Szkoła podstawowa nr 133 im. Stefana czarnieckiego w warszawie, ul. Fontany 3 Tel. (22) 834 28 31Pobieranie 22.54 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar22.54 Kb.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133

IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

W WARSZAWIE, ul. Fontany 3

Tel. (22) 834 28 31

sp133@edu.um.warszawa.pl
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WE KNOW IT”


I EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU1. Organizator

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
  w Warszawie

2. Cele konkursu

 • Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego

 • Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów w zakresie poprawnego czytania, pisania, słuchania, mówienia oraz znajomości gramatyki i ortografii.

 • Integracja uczniów różnych szkół dzielnicy Warszawa Bielany

3. Uczestnicy

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej.

 • Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Organizacja i przebieg Konkursu

 • Za organizację Konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli języka angielskiego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 133
  im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

 • Za przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych na terenie dzielnicy Bielany

 • Etap szkolny powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu.

 • Sprawdzenie wiadomości uczestników na etapie szkolnym odbywa się za pomocą testu składającego się z 3 części: słownictwo i gramatyka, czytanie oraz pisanie.

 • Piszący powinien mieć ze sobą 2 długopisy. Nie wolno pisać ołówkiem. Praca musi być czytelna.

 • Prace z I etapu oceniane są przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli języka angielskiego.

 • Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów w I etapie.

 • Szkolna Komisja Konkursowa przesyła listę 3 uczniów zakwalifikowanych do II etapu do Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej nr 133.

 • Wszystkie prace powinny być sprawdzane przez dwóch nauczycieli.

 • Uczniowie zakwalifikowani do II etapu powinni zgłosić się na 15 minut przed wyznaczoną godziną, posiadać przy sobie przybory do pisania, legitymację szkolną
  i obuwie na zmianę.

 • II etap będzie miał formę pisemną i obejmie 4 części: czytanie, słuchanie, pisanie i gramatykę. W tej edycj II etap BĘDZIE MIAŁ OGÓLNY TEMAT: SOCIAL LIFE

 • Wyniki końcowe zostaną rozesłane do poszczególnych szkół faksem do 28.04.2014 r.

 • Komisje zobowiązane są przestrzegać terminów podanych w terminarzu.

 • Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane.


5. Terminarz Konkursu

 • Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie, test, (do powielenia), klucz odpowiedzi, regulamin i formularz zgłoszeniowy do wszystkich szkół podstawowych dzielnicy Warszawa Bielany do dnia 29.11.2013.

 • Szkolne Komisje Konkursowe prześlą wyniki I etapu Konkursu oraz zgłoszenie do II etapu (3 najlepszych uczniów ze szkoły) do Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej nr 133 do dnia 20.01.2014.

 • I etap Konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 10.01.2014 o godzinie 10.00 i będzie trwać 90 minut.

 • II etap Konkursu odbędzie się w dniu 14.04.2014 w Szkole Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3 w Warszawie o godz. 900 i będzie trwać 90 minut.

 • Uroczyste rozdanie nagród laureatom II etapu Konkursu odbędzie się
  w maju(termin zostanie przesłany drogą mailową) w Szkole Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3 w Warszawie.

6. Wymagania

Zakres wymagań Konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej dla klas IV - VITematy, sytuacje, leksyka

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd, cechy charakteru, uczucia, części ciała,

zainteresowania);

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe);

3) szkoła (np. przedmioty szkolne, przybory);

4) praca (np. nazwy zawodów i zajęć, miejsce pracy);

5) Życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, czynności Ŝycia

codziennego, spędzanie wolnego czasu);

6) Żywienie (np. produkty żywnościowe, zdrowa żywność, nazwy posiłków i dań);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów i usług, sprzedawanie, kupowanie);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie);

9) kultura (np. święta i obrzędy);

10) sport (np. nazwy dyscyplin, sprzęt sportowy);

11) zdrowie (np. choroby i ich objawy, higiena codzienna);

12) świat przyrody (np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz);

Funkcje komunikacyjne

Zwroty grzecznościowe:

- powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello; How are you?; Goodbye; See you.);

- przedstawianie siebie i innych (I’m Cindy; This is Oscar; Nice to meet you.);

- podziękowanie (It’s great. Thanks.).

Prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy:

- literowanie;

- rozpoczynanie rozmowy (Excuse me. I have a problem.);

- wyrażanie opinii (I think the film was great!);

- sygnalizowanie niezrozumienia i prośba o powtórzenie (Sorry, can you repeat thatplease?).

Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń:

- wyrażanie upodobań i preferencji (I like swimming, but I don’t like gardening.);

- proponowanie, zapraszanie (Let’s go to the park.);

- wyrażanie życzeń (I want a vegetable salad.);

- wyrażanie próśb (Can you help me please?);

- instruowanie (Make a small hole.);

- doradzanie, nakaz (You should take an aspirin.);

- wyrażanie zakazu (You mustn’t play in here.);

- wyrażanie pozwolenia (You can borrow my bike.).

Informowanie:

- pytanie o informację;

- identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my bedroom. There is a big bed

in my bedroom.);

- opisywanie osób (She’s got short curly hair.);

- mówienie o czynnościach dnia codziennego (I come home at 5 o’clock.);

- mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (They are playingoutside.);

- planowanie (We are going to take the camera with us.);

- opis czynności i sytuacji mających miejsce w przeszłości (She cleaned her room in the

morning.);

- mówienie o umiejętnościach (I can jump.);

- wyrażanie posiadania (I have a brother and a sister.);

- porównywanie osób i przedmiotów (John is bigger than Jerry.);

- określanie czasu (It’s a quarter to 5.);

- określanie pogody (It’s hot.).Kategorie gramatyczne

Rzeczowniki:

- policzalne i niepoliczalne;

- liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna;

- forma dzierżawcza ‘s.

Czasowniki:

- modalne: can/ can’t, could/ couldn’t, may/ might, must/ mustn’t, should/ shouldn’t;

- czasowniki to be, have (got);

- konstrukcja there is/ are;

- zwroty going to, would like, be allowed to;

- tryb rozkazujący;

- czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple,Past Continuous.

Przymiotniki:

- stopniowanie;

- miejsce w zdaniu.

Przysłówki:

- częstotliwości;

- stopniowanie;

- miejsce w zdaniu.

Zaimki:

- osobowe;- dzierżawcze;

- zwrotne.

Liczebniki:

- główne;

- porządkowe.

Określniki:

- a, an, the;

- some, any, no;

- this, these, that, those;

- much, many, a few, a little, enough.

Przyimki:

- miejsca;- czasu.

7. Nagrody

 • Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział
  w Konkursie

 • Laureaci Konkursu oprócz dyplomów otrzymają również nagrody – I miejsce tablet, II i III – pendrive 16GB

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna