Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14


Szkoła Główna Służby PożarniczejPobieranie 191.12 Kb.
Strona2/5
Data10.05.2016
Rozmiar191.12 Kb.
1   2   3   4   5
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

OFERTA - na dostawę wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych.”


należy wpisać numer sprawy: PN 29/14

nie otwierać przed 26.09.2014 r. godz. 10.306. SKŁADANIE OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie SGSP w Warszawie ul. Słowackiego 52/54 KANCELARIA OGÓLNA pok. 102 - wejście od ul. Siemiradzkiego 2 (obiekt 02). Godziny pracy Kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500. Nie dopuszcza się składania ofert w Biurach Przepustek.

2. Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2014 r. do godz. 1000

3. Oferty złożone w Kancelarii po terminie wskazanym jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

4. Przed upływem terminu na składanie ofert Wykonawca może:

- do złożonej już oferty wprowadzić zmiany z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 5 niniejszej instrukcji. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferty - w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty, której zmiana dotyczy,

- wycofać się z postępowania w formie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty złożonego wg tych samych zasad jak oferty – w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności celem ustalenia poprawności powiadomienia i porównania z danymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
7. OTWARCIE OFERT
1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SGSP w Warszawie ul. Słowackiego 52/54 w pokoju 323 (wejście od ul. Siemiradzkiego 2, obiekt 02) w dniu 26.09.2014r. o godz. 1030 .

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – na każdą z części zamówienia oddzielnie.

4. Po otwarciu każdej oferty odczytane zostaną:

- nazwa (firma) i adres wykonawcy,

- cena,

- termin wykonania zamówienia,- okres gwarancji,

Warunki płatności zamówienia określone zostały w SIWZ.5. Na wniosek wykonawcy, który nie uczestniczył w otwarciu ofert SGSP niezwłocznie przekaże informacje z otwarcia ofert o których mowa wyżej w pkt. 3 i 4.
8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena za wykonanie zamówienia podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty (łącznie z podatkami, upustami lub rabatami) niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wg wymogów określonych w niniejszej SIWZ, bez możliwości późniejszej korekty tej ceny po otwarciu ofert, na etapie zawierania umowy lub w toku realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

2. Wykonawca może zaproponować jedną cenę ofertową wyrażoną liczbowo i słownie w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna uwzględniać podatek VAT, wg stawki obowiązującej na dzień składania ofert.

3. Stawka podatku VAT, musi być właściwa do oferowanego produktu (zgodnych z warunkami określonymi szczegółowo w Rozdziale II i Istotnych Warunkach Umowy) i zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.


9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
W pierwszym etapie oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert pod względem przesłanek określonych w art. 89 Pzp. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Z ofert nie podlegających odrzuceniu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wg niżej podanego kryterium:


  1. Kryterium najniższej ceny - waga 90%
  1. Termin dostawy - waga 10%

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi zasadami:


Ad. 1. Kryterium najniższej ceny.

Ocenie poddane zostaną ceny (z podatkiem VAT) z ofert za realizację przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawców zgodnie z przepisami prawa i warunków SIWZ.

Na podstawie cen ofertowych ustalona zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej zasady:
Cena najniższa z badanych ofert

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x (waga kryterium = 90,00 %)

Cena oferty badanej
Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie w kryterium „najniższej ceny” można uzyskać 90,00 pkt.
Ad. 2 Kryterium terminu dostawy.

Ocenie poddany zostanie oferowany termin dostawy przedmiotu zamówienia.

Termin dostawy, zgodnie z ofertą, powinien podany być w „dniach” z zastrzeżeniem , że okres ten nie powinien przekroczyć 40 dni.
Do poszczególnych oferowanych terminów dostawy przypisana zostanie odpowiednia punktacja obliczona według niżej podanej zasady:

Najkrótszy termin dostawy z badanych ofert

liczba punktów = ----------------------------------------------------- x (waga kryterium = 10,00 %)

Termin dostawy oferty badanej


Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Maksymalnie w kryterium „termin dostawy” można uzyskać 10,00 pkt.
Zaproponowany do kryterium wyboru ofert termin dostawy będzie wiążący dla Wykonawcy w zawartej umowie.
Dokonując wyboru ofert według kryterium ceny i terminu dostawy, z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów dwóch kryteriów.1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna