Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie ……. dni roboczych (max. 3 dni)Pobieranie 355.01 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar355.01 Kb.
1   2   3


Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie ……. dni roboczych (max. 3 dni)

licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – NR 5
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 5 za całkowitą łączną cenę wszystkich odczynników laboratoryjnych w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ................................................................................................................................................................................................................ )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Rodzaj asortymentu

Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy

Jm./op.

Ilość

szt./op.

Cena jedn. netto

Wartość netto

Vat

w %

Wartość brutto

1.

Test serologiczny dla paciorkowców β-hemolizujących.
a-50

2

2.

Test serologiczny dla paciorkowców grupy B.
a-50

1

3.

Test serologiczny dla paciorkowców grupy D.
a-50

1

4.

Enzym extraction.
a-250

1

5.

Test do identyfikacji S.aureus.
a-100

10

6.

Test do identyfikacji Str.pneumoniae.
a-50

lub


a-30

1

lub


2

7.

Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów z PMR.
a-25

lub


a-30

1

8.

System do hodowli beztlenowców – torebki i saszetki.
a-10

lub


a-20

5

lub


3

9.

System do hodowli beztlenowców – saszetki.
a-10

lub


a-20

32

lub


16

10.

Paski wskaźnikowe dla atmosfery beztlenowej.
a-100

2

11.

System do hodowli w podwyższonej atm. CO2 – saszetki.
a-10

lub


a-20

200

lub


100

12.

Pojemnik 2.5 l lub 3.5 l do hodowli w zwiększonych wymaganiach wzrostowych.
---

1

13.

Krążki diagnostyczne X.
a-50

9

14.

Krążki diagnostyczne V.
a-50

9

15.

Krążki diagnostyczne GV.
a-50

2

16.

Krążki diagnostyczne BC.
a-50

2

17.

Krążki z optochiną.
a-50

7

18.

Krążki z bacytracyną.
a-50

3

19.

Krążki jałowe.
5x50

6

20.

Test cefinazowy.
a-50

2

21.

Oxidase reagent.
a-50

4

22.

Zestaw do barwienia Grama, w zestawie 4 butelki po 250 ml z dozownikami.
op.

4

23.

EDTA.
2 ml

2

24.

Kwas fenyloboronowy.
2 ml

2

25.

Szczepy wzorcowe: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Haemophilus influenzae ATCC 49766, Echerichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.
--

1
RAZEM

wartość netto i btutto

Oświadczam (Oświadczamy)* że spełniam poniżesze warunki dodatkowe:


Lp

Parametry wymagane

Spełnienie wymaganych warunków

Należy opisać TAK / NIE

oraz ewentualnie w przypadku różnic prócz wskazania TAK należy szczegółowo opisać potwierdzenie wymaganego parametru

1.

Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001.
2.

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca składając ofertę przetargową oświadcza, że oferowane produkty posiadają:

 • deklarację zgodności CE dla urządzenia oraz testów,

 • certyfikat jakości dla każdej nowej serii odczynników,

 • karty charakterystyki produktów,

 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeśli dotyczy),

 • instrukcje w języku polskim, materiały informacyjne dla testów.
3.

Wymagania dla szczepów wzorcowych:

 • dołączony Certyfikat Jakości zawierający dane dotyczące tożsamości i pochodzenia szczepu oraz liczby pasaży,

 • szczepy kontrolne z kolekcji ATCC zgodnie z zaleceniami EUCAST,

 • szczepy liofilizowane, maksymalnie z 4 pasażu,

 • termin ważności szczepów wzorcowych min. 3/5 maksymalnego terminu ważności, licząc od daty dostawy,

 • niezbędne dołączenie metodyki postępowania ze szczepami bakteryjnymi,

 • wykonawca zapewni system do bankowania szczepów (zestaw 80 fiolek z perełkami do przechowywania szczepów w głębokim zamrożeniu).

Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie ……. dni roboczych (max. 3 dni)

licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.

PAKIET – NR 6
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w zakresie Pakietu Nr 6 za całkowitą łączną cenę wszystkich odczynników laboratoryjnych w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ................................................................................................................................................................................................................ )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


Lp

Rodzaj asortymentu

Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy

Jm./op.

Ilość

szt./op.

Cena jedn. netto

Wartość netto

Vat

w %

Wartość brutto

1.

Kligler iron agar w probówkach w formie słupka.
a-50

4

2.

Podłoże do wykrywania indolu.
a-50

4

3.

Odczynnik Kovacs’a.
10 ml

2

4.

Półpłynne podłoże do agarowe w probówkach do wykrywania ruchliwości bakterii.
a-50

2

5.

2% dezoksycholan sodu (sole żółci), probówka 2 ml.
1

10

6.

Osocze królicze, liofilizowane pakowane w ampułkach.
10x2 ml

5

7.

Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (sorbitol).
a-50

3

8.

Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (arabinoza).
a-50

3
RAZEM

wartość netto i btutto

Oświadczam (Oświadczamy)* że spełniam poniżesze warunki dodatkowe:


Lp

Parametry wymagane

Spełnienie wymaganych warunków

Należy opisać TAK / NIE

oraz ewentualnie w przypadku różnic prócz wskazania TAK należy szczegółowo opisać potwierdzenie wymaganego parametru

1.

Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001.
2.

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca składając ofertę przetargową oświadcza, że oferowane produkty posiadają:

 • deklarację zgodności CE dla urządzenia oraz testów,

 • certyfikat jakości dla każdej nowej serii odczynników,

 • karty charakterystyki produktów,

 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeśli dotyczy),

 • instrukcje w języku polskim, materiały informacyjne dla testów.

Określam termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej w terminie ……. dni roboczych (max. 3 dni)

licząc od dnia przesłania zamówienia częściowego.


   1. Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

* Niepotrzebne skreślić
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.
Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………


W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   1. Oświadczam(y), że składając niniejszą ofertę, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ spełniam(y) samodzielnie* / spełniam(y) w oparciu o art. 26 ust. 2b ustawy PZP tj. o potencjał innych podmiotów* i oświadczam(y) że będą one brały udział w realizacji części zamówienia* / nie będą brały udziału w realizacji zamówienia*.

* Niepotrzebne skreślić 1. Oświadczam(y), że cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 1. Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy.
 1. Oświadczam(y) zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznałem się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
 1. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związany(ch) niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 1. Oświadczam(y), że akceptuje(my) załączony do SIWZ projekt umowy.
 1. Zobowiązuje(my) się w przypadku wybrania oferty do zawarciu umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Wadium przetargowe do Pakietu Nr …………………….. w wysokości ………………….. zł wnieśliśmy w dniu .......................... 2015 roku w formie ............................................ .
 1. Oświadczam(y), że (w przypadku wniesienia wadium w gotówce) wpłacone wadium należy zwrócić przelewem na konto w Banku …………………………………………………………. na rachunek Nr: ………………………………………………………………….………...
 1. Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane oraz parafowane i całą oferta składa się z .................. stron.
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:
 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

..............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )Informacja dla Wykonawcy:
Formujarz oferty musi być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającym prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.Pobieranie 355.01 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna