Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPobieranie 21.35 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar21.35 Kb.
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 4/24

tel . (2 tel. (22) 617 70 73 fax. (22) 672 78 43

www.nieklanska.pl e-mail: szpital@nieklanska.pl
Nr sprawy: RZP-8/DM/2014 Warszawa, dn. 10.03.2014 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na pakiety.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze ofert w przedmiotowym postępowaniu. Wybrane oferty są zgodne z wymogami SIWZ i są najkorzystniej dla Zamawiającego.
PAKIET NR 13 ERBE Polska Sp. z o.o. ul. Marconich 8, 02-954 Warszawa

PAKIET NR 21 F.H.U. „SUW SERWIS” Piotr Kąkol 84-100 Puck , Brudzewo

PAKIET NR 25 Promed S.A. Ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa

PAKIET NR 29 Elmiko Medical Sp. z o.o. Ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa
W postępowaniu zostały złożone ważne oferty następujących firm:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

w zł. brutto

Liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny:

Suma

punktów

cena

ocena techniczna

PAKIET NR 13

05

ERBE Polska Sp. z o.o.

ul. Marconich 8, 02-954 Warszawa


8.610,00

100,00

nie dotyczy

100,00

PAKIET NR 21

01

F.H.U. „SUW SERWIS” Piotr Kąkol

84-100 Puck , Brudzewo

6.396,00

100,00

nie dotyczy

100,00

PAKIET NR 25

03

Promed S.A.

Ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa

4.816,60

100,00

nie dotyczy

100,00

PAKIET NR 29

02

Elmiko Medical Sp. z o.o.

Ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa


1.070,00

100,00

nie dotyczy

100,00


UNIEWAŻNIENIE PAKIETÓW

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,27,28,30,31 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, podstawa prawna art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907,984 i 1047)

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 26, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podstawa prawna art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907,984 i 1047)

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ nie wcześniej niż 13 marca 2014 r.


ZGODNIE Z ART. 27 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. Z PÓZ. ZM., PROSIMY O ZWROTNE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA POPRZEZ ODESŁANIE OSTATNIEJ JEGO STRONY NA NR FAKSU (0-22) 50-98-404 WRAZ Z UZUPEŁNIONYMI INFORMACJAMI:
ILOŚĆ OTRZYMANYCH STRON …………..........

DATA OTRZYMANIA ……………………………..

PIECZĘĆ I PODPIS ……………………….……….

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

wdrożył i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2000Pobieranie 21.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna