Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 2011-2030”Pobieranie 499.81 Kb.
Strona8/8
Data07.05.2016
Rozmiar499.81 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.6. Określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku narodowego

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku narodowego.

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Operat udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania i edukacji – autorzy mgr inż. Ewa Słowiaczek z zespołem

Warstwa informacyjna udostępniania do zwiedzania i edukacji ekologicznej BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 70%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 65%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10f


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.7. Określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, oraz obszarów i miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, oraz obszarów i miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania.

 • Sporządzenie mapy miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, oraz obszarów i miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania.

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Bieszczadzkiego Parku narodowego i jego otuliny – autorzy mgr inż. Ewa Słowiaczek z zespołem

Aktualność: 70%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 65%
Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 15 ust. 1 pkt 2, 4, 11, 20 ust. 3 pkt 6

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10g
Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


7.8. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony na podstawie syntezy poszczególnych operatów tematycznych.

 • Określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN);

 • Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (w części objętej przez BdPN) w tym: wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji;

 • Opis ogólny.

Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Aktualność: 90%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 100%

Kompletność: 84%

Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt 10h

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.6

Ustawa Art. 29. ust. 8. pkt.6,7,8


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


8. Operat zadań ochronnych wynikających z koncepcji z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych.

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Sporządzenie wykazu projektowanych zadań ochronnych w tym mapy projektowanych sposobów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej według zasad opisanych w rozdziale 6 Rozporządzenia na podstawie syntezy poszczególnych operatów tematycznych.

 • Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

 • Wykonanie mapy projektowanych sposobów ochrony w formie wydzieleń jednorodnych pod względem sposobu ochrony zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych. Za minimalną powierzchnię wydzieleń przyjmuje się 0,25 ara.

 • Dostosowanie i aktualizacja systemu podziału na wydzielenia ekosystemów leśnych, nieleśnych i torfowiskowych do przyjętego systemu zabiegów ochronnych.

 • Ustalenie zasięgu wydzieleń jednorodnych pod względem sposobu ochrony w ekosystemach leśnych według inwentaryzacji drzewostanów dokonanej w oparciu o ortofotomapę i wyniki pomiarów na powierzchniach kołowych, w ekosystemach nieleśnych i torfowiskowych podział na wydzielenia w oparciu o pomiary GPS, ortofotomapę, mapę aktualnych zbiorowisk roślinnych, mapy dotychczas prowadzonych zabiegów ochrony czynnej.

 • Przygotowanie mapy wydzieleń ochronnych w formacie Garmin (img) do użycia w używanych przez służby terenowe BdPN odbiornikach Garmin GPSMap 60CS. Mapy powinny zawierać: granice oddziałów, powierzchnie wydzieleń (wraz z etykietą adresu) z rozróżnieniem na ekosystemy leśne, nieleśne, torfowiskowe, wodne, sieć rzeczną, warstwice w cięciu co 10 metrów.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Syntetyczny Plan Ochrony oraz wszystkie operaty w dawnym Planie

Relacyjne bazy danych zawierające informacje o planowanych i wykonanych czynnościach ochronnych w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 50%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 90% brak sformułowanych zadań ochronnych dla niektórych walorów (siedliska, grzyby, porosty)

Kompletność: 42%
Podstawa prawna zakresu prac

Ustawa art. 20 ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, 4

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt11
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 17

Rozporządzenie* rozdz. 3 § 4 pkt.7a)

Ustawa Art. 29. ust. 8. pkt.5
Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


9. Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych.

Dla obszaru Parku i otuliny (84 984 ha):

 • Sformułowanie ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

 • Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych należy wykonać według zasad określonych w ustawie o ochronie przyrody, rozporządzeniu w sprawie sporządzania projektu planu ochrony oraz w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). W ramach opracowania należy przygotować materiał zawierający ustalenia obligatoryjne planu i zalecenia dla zasad i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z punktu widzenia ochrony BdPN.

 • Sporządzenie mapy korytarzy ekologicznych łączących park narodowy z otoczeniem, w tym kształtowanie obiektów infrastruktury w sposób umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów.

 • Sporządzenie mapy i wykazu obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego.

 • Sformułowanie ustaleń do zasad gospodarowanie wodami.

 • Określenie ogólnych zasad gospodarki rolnej, leśnej z uwzględnieniem kierunków i zasad kształtowania przestrzeni produkcyjnej.

 • Sporządzenie mapy obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z zalesiania.

 • Opracowanie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym:

 • terenów wyłączonych spod zabudowy,

 • terenów o ograniczonej lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz propozycji ograniczenie skutków jej oddziaływania,

 • terenów o ograniczonej lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz propozycji ograniczania skutków jej oddziaływania,

 • Opracowanie zasad ochrony stylu budownictwa i architektury, charakterystycznego dla obszaru Bieszczadów.

 • Opis ogólny.

Dla obszaru Natura 2000 „Bieszczady” w granicach BdPN (29 201 ha):

 • Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Bieszczadzkiego Parku narodowego i jego otuliny, Operat udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania i edukacji, Operat ochrony walorów estetycznych krajobrazu BdPN i otuliny, Syntetyczny Plan Ochrony

Warstwa informacyjna zagospodarowania przestrzennego BdPN w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum wsi: Ustrzyki Górne, Wołosate, Bereżki w SIP BdPN - przetworzenie na postać numeryczną KRAMEKO sp. z o.o.

Aktualność: 70%

Zakres powierzchniowy: 93% brak operatu dla terenów przyłączonych (1 961 ha)

Zakres rzeczowy: 50% brak większości opracowań wymaganych w Rozporządzeniu (np. brak mapy obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z zalesiania, brak mapy korytarzy ekologicznych itp)

Kompletność: 33%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 12 pkt 6:

Ustawa art. 20 ust. 3 pkt 7

Rozporządzenie rozdz. 3 § 12

Rozporządzenie rozdz. 3 § 12 pkt 2
Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 11


Rozporządzenie rozdz. 3 § 12 pkt 3

Rozporządzenie rozdz. 3 § 12 pkt 3

Ustawa Art. 29. ust. 8. pkt.4
Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


10. Ocena przewidywanych skutków planów, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji.

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • Opracowanie ocena przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji. Operat należy przygotować biorąc pod uwagę zaplanowane zabiegi ochronne i inne koszty działalności parku oraz gospodarstwa pomocniczego. Jako dane źródłowe niezbędne do oszacowania kosztów należy wykorzystać informacje o obecnie ponoszonych przez te jednostki kosztach.

 • Opis ogólny.


Materiały do wykonania zadania

Nazwa operatu w planie ochrony wykonanym w latach 1993-1996: brak

Aktualność: -

Zakres powierzchniowy: 0%

Zakres rzeczowy: 0%

Kompletność: 0%
Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 8. 1 pkt12


Etapy wykonania zadania

etap 4 - 100% zakresu prac


11. Mapy tematyczne w formie cyfrowej (uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych oraz utworzenie map) w formie cyfrowej, sporządzone z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej BdPN w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Dla obszaru całego Parku (29 201 ha):

 • kompozycja i wydruk map tematycznych:

1) typów gleb;

2) sieci hydrograficznej i granic zlewni;

3) roślinności;

4) siedlisk przyrodniczych;

5) siedlisk i stanowisk gatunków roślin, grzybów i zwierząt dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących;

6) drzewostanów według głównych gatunków drzew;

7) typów siedliskowych lasu;

8) typów ekosystemów;

9) walorów krajobrazowych;

10) walorów przyrody nieożywionej;

11) korytarzy ekologicznych;

12) wartości kulturowych;

13) infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej;

14) użytkowania gruntów oraz gruntów według form własności;

15) zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania;

16) obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;

17) projektowanych sposobów ochrony czynnej, w tym projektowanych zabiegów ochronnych;

18) obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.


Dla terenów przyłączonych (1 961 ha):

Uzupełnienie graficznych i atrybutowych baz danych w zakresie: • typów gleb;

 • sieci hydrograficznej i granic zlewni;

 • roślinności;

 • siedlisk przyrodniczych;

 • siedlisk i stanowisk gatunków roślin, grzybów i zwierząt dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących;

 • drzewostanów według głównych gatunków drzew;

 • typów siedliskowych lasu;

 • typów ekosystemów;

 • walorów krajobrazowych;

 • walorów przyrody nieożywionej;

 • korytarzy ekologicznych;

 • wartości kulturowych;

 • infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej;

 • użytkowania gruntów oraz gruntów według form własności;

 • zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania;

 • obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;

 • projektowanych sposobów ochrony czynnej, w tym projektowanych zabiegów ochronnych;

 • obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Uzupełnienie Systemu Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego o stosowne warstwy, wraz z uzupełnieniem formularzy do edycji i przeglądania poszczególnych warstw.
Materiały do wykonania zadania

Podstawa prawna zakresu prac

Rozporządzenie rozdz. 3 § 13 pkt 1-18


Etapy wykonania zadania

etap 2 - 50% zakresu pracetap 3 - 100% zakresu prac


 1. Ustalenia końcowe
 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie zmiany przepisów w trakcie prac nad projektem Planu Ochrony, Wykonawca przed końcem prac dokona niezbędnych poprawek, zgodnych z obowiązującymi przepisami. Prace te będą wykonane bez zmian kwoty określonej w umowie.

 2. Forma realizacji zamówienia:

 1. projekt Planu Ochrony - cztery egzemplarze w wersji papierowej (format A4) i dwa egzemplarze w wersji cyfrowej (na płycie DVD) w formacie DOC i PDF,

 2. wszystkie materiały kartograficzne - cztery egzemplarze w formie papierowej (format zależy od skali mapy) i dwa egzemplarze w wersji cyfrowej (na płycie DVD) z wyjątkiem ortofotomapy, która powinna być oddana w zakresie opisanym w punkcie VIII.2.1,

 3. uzupełnienia do systemu informacji przestrzennej GIS – dwa egzemplarze w wersji cyfrowej (na płycie DVD). 1. Na płytach DVD należy opisać ich zawartość i datę sporządzenia.
 1. Treść operatów powinna:

 1. zostać przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej,

 2. być poprawna pod względem merytorycznym, metodycznym i językowym,

 3. zawierać dokumentację fotograficzną i graficzną,

 4. zostać oprawiona w trwałą okładkę,

 5. zawierać szczegółowy spis treści i bibliografię,

 6. być napisana w języku polskim(czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5 wiersza).

 7. w operatach należy podać bibliografię według wzorca:- Mitka J., 2000: Systematyka Aconitum subgen. Aconitum w Karpatach Wschodnich - wstępne wyniki badań.. Roczniki Bieszczadzkie 9: 79-116.
 1. Mapy powinny:

   1. być wydrukowane w kolorach w skali 1:10 000 w układzie 1992 z wyjątkiem ortofotomapy, która powinna być oddana w zakresie opisanym w punkcie VIII.2.1 oraz innymi wyjątkami opisanymi w niniejszym załączniku,

   2. układ kolorów powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami,

   3. szczegółowy zakres legend oraz sposób prezentacji graficznej map musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.
 1. Koordynacja nad opracowaniem projektu planu ochrony oraz kontrola jakości opracowań wykonywana będzie przez zespół powołany przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić zespołowi kontrolę na każdym etapie pracy i udostępnić mu wszelkie niezbędne materiały.
Pobieranie 499.81 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna