Szpitalem Dziecięcym im prof dr med. J. Bogdanowicza, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 03-924, ul. Niekłańska 4/24, zwanym dalej „Zamawiającym”Pobieranie 27.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar27.01 Kb.

Nr sprawy RZP-33/IM/2011 Załącznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA NR REJ…………….
W dniu ……………………….2011r w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy:

Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 03-924, ul. Niekłańska 4/24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

 • Małgorzatę Stachurską – Turos - Dyrektora

a……………………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
 • .....................................................................................................................................

Zarejestrowaną………………., pod numerem ………….. o Nr NIP ……….., REGON …., wybraną na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), procedura w trybie zamówienia w przetargu nieograniczonym Nr sprawy: RZP- 33/IM/2011

 • o następującej treści:


§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa w ramach umowy komisowej implantów i materiałów medycznych do zabiegów artroskopowych wraz z przeprowadzeniem przeszkolenia personelu lekarskiego w zabiegach artroskopii z użyciem zakupionych implantów i przeszkoleniem personelu medycznego w zakresie eksploatacji użyczonego instrumentarium oraz użyczeniem instrumentarium niezbędnego do przeprowadzania zabiegów arstroskopowych na czas trwania umowy w zakresie:

 1. Pakietu ………………., zwanego dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1- Formularzu ofertowym i załączniku nr 2 – Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru właściwej jakości, spełniającego wszystkie normy obowiązujące W Polsce, posiadającego niezbędne zezwolenia i atesty, nie obciążonego prawami osób trzecich bezpośrednio do Apteki Szpitalnej ul. Niekłańska 4/24, 03924 Warszawa.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania artykułów Zamawiającemu w depozyt w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

 3. Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi instrumentarium zostanie protokolarnie potwierdzone w terminie do 3 dni daty dostawy pierwszej partii implantów i materiałów medycznych.

§ 2


 1. Warunki użyczenia instrumentarium Zamawiającemu:

 1. Wykonawca jest właścicielem instrumentarium,

 2. Wykonawca użycza instrumentarium na okres trwania niniejszej umowy,

 3. Instrumentarium zostanie dostarczone przez Wykonawcę wraz z dostawą pierwszej partii implantów i materiałów medycznych w ramach niniejszej umowy.

 4. Wykonawca dostawczy instrumentarium wolne od wad,

 5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Wykonawcę o ewentualnej utracie lub zniszczeniu elementów instrumentarium.

 6. Za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie instrumentarium lub jego części w okresie trwania umowy odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie instrumentarium powstało z winy Zamawiającego, zostanie on obciążony kwotą stanowiącą równowartość niesprawnego instrumentarium lub jego części,

 7. Przekazanie użyczenia instrumentarium nastąpi na podstawie protokołu przekazania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy.

 8. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy instrumentarium z zastrzeżeniem iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie instrumentarium będące następstwem prawidłowego używania.


§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ………..2011r do dnia ……………..2012r


§ 4

 1. Zamawiający będzie przechowywał artykuły w magazynie komisowym w warunkach odpowiednich dla rodzaju artykułu i w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w tej mierze, przez cały okres obowiązywania umowy.

 2. Zamawiający będzie przechowywał artykuły w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i kradzieżą.

 3. Przyjęcie każdej partii artykułów do przechowywania będzie potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie.

 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do kontroli stanu magazynu komisowego. W przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie Wykonawcy, Zamawiający wystawi pisemne potwierdzenie jego stanu.

 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp.

 6. Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę do dostawy) Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru przesyłki.

 7. Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy (pisemnie wraz z udokumentowanym uzasadnieniem) w terminie ważności reklamowanego artykułu.

 8. Wykonawca zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni jest uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonaniem wymiany wadliwego artykułu na zgodny z zamówieniem.


§ 5

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnomocnictwa do pobrania przez niego artykułów ze stanu magazynowego w ilości uznanej przez niego za uzasadnioną.

 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o pobraniu artykułów pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia pobrania artykułów, przy czym taka informacja pisemna zostanie poprzedzona wysłaniem informacji faksem do siedziby Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od chwili pobrania artykułów.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia stanu magazynowego artykułów zgodnie załącznikiem nr 2 do umowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o pobraniu artykułów.

 4. W przypadku niedotrzymania terminu uzupełnienia artykułów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego artykułu, za każdy dzień zwłoki w dostawie.

 5. Artykuł pozostaje własnością Wykonawcy do momentu dokonania przez Zamawiającego zapłaty.


§ 6

 1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście zużytego artykułu.

 2. Łączna wartość zużytych przez Zamawiającego artykułów nie może przekroczyć kwoty brutto …………zł. wynikającej z wartości brutto w zł. Pakietu Nr …..W Wartości Pakietu bruttu w zł. zawarta jest wartość użyczenia instrumentarium.

 3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za dostarczony i zużyty artykuł w zależności od intensywności jego zużycia.

 4. Należność za faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

§ 7

 1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ............................................ - .........................................., nr tel.: ....................................

 2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się: Kierownika Apteki Szpitalnej nr tel.: 0-22 50-98-250


§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.


§9

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami są kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  1. za nieterminową dostawę artykułów 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  2. za nieterminową wymianę wadliwych artykułów w okresie gwarancji 0,5 % wartości brutto tych artykułów za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony umową,

  3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara będzie wynosiła 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

  4. w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę partii zamówionych artykułów i nieskorzystaniu przez Zamawiającego z możliwości odstąpienia od umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

 1. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.


§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy.

b) niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy


§ 11

 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

 2. Strony zgodnie wykluczają możliwość dokonywania przelewu wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany od ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 4. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących wypadkach:

  1. zmiana stron umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym;

  2. zmiana banków lub numerów kont bankowych;

  3. zmiana osób, o których mowa w § 7 niniejszej umowy;

  4. zmiana cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane;

  5. zmiana oferowanego artykułu w przypadku wycofania z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane artykuły), przy jednoczesnym dostarczeniu artykułu zamiennego o parametrach nie gorszych od artykułu objętego przedmiotem zamówienia;

  6. wystąpi przejściowy brak artykułu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu artykułu zamiennego o parametrach nie gorszych od artykułu objętego przedmiotem zamówienia;

  7. zmiana numeru katalogowego towaru;


§ 12

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

 3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów będą one rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 5. Warunki niniejszej umowy nabierają mocy prawnej od dnia obustronnego podpisania umowy.WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Zaakceptowano pod względem:

 1. Formalno-prawnym: ........................................ 1. Finansowo-księgowym i udzielono kontrasygnaty: ..................................... 1. Merytorycznym:…………………………………………………………………….…………

Pobieranie 27.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna