Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w ZakopanemPobieranie 355.01 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar355.01 Kb.
  1   2   3


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

 http://www.szpital-zakopane.pl tel. (+48 18) 20–120–21

 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl fax (+48 18) 20–153–51Znak sprawy: ZP / 18 / 15


Załącznik Nr 1

do pisma z dnia 12 listopada 2015 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – Nr 1

Załącznik numer 1
............................................ dnia ......................... 2015 roku


OFERTA

PRZETARGOWA

Odpowiadając na ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i określania lekowrażliwości szczepów oraz podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i do oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składam niniejszą ofertę

    1. Niniejszą ofertę składam jako samodzielny Wykonawca *

    2. Niniejszą ofertę składamy wspólnie zgodnie w warunkami określonymi

w punkcie 13.6. SIWZ *
* niepotrzebne skreślić
W przypadku wyboru punktu 1) poniżej należy podać dane Wykonawcy

W przypadku wyboru punktu 2) powyżej, tj. składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum Firm), poniżej należy podać dane pełnomocnika (lidera konsorcjum) zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 13.6.5) SIWZ


Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................


.......................................................................................................................
Adres siedziby: ul. .............................................. miejscowość: ………………..………….
kod: ............................................ województwo: ……………………………
Nr telefonu: ................................................... Nr faksu: .......................................
NIP: ................................................... Regon: .......................................
e-mail: ................................................... www: .......................................
Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na powyższy adres

oraz podane dane.PAKIET – NR 1
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 1 za całkowitą łączną cenę wszystkich odczynników laboratoryjnych + dzierżawę przez 12 miesiące analizatora w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ................................................................................................................................................................................................................ )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Rodzaj asortymentu

Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy

Ilość

szt./op.

Cena jedn. netto

Wartość netto

Vat

w %

Wartość brutto

1.

Test do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych
80

2.

Test do identyfikacji pałeczek fermentujących i niefermentujących
1200

3.

Test do identyfikacji ziarenkowców G+
600

4.

Test do identyfikacji beztlenowców
100

5.

Test do identyfikacji Haemophilus i Neisseria
20

6.

Test do oznaczenia lekowrażliwości pałeczek fermentujących i niefermentujących w oparciu o MIC
1600

7.

Test do oznaczenia lekowrażliwości ziarenkowców G+ w oparciu o MIC
1200

8.

Test do oznaczenia lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych w oparciu o MIC
40

9.

Niezbędne materiały dodatkowe i sprzęt do odczytu testów:RAZEM

wartość netto i btutto
UWAGA !!!

W punkcie 9 niniejszej tabeli Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić cenę wszystkich innych niezbędnych do wykonania danego badania produktów (niezbędne materiały i sprzęt).
Oferuję dzierżawę systemu automatycznego do identyfikacji i określenia lekowrażliwości szczepów za okres 1 miesiąca w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ................................................................................................................................................................................................................ )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %Oferuję (Oferujemy)* dostawę następującego analizatora automatycznego do identyfikacji i określenia lekowrażliwości szczepów:
Producent/Firma: ............................................................................................

Urządzenie typ/model: ............................................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................

Rok produkcji: ..........................................

Miejsce serwisu (adres): …........................................................................................

Nazwa zakładu serwisowego: ………………………………....…….…………………………..Oferuję (Oferujemy)* dostarczyć analizator automatyczny do identyfikacji i określenia lekowrażliwości szczepów

o następujących parametrach technicznych i jakościowych:


Lp

Parametry wymagane

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE

oraz ewentualnie w przypadku oferowania parametru innego niż wymagany prócz wskazania TAK należy szczegółowo opisać parametr

1.

Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001.
2.

Minimum 30 komór inkubacyjno-pomiarowych.
3.

Rok produkcji aparatu nie starszy niż z 2010 roku.
4.

Napełnianie testów, inkubacja, odczyt, usuwanie testów w obrębie jednego aparatu.
5.

Możliwość automatycznej identyfikacji następujących drobnoustrojów:

 • pałeczki Gram (-) fermentujące i niefermentujące,

 • ziarenkowce Gram (+),

 • maczugowce,

 • bakterie beztlenowe,

 • drobnoustroje z rodzaju Neisseria, Haemophilus,

 • grzyby drożdżopodobne.
6.

Możliwość automatycznego określenia lekowrażliwości ziarenkowców Gram (+), pałeczek Gram (-) i grzybów.
7.

Możliwość automatycznego wykrywania następujących mechanizmów oporności bakterii: MRSA, MRCNS, GISA, VRSA, MLSB, HLAR, VRE, ESBL, MBL, KPC, AmpC.
8.

Alarmowanie o nietypowych mechanizmach oporności.
9.

Możliwość interpretacji wyników z podaniem wskazówek terapeutycznych.
10.

Wymagane bezpłatne zagwarantowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z najnowszymi wymaganiami EUCAST i zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii.
11.

Zestaw antybiotyków i stężeń zgodnie z zaleceniami EUCAST.
12.

Wymagany program statystyczno – epidemiologiczny dla monitorowania zakażeń szpitalnych.
13.

Możliwość archiwizacji danych.
14.

Program kontroli jakości aparatu będący częścią systemu.
15.

Zapewnienie w ciągu trwania umowy uczestnictwa w 1 kontroli międzynarodowej w zakresie identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów tlenowych.
16.

Oprogramowanie kompatybilne z programem lab-bit dla laboratorium mikrobiologicznego oraz podłączenie aparatu do systemu lab-bit na koszt Wykonawcy.
17.

Karty identyfikacyjne oraz do lekowrażliwości pakowane pojedynczo; szczelnie zamykane bez możliwości kontaminacji.
18.

Daty ważności dla testów minimum 4-6 miesięcy.
19.

Autoryzowany serwis na terenie Polski, dostępny telefonicznie 24 h.
20.

Czas reakcji serwisu oraz wykonanie naprawy analizatora w okresie trwania dzierżawy maksymalnie w terminie 3 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia usterki.
21.

Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący w szczególności naprawę i wymianę części zużywalnych w trakcie eksploatacji analizatora.
22.

Zagwarantowanie urządzenia stabilizującego napięcie – UPS w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora- na koszt Wykonawcy.
23.

Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego – 1 dzień roboczy.
24.

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca składają ofertę przetargową oświadcza, że oferowane produkty posiadają:

 • deklarację zgodności CE dla urządzenia oraz testów,

 • certyfikat jakości dla każdej nowej serii odczynników,

 • karty charakterystyki produktów,

 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeśli dotyczy),

 • specyfikację techniczną dla aparatu,

 • paszport techniczny,

 • instrukcję obsługi w języku polskim,

 • materiały informacyjne dla testów.

Oświadczam, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne oraz gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.
Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie ……. dni roboczych (max. 3 dni)

licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.
PAKIET – NR 2
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 za całkowitą łączną cenę wszystkich odczynników laboratoryjnych w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ................................................................................................................................................................................................................ )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %


Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Rodzaj asortymentu

Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy

Jm./op.

Ilość

szt./op.

Cena jedn. netto

Wartość netto

Vat

w %

Wartość brutto

1.

Paski gradientowe MIC
---

150

2.

Paski z gradientem stężeń dla mechanizmów oporności
---

100

3.

Krążki antybiotykowe
5 x 50

100
RAZEM

wartość netto i btutto

Oświadczam (Oświadczamy)* że spełniam poniżesze warunki dodatkowe:


Lp

Parametry wymagane

Spełnienie wymaganych warunków

Należy opisać TAK / NIE

oraz ewentualnie w przypadku różnic prócz wskazania TAK należy szczegółowo opisać potwierdzenie wymaganego parametru

1.

Wymagania dla pasków gradientowych MIC:

 • pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości (KORLD),

 • paski nasycone gradientem stężeń min. 15 rozcieńczeń antybiotykowych,

 • testy w formie pasków pakowanych w blistry,

 • każdy pasek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i wartości stężenia, zgodnie z zaleceniami EUCAST,

 • termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy (licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru),

 • do każdej serii dostarczonych pasków należy dostarczyć świadectwo kontroli jakości.
2.

Wymagania dla krążków antybiotykowych:

 • pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości (KORLD),

 • każda ampułka z krążkami pakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci, oznaczonym nadrukiem zawierającym nazwę producenta, nazwę i stężenie leku, nr serii oraz termin ważności (za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem; nie dopuszcza się innych form hermetycznego opakowania),

 • wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -200C do +80C,

 • krążki o średnicy 6 mm,

 • każdy pojedynczy krążek musi zawierać dwustronne, międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie (w μg) antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST,

 • termin ważności min. 24 miesiące (licząc od dnia dostarczenia towaru),

 • do każdej serii dostarczonych krążków należy dołączyć świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać: nazwę producenta oraz antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku w krążku, kontrolę szczepami wzorcowymi wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego.
3.

Wykonawca zapewni na czas trwania umowy 2 dyspensery kompatybilne z krążkami antybiotykowymi;

dyspenser: 6 komorowy (90 mm) i 8 komorowy (90 mm).


4.

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca składają ofertę przetargową oświadcza, że oferowane produkty posiadają:

 • pozytywną opinię KORLD,

 • deklarację zgodności dla testów,

 • certyfikat zarządzania jakością.
5.

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca składają ofertę przetargową oświadcza, że w swojej ofercie posiada (w minimalnym zakresie) następujące rodzaje:

a) pasków gradientowych: • Penicylina, Cefotaksym, Ceftazydym, Imipenem, Meropenem, Wankomycyna, Teikoplanina, Kolistyna.

b) krążków antybiotykowych:

Amikacin 30, Amoxicillin/clavulanic acid 3, Amoxicillin/clavulanic acid 30, Ampicillin 2, Ampicillin 10, Aztreonam 30, Cefaclor 30, Cefepime 30, Cefotaxime 5, Cefotaxime 30, Cefotaksym/ kw.klaw. 30/10, Cefoxitin 30, Ceftazidime 10, Ceftazidime 30, Ceftazydym/kw.klawu.30/10, Ceftriaxone 30, Cefuroxime sodium 30, Cephalexin 30, Chloramphenicol 30, Ciprofloxacin 5, Clindamycin 2, Ertapenem 10, Erythromycin 15, Fusidic Acid 10, Gentamycin 10, Gentamycin 30, Imipenem 10, Kwas nalidyksowy 30, Levofloxacin 5, Linezolid 10, Meropenem 10, Metronidazol 5, Moxifloxacin 5, Mupirocin 200, Netilmicin 10, Nitrofurantoin 100, Norfloxacin 10, Oxacillin 1, Penicillin G 1, Piperacillin 30, Piperacillin/Tazobactam 36, Dalfopristin/Quinupristin 15, Rifampicin 5, Streptomycin 300, Sulbactam/Ampicillin 1:1 20, Sulphonamide 300, Teicoplanin 30, Temocylina 30, Tetracycline 30, Ticarcillin 75, Ticarcillin/Clavulanic Acid 85, Tigecycline 15, Tobramycin 10, Trimethoprim 5, Trimethoprim/sulphamethoxazole 25, Vancomycin 5.

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna