Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14


Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pktPobieranie 191.12 Kb.
Strona3/5
Data10.05.2016
Rozmiar191.12 Kb.
1   2   3   4   5
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.10. INNE ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA
1. Okres związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu, na okres nie dłuższy niż 60 dni.


2. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


4. Istotne postanowienia umowy

4.1 Istotne dla SGSP postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy zostały określone w rozdziale III SIWZ. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja tych warunków przez Wykonawcę a oświadczenie w tej kwestii zawiera formularz oferty.


5. Podwykonawcy

Zamawiający nie korzysta w przedmiotowym postępowaniu z uprawnienia określonego w art. 36a Pzp. Wykonawcy są zobowiązani do wskazania w ofertach części zamówień, których wykonanie powierza podwykonawcom - art. 36b Pzp.

Pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zamówienia ponosi wykonawca.
6. Udzielenie zamówienia

SGSP udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty, o:


 1. Nazwach i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty,

 2. ocenach ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty,

 3. wykonawcach których oferty zostały odrzucone,

 4. wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania,

 5. terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta, po uwzględnieniu uwarunkowań określonych odpowiednio w art. 94 Pzp.


11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oferta wraz z załącznikami - pisemnie.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku wykorzystania faksu każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. SGSP oczekuje na takie potwierdzenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie potwierdzania otrzymania korespondencji faksem, za skuteczne powiadomienie Stron przyjmuje się wydruk z systemu rejestrującego faks nawiązującego połączenie.


 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:

Sławomir Bronisz pod nr tel. 600-391-355

Renata Kamocka - Bronisz pod nr tel. 600-391-255
 • w sprawach dotyczących procedury postępowania:

Agata Gołębiowska pod nr tel. 22 56 17 694
12.OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ I ZMIANY TREŚCI SIWZ
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający:

1) będzie udzielał wyjaśnień treści SIWZ wykonawcom, którzy zwrócą się na piśmie o udzielenie takich wyjaśnień w przepisanym terminie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie (bez ujawniania źródeł zapytania) także pozostałym wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz na stronie internetowej na której była SIWZ udostępniana. Nie przewiduje się zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

2) może w uzasadnionych przypadkach zmienić treść SIWZ przekazując zmienioną SIWZ wszystkim wykonawcom na zasadach jak wyżej w pkt. 1. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3) przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu na składanie ofert wykonawcy zostaną powiadomieni na zasadach jak wyżej w pkt. 1.
13. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli:

 1. na udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nie zostanie złożona żadna oferta,

 2. wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,

 3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym jeżeli nie zajdą przesłanki do zwiększenia kwoty pierwotnie przyjętej,

 4. zostały złożone oferty dodatkowe, o których mowa w art. 91 ust. 5, o takiej samej cenie,

 5. wystąpiły istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 6. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania podane zostanie zgodnie z art. 93 ust. 3 Pzp a informacje o wszczęciu kolejnego postępowanie w trybie art. 93 ust. 5 Pzp.


14. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawca, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania wobec:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w tym postępowaniu dotyczącej:

- ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


 • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 • odrzucenia oferty odwołującego.

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej ustawy.

Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI

(art. 180-198) ustawy.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

 2. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


ROZDZIAŁ II
1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna