Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”Pobieranie 499.81 Kb.
Strona7/8
Data07.05.2016
Rozmiar499.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ślimak winniczek


Helix pomatia

Średnio liczny

W krainie dolin


Trichia bąkowskii (Poliński, 1924).

3 stanowiska

Moczarne, Ustrzyki Górne, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Wschodni element górski, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty WschodnieTrichia bielzi (E. A. Bielz, 1860)

4 stanowiska

Moczarne, Nasiczne, Ustrzyki Górne, okolice Wetliny przy granicy BdPN

Gatunek wschodnio-południowokarpacki, znany w Polsce tylko z terenu Rez. Biosfery Karpaty Wschodnie
 • Aktualizacja operatu dotyczącego „Zachowawczej hodowli konia huculskiego w BdPN”,

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej ochrony fauny BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Sporządzenie mapy elementów infrastruktury utrudniających migrację zwierząt.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu).

Dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN (29 201 ha):

 • Ocena stanu gatunków według metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący gatunków Natura 2000)

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;

 • Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

 • Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN) w tym: wyszczególnienie gatunków zwierząt do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji. Metodykę należy dostosować do zasad Państwowego Monitoringu Środowiska (zakres dotyczący gatunków Natura 2000).


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony zasobów faunistycznych BdPN i otuliny – autorzy prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński z zespołem

Warstwa informacyjna ochrony fauny BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność:

70% dla dawnego obszaru Parku operat faunistyczny

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 70%

 • brak szczegółowej inwentaryzacji stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków

Kompletność: 46%
Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 29. ust. 8. pkt.2,5,6,7,8

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 8

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 9

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 5;

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 11

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.3, pkt.7a
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
3.8. Operat ochrony walorów krajobrazowych

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Identyfikacja i ocena zagrożeń dla walorów krajobrazowych.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu).

Dla części terenów przyłączonych (1 500 ha):

 • Inwentaryzacja walorów krajobrazowych dla 80% obwodu ochronnego Tarnawa (pozostałe tereny przyłączone posiadają inwentaryzację).

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej ochrony krajobrazu BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony walorów estetycznych krajobrazu BdPN i otuliny zagrożenia autorzy – autor: prof. dr hab. Piotr Patoczka

Warstwa informacyjna ochrony walorów krajobrazowych BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.
Aktualność: 90%

Zakres powierzchniowy: 96% brak operatu dla 80% leśnictwa Tarnawa (ok. 1300 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 86%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 10

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 10
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 9
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
3.9. Operat ochrony wartości kulturowych

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektów i obszarów kulturowych na terenie BdPN (86 obiektów). Określenie położenia (współrzędne GPS). W przypadku obszarów o powierzchni większej niż 0,25 ara (cmentarze, cerkwiska, folwarki) pomiar obrysu obiektu. Wyznaczenie wydzieleń ochronnych ważnych ze względu ochrony wartości kulturowych, które obejmowałyby obiekty i miejsca kulturowe wraz z otoczeniem niezbędnym do ochrony bądź ekspozycji danego obiektu.

 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 • Uzupełnienie „Warstwy informacyjnej ochrony walorów kulturowych BdPN” SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe.

 • Sporządzenie operatu szczegółowego obejmującego zagadnienia wymienione w punkcie 3 (zagrożenia, analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, ocena naturalnych procesów istotnych dla ochrony, ekspertyzy niezbędne do zaplanowania ochrony, koncepcja ochrony zasobów, zadania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz kosztów ich realizacji, zasady monitoringu)

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat ochrony zasobów kulturowych uzupełniony o informacje publikowane w Monografiach Bieszczadzkich autorzy: prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski z zespołem

Warstwa informacyjna ochrony zasobów kulturowych BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 100%

Zakres powierzchniowy: 100%

Zakres rzeczowy: 80% brak szczegółowej inwentaryzacji obiektów kulturowych

Kompletność: 80%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 11

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 12
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
4. Operat istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie: identyfikacji, oceny oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania.

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Przygotowanie zbiorczej mapy zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania. Opis ogólny i zestawienie tabelaryczne zagrożeń. Uzupełnienie SIP BdPN” o odpowiednie dane geometryczne i opisowe. W przypadku zagrożeń konieczne jest uwzględnienie czynników zewnętrznych oddziaływujących na Park z otuliny i dalszych rejonów. Do opracowania konieczna jest:

 • Synteza zagrożeń z poszczególnych operatów tematycznych.

 • Identyfikacja i ocena szkód powodowanych przez kłusownictwo, kradzieże drewna, nielegalne pozyskiwanie płodów runa leśnego i surowców zielarskich oraz nielegalne składowanie odpadów.

 • Ocena zagrożeń ponadlokalnych mogących mieć wpływ na ochronę Parku,

 • Ocena zagrożeń lokalnych wynikających z zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku i otuliny,

 • Ocena skutków zapisów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiadujących z Parkiem,

Dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN (29 201 ha):

 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura;


Materiały do wykonania zadania:

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Aktualność: 50%

Zakres powierzchniowy: 93% brak większości operatów dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 95% brak identyfikacji zagrożeń niektórych walorów i zasobów nie objętych dawnym Planem (siedliska przyrodnicze, grzyby, porosty itd.)

Kompletność: 44%
Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 2 pkt 1,ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3 pkt 2

Ustawa art. 29. ust. 8. pkt.2

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 5, § 11. 1

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.5
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 15,

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.7a


Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
5. Operat uwarunkowań społecznych i gospodarczych zawierający charakterystykę i ocenę w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku narodowego działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych;

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Przygotowanie charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego, w szczególności w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku narodowego działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych. Powyższą analizę należy przeprowadzić pod względem sfery przyrodniczej, kulturowej, infrastruktury oraz sfery społeczno – gospodarczej. Opracowanie należy przygotować ze szczególnym uwzględnieniem:

- analizy uwarunkowań realizacji podstawowych celów parku wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,

- analizy uwarunkowań realizacji podstawowych celów parku wynikających z zapisów planów miejscowych i studiów.Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: brak - częściowo informacje Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny – autorzy mgr inż. Ewa Słowiaczek z zespołem

Aktualność: 50%

Zakres powierzchniowy: 100%

Zakres rzeczowy: 50%

Kompletność: 25%
Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 7)
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
6. Operat charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych;

Dla obszaru Parku i otuliny (84 984 ha):


 • Przygotowanie charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych.

 • Inwentaryzacja istniejących i projektowanych lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w parku i otulinie.

 • Identyfikacja i ocena zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych powodowanych przez działalność gospodarczą, rekreacyjną, turystyczną i sportową.

 • Opracowanie należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem:

 • aktualnych powiązań przestrzennych w aspekcie krajowym i regionalnym, ukazujących Park na tle Polski, województwa podkarpackiego i Karpat,

 • terenu Parku jako elementu systemu obszarów cennych przyrodniczo z uwzględnieniem sieci Natura 2000 i przedstawienie uwarunkowań wynikających z położenia Parku,

 • zebraniu aktualnych materiałów, dokumentacji i planów dla terenu opracowania dotyczących koncepcji zagospodarowania,

 • aktualnego zagospodarowania przestrzennego na terenie 3 gmin bieszczadzkich na podstawie zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 • porównanie kierunków rozwoju gmin bieszczadzkich i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów z celami i zadaniami statutowymi Parku,

 • wskazanie kierunków zagospodarowania obszaru wraz z prognozami i zmianami.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Bieszczadzkiego Parku narodowego i jego otuliny oraz Operat udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania i edukacji ekologicznej – autorzy mgr inż. Ewa Słowiaczek z zespołem

Aktualność: 50%

Zakres powierzchniowy: 93%

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 47%
Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 1 pkt 5

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 8

Rozporządzenie rozdz. 3 § 9. 1 pkt 1

Rozporządzenie rozdz. 3 § 11. 1 pkt 6
Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu prac

etap 3 - 100% zakresu prac
7. Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w szczególności składająca się z części:

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):


 • Opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

 • Synteza zadań ochronnych wynikających z poszczególnych operatów tematycznych.

 • Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do:

a) innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000,

b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania,

c) gospodarowania wodami,

d) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,

e) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych;


 • Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Przy tworzeniu projektu należy rozwiązać wszystkie potencjalne konflikty pomiędzy zaleceniami wynikającymi z ochrony Bieszczadów w formie parku narodowego i w formie obszaru Natura 2000. Wszystkie zabiegi ochronne wynikające z ochrony parku w formie Natury 2000 muszą zostać uwzględnione w planie zabiegów dla parku narodowego. Przy tworzeniu rozporządzenia należy oprzeć się na projekcie opracowanym w Bieszczadzkim Parku Narodowym oraz na projektach rozporządzeń dla innych parków narodowych, dla których trwa proces legislacyjny. Projekt powinien być skonsultowany i zaopiniowany przez odpowiednie instytucje i organy określonych w ustawie o ochronie przyrody, zgodnie z punktem V SIWZ.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Aktualność: 50%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 93%

Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 2 pkt 2

Ustawa art. 29. ust. 8. pkt.3

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.1. Strategiczne cele ochrony,

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Określenie strategicznych celów ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Warstwa informacyjna syntezy planu ochrony BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 100%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 93%

Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10a


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.2. Potrzeby i uwarunkowania zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Określenie potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej.

 • Sporządzenie mapy obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową.

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Warstwa informacyjna syntezy planu ochrony BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 100%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 93%

Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 3 pkt 3, 4

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10b

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 16


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.3. Priorytety realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Określenie priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania.

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Aktualność: 50%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 47%

Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10c


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.4. Miejsca i zasady stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej.

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Warstwa informacyjna syntezy planu ochrony BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 100%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 93%

Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10d


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.5. Sposoby udostępniania obszaru parku narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, połowu ryb, nie wpływających negatywnie na jego przyrodę

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Określenie miejsc i sposobów udostępniania obszaru parku narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, połowu ryb, niewpływających negatywnie na jego przyrodę, w tym określenie maksymalnej liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w miejscach udostępnianych; określenie miejsc wprowadzania psów na obszarach objętych ochroną ścisłą i czynną.

 • Sporządzenie mapy obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

 • Sporządzenie mapy infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej.

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania i edukacji – autorzy mgr inż. Ewa Słowiaczek z zespołem

Warstwa informacyjna udostępniania do zwiedzania i edukacji ekologicznej BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 70%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 65%

Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 12 ust. 2, art. 15 ust. 1 pkt 14, 16, art. 20 ust. 3 pkt 5

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10e

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 13

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 18

Pobieranie 499.81 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna