Szkolny program wychowawczyPobieranie 61.52 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar61.52 Kb.
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,

Ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

- oto, ażeby bardziej był, a nie tylko miał…”


Jan Paweł II

Projekt opracowały

Renata Wagner Siwiec

Zofia Sudoł

I ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE
1. Każdy członek społeczności szkolnej tj. dyrektor, nauczyciele, uczniowie, ich

rodzice oraz pozostali pracownicy szkoły, jest człowiekiem wolnym, osobą, która

świadomie wybrała tę społeczność na miejsce swej nauki czy pracy zawodowej, by ją wspólnie tworzyć i kształtować.

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za słowa, czyny i dokonywane wybory. Ponoszą konsekwencje swego działania.

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, wychowują swoim przykładem

i zachowaniem. Rola wychowawców klasowych i nauczycieli jest tu szczególnie ważna.

4. Wszystkich członków społeczności szkolnej cechuje pełne zaangażowanie w życie szkoły.

5. Uznając, że wychowanie, obok nauczania i kształcenia, jest integralnym elementem edukacji szkolnej, kierując się zasadami zawartymi w ustawie o systemie oświaty, respektując

uniwersalne zasady etyki, przyjmując za cel rozwijanie u młodzieży poczucia

odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego

oraz otwarcia na wartości kultur Europy i świata, nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju osobowego oraz przygotowanie do wypełniania obowiązków społecznych i zawodowych.

Zespół Szkół nr 2 w swej pracy wychowawczej zmierzać będzie do tego, aby uczniowie: • znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i

duchowym), • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie w

świecie prawdy, dobra i piękna,

 • mieli świadomość wartości i użyteczności edukacji szkolnej,

 • stawali się coraz bardziej samodzielni i odpowiedzialni,

 • poszukiwali, odkrywali i dążyli drogą rzetelnej pracy do osiągania życiowych celów i

wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego,

 • przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, ze

zrozumieniem wartości każdej z tych wspólnot, w duchu odpowiedzialności,

solidarności, patriotyzmu i szacunku dla dziedzictwa kulturowego, • przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania właściwych wyborów

 • kształtowali w sobie postawę współdziałania i dialogu, umiejętność słuchania innych i szanowania ich poglądów,

 • współtworzyli w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

6.Szkoła pozostawia wychowankowi pełną swobodę wyborów politycznych i zawodowych.


7. Zadania stawiane wychowawcy:

1) Opracowuje klasowy plan wychowawczy zgodnie z wytycznymi programu i w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami.

2) Przyczynia się do integracji w zespołu klasowego.

3)Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach ważnych dla klasy (wycieczki, imprezy kulturalne, wyjścia do kina, itp.).

4) Interesuje się sytuacją rodzinną wychowanka dokonując diagnozy sytuacji na wstępie.

5) Śledzi na bieżąco uzyskiwane oceny, postępy w nauce lub ich brak u swoich uczniów, dba o wysoką frekwencję klasy, jest w stałym kontakcie z rodzicami.

6) Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

7) Organizuje zebrania klasowe z rodzicami zgodnie z zapisami Statutu Szkoły i potrzebami

wynikającymi z sytuacji klasowej.

8) Zobowiązany jest do wprowadzania podczas lekcji wychowawczych tematyki związanej z

zagrożeniami społecznymi, poruszać problematykę agresji wśród młodzieży, jej przejawów i ofiar.

9) Współpracuje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, dyrekcją.


II PODSTAWOWE CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE

Celem Wychowawczym naszej szkoły jest poprowadzenie ucznia ku jego osobowości dojrzałej, aby był przygotowany do podejmowania zadań i odpowiedzialności we wspólnocie ogólnoludzkiej, narodowej, lokalnej, rodzinnej i życiu osobistym.
Uznając, że wychowanie stanowi istotny wymiar pracy każdego nauczyciela, w Zespole Szkół nr 2 cele i zadania wychowawcze będą realizowane na wszystkich zajęciach

edukacyjnych, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych oraz

poprzez działania nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klasowych.

Cele i zadania przyjęte do realizacji funkcji wychowawczej szkoły:

1. Rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości

a) kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania swoich stanów

emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia,

b) nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i

miłości,

c) zachęcanie do głębszego poznawania siebie i pracy nad własnym rozwojem

intelektualnym i duchowym,

d) przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości, dokonywania ich oceny i

hierarchizacji,

e) uczenie krytycznego odbioru tego, co niesie ze sobą kultura masowa,

f) kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory

moralne,


g) uczenie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażania poglądów własnych, dialogu i współdziałania z innymi,

h) kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych,

światopoglądowych, wyznaniowych, kulturowych,

i) rozwijanie indywidualnych zainteresowań, rozbudzanie potrzeby samodoskonalenia;

j) wprowadzanie w świat kultury i sztuki, umożliwienie rozwoju intelektualnego,

emocjonalnego i duchowego drogą przeżyć estetycznych,

k) stwarzanie sytuacji rozbudzających aktywność i twórczość,

l) kształtowanie nawyków dbania o estetykę wyglądu własnego i najbliższego

otoczenia,

m) kształtowanie kultury bycia na co dzień,

n) rozwijanie troski o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo,

o) pomoc w rozwiązywaniu dylematów związanych z wyborem drogi życiowej (dalsza nauka, praca zawodowa) i przestrzeganie przed minimalizowaniem aspiracji życiowych.


2. Wychowanie zdrowotne - kształtowanie postaw prozdrowotnych

a) uświadomienie współzależności między wymiarami zdrowia, np. fizycznym,

psychicznym i duchowym oraz odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia,

b) kształtowanie postaw dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność

organizmu oraz o higienę ciała i otoczenia,

c) propagowanie zdrowego stylu życia,

d) organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i turystycznych wspierających rozwój

fizyczny,

e) przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń społecznych;

(ratownictwo w nagłych stanach zagrożenia życia ).


3. Wychowanie do życia w rodzinie

a) pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem

dorastania i dojrzewania,

b) ukazywanie jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłością i odpowiedzialnością,

c) kształtowanie umiejętności szacunku dla własnego ciała,

d) pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości i odnoszeniu jej do

wartości nadrzędnych, takich jak poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina,

akceptacja i szacunek w relacjach między ludźmi,

e) uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie wzoru małżeństwa

opartego na wierności, uczciwości, odpowiedzialności i partnerstwie,

f) kształtowanie pozytywnych wzorów funkcjonowania rodziny,

g) nabywanie umiejętności korzystania ze środków przekazu w sposób selektywny,

umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem na rozwój osobowy i

życie rodzinne.


4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

a) uświadamianie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości

o jej dobre imię,

b) kształtowanie postaw szacunku wobec godła i hymnu państwowego,

c) rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,

regionalnej, narodowej i państwowej,

d) rozwijanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i zespołowego działania

na rzecz społeczności uczniowskiej, lokalnej, regionu i państwa,

e) ukazywanie wzorca państwa prawa, funkcjonującego na podstawie mechanizmów

demokratycznych, kształtowanie kultury prawnej,

f) obchody świąt państwowych i rocznic historycznych,

g) zapoznanie z prawami i obowiązkami obywatela Rzeczypospolitej.


5. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym

a) poznanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej,

b) rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości dotyczącej przyszłej aktywności zawodowej i

gospodarczej,

c) kształtowanie umiejętności planowania rozwoju własnego wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych,

d) rozwijanie ducha przedsiębiorczości i umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi,

e) poznanie podstawowych zasad etycznych życia gospodarczego i nabywanie

umiejętności stosowania ich w życiu szkolnym (np. rzetelna praca, punktualność,

dotrzymywanie danego słowa, wywiązywania się z powierzonych funkcji i zadań,

prawdomówność, uczciwość),

f) kształtowanie umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą

ubiegania się o pracę (np. list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy) oraz

zdolności do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej — sztuka autoprezentacji.


6. Kształtowanie postaw proekologicznych

a) rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo świata przyrody,

b) organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym

otoczeniu,

c) wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i w

środowisku naturalnym (np. w lesie, na plaży).


7. Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu

a) rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią i

kulturą narodu,

b) nawiązywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem

dziedzictwa kulturowego w regionie,

c) udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych.


8. Kształtowanie postaw proeuropejskich: wychowanie proeuropejskie

a) określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie,

b) rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej,

c) uświadomienie korzyści procesu integracji z Unią Europejską jako środka

wspierającego rozwój kraju (programy pomocy, projekty),

d) popularyzowanie wiedzy na temat krajów nauczanych w szkole języków,

e) rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i

obyczajów,

f) zachęcanie uczniów do nawiązywania kontaktów z młodzieżą z różnych krajów

europejskich.


9. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

a) rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły,

b) współudział w realizowaniu zadań dotyczących działalności szkoły, w tym organizacja imprez szkolnych i klasowych, promowanie szkoły w środowisku,

c) umożliwienie składania propozycji dotyczących życia społeczności uczniowskiej do Dyrektora szkoły

d) stosowanie procedur demokratycznych w działalności Samorządu Uczniowskiego (np.

w wyborach opiekuna Samorządu Uczniowskiego).


10. Organizacja czasu wolnego ucznia

a) organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji,

b) wycieczki o charakterze poznawczym,

c) udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań,

d) przygotowywanie imprez szkolnych,

e) wyjazdy do teatru, kina, muzeum, itp.


III FORMY REALIZACJI

 1. Prowadzenie godzin wychowawczych w oparciu o wytyczne „Programu Wychowawczego” i „Szkolnego Programy Profilaktyki”.

 2. Organizowanie spotkań tematycznych dla uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli.

 3. Umożliwienie młodzieży indywidualnych spotkań i rozmów z wychowawcami, pedagogiem szkolnym na nurtujące problemy.

 4. Organizowanie spotkań z rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty środowiska wychowawczego.

 5. Aktywizowanie działań Samorządu Uczniowskiego.

 6. Podtrzymywanie, kontynuowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły.

 7. Właściwe dysponowanie systemem oceny, promocja dobrych postaw, odpowiednie stosowanie „nagrody i kary”.

 8. Współpraca wychowawców-nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły na każdej płaszczyźnie pracy w szkole.

Program godzin wychowawczych

Klasa I

Moduł I. Nowa szkoła — nowe sytuacje

W ramach I modułu proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Historia i tradycje szkoły- patron ZS nr 2 — E. Kwiatkowski,

2. Integracja zespołu klasowego(rozpoznanie wzajemnych zainteresowań, oczekiwań i

potrzeb) poprzez wspólne gry i zabawy psychologiczne,

3. Prawo w szkole – statut, regulaminy wewnętrzne.

4. Zasady komunikowania się- określenie czynników ułatwiających i utrudniających

komunikowanie się między ludźmi, zwiększenie świadomości mechanizmów

wpływających na proces komunikowania się, kształtowanie dobrej współpracy w

grupie oraz w relacji uczeń- nauczyciel i inni pracownicy szkoły,

5. Źródła stresu, wpływ na funkcjonowanie organizmu, sposoby unikania i pokonywania

stresu, wskazanie prozdrowotnych sposobów rozładowania napięć emocjonalnych,

uświadomienie konieczności wypracowania własnego wzorca reakcji na stres,

6. Planowanie, organizowanie i ocena efektywności własnego uczenia się. Zapoznanie

uczniów z zasadami higieny pracy umysłowej i technikami pomocnymi w uczeniu się.

7. Ćwiczenia koncentracji uwagi.

8. Organizowanie imprez klasowych typu Mikołajki, wigilia klasowa itp.

Moduł II. Kultura osobista

W ramach II modułu proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Kultura bycia nie tylko w szkole — ABC dobrego zachowania w miejscach

publicznych,

2. Sztuka zachowania się przy stole, estetyka stołu,

3. Między ludźmi-umiejętność postępowania, sztuka panowania nad sobą, najprostsze

wyrazy uprzejmości w różnych sytuacjach.

4. Mój kontakt ze sztuką.Moduł III. Profilaktyka uzależnień

W ramach III modułu proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Definicja alkoholizmu, etiologia, przebieg choroby alkoholowej,

2. Przyczyny i skutki nikotynizmu, postawa wobec proponujących palenie,

3. Narkomania- przyczyny i skutki uzależnienia,

4. Asertywność-sztuka mówienia „nie” — nabywanie umiejętności asertywnych w

konkretnych sytuacjach,

5. Zagrożenia XXI wieku — przyczyny i skutki wstępowania do destrukcyjnych grup

Nieformalnych.

6. HIV i AIDS

7. Cyberprzemoc.

8. Kultura czasu wolnego — rozwijanie zainteresowań, sposoby spędzania czasu

wolnego.
Klasa II

Moduł I. W zgodzie ze sobą

W ramach modułu I proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Obraz samego siebie. Od czego zależy, co składa się na obraz siebie(wygląd,

umiejętności, cechy osobowości).

2. Higiena i pielęgnacja ciała w okresie dojrzewania.

3. Kompleksy źródłem niebezpieczeństw(anoreksja, bulimia, zewnątrzsterowność),

4. Bycie sobą w grupie społecznej, asertywne reagowanie na krytykę.

5. Ja i moje ideały.Moduł II. W zgodzie z innymi

W ramach modułu II proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Sposoby porozumiewania się z innymi. Poziomy porozumiewania, umiejętność

słuchania innych,

2. Pojęcie konfliktu, postawa wobec konfliktu. Doskonalenie umiejętności

negocjacyjnych, sztuka konstruktywnej dyskusji,

3. Rozumienie zjawisk przemocy, sposoby przeciwdziałania przemocy.

Moduł III. Jesteśmy częścią społeczeństwa

W ramach modułu III proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Akceptacja i tolerancja. Tolerancja wyrazem zgody na odmienność drugiego człowieka,

2. Stereotypy-postawy wobec mniejszości narodowych,

3. Inni to także my- problem osób niepełnosprawnych,

4. Samotność i osamotnienie. Przyczyny samotności,

5. Młodość i starość w walce i współpracy.

6. Sens ludzkiego cierpienia.


Klasa III i IV

Moduł I. Życie rodzinne

W ramach I modułu proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Rodzina jako grupa społeczna. Funkcje rodziny,

2. Kontakt z rodzicami –wzajemne interakcje, typowe konflikty.

3. Atmosfera domu rodzinnego.

4. Wychowywanie w rodzinie- podstawowe zasady wychowania,

5. Rola mężczyzny i kobiety w rodzinie,

6. Tendencje zmian w modelu rodziny.

7. Dojrzewanie do bycia matką, ojcem.

8. Moja przyszła rodzina.

9. Dorastanie do miłości.

10. Gdzie nauczyć się miłości (rodzina, literatura, film).

11. Co znaczy kochać, czy seks jest przejawem miłości.

12. Rozwój dziecka przed narodzeniem.Moduł II. Moja pierwsza praca

1. Kryteria wyboru kariery zawodowej, określenie własnych preferencji,

2. Wartość pracy,

3. Studia- wybór świadomy,

4. Samozatrudnienie.

5. Jaka praca się opłaca.

6. Zawód a płeć,

7. Wybór kariery zawodowej sprawą niezwykłej wagi.

8. Własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

9. Problem bezrobocia.

10. Szansa na pracę w wybranym zawodzie.

11. Praca – konieczność czy przywilej.

12. Ludzie sukcesu.

Moduł III. Krok w dorosłe życie

W ramach III modułu proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Sprawne zarządzanie czasem,

2. Poszukiwanie pracy (list motywacyjny, curriculum vitae),

3. Rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym pracodawcą-sztuka autoprezentacji,

4. Warunki osiągania sukcesu.

5. Być dobrym człowiekiem.

6. Refleksja nad wolnością.Moduł IV. Edukacja obywatelska

Jest realizowany we wszystkich poziomach klas w różnym zakresie.

W tego ramach modułu proponuje się realizację następujących zagadnień:

1. Święto Komisji Edukacji Narodowej,

2. Nawiązanie do przeszłości- Święto Niepodległości,

3. Z kart historii- Rocznica Konstytucji 3 Maja.

4. Prawa i obowiązki świadomego obywatela.

5. Wybrane zagadnienia Konstytucji RP.

6. Blaski i cienie mojej miejscowości, regionu, kraju.

7. Znaczenie pokoju na świecie.

8. Dobra prasa.

9. Cechy dobrego prezydenta.Moduł V. Moje miejsce w Europie

1.Kultura i obyczaje innych krajów.

2. Fundusze UE.

3. Jestem Polakiem – jestem Europejczykiem.

4. Co nas łączy a co dzieli.

IV. ZASADY I FORMY WSPÓLPRACY Z RODZICAMI

Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła winna wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. Dlatego współpraca powinna się opierać na zasadach partnerstwa(z uwzględnieniem oczekiwań i sugestii rodziców dotyczących wychowania) oraz szczerości i zaufaniu.

Rodzice mają prawo do:

• znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych w szkole,

• znajomości dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły, w

szczególności regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

• rzetelnej informacji na temat zachowania swojego dziecka, jego postępów i przyczyn

ewentualnych trudności w nauce,

• uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia

swoich dzieci.
Zadania stawiane rodzicom:

1. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej dziedzinie, a wybrani reprezentanci klas pracują w Radzie Rodziców, świadomie oraz

zgodnie z interesem i potrzebami dziecka mają obowiązek współpracować ze szkołą.

2.Rodzice mogą a nawet powinni pozyskiwać fundusze na rzecz szkoły przy współpracy i pomocy wychowawców klasowych.

3. Uczestniczą w zebraniach klasowych i Rady Rodziców.

4. Zawiadamiają wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka w zajęciach dydaktycznych i usprawiedliwiają tę absencję w terminie do 7 dni po zaistniałej nieobecności w szkole.

5. Utrzymują stały kontakt z wychowawcą i pedagogiem szkolnym zwłaszcza w sytuacjach

trudnych i szczególnie na pisemne zawiadomienie ze szkoły.

6. Dbają o estetykę stroju i wygląd dziecka.

7.Współuczestniczą i współorganizują wydarzenia klasowe typu: wycieczki, biwaki, studniówka.

8. Współpracują ze szkołą i instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w uświadamianiu

zagrożeń społecznych, przed którymi staje młodzież.

Formy współpracy wychowawczej z rodzicami:

1. spotkania indywidualne,

2. stałe spotkania z rodzicami wszystkich uczniów danej klasy w celu wymiany

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywające się nie rzadziej niż raz

na kwartał,

3. spotkania rodziców z ekspertami zajmującymi się problemami rozwoju młodzieży

oraz wskazującymi metody postępowania w różnych sytuacjach,

4. kontakty korespondencyjne i telefoniczne,

5. wybór reprezentantów do Rady Rodziców, współpraca z Dyrektorem Szkoły,

6. nadzwyczajne spotkania wychowawców z rodzicami dla rozwiązywania problemów nie

cierpiących zwłoki i omówienia zagadnień istotnych do realizacji programu nauczania

oraz zadań wychowawczych,

7. włączanie rodziców w organizację uroczystości szkolnych, wyjazdów dzieci i spotkań ze

specjalistami, 1. zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, przedstawienia itp.

9. organizowania imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią;

V ROLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM SZKOŁY

1. W Szkole dzała Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi

Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw

uczniów takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych

zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu

z Dyrektorem Szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego;

7) prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela.


VI ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE

1. Otrzęsiny klas pierwszych.

2. Kronika szkolna i kroniki klasowe.

3. Spotkania ze specjalistami.

4. Okolicznościowe apele i uroczystości szkolne.

4. Święto Patrona Szkoły.

6. Konkursy wewnątrzszkolne

7. Akcje charytatywne

5. Złota Księga.

VII WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM


Szkoła współpracuje z Samorządem terytorialnym poprzez:

1.Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem

dziedzictwa kulturowego w regionie;

2. Udział przedstawicieli ST w uroczystościach, imprezach sportowych i wychowawczych na

terenie Szkoły;

3.Współdziałanie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz rodzin niewydolnych

wychowawczo i materialnie..

VIII SPOSOBY BADANIA I OCENIANIA PROGRAMU

WYCHOWAWCZEGO ORAZ EFEKTÓW JEGO REALIZACJI
1. Obserwacja uczniów przez nauczycieli, wychowawców, rodziców.

2. Rozmowy:

· wychowawca – nauczyciel;

· nauczyciele – rodzice;

· nauczyciele – uczniowie.

3. Testy socjometryczne.

4. Analiza dokumentów szkolnych i klasowych.

5. Ankiety dla rodziców i uczniów.

6. Sondaż dla rodziców, nauczycieli, uczniów

7. Analiza wytworów uczniów.8. Kwestionariusze samooceny dla uczniów.

Pobieranie 61.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna