Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14Pobieranie 191.12 Kb.
Strona1/5
Data10.05.2016
Rozmiar191.12 Kb.
  1   2   3   4   5

Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa

Nr. sprawy PN 29/14


Strona

ZATWIERDZAM:

...........................................

Rektor – Komendant SGSP


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)Postępowanie dotyczy:


Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 207 000 euro, realizowane w ramach projektu rozwojowego DOBR/0011/R/ID1/2013/03.

Zamawiający:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. J. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Tel.: 022 5617 624

Faks: 022 833 07 24NIP: 118 00 35 927

REGON: 000 17 34 10Rodzaj Zamawiającego:

Uczelnia publicznaAdres strony internetowej SGSP: www.sgsp.edu.pl

Nazwa nadana zamówieniu: PRZETARG NIEOGRANICZONY :

Dostawa wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych”

Numer sprawy: PN 29/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


ZAWIERAROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ II OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ III WZORY DOKUMENTÓW

1. Oświadczenie wykonawcy
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

4. Istotne warunki umowy

ROZDZIAŁ IV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Wzór protokołu odbioru


ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie:


przetargu nieograniczonego


na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 nr 161 poz. 1078 z późn. zm.) .

Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa wyżej.


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


  1. Syntetyczny opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych.


  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV)

Główny przedmiot:

38540000-2Dodatkowe przedmioty:

-

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w Rozdziale IIOPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalnie 40 dni od dnia podpisania umowy.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają adekwatne do potrzeb zrealizowania niniejszego zamówienia, warunki określone w art. 22 i jako wykonawcy legitymują się brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

4.1 W odniesieniu do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

Zamawiający dokona oceny wykonawców czy spełniają warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia wg poniższych zasad.


1) Posiadania uprawnień ( art.22 ust. 1 pkt. 1)
Nie wymaga się od wykonawców posiadania specjalnych uprawnień.

W tym zakresie, wymaga się od wykonawców złożenia wyłącznie stosownego oświadczenia w oświadczeniu składanym w trybie art. 44 ustawy Pzp, którego treść zawarta jest w Rozdziale III – załącznik nr 1.

Ocena spełniania przez wykonawców wyżej wymienionego warunku wg formuły spełnia -nie spełnia, polegać będzie na sprawdzeniu czy ze złożonego oświadczenia wynika że Wykonawca spełnia wymagane warunki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2)
W tym zakresie, wymaga się od wykonawców złożenia wyłącznie stosownego oświadczenia w oświadczeniu składanym w trybie art. 44 ustawy Pzp, którego treść zawarta jest w Rozdziale III – załącznik nr 1.

Ocena spełniania przez wykonawców wyżej wymienionego warunku wg formuły spełnia -nie spełnia, polegać będzie na sprawdzeniu czy ze złożonego oświadczenia wynika że Wykonawca spełnia wymagane warunki.


3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3).
W tym zakresie, wymaga się od wykonawców złożenia wyłącznie stosownego oświadczenia w oświadczeniu składanym w trybie art. 44 ustawy Pzp, którego treść zawarta jest w Rozdziale III – załącznik nr 1.

Ocena spełniania przez wykonawców wyżej wymienionego warunku wg formuły spełnia -nie spełnia, polegać będzie na sprawdzeniu czy ze złożonego oświadczenia wynika że Wykonawca spełnia wymagane warunki.


4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy (art. 22 ust. 1 pkt.4)
W tym zakresie, wymaga się od wykonawców złożenia wyłącznie stosownego oświadczenia w oświadczeniu składanym w trybie art. 44 ustawy Pzp, którego treść zawarta jest w Rozdziale III – załącznik nr 1.

Ocena spełniania przez wykonawców wyżej wymienionego warunku wg formuły spełnia -nie spełnia, polegać będzie na sprawdzeniu czy ze złożonego oświadczenia wynika że Wykonawca spełnia wymagane warunki.


5) Uprawnienia wynikające z art. 26 ust. 2b.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy Pzp., polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych - innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował określonymi zasobami wskazanych podmiotów, niezbędnymi do realizacji zamówienia.

W takiej sytuacji, wynikającej z treści dokumentów zawartych w ofercie, zamawiający jest zobowiązany do oceny:

- czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia,

- czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

( § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U RP z 19 lutego 2013 r. poz. 231)

W związku z powyższym wymaga się od wykonawców korzystających z uprawnienia wynikającego z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, przedłożenia wraz z ofertą dokumentów:


1) sporządzonego przez wykonawcę, w którym na tle oceny własnych możliwości spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2,3 i 4 ustawy Pzp., określi zakres i sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia a także charakter stosunku jaki będzie go łączył z tym podmiotem oraz ewentualny zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
2) sporządzonego w oryginale pisemnego zobowiązania wskazanego podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne (przedmiotowo określone) zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.2. Oferta składana w trybie art. 23 ust. 1 Pzp.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp do ustanowienia pełnomocnika zgodnie i w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Pzp odpowiednio do:

- reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia (złożenie oferty wspólnej z imiennym wskazaniem wszystkich wykonawców składających ofertę oraz podejmowaniem innych czynności wynikających z procedury postępowania),

- reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W takich przypadkach jednym z dokumentów składających się na ofertę powinno być poprawnie udzielone Pełnomocnictwo.

2) W przypadku wybrania oferty wspólnej zamawiający wymaga przedłożenia, przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców w zakresie dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

3) W przypadku wybrania oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcami zamówienia są wszyscy uczestnicy zawartego porozumienia o udzielenie zmówienia (wykonawca zbiorowy). Wykonawcy ponoszą, zgodnie z art. 141 Pzp solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


4.3. W odniesieniu do art. 24 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny wykonawców składających oferty czy nie zachodzą przesłanki zobowiązujące zamawiającego do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy przedłożą:

1) Oświadczenie, w treści oferty, na okoliczność braku podstaw do wykluczenia, o których  mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1, 1a, 4 do 11 Pzp.  1. Na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 2 i 3:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 3 do SIWZ.
Ocena spełniania przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków wg formuły spełnia – nie spełnia, polegać będzie na sprawdzeniu czy złożone dokumenty odpowiadają stawianym wymaganiom.
Nie złożenie któregokolwiek z w/w dokumentów, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, lub złożenie dokumentu potwierdzającego zaistnienie okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy.
4.4.W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

Wskazane dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów w przypadku gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 a) i b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

  2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa w lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których w lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Ponadto do oferty należy załączyć:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentacji rejestracyjnych), pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

2) Wypełniony Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 (Rozdział III SIWZ).


5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem odrzucenia oferty sporządzonej w innej formie.

2. Na ofertę składa się treść oferty zawarta w formularzu oferty (wzór formularza - rozdział III SIWZ ) wraz z załącznikami. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.3. Ofertę (formularz wraz z załącznikami) podpisuje osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli podpisujący działa na podstawie pełnomocnictwa to z pełnomocnictwa powinno wynikać jego uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Pełnomocnictwo załącza się w ofercie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Zaleca się, aby:

- każda strona dokumentów składających się na ofertę była parafowana przez podpisującego ofertę,

- wszelkie poprawki w treści oferty (przerobienia, przekreślenia, uzupełnienia, nadpisanie, użycie korektora itp. były parafowane przez podpisującego ofertę,

- opatrzyć strony oferty (formularz wraz załącznikami) kolejną numeracją z adnotacją o ilości stron oferty,

- połączyć strony oferty w sposób uniemożliwiający ich dekompletację lub wymianę stron po złożeniu oferty.

- informacje zawarte w ofercie, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, trwale oddzielić i opatrzyć klauzulą „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

6. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

7. Przygotowaną do złożenia ofertę należy umieścić w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na opakowaniu

należy podać adresata (zamawiającego) i dane adresowe wykonawcy składającego ofertę oraz nazwę przedmiotu postępowania. Zaleca się wykonanie opisu zewnętrznego opakowania wg niżej podanego wzoru:

  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna