Szkolny program profilaktykiPobieranie 143.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar143.67 Kb.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA KOCHANOWSKIEGO

W KOŃCZEWIE

2007-2012

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. nr. 51, poz.458)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. nr. 111, poz.535)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20 sierpnia 1996r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. nr. 112, poz.537)

Ustawa z dn. 26 paxdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr.35, poz.230 tekst: ost. zm. 2002.06.25 Dz. U. 02.84.763)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24 kwietnia 1997r. (Dz. U. nr. 75, poz.468)

Ustawa z dn. 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr.l, poz.55)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psycholog.-pedagogicznych i innych poradni specjalist. oraz ramowego statutu tych poradni (Dz.U.nr.l3,poz.l09)

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 7 maja 1998 w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 1. Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na
  nie. Obejmuje usuwanie lub zmniejszanie czynników ryzyka oraz
  wzmacnianie czynników chroniących.

 2. Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędnej, skierowanej
  do grupy niskiego ryzyka.

 3. Profilaktyka pierwszorzędna polega na promowaniu zdrowego stylu życia
  i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności
  radzenia sobie z wymogami życia. Jej celem jest opóźniania inicjacji lub
  zachęcanie do abstynencji szeroko rozumianej.

 4. Program profilaktyki szkolnej to ogół działań podejmowanych w trakcie
  realizacji programów nauczania i Programu wychowawczego szkoły, gdy
  realizowane są ogólne zadania szkoły, a także działania specyficzne dla
  profilaktyki.

 5. Program profilaktyki szkolnej to również szereg działań chroniących
  dzieci i młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych
  w sytuacji pojawiających się zagrożeń.

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Rada Pedagogiczna 1. Określa zadania w zakresie profilaktyki.

 2. Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.

 3. Dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

Nauczyciele

 1. Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych.

 2. Wykonuj ą zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wydanych przez
  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 3. Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie
  działań profilaktycznych.

Wychowawca klasy

 1. Integruje zespół klasowy.

 2. Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.

 3. Wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych i
  nietypowych sytuacjach.

 4. Realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami
  uczniów.

Dyrekcja szkoły

 1. Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki.

 2. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.

 1. Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi
  działania z zakresu profilaktyki.

 2. Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie profilaktyki
  szkolnej.

Pedagog szkoły

 1. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny
  niepowodzeń szkolnych.

 2. Określa formy i sposoby udzielania uczniom (w tym uczniom wybitnie
  zdolnym) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
  rozpoznanych potrzeb.

 3. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 4. Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z
  programów wychowawczego i profilaktycznego w stosunku do uczniów,
  z udziałem rodziców i nauczycieli.

 5. Wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z
  Programu profilaktyki szkolnej.

Rada Rodziców

 1. Opiniuj e Program profilaktyki szkolnej.

 2. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki.

 3. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem
  Uczniowskim.

Rodzice


 1. Przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki.

 2. Korzy stają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i służby zdrowia
  w zakresie profilaktyki.

 3. Wnioskuj ą do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia
  specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-
  wychowawczych.

Organ nadzoru pedagogicznego

 1. wspiera w opracowaniu narzędzi ewaluacji.

 2. Informuje o nowościach wydawniczych i formach doskonalenia
  związanych z profilaktyką w szkole.

 3. Umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji oraz
  ewaluacji programu.

ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Poniższe zasady sformułowano na podstawie projektu Standardów jakości pierwszorzędnych programów profilaktycznych realizowanych w szkole i placówce oświatowej, autorstwa Krzysztofa A> Wojcieszka i Joanny Szymańskiej.

Bezpieczeństwo uczestników


 1. Respektowanie podmiotowości uczestników.

 2. Poszanowanie ich godności

 3. Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji.

 4. Uwzględnianie wieku i poziomu rozwoju uczestników.

 5. Uwzględnianie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczniów.

Adekwatność oddziaływań

l. Działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata.


Skuteczność 1. Działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny,
  której dotyczą.

 2. Działania powinny wykorzystywać wiedzę dotyczącą sprawdzonych
  strategii, form i metod oddziaływania.

Rzetelność

 1. Informacje powinny być rzetelne.

 2. Informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju
  intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego
  możliwości percepcyjnych.

 3. Informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt
  wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może podsuwać
  pomysły na niepożądane zachowanie).

 4. Informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji,
  np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających
  informacji lub tez pobudzać ciekawość).

 5. Informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby
  nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań).

Głębokość i czas trwania

 1. We współczesnej profilaktyce proponuje się, jako bardziej skuteczny,
  model głębszego oddziaływania oparty o koncepcję czynników ryzyka
  i czynników chroniących.

 2. Najbardziej skuteczne są działania zintegrowane z programem szkolnym
  (dydaktycznym i wychowawczym).

 3. Czas trwania i ich intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej
  stopnia zagrożenia.

CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

 1. Niwelowanie zagrożeń środowiska

 2. Przygotowanie do samodzielności

 3. Zdrowy styl życia

ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ 1. Bezpieczna droga do i ze szkoły.

 2. Znajomość zasad zachowania się w kontakcie z niebezpiecznym
  zwierzęciem.

 3. Zapewnienie uczniom możliwości spędzania wolnego czasu.

 4. Realizacja programów profilaktycznych

 5. Pomoc w przejściu do kolejnego etapu kształcenia.

 6. Prowadzenia zajęć Świetlicy Środowiskowej.

 7. Znajomość zasad odpowiedniego zachowania się w każdej sytuacji.

 8. Promowanie zdrowego stylu życia.

 9. Zapoznanie z zasadami higieny spędzania wolnego czasu.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

KLASA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

NIWELOWANIE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

I. Bezpieczna droga do szkoły.


1 . Przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię.

Spacer, ćwiczenia praktyczne,

I-VI

Wychowawcy klas

2. Zapoznanie ze znakami drogowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Prezentacja plansz, spacer po okolicy, pogadanka,

I-III

Wychowawcy klas I-III

3. Przedstawienie zasad poruszania się poboczem.

Pogadanka, spacer

I-III

Wychowawcy klas I-III

4. Zapoznanie uczniów z obowiązkami rowerzystów.

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, egzamin na kartę rowerową,

IV -VI

Nauczyciele techniki

5. Przeprowadzenie akcji „Bądź widoczny na drodze".

Projekcja filmu, gra komputerowa, spotkanie z policjantem , inscenizacja,

I-VI

Pedagog, nauczyciel informatyki

6. Zwrócenia uwagi na zachowanie bezpieczeństwa na przystankach i w czasie wsiadania do autobusu.

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, szukanie lidera wśród uczniów dój eżdżaj ących,

I-VI

Wychowawca, nauczyciele, wychowawca świetlicy

II Znajomość zasad zachowania się

z niebezpiecznym zwierzęciem.


1 . Zapoznanie dzieci z objawami występującymi u zwierząt zarażonych wścieklizną.

Pogadanka z lekarzem weterynarii i stały kontakt z najbliższym punktem Sanepidu,

I-VI

Pedagog

2. Wskazanie uczniom cech zwierząt agresywnych

Projekcja filmu, pogadanka,

I-VI

Pedagog, wychowawcy

3. Ukazanie dzieciom, jakie ich zachowania są prowokujące dla zwierząt

Projekcja filmu, pogadanka,

I-VI

Pedagog, wychowawcy

4. Uświadomienie uczniom jak należy zachować się w kontakcie z niebezpiecznym zwierzęciem.

Pogadanka, spotkanie z lekarzem weterynarii

I-VI

Pedagog, wychowawcy

5. Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w razie pogryzienia przez zwierzęta.

Pogadanka, spotkanie z lekarzem weterynarii

I-VI

Wychowawca, lekarz weterynarii

III Zapewnienie uczniom możliwości spędzenia wolnego czasu.


1 . Organizacja zajęć podczas ferii zimowych.

Zajęcia sportowe, informatyczne, dzień filmowy, wyjazdy do kina i na basen

I-VI

Pedagog, wychowawcy

2. Organizacja zajęć po skończonych lekcjach.

Działalność świetlicy środowiskowej, udział w kołach zainteresowań, zajęcia sportowe, pomoc w odrabianiu prac domowych,

I-VI

Wychowawcy świetlicy szkolnej, wychowawcy świetlicy środowiskowej, nauczyciel w-f,

IV Realizacja programu profilaktycznego


1 . „Jestem wolny od nałogów"

Zajęcia w klasach

I-VI

Pedagog, wychowawcy

2. „Przybij piątkę"

Zajęcia w klasach

I-VI

Pedagog

3. „Nie daj się namówić"

Zajęcia w klasach

I-Vi

Pedagog

4. Metody

Zajęcia w klasach

III -VI

Pedagog

asertywności

metodą indywidualną i grupową5. „Domowi detektywi"

Zajęcia w klasach

III - VI

Pedagog

6. „Szkoła dla rodziców"

Zajęcia dla rodziców podczas dni otwartych szkoły, zebrań z rodzicami kl.YI

I-VI

Pedagog

T.kampania „Zachowaj trzeźwy umysł"

Cykl jedenastu lekcji p poszczególnych klasach

I-VI

Pedagog

8. Szkoła bez przemocy

Włączenie się do ogólnopolskiego programu profilaktycznego

O-VI

Pedagog

PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNOŚCI

I Pomoc w przejściu do kolejnego etapu kształcenia


1 . Spotkanie uczniów klas trzecich i szóstych z uczniami klasy czwartej i gimnazj alistami

Pogadanki

III, VI

Wychowawcy, pedagog

2. Organizacja wyjazdu uczniów klasy szóstej do gimnazjum

Wycieczka

VI

Wychowawcy, pedagog

II Prowadzenie zajęć świetlicy środowiskowej

Pomoc w odrabianiu prac domowych, pomoc w nadrobieniu zaległości dydaktycznych „Pomocna dłoń", organizacja czasu wolnego,

I-VI

Wychowawcy świetlicy środowiskowej, nauczyciele

III Znajomość zasad odpowiedniego zachowania się w każdej sytuacji


1 . Zapoznanie dzieci z obowiązkowym strojem w odniesieniu do konkretnych sytuacji.

Pogadanki, pokaz

O -III

Wychowawcy

2. Zaprezentowanie uczniom właściwej postawy podczas śpiewania hymnu

Ćwiczenia praktyczne

O -VI

Wychowawcyz niebezpiecznym zwierzęciem.


1 . Zapoznanie dzieci z objawami występującymi u zwierząt zarażonych wścieklizną.

Pogadanka z lekarzem weterynarii i stały kontakt z najbliższym punktem Sanepidu,

I-VI

Pedagog

2. Wskazanie uczniom cech zwierząt agresywnych

Projekcja filmu, pogadanka,

I-VI

Pedagog, wychowawcy

3. Ukazanie dzieciom, jakie ich zachowania są prowokujące dla zwierząt

Projekcja filmu, pogadanka,

I-VI

Pedagog, wychowawcy

4. Uświadomienie uczniom jak należy zachować się w kontakcie z niebezpiecznym zwierzęciem.

Pogadanka, spotkanie z lekarzem weterynarii

I-VI

Pedagog, wychowawcy

5. Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w razie pogryzienia przez zwierzęta.

Pogadanka, spotkanie z lekarzem weterynarii

I-VI

Wychowawca, lekarz weterynarii

III Zapewnienie uczniom możliwości spędzenia wolnego czasu.


1 . Organizacja zajęć podczas ferii zimowych.

Zajęcia sportowe, informatyczne, dzień filmowy, wyjazdy do kina i na basen

I-VI

Pedagog, wychowawcy

2. Organizacja zajęć po skończonych lekcjach.

Działalność świetlicy środowiskowej , udział w kołach zainteresowań, zajęcia sportowe, pomoc w odrabianiu prac domowych,

I-VI

Wychowawcy świetlicy szkolnej, wychowawcy świetlicy środowiskowej, nauczyciel w-f,

IV Realizacja programu profilaktycznego


1 . „Jestem wolny od nałogów"

Zajęcia w klasach

I-VI

Pedagog, wychowawcy

2. „Przybij piątkę"

Zajęcia w klasach

I-VI

Pedagog

3. „Nie daj się namówić"

Zajęcia w klasach

I-Vi

Pedagog

4. Metody

Zajęcia w klasach

III -VI

Pedagog

narodowego i szkolnego


3. Opracowanie wraz z S. U. Szkolnego Kodeksu

Prace plastyczne, komiks

I-VI

Wychowawcy, opiekun S. U.

4. Przeprowadzenie lekcji dobrego wychowania

Pokazy na lekcjach wychowawczych

IV -VI

Wychowawcy, S. U.

5. Zwrócenie uwagi na sposób zachowania się w różnych miejscach.

Pogadanki, ćwiczenia praktyczne

I-III

Wychowawcy

ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM

I Promowanie zdrowego stylu życia.


1 . Uświadomienie rodzicom i dzieciom roli produktów mlecznych w rozwoju organizmu.

Pogadanka z lekarzem, pielęgniarką,

I-III

Pielęgniarka

2. Prezentacja piramidy zdrowia

Pokaz, pogadanka

I-VI

Szkolne koło PCK, S.U., pielęgniarka

3. Ukazanie skutków złego odżywiania.

pogadanka

IV -VI

Pedagog, S.U>

4. Przeprowadzenie akcji „Drugie śniadanie".

Pogadanki, konkursy, pokazy

I-VI

Wychowawcy, pedagog, szkolne koło PCK

II Zapoznanie z zasadami higieny wolnego czasu


1 . Promowanie szkolnych kół zainteresowań

Dni otwarte szkoły

I-VI

Prowadzący koła zainteresowań, dyrektor

2. Zapoznanie z zasadami właściwej pracy przy komputerze.

Pogadanka, ćwiczenia praktyczne

I-VI

Nauczyciel informatyki

3. Zachęcanie uczniów do uprawiania sportu

Zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą MOSiR-u

I-VI

Nauczyciel wychowania fizycznego

4. utworzenie Galerii Osiągnięć Uczniów.

Gablota na szkolnym korytarzu

I-VI

Wychowawcy, dyrektor

EWALUACJA PROGRAMU

Oceny efektów realizacji Szkolnego programu profilaktyki, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane podmioty dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej - podsumowujących prace w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego. Wynikające z oceny wnioski przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Ocenie poddawane są następujące elementy: 1. funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,

 2. tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach
  z wychowawcami klas,

 3. realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznych,

 4. realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy
  wychowawców klas,

 5. udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego
  z zakresu profilaktyki,

 6. problematyka profilaktyki w ramach warsztatów ODN-u,

 7. innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki,

 8. realizacja programów edukacyjnych,

9. występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych,
10.występowanie czynników chroniących.

Podstawę do formułowania ocen realizacji Szkolnego programu profilaktyki stanowią narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy, scenariusze, dezyderaty, wykazy, itp.


Program opracowała

mgr Katarzyna Bojaryn
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna