Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14Pobieranie 191.12 Kb.
Strona5/5
Data10.05.2016
Rozmiar191.12 Kb.
1   2   3   4   5
§ 4.

 1. Wykonawca, tytułem nienależytego wykonania umowy, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 1 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w przypadku uchybienia:

 1. terminowi dostawy przedmiotu umowy, określonemu w § 1 ust. 2, przy czym
  za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie uważa się także dostarczenie urządzeń o parametrach niezgodnych z umową;

 2. terminowi wymiany wadliwych przedmiotów zamówienia na wolne od wad, określonemu
  w § 2 ust. 3.

 1. Kary umowne określone w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 20 % kwoty brutto, określonej w § 3 ust. 1.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

 1. Wykonawca nie podjął realizacji dostawy lub przerwał dostawy w terminie ustalonym w umowie, a opóźnienie (przerwa) w dostawie przekracza 7 dni,

 2. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy.

 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.

 3. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z należności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

 4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
 1. Kara z tytuły odstąpienia jest karą umowną niezależną od kary umownej naliczanej z tytułu zwłoki.

§ 5.

 1. Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
  na okres ………. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

 2. Zgłoszenia o występujących wadach i usterkach urządzeń przekazywane będą przez Zamawiającego na nr faksu …………… lub e-mail ………...


§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.


§ 7.

Osobami upoważnionymi ze strony: 1. Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w związku z wykonywaniem niniejszej umowy są: ……….…………………….. – tel. …………………;

 2. Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w związku z wykonywaniem niniejszej umowy są: …………………………… .

§ 8.

W przypadku powstania sporów w toku realizacji umowy, Strony dołożą starań, aby rozwiązać


je na drodze ugody. Jeżeli ugoda nie dojdzie do skutku, spory będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych i Kodeks cywilny.§ 10.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem następujących zmian: 1. w przypadku wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego modelu sprzętu komputerowego, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie, oraz pod warunkiem, że cena sprzętu o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu;

 2. w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń (oprogramowania) nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

§ 11.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ROZDZIAŁ IV ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Wzór protokołu odbioru

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/OSTATECZNEGO * DOSTAWY
Komisja w składzie:

1. ….....………………………...................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

3. .....……………………………………………………………………………………………………...


przy udziale:………………………………...............................................................................................
stwierdza, że:
1)Wykonawca……………………………………………........…………….………………………........ zgłosił do odbioru w dniu ………….............................................................................................………

dostawę……………………………………. ………….....……………………………………………...

………….…………………………………………………...……………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………

wykonane na podstawie umowy nr …………………………… z dnia …………………………….….. ………………………………..……………………………………………………..…………………...

Termin określony w § ……..… umowy został / nie został dotrzymany*.
2) A. Komisyjnego odbioru dostawy dokonano w dniu …….……………..............................… ……..

B. Komisyjnego odbioru nie dokonano z powodu ………………………...................………………


3) A. Dostawę wykonano zgodnie z umową.

B. Dostawę wykonano niezgodnie z umową.


Uwagi: ………………………………………………...………………………..…….……………..……………

……………………………………………………………………………………………………………

Termin usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag wyznacza się na dzień ……………................................................................................................................................................
4) W dniu ………....….. Wykonawca, po usunięciu usterek, zgłosił do odbioru przedmiot zamówienia zgodnie / niezgodnie z § ……….. umowy, a Komisja dokonała ostatecznego ich odbioru w dniu ………...…….…………………………………………………………………………………………...
5) A. Wykonawca przekazał/nie przekazał* Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (w tym certyfikaty, świadectwa dopuszczenia itd. wymienić jakie)

……………………………………………………………………………………………………………


B. Wykonawca przekazał/nie przekazał* gwarancję ……………………………………………………………………………………………………………
6) Wartość dostawy na podstawie ………………………...........……………………………….…......... wynosi ……………………………………………………………………………………………………
7) Faktury częściowe zostały wystawione na łączną kwotę …………………………………………….......................................................................................…….
8) Okres gwarancji określony w ……………..umowy liczony jest od dnia ………………………………………. ………...….………..............................…………………………
9) Adnotacje komisji odnośnie ewentualnych kar umownych:…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………


Podpisy Komisji: 1 .........................................................
2 .........................................................
3 …………………………………….

W imieniu Wykonawcy 1...........................................................


2 ……………………………………..

*- niepotrzebne skreślić1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna