Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”


Dla lądowych ekosystemów nieleśnych na terenach przyłączonych (1 439Pobieranie 499.81 Kb.
Strona3/8
Data07.05.2016
Rozmiar499.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Dla lądowych ekosystemów nieleśnych na terenach przyłączonych (1 439 ha):

 • Wyznaczenie i ustabilizowanie powierzchni kołowych na terenach przyłączonych do Parku po 1996 roku zgodnie z metodyką przyjętą w „Operacie ochrony ekosystemów leśnych - statystyczno-matematyczna inwentaryzacja i kontrola zasobów leśnych BdPN”. Na terenach nieleśnych powierzchnie rozlokowane będą w więźbie 1 km x 1km, na gruntach leśnych więźbie 0,5 km x 0,5 km.

 • Zebranie materiałów dokumentacyjnych:: zdjęcia fitosocjologiczne (z lokalizacją GPS) w ilości koniecznej dla scharakteryzowania występujących tam zbiorowisk roślinnych.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony zbiorowisk roślinnych (zbiorowiska nieleśne)

Warstwa informacyjna zbiorowisk roślinnych BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Mapa roślinności rzeczywistej obszarów przyłączonych do BdPN (Caryńskie i Tarnawa) w formacie shp. (do scalenia z mapą całego Parku) – autorzy: prof. dr hab. Stefan Michalik z zespołem

Aktualność: 70% dla dawnego obszaru Parku, aktualizacji wymagają zbiorowiska nieleśne, na których zachodzą procesy sukcesyjne,

Zakres powierzchniowy: 100%

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 70%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 6


Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 8
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 3
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 4

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.3, pkt.7aUstawa Art. 29. ust. 8. pkt.2,5,6,7,8
3.4. Operat ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych

Dla ekosystemów torfowiskowych i bagiennych na obszarze całego Parku (200 ha):

 • Rozpoznanie miąższości, budowy złoży torfowych wraz z oceną trwałości zasilania ekosystemów w wodę (założenie i pomiar wysokości lustra wód gruntowych w rurach piezometrycznych w 18 punktach (zakup i montaż rur), przynajmniej w 9 punktach (po jednym na torfowisko) z nich zakup i założenie przyrządów do automatycznego pomiaru i rejestracji zmian poziomu wód gruntowych (urządzenia typu Diver wraz z koniecznym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do zbierania danych; w pozostałych pomiar tradycyjny).

 • Sporządzenie mapy systemów melioracyjnych.

 • Wyznaczenie zasięgu ekosystemów torfowiskowych i bagiennych na podstawie: aktualnych zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych (granica z ekosystemami leśnymi) bądź pomiarów GPS (granica z nieleśnymi oraz granice między wydzieleniami torfowiskowymi i błotnymi o różnych sposobach ochrony).

 • Opracowanie mapy roślinności potencjalnej na podstawie mapy roślinności rzeczywistej i mapy typów gleb.

 • Opracowanie mapy siedlisk przyrodniczych na podstawie mapy roślinności rzeczywistej.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej zbiorowisk roślinnych BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu).

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

Dla siedlisk torfowiskowych i bagiennych objętych ochroną na obszarze Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN:

 • Ocena stanu siedlisk według metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000)

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

 • Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

 • Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN) w tym: wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji;

 • Metodykę należy dostosować do zasad Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000).


Dla ekosystemów torfowiskowych i bagiennych na terenach przyłączonych (100 ha):

 • Wyznaczenie i ustabilizowanie powierzchni kołowych na terenach przyłączonych do Parku po 1996 roku zgodnie z metodyką przyjętą w „Operacie ochrony ekosystemów leśnych - statystyczno-matematyczna inwentaryzacja i kontrola zasobów leśnych BdPN”. Na terenach nieleśnych powierzchnie rozlokowane będą w więźbie 1 km x 1km, na gruntach leśnych więźbie 0,5 km x 0,5 km.

 • Zebranie materiałów dokumentacyjnych: zdjęcia fitosocjologiczne (z lokalizacją GPS) w ilości koniecznej dla scharakteryzowania występujących tam zbiorowisk roślinnych.Materiały do wykonania zadania
Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony zbiorowisk roślinnych (zbiorowiska nieleśne - w dawnym Planie torfowiska opracowane łącznie razem z innymi zbiorowiskami nieleśnym) – autorzy: prof. dr hab. Stefan Michalik z zespołem

Warstwa informacyjna zbiorowisk roślinnych BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Mapa roślinności rzeczywistej obszarów przyłączonych do BdPN (Caryńskie i Tarnawa) w formacie shp. (do scalenia z mapą całego Parku) – autorzy: prof. dr hab. Stefan Michalik z zespołem

Aktualność: 90%,

Zakres powierzchniowy: 100%

Zakres rzeczowy: 50%

 • brak rozpoznania budowy złoży torfowych wraz z oceną trwałości zasilania ekosystemów w wodę

Kompletność: 45%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 8


Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 8
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 3
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 4;

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.1, pkt.7a

Ustawa Art. 29. ust. 8. pkt.5,6,7,8
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu pracetap 3 - 100% zakresu prac

3.5. Operat ochrony ekosystemów wodnych

Dla ekosystemów wodnych na obszarze całego Parku (90 ha):

 • Weryfikacja istniejącej mapy sieci hydrograficznej obszaru Parku.

 • Sporządzenie mapy granic zlewni.

 • Ocena ekosystemów wodnych Parku pod kątem stanu i jakości wody:
  Pomiar wielkości przepływów, parametrów fizyko-chemicznych wody w 20 punktach 10-krotnie w ciągu sezonu oraz parametrów hydrobiologicznych, zakup i ustabilizowanie w 3 punktów wodowskazów automatycznych umożliwiających pomiar i rejestrację przepływu i temperatury wody (Wołosaty, Górna Solinka, pot. Nasiczański). Zakup koniecznego oprzyrządowania i oprogramowania do zbierania danych

 • Ocena stanu czystości i identyfikacja źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

 • Ocena wielkości poboru wód podziemnych.

 • Analiza gospodarki wodnej, sporządzenie mapy infrastruktury hydrotechnicznej i systemów melioracyjnych.

 • Uzupełnienie SIP BdPN o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu).

Dla siedlisk wodnych objętych ochroną na obszarze Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN:

 • Ocena stanu siedlisk według metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000)

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

 • Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

 • Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN) w tym: wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji;

 • Metodykę należy dostosować do zasad Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący siedlisk Natura 2000).


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb

Warstwa informacyjna leśnej mapy numerycznej BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.(potoki)

Aktualność: 50%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 30% tylko punktowa ocena czystości wód, brak kompleksowej oceny stanu czystości i identyfikacja źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych, brak danych o poborze wód, gospodarce wodnej, brak mapy granic zlewni, brak oceny stanu ekologicznego wód, brak mapy infrastruktury hydrotechnicznej i systemów melioracyjnych

Kompletność: 14%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 4

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 5

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 7

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9 pkt3
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 2

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 7


Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 8
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 3
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 4

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.1, pkt.7a

Ustawa Art. 29. ust. 8. pkt.2,5,6,7,8
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
3.6. Operat ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Rośliny naczyniowe:

 • Inwentaryzacja stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin (60 gatunków, 150 stanowisk) z oceną liczebności i struktury populacji, zbiorowiska, stanu siedliska, zagrożeń, współrzędnych GPS, lista gatunków zamieszczona poniżej:

Aconitum bucovinense ZAPAŁ. - Tojad niski

Agrimonia pilosa LEDEB. - Rzepik szczeciniasty

Alchemilla flabellata BUSER - Przywrotnik siwy

Allium montanum F. W. SCHMIDT - Czosnek skalny

Andromeda polifolia L. - Modrzewnica zwyczajna (M. północna)

Anemone narcissifolia L. - Zawilec narcyzowy (Z. narcyzowaty)

Arnica montana L. - Arnika górska

Botrychium lunaria (L.) SW. - Podejźrzon księżycowy

Botrychium multifidum (S. G. GMEL.) RUPR. - Podejźrzon rutolistny

Bupleurum longifolium L. - Przewiercień długolistny

Campanula latifolia L. - Dzwonek szerokolistny

Campanula serrata (KIT.) HENDRYCH - Dzwonek piłkowany (Dz. lancetowaty)

Carex dacica HEUFF. - Turzyca dacka

Carex pauciflora LIGHTF. - Turzyca skąpokwiatowa

Carex rupestris ALL. - Turzyca skalna

Chamaenerion palustre SCOP. - Wierzbówka nadrzeczna

Cirsium erisithales (JACQ.) SCOP. - Ostrożeń lepki

Clematis alpina (L.) MILL. - Powojnik (Powojnica) alpejski

Comarum palustre L. - Siedmiopalecznik błotny

Cystopteris sudetica A. BRAUN & MILDE - Paprotnica sudecka

Delphinium elatum L. (D. nacladense) - Ostróżka wyniosła

Dianthus carthusianorum L. var. saxigenus Schur - Goździk kartuzek skalny

Drosera rotundifolia L. - Rosiczka okrągłolistna

Empetrum nigrum L. s. s. - Bażyna czarna

Festuca versicolor TAUSCH - Kostrzewa pstra

Gentiana pneumonanthe L. - Goryczka wąskolistna

Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB subsp. lutescens - Goryczuszka (Goryczka) wczesna

Gladiolus imbricatus L. - Mieczyk dachówkowaty

Glyceria maxima (HARTM.) HOLMB. - Manna mielec (M. wodna)

Helleborus purpurascens WALDST. & KIT. - Ciemiernik czerwonawy (C. purpurowy)

Hesperis nivea BAUMG. (H. candida) - Wieczornik śnieżny

Iris sibirica L. - Kosaciec syberyjski

Lathyrus laevigatus (WALDST. & KIT.) GREN. - Groszek wschodniokarpacki

Ledum palustre L. - Bagno zwyczajne

Leucorchis albida (L.) E. MEY. - Gołek białawy

Luzula sudetica (WILLD.) DC. - Kosmatka sudecka

Diphasiastrum alpinum (L.) HOLUB - Widlicz (Widłak) alpejski

Lycopodiella inundata (L.) HOLUB - Widłaczek (Widłak) torfowy

Melampyrum saxosum BAUMG. - Pszeniec biały

Myricaria germanica (L.) DESV. - Września pobrzeżna

Ophioglossum vulgatum L. - Nasięźrzał pospolity

Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ - Kukułka (Storczyk) bzowa

Oxycoccus microcarpus TURCZ. ex RUPR. - Żurawina drobnolistkowa

Oxycoccus palustris PERS. - Żurawina błotna

Padus petraea TAUSCH - Czeremcha skalna

Phyllitis scolopendrium (L.) NEWMAN - Języcznik zwyczajny

Phyteuma orbiculare L. - Zerwa kulista (Z. główkowata)

Bellardiochloa violacea (BELLARDI) CHIOV. - Wiechlinostrzewa (Wiechlina) fioletowa

Polygonum viviparum L. - Rdest żyworodny

Primula halleri HONCK. - Pierwiosnek (Pierwiosnka) Hallera (P. długokwiatowy)

Rhodiola rosea L. - Różeniec górski

Scabiosa lucida VILL. - Driakiew lśniąca

Sempervivum montanum L. - Rojnik górski

Senecio papposus (RCHB.) LESS. - Starzec długolistny

Senecio rivularis (WALDST. & KIT.) DC. - Starzec kędzierzawy (S. nadpotokowy)

Sesleria bielzii SCHUR - Sesleria Bielza

Silene dubia HERBICH - Lepnica karpacka (L. wschodniokarpacka)

Telekia speciosa (SCHREB.) BAUMG. - Smotrawa okazała

Thalictrum minus L. - Rutewka mniejsza

Tozzia alpina L. subsp. carpatica (WOŁ.) PAWŁ. & JASIEWICZ - Tocja alpejskaVaccinium gaultherioides BIGELOW - Borówka halna

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej flory BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Mszaki i wątrobowce:

 • Zinwentaryzowanie w systemie kwadratów ATPOL (1km x 1km) obszarów całego Parku.

 • Inwentaryzacja ważnych stanowisk chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków (w tym również tych dla ochrony, których został wyznaczony obszar Natura 2000) z oceną liczebności i struktury populacji, zbiorowiska stanu siedliska, zagrożeń, współrzędnych GPS – około 40 gatunków.

 • Utworzenie „Warstwy informacyjnej ochrony mszaków w BdPN” w SIP BdPN”.

 • Grzyby i porosty:

 • Zinwentaryzowanie w systemie kwadratów ATPOL (1km x 1km) obszarów całego Parku.

 • Inwentaryzacja ważnych stanowisk chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków z oceną liczebności i struktury populacji, zbiorowiska, stanu siedliska, zagrożeń, współrzędnych GPS - około 200 gatunków.

 • Utworzenie „Warstwy informacyjnej ochrony grzybów w BdPN” w SIP BdPN”.

 • Sporządzenie mapy elementów infrastruktury utrudniających migrację roślin, lub grzybów.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu).

Dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN (29 201 ha):


 • Ocena stanu gatunków według metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący gatunków Natura 2000)

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

 • Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

 • Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony gatunków roślin i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony gatunków roślin i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN) w tym: wyszczególnienie gatunków roślin do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji. Metodykę należy dostosować do zasad Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący gatunków Natura 2000).


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony zasobów florystycznych – autorzy: prof. dr hab. Bogdan Zemanek z zespołem

.Warstwa informacyjna ochrony flory BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.Dane z inwentaryzacji flory na terenach przyłączonych zebrane w 2007 i 2008 przez dr Mariana Szewczyka w postaci raptularzy terenowych (w 30% wprowadzone do SIP BdPN)

Dane z monitoringu gatunków rzadkich i zagrożonych zebrane w latach 2004-2008 (dla 17 gatunków z listy gatunków rzadkich i zagrożonych gatunków)

Aktualność: 70%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha) (w przypadku flory naczyniowej operat uzupełnia inwentaryzacja dr Mariana Szewczyka)

Zakres rzeczowy: 50% brak opracowania dla grzybów, porostów i mszaków, brak szczegółowej inwentaryzacji stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków

Kompletność: 33%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 8

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 9

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 5

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.3, pkt.7a
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 11

Ustawa Art. 29. ust. 8. pkt.2,5,6,7,8


Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
3.7. Operat ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Aktualizacja listy faunistycznej BdPN o nowe dostępne dane.

 • Ocena liczebności i zmian populacyjnych gatunków wymienionych na listach dyrektywy ptasiej i siedliskowej, gatunków dużych ssaków roślinożernych i drapieżnych oraz innych gatunków kręgowców specjalnej troski.

 • Inwentaryzacja ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania dla gatunków zwierząt, dla których wymagane jest utworzenie stref ochrony (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 „w sprawie gatunków dziko żyjących zwierząt objętych ochroną” oraz wyznaczenie tych stref) oraz tych dla ochrony, których został wyznaczony obszar Natura 2000.

 • Listę gatunków, które wymagać będą inwentaryzacji wymienionych w dwóch powyższych punktach zamieszczono poniżej:

Ssaki


Lp.

Nazwa polska / Nazwa łacińska

Uwagi

1

Dzik Sus scrofa
2

Jeleń Cervus elaphus
4

Sarna Capreolus capreolus
3

Żubr Bison bonasus

gat. priorytetowy „Nat. 2000”

5

Bóbr europejski Castor fiber

gat. „Nat. 2000”

6

Niedźwiedź brunatny Ursus arctos

gat. priorytetowy „Nat. 2000” wymaga wyznaczenia stref ochronnych

7

Wilk Canis lupus

gat. priorytetowy „Nat. 2000”

wymaga wyznaczenia stref ochronnych8

Lis Vulpes vulpes
9

Ryś Lynx lynx

gat. „Nat. 2000”

10

Żbik Felis silvestris
11

Wydra Lutra lutra

gat. „Nat. 2000”

12

Kuna leśna Martes martes
13

Łasica Mustella nivalis
14

Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni
15

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros

gat. „Nat. 2000”

16

Nocek wąsatek Myotis mystacinus
17

Nocek duży Myotis myotis

gat. „Nat. 2000”

18

Nocek orzęsiony Myotis emarginatus

gat. „Nat. 2000”

19

Nocek Bechsteina Myotis bechsteini

gat. „Nat. 2000”

20

Popielica Glis glis
21

Ryjówka aksamitna Sorex araneus
22

Ryjówka malutka Sorex minutus
23

Ryjówka alpejska Sorex alpinus
24

Rzęsorek mniejszy Neomys anomalus
25

Rzęsorek rzeczek Neomys fodiensPtaki


Gatunek kwalifikujący obszar do rangi ostoi * (gatunki wg. Monogr. Bieszcz. T.9 )

lp

Nazwa polska / Nazwa Łacińska

Uwagi

1

Białorzytka Oenanthe oenanthe

gat. „Nat. 2000”

2

Bocian biały Ciconia ciconia

gat. „Nat. 2000” *

3

Bocian czarny Ciconia nigra

gat. „Nat. 2000” * wymaga wyznaczenia stref ochronnych

4

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

gat. „Nat. 2000”

5

Czajka Vanellus vanellus

gat. „Nat. 2000”

6

Czyż Carduelis spinus

gat. „Nat. 2000”

7

Derkacz Crex crex

gat. „Nat. 2000” *

8

Drozd obrożny Turdus torquatus

gat. „Nat. 2000”

9

Drozd śpiewak Turdus philomelos

gat. „Nat. 2000”

10

Droździk Turdus iliacus

gat. „Nat. 2000”

11

Dudek Upupa epops

gat. „Nat. 2000”

12

Dzierzba czarnoczelna Lanius minor

gat. „Nat. 2000” *

13

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

gat. „Nat. 2000” *

14

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus

gat. „Nat. 2000” *

15

Dzięcioł czarny Dryocopus martius

gat. „Nat. 2000”

16

Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactulus

gat. „Nat. 2000” *

17

Dzięcioł średni D. medium

gat. „Nat. 2000”

18

Dzięciołek Dendrocopos minor

gat. „Nat. 2000”

19

Dzięcioł zielony Picus viridis

gat. „Nat. 2000”

20

Dziwonia Carpodacus erythrinus

gat. „Nat. 2000”

21

Dzwoniec Carduelis chloris

gat. „Nat. 2000”

22

Gadożer Circaetus gallicus

gat. „Nat. 2000” wymaga wyznaczenia stref ochronnych

23

Gąsiorek Lanius collurio

gat. „Nat. 2000”

24

Gil Pyrrhula pyrrhula

gat. „Nat. 2000”

25

Gołąb grzywacz Columba palumbus

gat. „Nat. 2000”

26

Siniak Columba oenas

gat. „Nat. 2000”

27

Grubodziób Coccothraustes Coccothraustes

gat. „Nat. 2000”

28

Jarząbek Banasia bonasia

gat. „Nat. 2000”

29

Jaskółka dymówka Hirundo rustica

gat. „Nat. 2000”

30

Jaskółka oknówka Delichon urbica

gat. „Nat. 2000”

31

Jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis

gat. „Nat. 2000”

32

Jerzyk Apus apus

gat. „Nat. 2000”

33

Kląskawka Saxicola torquata

gat. „Nat. 2000”

34

Kobuz Falco subbuteo

gat. „Nat. 2000”

35

Kopciuszek Phoenicurus ochruros

gat. „Nat. 2000”

36

Kos Turdus merula

gat. „Nat. 2000”

37

Krętogłów Jynx torquilla

gat. „Nat. 2000”

38

Krogulec Accipiter nisus

gat. „Nat. 2000”

39

Krzyżówka Anas Platyrhynchos

gat. „Nat. 2000”

40

Kszyk Gallinago gallinago

gat. „Nat. 2000”

41

Kukułka Cumulus canorus

gat. „Nat. 2000”

42

Kulczyk Serinus serinus

gat. „Nat. 2000”

43

Kwiczoł Turdus pilaris

gat. „Nat. 2000”

44

Lelek Caprimulgus europaeus

gat. „Nat. 2000”

45

Łozówka Acrocephalus palustris

gat. „Nat. 2000”

46

Makolągwa Carduelis cannabina

gat. „Nat. 2000”

47

Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

gat. „Nat. 2000” *

48

Muchołówka mała F. parva

gat. „Nat. 2000”

49

Muchołówka szara Muscicapa striata

gat. „Nat. 2000”

50

Muchołówka żałobna F. hypoleuca

gat. „Nat. 2000”

51

Mysikrólik Regulus regulus

gat. „Nat. 2000”

52

Myszołów zwyczajny Buteo buteo

gat. „Nat. 2000”

53

Nagórnik Monticola saxatilis

gat. „Nat. 2000”

54

Orlik krzykliwy Aquila pomarina

gat. „Nat. 2000” * wymaga wyznaczenia stref ochronnych

55

Orzeł przedni Aquila chrysaetos

gat. „Nat. 2000” * wymaga wyznaczenia stref ochronnych

56

Orzełek włochaty Hieraetus pennatus

gat. „Nat. 2000” * wymaga wyznaczenia stref ochronnych

57

Paszkot Turdus viscivorus

gat. „Nat. 2000”

58

Pełzacz leśny Certhia familiaris

gat. „Nat. 2000”

59

Piecuszek Phylloscopus trochilus

gat. „Nat. 2000”

60

Piegża Sylvia curruca

gat. „Nat. 2000”

61

Pierwiosnek Phylloscopus collybita

gat. „Nat. 2000”

62

Pleszka Phoenicurus phoenicurus

gat. „Nat. 2000”

63

Pliszka górska Motacilla cinerea

gat. „Nat. 2000”

64

Pliszka siwa Motacilla alba

gat. „Nat. 2000”

65

Pliszka żółta Motacilla flava

gat. „Nat. 2000”

66

Pluszcz Cinclus cinclus

gat. „Nat. 2000”

67

Płochacz halny Prunella colaris

gat. „Nat. 2000”

68

Płochacz pokrzywnica Prunella modularis

gat. „Nat. 2000”

69

Pokląskwa Saxicola rubetra

gat. „Nat. 2000”

70

Pokrzewka Cierniówka Sylvia communis

gat. „Nat. 2000”

71

Pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla

gat. „Nat. 2000”

72

Przepiórka Coturnix coturnix

gat. „Nat. 2000”

73

Puchacz Bubo bubo

gat. „Nat. 2000” * wymaga wyznaczenia stref ochronnych

74

Pustułka Falco tinnunculus

gat. „Nat. 2000”

75

Puszczyk Strix aluco

gat. „Nat. 2000”

76

Puszczyk uralski Strix uralensis

gat. „Nat. 2000” *

77

Rudzik Erithacus rubecula

gat. „Nat. 2000”

78

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

gat. „Nat. 2000”

79

Sikora bogatka Parus major

gat. „Nat. 2000”

80

Sikora modra Parus caeruleus

gat. „Nat. 2000”

81

Sikora sosnówka Parus ater

gat. „Nat. 2000”

82

Siwerniak Anthus spinoletta

gat. „Nat. 2000”

83

Skowronek polny Alauda arvensis

gat. „Nat. 2000”

84

Słonka Scolopax rusticola

gat. „Nat. 2000”

85

Sokół wędrowny Falco peregrinus

gat. „Nat. 2000” wymaga wyznaczenia stref ochronnych

86

Sowa uszata Asio otus

gat. „Nat. 2000”

87

Sóweczka Glaucidium passerinum

gat. „Nat. 2000” *

88

Srokosz Lanius excubitor

gat. „Nat. 2000”

89

Strumieniówka Locustella fluviatilis

gat. „Nat. 2000”

90

Szczygieł Carduelis carduelis

gat. „Nat. 2000”

91

Świergotek drzewny Anthus trivialis

gat. „Nat. 2000”

92

Świergotek łąkowy Anthus pratensis

gat. „Nat. 2000”

93

Świerszczak Locustella naevia

gat. „Nat. 2000”

94

Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix

gat. „Nat. 2000”

95

Trzmielojad Pernis apivorus

gat. „Nat. 2000” *

96

Turkawka Streptopelia turtur

gat. „Nat. 2000”

97

Wilga Oriolus oriolus

gat. „Nat. 2000”

98

Włochatka Aegolius funereus

gat. „Nat. 2000” *

99

Zaganiacz Hippolais icterina

gat. „Nat. 2000”

100

Zięba Fringilla coelebs

gat. „Nat. 2000”

101

Zimorodek Alcedo atthis

gat. „Nat. 2000”

102

Zniczek Regulus ignicapillus

gat. „Nat. 2000”

Płazy/Gady1

Kumak górski Bombina variegata

gat. „Nat. 2000”

2

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

gat. „Nat. 2000”

3

Traszka karpacka Triturus montandoni

gat. „Nat. 2000”

4

Traszka górska Triturus alpestris
5

Żmija zygzakowata Vipera berus
6

Gniewosz Coronella austriaca
7

Zaskroniec Natrix natrix
8

Wąż Eskulapa Elaphe longissimaKręgouste /Ryby1

Minóg strumieniowy Lampetra planeri

gat. „Nat. 2000”

2

Głowacz białopłetwy Cottus gobio

gat. „Nat. 2000”

3

Głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
4

Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario
5

Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus
6

Brzanka Barbus peloponnesius petenyi

gat. „Nat. 2000”

7

Piekielnica Alburnoides bipunctatus


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna