Tabela Movies (Filmy)Pobieranie 8.58 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar8.58 Kb.

Tabela Movies (Filmy)

create table Movies (

movie_id number,

movie_title varchar(20),

studio_id int references Studios (studio_id),

director_id int references People(people_id),

gross int,

budget int,

release_date date,

primary key (movie_id),

unique (movie_title, studio_id)

)

Tabela Studios (Studia)

create table Studios (

studio_id int primary key,

studio_name varchar(20) unique,

studio_city varchar(20) not null,

studio_state char(2) not null

)

Table People (Ludzie)

create table People (

person_id int primary key,

fname varchar(25) not null,

lname varchar(20) not null,

city varchar(20),

state char(2),

zip char(10),

union char(1) default ‘n’

)

Tabela Cast_Movies (Obsada_Filmy)

create table Cast_Movies (

movie_id int references Movies (movie_id),

person_id int references People (person_id),

role varchar(25),

payment int,

primary key (movie_id, person_id),

constraint min_pay check(payment > 500)

)

Zadanie 1


Studia filmowe, których całkowity budżet dotychczas wyprodukowanych filmów przekroczył 60 mln.


Zadanie 2


Do treści zadania 1 dodajemy warunek: data wypuszczenia najnowszego filmu (realease_date) musi być po 01-01-2006.

Zadanie 3


Filmy, dla których gaża pojedynczego aktora była większa niż przychód z całego filmu.

Zadanie 4


Co robi poniższe zapytanie. Jaką cechę charakterystyczną posiada ta kwerenda z podzpytaniem?
Select fname, lname

From People P

Where ‘James Bond’ in (

Select role

From Cast_movies

Where P.person_id = person_id_id

)
Zrobić to sama ale używając złączenia.

Zadanie 5


Znajdź wszystkie osoby, które reżyserowały jakikolwiek film. Użyj klauzuli EXISTS.

Zadanie 6

(1) Znajdź filmy, których budżet był większy od średniego budżetu wszystkich filmów.

(2) Znajdź filmy, których budżet był większy od średniego budżetu wszystkich filmów w

Zadanie 7


Czy studio ‘ABC’ o id 1 wyprodukowało droższy film (budget) niż studio ‘XYZ’ o id 2?

Select movie_title, budget

From Movies

Where studio_id = 1And budget > (Select max(budget) from Movies where studio_id = 2)


Zadanie 8


Napisz procedurę, której głównym zadaniem będzie podnoszenie ceny w tabeli Produkty(id, cena) tak aby uzyskać średnią przekraczającą podany argument procedury. Podnoszenie cen ma być wykonywane w pętli WHILE. W każdym obiegu podnosimy ceny o procent podany też jako parametr wywołania procedury. Procedura powinna także zwrócić informację o tym, jak była stara i nowa średnia.

Pobieranie 8.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna