdzenie nowej mapy użytkowania i klasyfikacji gruntów dla terenów przyłączonych.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej ewidencji gruntów” SIP BdPN o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Kompozycja i wydruk map tematycznych,

 • Warstwa informacyjna użytków gruntowych i klas gruntów (klasyfikacja gleboznawcza gruntów) ma być uzgodniona i zatwierdzona przez właściwą instytucję. Uzyskanie zatwierdzenia jest przedmiotem realizacji prac objętych przetargiem


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat geodezyjny (użytkowanie gruntów) - autor: mgr inż. Stanisław Kmiecik

Warstwa informacyjna ewidencji gruntów w SIP BdPN – aktualizacja i przetworzenie na postać numeryczną GEOPROF S.C.

Aktualność: 85% operat w części dotyczącej użytkowania gruntów jest aktualny w około 85%. Aktualizacji wymagają grunty nieleśne, na których zachodzą procesy sukcesyjne oraz połoniny zakwalifikowane zgodnie z poprzednią instrukcją sporządzania planów ochrony jako tereny różne (Tr).

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 79%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9 pkt 1

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.4

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 14


Etapy wykonania zadania

etap 1 - 50% zakresu prac

etap 2 – komplet materiałów związanych z zakresem prac bez zatwierdzenia

etap 1 - 100% zakresu prac wraz z zatwierdzeniem klasyfikacji gleboznawczej gruntów przez właściwą instytucję


3. Operaty ochrony dla poszczególnych zasobów przyrodniczych, kulturowych krajobrazowych

Operaty będą przygotowane w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie: • inwentaryzacji zasobów z ich charakterystyką, oceną stanu, prognozą przyszłych zmian z uwzględnieniem zebranych materiałów niepublikowanych i opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu,

 • ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

 • analiz skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznania dotychczasowych zmian zasobów z określeniem przyczyn tych zmian,

 • ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny naturalnych procesów mogących mieć wpływ na osiąganie celów ochrony,

 • ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony,

 • koncepcji ochrony zasobów oraz eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,

 • wskazania zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji,

 • zasad monitoringu skuteczności ochrony.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: wszystkie operaty Planu

System informacji przestrzennej BdPNPodstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 1 pkt 1,ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt.4)

Ustawa art. 20 ust. 2 pkt 1,ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 5, § 11. 1

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.5)


Ustawa art. 20 ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, 4

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt11


Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 9

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 6

Ustawa art. 20 ust. 1 pkt 4

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 9

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10h

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.6

Ustawa art. 20 ust. 2 pkt 2

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10Ustawa art. 29. ust. 8.
3.1. Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Uzupełnienie istniejącego opracowania dla całego Parku – szczegółowa inwentaryzacja obiektów przyrody nieożywionej. Zebranie materiałów dokumentacyjnych: współrzędne GPS, opisy stanowisk, dokumentacja fotograficzna.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej syntezy planu ochrony BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu).


Dla obszaru Parku i otuliny (84 984 ha):

 • Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia gleb, hałasu oddziaływujących na środowisko parku i otuliny z uwzględnieniem:

 • emisji dalekiego zasięgu,

 • lokalnych źródeł zanieczyszczeń (osady, miejsca wypału węgla drzewnego),

 • dróg.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej syntezy planu ochrony BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

Dla terenów przyłączonych (1 961 ha):

 • Wykonanie mapy typów gleb w skali 1:10 000 zgodnie z metodyką i systematyką zastosowaną przy sporządzaniu mapy gleb w planie ochrony z lat 1993-1996

 • Zebranie materiałów dokumentacyjnych: opisy odkrywek glebowych, zestawienie wyników analiz laboratoryjnych zgodnie z metodyką zastosowaną przy sporządzaniu mapy gleb w planie ochrony z lat 1993-1996

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej gleb BdPN”, „Warstwy informacyjnej syntezy planu ochrony BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Wykonanie mapy walorów przyrody nieożywionej (form rzeźby terenu).


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb – autorzy: prof. dr hab. Stefan Skiba z zespołem.

Warstwa informacyjna gleb BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 95% dla dawnego obszaru Parku (27 239 ha) (większość danych aktualna oprócz pewnych informacji odnośnie zagrożeń środowiska abiotycznego np., lokalne źródła emisji zanieczyszczeń)

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

 • Zakres rzeczowy: 98% (inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia gleb, hałasu oddziaływujących na środowisko parku i otuliny z uwzględnieniem: emisji dalekiego zasięgu i lokalnych źródeł wykonana w bardzo ograniczonym zakresie)

Kompletność: 87%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 2

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9 pkt 2

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 1

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9 pkt4)

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 10


Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu pracetap 3 - 100% zakresu prac
3.2. Operat ochrony ekosystemów leśnych

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha) z buforem 500 metrów

 • Wykonanie zdjęć lotniczych o rozdzielczości 0,25 m oraz sporządzenie ortofotomapy obszaru Parku (osobno barwy naturalne - RGB i podczerwień IR) lub zakup zobrazowań satelitarnych o podobnej rozdzielczości i jakości dla całego obszaru Parku. Pozyskane dane powinny zostać dostarczone Zamawiającemu na nośnikach komputerowych (płytach DVD) ze szczegółowym opisem zawartości. Wraz z przedstawioną do odbioru w/w pracą Wykonawca przekaże Zamawiającemu analizę czystości i zdolności patentowej (prawa autorskie) oraz dokona prezentacji wyników. Warunki jakim powinna odpowiadać ortofotomapa:

    • wykonanie w układzie sekcyjnym, wielkość piksela nie więcej niż 25 cm

    • dokładność m xy = 3 piksele;

    • materiały poprawne technicznie, wyrównane tonalnie, zapis na płytach DVD;

    • format ECW;

    • pokrycie przez chmury – mniej niż 0,01% powierzchni;

    • pora zobrazowania lub zdjęć południe przy kącie padania promieni słonecznych >35%;

    • termin zobrazowania lub zdjęć od 1 lipca 2009 r. do 30 sierpnia 2009r.;

    • wykonanie w technice cyfrowej (w przypadku zdjęć);

    • rejestracja kanałów: G, R B i IR.


Dla lasów na obszarze całego Parku (22 790 ha):

 • Opracowanie mapy roślinności potencjalnej na podstawie mapy roślinności rzeczywistej i mapy typów gleb dla całego Parku.

 • Opracowanie mapy siedlisk przyrodniczych na podstawie mapy roślinności rzeczywistej dla całego Parku.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej zbiorowisk roślinnych BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Inwentaryzacja całości drzewostanów w Parku z uwzględnieniem typu siedliskowego lasu, potencjalnego i rzeczywistego zbiorowiska roślinnego, składu gatunkowego, zasobności w m3/ha, ilości drzew w szt./ha, zdrowotności (według oceny stopnia defoliacji oraz określenia żywotności według intensywności procesów lasotwórczych), bonitacji, stopnia zwarcia i zadrzewienia, struktury wiekowej, grubościowej i przestrzennej, stanu odnowień naturalnych, zgodności składu gatunkowego ze składem zbiorowiska naturalnego, zasobów martwych drzew ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej (z uwzględnieniem posuszu stojącego i leżaniny), oceny stopnia naturalności drzewostanów i określeniem fazy i stadium rozwojowego lasów o charakterze pierwotnym. Do sporządzenia opisów taksacyjnych na obszarach objętych ochroną ścisłą zakłada się stratyfikację wydzieleń według składu gatunkowego, fazy rozwojowej, kategorii ochrony, obwodu ochronnego, strefy wysokości n.p.m. Ocena cech taksacyjnych dla wydzielonych jednostek obliczeniowych (grup wydzieleń) na podstawie wyników z powierzchni kołowych.

 • Odnowienie oznaczeń powierzchni kołowych (tam gdzie jest to potrzebne - ostatnio oznaczenia powierzchni były odnawiane w 2007 i 2008 roku), kontrola położenia powierzchni (pomiar współrzędnych GPS). W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, że została zniszczona powierzchnia kołowa (brak jest rurki wskazującej środek powierzchni, brak drzewa z naniesionym numerem powierzchni) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odtworzenie powierzchni kołowej na podstawie współrzędnych jej środka.

 • Pomiary na powierzchniach kołowych wykonane będą zgodnie z metodyką przyjętą przez Bieszczadzki Park Narodowy opisaną w „Operacie ochrony ekosystemów leśnych - statystyczno-matematyczna inwentaryzacja i kontrola zasobów leśnych BdPN” z uzupełnieniem o pomiar leżaniny i ocenę stopnia defoliacji,

 • Aktualizacja opisów taksacyjnych,

 • Wykonanie mapy drzewostanów wg głównych (panujących) gatunków drzew.

 • Opracowanie mapy typów siedliskowych lasu na podstawie mapy roślinności rzeczywistej i mapy typów gleb.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej leśnej mapy numerycznej BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe. Mapy drzewostanowe powinny być zgodne ze standardem leśnej mapy numerycznej.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej statystyczno-matematycznej inwentaryzacji i kontroli zasobów leśnych BdPN w SIP BdPN – o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.”

 • Sporządzenie mapy stopnia zagrożenia i stopnia uszkodzenia drzewostanów przez czynniki abiotyczne i biotyczne na podstawie inwentaryzacji drzewostanów z uwzględnieniem ich składu gatunkowego, fazy rozwojowej oraz zdrowotności według oceny stopnia defoliacji oraz określenia żywotności według intensywności procesów lasotwórczych.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu)

Dla siedlisk leśnych objętych ochroną na obszarze Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN:

 • Ocena stanu siedlisk według metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000)

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

 • Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

 • Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN) w tym: wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji. Metodykę należy dostosować do zasad Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000).


Dla lasów na obszarach ochrony częściowej w tym także obszarów zaklasyfikowanych jako lasy w wyniku rewizji operatu użytkowania gruntów (ok 7000 ha):

 • Pełna taksacja drzewostanów zgodnie z Instrukcją urządzania lasu

Dla lasów na terenach przyłączonych (382 ha):

 • Wyznaczenie i ustabilizowanie powierzchni kołowych na terenach przyłączonych do Parku po 1996 roku zgodnie z metodyką przyjętą w „Operacie ochrony ekosystemów leśnych - statystyczno-matematyczna inwentaryzacja i kontrola zasobów leśnych BdPN”. Na terenach nieleśnych powierzchnie rozlokowane będą w więźbie 1 km x 1km, na gruntach leśnych więźbie 0,5 km x 0,5 km.

 • Zebranie materiałów dokumentacyjnych: zdjęcia fitosocjologiczne (z lokalizacją GPS) w ilości koniecznej dla scharakteryzowania występujących tam zbiorowisk roślinnych.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony zbiorowisk roślinnych (zbiorowiska leśne) – autorzy: prof. dr hab. Stefan Michalik z zespołem

Warstwa informacyjna zbiorowisk roślinnych BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Mapa roślinności rzeczywistej obszarów przyłączonych do BdPN (Caryńskie i Tarnawa) w formacie shp. (do scalenia z mapą całego Parku) - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 95%

Zakres powierzchniowy: 100% (operat uzupełniony przez mapę roślinności rzeczywistej obszarów przyłączonych do BdPN (Caryńskie i Tarnawa) w formacie shp. (do scalenia z mapą całego Parku) – autorzy: prof. dr hab. Stefan Michalik z zespołem

Zakres rzeczowy: 95%

 • brak mapy siedlisk przyrodniczych

Kompletność: 90%
Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony ekosystemów leśnych – autorzy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Przemyśl

Warstwa informacyjna leśnej mapy numerycznej BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Warstwa informacyjna statystyczno-matematycznej inwentaryzacji i kontroli zasobów leśnych BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 0% wykonany w latach 1993-1994 (stan na 1.I.1995) w chwili obecnej opisuje stan sprzed 14 lat. W ciągu tego okresu w drzewostanach zaistniały znaczne zmiany, które uniemożliwiają bezpośrednie wykorzystanie dawnej inwentaryzacji do sporządzania nowego projektu Planu Ochrony. Największe zmiany miały miejsce w przypadku drzewostanów przedplonowych oraz drzewostanów z dużym udziałem świerka.

Zakres powierzchniowy: 98% brak operatu dla lasów na terenach przyłączonych (382 ha),

Zakres rzeczowy: 90%

 • brak oceny nowych elementów drzewostanów, które nie były inwentaryzowane w dawnym operacie (zdrowotność, miąższość martwych drzew)

Kompletność: 0%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 5a


Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 3
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 4

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.1, pkt.7a


Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 11

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 5b


Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 6
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 7

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 3

Ustawa Art. 29. ust. 8. pkt.2,5,6,7,8
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu pracetap 3 - 100% zakresu prac
3.3. Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych

Dla lądowych ekosystemów nieleśnych na obszarze całego Parku (6 121 ha):

 • Opracowanie aktualnej mapy zbiorowisk roślinnych dla ekosystemów nieleśnych objętych ochroną czynną w „krainie dolin” (poza terenami przyłączonymi gdzie mapę wykonywano w 2007 roku) – dla powierzchni 1800 ha

 • Określenie stanu i aktualizacja zasięgu bogatych gatunkowo bliźniczysk – zbiorowisk priorytetowych Natura 2000 (powierzchnia 160 ha)

 • Wyznaczenie zasięgu ekosystemów nieleśnych na podstawie: aktualnych zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych (granica z ekosystemami leśnymi) bądź pomiarów GPS (granica z ekosystemami torfowiskowymi i błotnymi oraz granice między wydzieleniami nieleśnymi o różnych sposobach ochrony).

 • Opracowanie mapy roślinności potencjalnej na podstawie mapy roślinności rzeczywistej i mapy typów gleb dla całego Parku.

 • Opracowanie mapy siedlisk przyrodniczych na podstawie mapy roślinności rzeczywistej.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej zbiorowisk roślinnych BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu).

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

Dla siedlisk nieleśnych objętych ochroną na obszarze Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN:

 • Ocena stanu siedlisk według metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000)

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

 • Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

 • Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN) w tym: wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji Metodykę należy dostosować do zasad Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000).Pobieranie 499.81 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna