SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaPobieranie 26.76 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.76 Kb.

Znak sprawy: BZP/PN/196/2014 Załącznik


SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIAprowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Wykonanie i dostawa agregatu prądotwórczego z osprzętem i instalacją na potrzeby projektu CLW”


Zadanie nr

Nazwa zadania

Opis zadania

1

Wykonanie i dostawa agregatu prądotwórczego z osprzętem i instalacją na potrzeby projektu CLW

Wykonanie , dostawa, montaż agregatu prądotwórczego z osprzętem i instalacją ( zespół urządzeń umieszczony na wspólnej ramie z obudową wyciszoną, z silnikiem spalinowym , układami regulacji i automatycznej synchronizacji); Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji agregatu
Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej Projekt nr POPW.01.03.00-06-001/11 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


Wykonawca_zobowiązany_jest_do'>Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Dostarczenia agregatu własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do budynku Zamawiającego.

 2. rozładunku agregatu ze środka transportu oraz przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym ma zostać zamontowany, a także rozpakowania go z opakowań - na własny koszt i ryzyko,

 3. dokonania instalacji, montażu i uruchomienia agregatu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

 4. przeprowadzenia szkolenia 2 pracowników z eksploatacji i obsługi agregatu, oraz jego bieżącej obsługi.

 5. zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie

6) wraz z dostawą agregatu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu dokumentację techniczno – ruchową agregatu, instrukcje obsługi i wskazania odnośnie bezpiecznej eksploatacji , serwisu i konserwacji agregatu oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z agregatu zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne agregatu wydane przez producenta. Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu, wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, dostawa, instalacja i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla potrzeb Laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej CLW PLAgregat prądotwórczy powinien składać się z:

 • silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym,

 • prądnicy,

 • układ paliwowy ze zbiornikiem ON,

 • układ automatyki, sterowania i zabezpieczeń urządzenia wymaganych do jego bezpiecznego włączenia i pracy,

 • agregat powinien być przystosowany do pracy z mocą ciągła 30 kVA (24 kW) oraz pozwalać na krótkotrwałe przeciążenie do 10%,

 • agregat powinien być wyposażony w dedykowany układ SZR (z możliwością odstawienia przez obsługę), przy czym układ powinien być wyposażony w zabezpieczenia uniemożliwiające przypadkowe załączenie układu agregatu na sieć pod napięciem oraz powinien powodować odłączenie łącznika sieci przed podaniem napięcia z agregatu.

Dostawa i instalacja

 • Agregat prądotwórczy powinien być dostarczony do budynku Zamawiającego (Budynek Centralnego Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej) i zainstalowany w pomierzeniu wskazanym przez Zamawiającego (Laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, I kondygnacja budynku. Do miejsca instalacji zapewniony będzie dojazd wewnątrz budynku.

 • Agregat powinien być uruchomiony i powinien być przeprowadzony ruch próbny w obecności Zamawiającego.

 • W celu wykonania przyłącza elektrycznego Dostawca zapewnia podłączenie linią kablową agregatu w korytach zainstalowanych w suficie technicznym laboratorium do rozdzielnicy laboratoryjnej (odległość nie większa niż 30 metrów).

 • Dostawca zapewnia przyłączenie układu czerpni powietrza i odprowadzenia spalin do przygotowanych przez Zamawiającego instalacji.

W pomieszczeniach laboratorium Zamawiający zapewnia:

1. Pole w rozdzielnicy laboratorium do przyłączenia elektrycznego (trójfazowa sieć niskiego napięcia 400 V w układzie TN-S)

2. Odprowadzenie spalin

3. Napowietrzenie i wentylacjęAgregat prądotwórczy

Zamawiający wymaga dostawy agregatu prądotwórczego – zespołu urządzeń umieszczonego na wspólnej ramie z obudową wyciszoną (ze względów dydaktycznych wymagana możliwość pracy przy otwartej obudowie). Agregat powinien być wyposażony w zbiornik paliwa w rannie zespołu.

Agregat powinien pozwalać na pracę jako źródło pracujące indywidualnie, na wydzielone odbiory oraz na pracę na sieć. Agregat należy wyposażyć w stosowne układy regulacji i automatycznej synchronizacji i włączenia do sieci.

W czasie pracy na siec powinna być możliwa regulacja generowanej mocy (należy podać zakres regulacji mocy czynnej generatora) oraz mocy biernej (należy podać zakres regulacji mocy biernej generatora).

Pozostałe cechy agregatu:


 • obudowany – wyciszony (S)

 • do montażu w pomieszczeniu

 • rozruch automatyczny od sygnału zewnętrznego

 • panel sterowania umożliwiający synchronizację z siecią/innym agregatem

 • sterowanie agregatem przez RS485 po protokole MODBUS, lub przez sieć LAN

 • układ podgrzewania bloku silnika

 • ładowarka konserwująca akumulatorów rozruchowych.

Silnik spalinowy

Zamawiający wymaga zastosowania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym, przystosowanego do pracy z wykorzystaniem oleju napędowe spełniającego aktualne normy odnośnie ochrony środowiska i czystości spalin dla tego typu jednostek na terenie Unii Europejskiej.Silnik powinien mieć następujące parametry:

 • napędzany olejem napędowy wg. PN-EN 590,

 • znamionowa prędkość obrotowa 1500 obr/min,

 • zabezpieczenie przed przegrzaniem (automatyczny wyłącznik zespołu) po przekroczeniu niebezpiecznej dla niego temperatury

 • zintegrowany układ smarowania zespołu wykorzystujący dostępny na rynku olej dla silników Diesla (należy wskazać typ i dystrybutora na terenie Polski)

 • łatwy dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych (filtry powietrza, filtry oleju, paski) – należy wskazać dystrybutora na terenie Polski,

 • zużycie oleju w czasie normalnej pracy nie powinno przekraczać 0,1% zużycia paliwa,

 • silnik powinien być wyposażony we wskaźniki pozwalające na ocenę poziomu oleju oraz kontrolkę wskazującą zbyt niskie ciśnienie i poziom oleju lub zabezpieczenie powodujące automatyczne wyłączenie silnika przy niedostatecznym smarowaniu

Zanieczyszczenia w spalinach nie mogą przekraczać następujących wartości

 • Tlenki azotu gr/kWh 7,1 gr/ kWh;

 • Weglowodory 0,3 gr/kWh

 • Tlenek węgla 3,0 gr/kWh

 • Cząstki stałe (pyły) 0,26 gr/kWh

Prądnica

 • Prądnica trójfazowa przystosowana do zasilania instalacji o napięciu znamionowym 3x400 V, 50 Hz, powinna spełniać obowiązujące na terenie Polski normy odnośnie jakości napięcia.

 • Prądnica powinna pozwalać na pracę przy niesymetrycznym obciążeniu (należy podać zakres pracy przy obciążeniu niesymetrycznym i dopuszczalne moce obciążenia) oraz być wyposażona w zabezpieczenie przed uszkodzeniem po przekroczeniu dopuszczalnych warunków jej pracy.

 • Prądnica powinna być wyposażona w regulatory napięcia pozwalające na pracę agregatu w trybie regulacji napięcia lub regulacji mocy biernej albo współczynnika mocy w zależności od aktualnego trybu pracy jednostki (praca na wyspę, praca na sieć) i nastawy obsługi.

Bezpieczeństwo pracy i obsługi

 • Agregat powinien być wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączenia, przy czym wyłączenie to nie powinno zagrażać uszkodzeniem podzespołów urządzenia.

 • Agregat powinien być wyposażony w zabezpieczenia chroniące prądnicę przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz nienormalnymi warunkami pracy sieci (częstotliwość, napięcie, praca niepełnofazowa, asymetria napięcia i prądu).

 • Agregat i jego podzespoły elektroniczne powinny być odporne i zabezpieczone na wypadek przepięć sieciowych, mogącymi wystąpić w instalacji niskiego napięcia.

 • Agregat powinien być wyposażony we wskaźniki i kontrolki pozwalające na kontrolę poprawności jego pracy i aktualnych parametrów układu.

 • Wszystkie ruchome części zespołu powinny być osłonięte i zabezpieczone przed wpadnięciem ciał obcych bądź dostępem osób odbywających zajęcia w laboratorium.

Wymagania dodatkowe

 • Zbiorni paliwa powinien być w momencie odbioru napełniony do pełna.

 • Agregat powinien być zalany wszystkimi potrzebnymi płynami eksploatacyjnymi.

 • Dostawca powinien przeprowadzać szkolenie 2 pracowników z eksploatacji i obsługi agregatu, oraz jego bieżącej obsługi.

 • W czasie odbioru należy przeprowadzić ruch próbny jednostki pod nadzorem dostawcy i Zamawiającego.

 • Dostawca powinien przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczno – ruchową agregatu, instrukcje obsługi i wskazania odnoście bezpiecznej eksploatacji i serwisu.

 • Dostawca powinien zapewnić nieodpłatny serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny w miejscu zainstalowania agregatu.

 • Dostawca powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu i instalacji tego typu jednostek – Wymagane jest wykazanie co najmniej jednej dostawy wraz z instalacją systemu i urządzeń będących przedmiotem zamówienia lub podobnych, o wartości nie mniejszej niż : 100 000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze usługa/dostawa zostały lub są wykonywane należycie.

 • Wymagana gwarancja – nie mniej niż 24 miesiące z limitem pracy min. 1000 mtg od daty odbioru.

 • Termin realizacji – 2 m-ce od daty podpisania umowy.
System ProPublico © DataComp Strona: /
Pobieranie 26.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna