Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona1/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Wrocław, dn. 16.05.2012 r.

Znak postępowania: Szp/FZ – 19/2012SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

prowadzonego

przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a

zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

NA USŁUGĘ POGWARANCYJNEGO

SERWISU TECHNICZNEGO APARATÓW

PRODUKCJI DRÄGER

.................................................

Zatwierdzam

SPIS TREŚCII.INFORMACJE OGÓLNE 3

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4

IV.ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 4

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5

VII.OFERTA WSPÓLNA 7

VIII.WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE 7

IX.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7

X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8

XII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 9

XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 10

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11

XV.POPRAWIANIE OMYŁEK W TRESCI OFERTY 11

XVI.KRYTERIUM OCENY OFERT 12

XVII.WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 13

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 13

XIX. WZÓR UMOWY 13

XX.ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 14

I. DANE WYKONAWCY 15

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 16

III.CENA 16

IV.POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 16

V.PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy) 17

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECĘ PODWYKONAWCOM 17

OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 17

VI.POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM 17

VII.TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 17

WYKAZ USŁUG 24
 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiającym jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

adres do korespondencji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław.

 1. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

 2. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.

 3. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.

 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 200 000,00 euro.

 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej PZP,

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650),

 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649),

 5. Ustawa z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatów produkcji Dräger w siedzibie Zamawiającego.

  2. Zestawienie aparatów podlegających usłudze serwisu technicznego jest zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ.

  3. Kod CPV:

50.42.00.00. - 5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

  1. Pod pojęciem „Serwisu technicznego” Zamawiający rozumie:

 1. wykonanie przeglądów okresowych wraz z wymaganą przez producenta wymianą części i zestawów serwisowych,

 2. naprawę aparatów wymienionych w załączniku nr 6, po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. Naprawa aparatów przeprowadzana będzie po uprzednim zatwierdzeniu kalkulacji kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający na naprawy w okresie trwania umowy przeznacza kwotę 50 000,00 netto.

  1. Serwis techniczny będzie realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

  2. Wszystkie części zamienne, stosowane przy naprawie sprzętu objętego przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać specyfikacji producenta oraz muszą posiadać te same cechy jak części nowe.

  3. Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. wykonania przeglądów aparatów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – cenowym oraz odnotowanie faktu ich wykonania poprzez wpisanie w kartę techniczną sprzętu,

 2. wymiany elementów eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta,

 3. wystawianie raportów każdorazowo po zakończonych czynnościach serwisu technicznego,

 4. dokonywania napraw bieżących, po wcześniejszym zgłoszeniu awarii przez osobę do tego upoważnioną,

 5. wydawanie orzeczeń technicznych,

 6. udzielania konsultacji telefonicznych dotyczących funkcjonowania sprzętu medycznego objętego niniejszym postępowaniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.30.

  1. W przypadku czasowego wyłączenia sprzętu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”

  2. Zgłoszenia awarii sprzętu przekazywane będą w formie mailowej lub za pośrednictwem faxu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Lista osób upoważnionych do zgłaszania awarii zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

  3. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia awarii wynosi 24 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy.

  4. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji udzielonej przez producenta.

 1. Pobieranie 383.67 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna