Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14


OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPobieranie 191.12 Kb.
Strona4/5
Data10.05.2016
Rozmiar191.12 Kb.
1   2   3   4   5
OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiotem zamówienia jest dostawa wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych.
System pomiarowy wielokanałowy sygnałów wolnozmiennych temperaturowych i napięciowych

System pozwala dokonywać jednoczesnego pomiaru temperatury, prądu i napięcia. Powinien udostępniać użytkownikowi trzy rodzaje wielokanałowych modułów pomiarowych - do pomiaru sygnałów napięciowych oraz temperatury za pomocą termopar lub za pomocą czujników RTD. Komunikacja z komputerem powinna odbywać się za pomocą interfejsu USB. Każde wejście powinno posiadać niezależny przetwornik A/C. Na każdym z kanałów powinna być możliwość uzyskania częstotliwości próbkowania do 10Hz.

Architektura przyrządu powinna być zgodna z technologią ISO-Channel, eliminującą zakłócenia oraz zjawisko pętli masy, zapewniając przy tym 1000V izolację pomiędzy kanałami wejściowymi.

Dołączona aplikacja powinna umożliwiać monitorowanie wartości mierzonych wielkości,

przedstawianie w formie wykresów. Wyniki pomiarów mogą zostać eksportowane do aplikacji MS Excel lub MATLAB w celu dalszej, bardziej zaawansowanej analizy.

Sterowniki powinny umożliwiać wspomaganie oprogramowania własnego systemu za

pomocą programów napisanych w Visual C#, Visual Basic for .NET czy (preferowanego przez zamawiającego) C++.
Wymagane cechy systemu:


 • Ilość kanałów pomiarowych: minimum 96

 • Zdolność obsługi wszystkich typów termoelementów z kompensacją zimnych końców

 • Zdolność obsługi czujników rezystancyjnych Pt100 w konfiguracji 2 i 4 przewodowej

 • Zdolność obsługi analogowych sygnałów napięciowych

 • Zdolność obsługi dodatkowych wyjściowych sygnałów cyfrowych: minimum 8 wyjść

 • Komunikacja : USB 2.0 lub USB 3.0

 • Oprogramowanie wizualizacyjne i konfiguracyjne jako wyposażenie

 • Narzędzia wspomagające oprogramowanie własne systemu, preferowane wspomaganie C++

 • Zdolność do instalowania systemu w szafie 19” na szynie DIN, dostępność akcesoriów montażowych

Wymagane cechy kanałów pomiarowych:

 • Częstotliwość kanałowa próbkowania: minimum 10Hz/kanał

 • Wysoka odporność na zakłócenia w środowisku maszynowym, wysoki i określony współczynnik CMRR ≥120 dB.

 • Wysoka dokładność pomiarowa, wymagane podanie dokładności pomiarowej i/lub niepewności

Wymagana dokładność kanałów termoelektrycznych: nie gorsza niż +/- 0,5oC

Wymagana dokładność kanałów termorezystancyjnych: nie gorsza niż +/- 0,05oC • Izolacja galwaniczna międzykanałowa min+/- 500V

 • Łatwość podłączenia sygnałów pomiarowych temperaturowych, pożądane szybkie złącza bez użycia dodatkowych narzędziObsługa bezpośrednia termopar typu B, E, J, K, N, R, S, T programowo wybieranych dla każdego kanału z rozdzielczością 0,0004 K.

64 kanałów

Obsługa czujników RTD typu Pt100, Pt500, Pt1000.

Obsługiwane konfiguracje 2, 3 lub 4-przewodowe

poprzez terminal połączeniowy. Pomiar rezystancji do

4.250 Ohm.16 kanałów

Zakresy wejść: ±10V, ±100V, ±400V. Programowy wybór zakresu dla każdego kanału. Maksymalna

rozdzielczość 1.2μV.16 kanałów

Ilość kanałów/ilość obudów

96/2

Komunikacja

USB 2.0 lub USB 3.0

Częstotliwość kanałowa próbkowania

10Hz/kanał

Określony współczynnik CMRR

≥120 dB

Wymagana dokładność kanałów termoelektrycznych

nie gorsza niż +/- 0,5oC

Wymagana dokładność kanałów termorezystancyjnych

nie gorsza niż +/- 0,05oC

Izolacja galwaniczna międzykanałowa

min+/- 500V

Szybkie złącza kanałów sygnałów pomiarowych bez użycia dodatkowych narzędzi

96

Kabel ekranowany ze złączami DSUB 37-pin 2 m. Dla podłączenia do panelu terminala.

2 szt

Podwójny zestaw mocowań do Rack 19”

1 szt

Oprogramowanie pracujące w dowolnym środowisku

rozwojowym obsługującym programowanie COM -

Visual Basic®, Visual C#® .NET, The MathWorks™

MATLAB®, Agilent VEE Pro, National Instrument

LabVIEW™ i LabWindow oraz inne.

Oprogramowanie lokalizujące wszystkie

instrumenty LXI.

Podręcznik Programisty SCPI i przykładowe programy napisane w Visual C# oraz Visual C++.

Oprogramowanie pozyskujące i wyświetlające dane pomiarowe z jednego lub wielu systemów pomiarowych.


1 kpl

Terminal połączeniowy z gniazdami śrubowanymi dla połączeń. Wersja DIN.

2 szt

Gwarancja

Minimum 12 miesięcy


ROZDZIAŁ III
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych.
nr sprawy PN 29/14
Oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych
Niniejszym oświadczam, że Wykonawca ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

(pełne dane adresowe wykonawcy)

którego reprezentuję na podstawie: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania prowadzonej działalności/czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
A. Spełnia

B. Spełnia z wykorzystaniem uprawnień określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.


3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

A. Spełnia

B. Spełnia z wykorzystaniem uprawnień określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
4. Sytuacji Ekonomicznej i finansowej
A. Spełnia

B. Spełnia z wykorzystaniem uprawnień określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.


Uwaga: odpowiednie oświadczenie wg A lub B należy czytelnie oznaczyć - np. przez skreślenie jednej opcji i podkreślenie drugiej.
W przypadku oświadczania wg opcji B wykonawca zobowiązany jest załączyć do oświadczenia pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających swoje zasoby o oddaniu do dyspozycji wykonawcy, niezbędnych-określonych przedmiotowo, zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz sporządzić i załączyć do oświadczenia dokumenty o których mowa w Rozdziale I pkt 4.1. ppkt. 5 SIWZ.

……………………..dnia …………… ……………………………………………….

(czytelny podpis składającego oświadczenie)

2. F O R M U L A RZ O F E R T Y


O F E R T A

wykonania zamówienia przewidzianego do udzielenia przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego PN 29/14

Dostawa wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych

W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej

Dane identyfikacyjne Wykonawcy


Nazwa Wykonawcy:

...................….........................................................................................................................................................


Adres:

...............................................................................................................................................................................

NIP

REGON

Tel.:

..........................................................................

Faks:

...............................................................................................

reprezentowany przez :

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty)
działający na podstawie ………………………………………………………………………

(podać dokument umocowania)


Oświadczamy, że dostarczone urządzenia będą dostosowane do spełniania wymagań Zamawiającego podanych w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” - Rozdział II SIWZ.

Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

●cenę brutto:…………………………………………………PLN

słownie :……………………………………………………………………

● w tym stawka podatku VAT:………%

● za cenę netto:………………………………………………PLN

● zamówienie dostarczymy w terminie: ………….dni od daty podpisania umowy (maksymalnie 40 dni).

● udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:.........….......…....... (minimum 12 miesięcy)

● warunki płatności: zgodnie z § 3 Istotnych warunków umowy.

Typ produktu/ Model: ………………………………………….....................…............

Producent/ Firma: ………………………………………………...................................


ATRYBUT


WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE

Obsługa bezpośrednia termopar typu B, E, J, K, N, R, S, T programowo wybieranych dla każdego kanału z rozdzielczością 0,0004 K.

64 kanałów
Obsługa czujników RTD typu Pt100, Pt500, Pt1000.

Obsługiwane konfiguracje 2, 3 lub 4-przewodowe

poprzez terminal połączeniowy. Pomiar rezystancji do

4.250 Ohm.16 kanałówZakresy wejść: ±10V, ±100V, ±400V. Programowy wybór zakresu dla każdego kanału. Maksymalna

rozdzielczość 1.2μV.16 kanałów
Ilość kanałów/ilość obudów

96/2

Komunikacja

USB 2.0 lub USB 3.0

Częstotliwość kanałowa próbkowania

10Hz/kanał

Określony współczynnik CMRR

≥120 dB

Wymagana dokładność kanałów termoelektrycznych

nie gorsza niż +/- 0,5oC
Wymagana dokładność kanałów termorezystancyjnych

nie gorsza niż +/- 0,05oC
Izolacja galwaniczna międzykanałowa

min+/- 500V

Szybkie złącza kanałów sygnałów pomiarowych bez użycia dodatkowych narzędzi

96
Kabel ekranowany ze złączami DSUB 37-pin 2 m. Dla podłączenia do panelu terminala.

2 szt
Podwójny zestaw mocowań do Rack 19”

1 szt

Oprogramowanie pracujące w dowolnym środowisku

rozwojowym obsługującym programowanie COM -

Visual Basic®, Visual C#® .NET, The MathWorks™

MATLAB®, Agilent VEE Pro, National Instrument

LabVIEW™ i LabWindow oraz inne.

Oprogramowanie lokalizujące wszystkie

instrumenty LXI.

Podręcznik Programisty SCPI i przykładowe programy napisane w Visual C# oraz Visual C++.

Oprogramowanie pozyskujące i wyświetlające dane pomiarowe z jednego lub wielu systemów pomiarowych.


1 kpl
Terminal połączeniowy z gniazdami śrubowanymi dla połączeń

Wersja DIN2 szt
Gwarancja

Minimum 12 miesięcy
W zakresie dotyczącym urządzenia Oferta zawiera ponadto:
a) kartę katalogową zawierającą specyfikację techniczną urządzenia,
b) deklarację zgodności CE na urządzenie,
c) projekt dokumentu gwarancyjnego ze wskazaniem okresu gwarancji i warunków reklamacyjnych
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1, 1a, 4 do 11 Pzp.
Ponadto oświadcza, że:

1. Zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń*.

2. Uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.Jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.

5. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli zawiera należy podać „ na stronach od nr …do nr…, osobno wydzielonych.

6. Akceptuje istotne warunki umowy podane w SIWZ.

W przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.7. Po udzieleniu zamówienia zrealizuje je siłami własnymi/ przez lub z udziałem podwykonawców*/
………………………………………………………………………………………...

(opis wg rozdziału I pkt. 10 ppkt. 5 SIWZ)


Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru podanego w załączniku nr 1 (Rozdział III SIWZ).

2. Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 (Rozdział III SIWZ).

3. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru podanego w załączniku nr 3 (Rozdział III SIWZ).

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

7. Jeżeli wykonawca skorzysta z uprawnień wynikających z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. - zestaw dokumentów wskazanych w rozdziale I pkt. 4.1. ppkt. 5 SIWZ. przedkładamy*:

1) ……………..

2) ……………..

Itd.

8. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumenty rejestrowego*.


- inne dokumenty nie wymagane w SIWZ:

...........................................................


*/ niepotrzebne skreślić

Oferta zawiera …….stron kolejno ponumerowanych. Każda strona została parafowana przez podpisującego ofertę.

……………………..dnia …………… ……………………………….
(podpis Wykonawcy)

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w postępowaniu o zamówienie publiczne

........................................................

/pieczęć Wykonawcy/
........................................................

/adres Wykonawcy/


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych nr sprawy PN 29/14 oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp, na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca:
 nie należy do grupy kapitałowej1 o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
 należy do grupy kapitałowej1 o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę):
1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3…………………………………………………………

4…………………………………………………………


niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331, z późn. zm.), chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami.

...............................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/ osób uprawnionych

* właściwe zaznaczyć znakiem X

___________________________

1 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

4. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
zawarta w Warszawie w dniu ……………..……pomiędzy:

Szkołą Główną Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie ul. J. Słowackiego 52/54, NIP 118-00-35-927, reprezentowaną przez …………………………………………………………………………......

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..(dane adresowe Wykonawcy)

reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,


wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy PN 29/14, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej w dalszej części umowy „Prawo zamówień publicznych”

o następującej treści:


§ 1.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i przeniesienia własności na rzecz Zamawiającego urządzenia o parametrach określonych szczegółowo w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy tj. wielokanałowego rejestratora przebiegów wolnozmiennych, do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 w ciągu ……. dni od dnia podpisania umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem.

 4. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane), wyprodukowane nie później niż w roku 2014r., zapakowane w oryginalne opakowania producenta, kompletne tj. w szczególności wraz z niezbędnym okablowaniem, certyfikatami, instrukcjami i wypełnionymi i podstemplowanymi kartami gwarancyjnymi . Wszystkie dokumenty w języku polskim.

 5. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy jest sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP.


§ 2.

 1. Przy odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie obecna osoba upoważniona przez Wykonawcę do podpisania protokołu odbioru, posiadająca stosowne kwalifikacje, niezbędne do potwierdzenia stwierdzonych przy odbiorze wad dostarczonych urządzeń. Jeżeli w chwili dostarczenia przedmiotu umowy taka osoba nie będzie obecna, Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu umowy z powodu nieobecności upoważnionej przez Wykonawcę osoby, Zamawiający nalicza karę umowną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 (za zwłokę).

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez obie strony umowy protokołem odbioru bez zastrzeżeń lub protokołem rozbieżności, zawierającym informację o urządzeniach prawidłowo dostarczonych, urządzeniach wadliwych (uszkodzonych, niekompletnych lub niedziałających poprawnie) i urządzeniach, których nie dostarczono.

 1. Jeżeli w trakcie odbioru ilościowego i jakościowego okaże się, że przedmiot umowy ma wady, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych przedmiotów zamówienia na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o wadach.

 2. Prawidłowe wykonanie umowy po wymianie wadliwych przedmiotów zamówienia potwierdzane jest protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

 3. Wzór protokołu odbioru w załączeniu.

§ 3.

 1. Tytułem niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę brutto ………. (słownie: ……………………..), tj. ……………netto (słownie: …………) plus podatek należny VAT …..%.

 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 są ostateczne i obejmują wszelkie koszty, jakie powstaną
  w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, koszty transportu, ubezpieczenia podczas transportu do zamawiającego, gwarancji, rękojmi a także wartość licencji na korzystanie z oprogramowania na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych zgodnie
  z oczekiwaniami Zamawiającego (o ile w danym przypadku takie występują).

 3. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania złożonej w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po dostawie przedmiotu umowy, potwierdzonej ostatecznym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

 4. Za datę płatności uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna