Tabela Zarzuty i protesty wznoszone w czasie opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania zarówno Trasy Słowackiego oraz terenów bezpośrednio z nią sąsiadującychPobieranie 145.79 Kb.
Strona1/3
Data28.04.2016
Rozmiar145.79 Kb.
  1   2   3
Tabela 1. Zarzuty i protesty wznoszone w czasie opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania zarówno Trasy Słowackiego oraz terenów bezpośrednio z nią sąsiadujących

Lp.

Nr planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uwagi wniesione w trakcie postępowania

Sposób rozstrzygnięcia uwag do projektu planu

Odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych

1

2701

Uchwała nr XVI/488/2003

Rady Miasta Gdańska

z dnia 04 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Azymutalnej, Radiowej i Spadochroniarzy w Klukowie-Rębiechowie w mieście Gdańsku


W dniach od 02 września do 30 września 2003 roku projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. W terminie przewidzianym ustawą nie wpłynęły ani protesty, ani zarzuty.

2

2703

Uchwała nr XVII/517/2003

Rady Miasta Gdańska

z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska – części północnej w Klukowie – Rębiechowie w mieście Gdańsku


Do planu wpłynął wniosek Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego o uwzględnienie w sporządzanych planach potrzeb terenowych zgłoszonych przez Port Lotniczy „Gdańsk Trójmiasto”, a także wnioski osób fizycznych o włączenie terenu działek nr 54 i 55 w obszar projektowanego lotniska, oraz o przeznaczenie działek nr 15/1 i 15/2 na cele usług i handlu.

Wniosek uwzględniony w części dotyczącej działki nr 55 i niewielkiego fragmentu zachodniej części działki nr 54

3

2711

Uchwała Nr XXIV/683/08

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rębiechowo – rejon ulic Słowackiego i Spadochroniarzy w mieście Gdańsku


Plan był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 lutego 2008r. do 31 marca 2008r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, gdzie w dniu 10 marca 2008r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

W ustawowym terminie do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.4

2709

Uchwała Nr XXXV/1054/05

Rady Miasta Gdańska

z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – rejon ulic Słowackiego i Radiowej w mieście Gdańsku

Uwagi wniesione dnia 12.11.2004r. przez ALLCON INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 6 po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 01października 2004 r. do 29 października 2004 r.:
1) ALLCON wnosi o zmianę zapisu dotyczącego maksymalnej wysokości zabudowy (pkt. 7.5) w kartach terenu 006 P/U41 i 007 P/U41 i ustalenie dopuszczalnej wysokości zabudowy do 5 kondygnacji lub 25,0 m,
2) ALLCON wnosi o obniżenie stawki procentowej będącej podstawą wyznaczenia opłaty od wzrostu wartości gruntów w związku z uchwaleniem planu (art. 36.4) z 30% do minimalnej przewidzianej prawem.

Uwagi zostały uwzględnione

5

2705

Uchwała Nr VI/122/2003

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy Słowackiego w Klukowie – Rębiechowie w mieście Gdańsku


Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 5 lipca 2002 r. do 2 sierpnia 2002 r. Do projektu planu wpłynął jeden zarzut złożony przez Nadleśnictwo Gdańsk dotyczący braku zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

Zarzut został uwzględniony. Wystąpiono do Ministra Środowiska o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Po uzyskaniu ww. projekt został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 19.11.2002 -18.12.2002 r. Po tym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne protesty, ani zarzuty.

6

2713

Uchwała Nr XXX/837/08

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rębiechowo – rejon na północ od ulicy „Nowej Słowackiego” w mieście Gdańsku


Plan był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.09. 2008r. do 29.09. 2008 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, gdzie w dniu 25 września 2008 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

W ustawowym terminie do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.
7

2602

Uchwała nr X/252/2003

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części węzła „Matarnia” oraz fragmentu ulicy Słowackiego w mieście Gdańsku


W dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2002 roku projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. W terminie przewidzianym ustawą do projektu planu wpłynął jeden zarzut i jeden protest.
Zarzut firmy „PROFI INVEST” sp. z oo., ul. Kościuszki 60/1, 81-703 Sopot (właściciela działki nr 186/12) dotyczący:

   1. braku docelowego rozwiązania dojazdu do terenu oznaczonego symbolem 004-41,

   2. braku wyznaczenia tymczasowego dojazdu do terenu oznaczonego symbolem 004-41 do czasu realizacji docelowych rozwiązań komunikacyjnych na terenie objętym planem,

   3. znacznego nieuzasadnionego poszerzenia linii rozgraniczających ulicy Słowackiego i skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Budowlanych,

   4. braku zapisów umożliwiających tymczasowe korzystanie z nieruchomości przeznaczonej w projekcie planu na cele publiczne,

   5. wprowadzenia obszaru zagrożeń (wynikających z karty terenu) dla obszaru 004-41 bez uszczegółowienia rozmiaru tych zagrożeń i oznaczenia wymienionego gazociągu Średnioprężnego DN 350 na rysunku planu wraz ze strefą uciążliwości tego gazociągu.


Protest Zarządu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Gdańsku – Oliwie przy ul. Polanki 51

Protest dotyczy zawartych w projekcie planu sformułowań dotyczących odprowadzenia wód opadowych z terenów zabudowanych za pośrednictwem kanalizacji deszczowej bez podania odbiornika tych wód. Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wyraża stanowisko, że niedopuszczalne jest zwiększanie powierzchni zabudowanej odwadnianej z wód opadowych do przepływających przez Trójmiejski Park Krajobrazowy potoków.
Na sesji Rady Miasta Gdańska uchwałą Nr LI/1522/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. zarzut został rozpatrzony i odrzucony w całości, oraz uchwałą Nr LI/1523/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. protest został rozpatrzony i odrzucony.


Po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, w dniach od 28 lutego 2003 r. do 28 marca 2003 r. uwag nie wniesiono.

W dniu 5 września 2002 r. „PROFI INVEST” sp. z o.o. złożyła skargę do NSA na uchwałę odrzucającą jej zarzuty.
W związku z przeprowadzoną korektą projektowanego układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Budowlanych i ich powiązania z zachodnią częścią węzła „Matarnia” opracowano nowy projekt planu uwzględniający ww. zmiany oraz przekazano go do powtórnych niezbędnych uzgodnień.
W dniu 9 maja 2003 r. „PROFI INVEST” sp. z o.o. wystąpiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pismem procesowym wycofującym skargę i wnoszącym o umorzenie postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 28 maja 2003 r. umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie

8

2605

Uchwała Nr XXII/625/04

Rady Miasta Gdańska

z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarni w rejonie ulicy Agrarnej w mieście Gdańsku


Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 03 grudnia 2003 r. do 05 stycznia 2004 r. W terminie ustawowym nie wpłynęły protesty, ani zarzuty.

Istniejący odcinek od ul. Budowlanych do ul. Potokowej

9

2606

Uchwała Nr XII/317/2003

Rady Miasta Gdańska

z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zachód od ulicy Złota Karczma w mieście Gdańsku


W dniach od 02 czerwca 2003 r. do 01 lipca 2003 r. projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. W terminie ustawowym nie wpłynęły protesty, ani zarzuty.

10

2607

Uchwała Nr V/39/06

Rady Miasta Gdańska

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia - Złota Karczma - na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 października do 2 listopada 2006 r., na dzień 12 października zwołano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, na którą nikt z zainteresowanych nie przybył.


11

0913

Uchwała Nr XXXVI/1158/05

Rady Miasta Gdańska

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowa ulicy Słowackiego 114b w mieście Gdańsku.Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3.01.2005 r. do 31.01.2005 r. W dniu 10 stycznia 2005 r. w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. W ustawowym terminie nie wniesiono do projektu planu uwag.

12

0907

Uchwała Nr IX/176/07

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Potokowej i Juliusza Słowackiego w mieście Gdańsku


Projekt planu wraz z prognozą skutków oddziaływania na środowisko projektu planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01.04.2003 r. do 30.04.2003 r.

W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęły 4 zarzuty.Zarzut z dnia 14.05.2003 r. dotyczący działki nr 114/2 zlokalizowanej przy ulicy Potokowej (w pierwszej wersji projektu planu teren 006-33) uwzględniono w części dotyczącej wprowadzenia dodatkowej funkcji stacji paliw i nowych parametrów dla projektowanej zabudowy. Obecnie w projekcie planu jest to teren oznaczony symbolem 006-41.


Po dokonaniu w/w korekty projekt planu wraz z prognozą skutków oddziaływania na środowisko został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 02.09.2003 r. do 30.09.2003 r.

Po drugim wyłożeniu do projektu planu wpłynęły 2 zarzuty.Wszystkie wniesione zarzuty Rada Miasta Gdańska odrzuciła uchwałą nr XVI/482/2003 z dnia 04 grudnia 2003 roku. Na podjętą uchwałę o odrzuceniu zarzutów została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga ta została oddalona wyrokiem z dnia 07 grudnia 2005 roku. Sąd stwierdził w uzasadnieniu wyroku, iż Rada Miasta przedstawiła przekonujące argumenty przemawiające za przyjętym w projekcie planu sposobem zagospodarowania nieruchomości skarżącej. Podstawową przyczyną przyjętego sposobu zagospodarowania nieruchomości skarżącej, które w projekcie planu zostały przeznaczone na „zieleń urządzoną” a więc, uwzględniając zakres tego pojęcia wyjaśnionego w projekcie planu, na cel publiczny, było to, że nieruchomość ta znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Strzyży” w Gdańsku.

Od wyroku WSA w Gdańsku pismem z dnia 20 lutego 2006 roku została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotycząca całości w/w wyroku. NSA na rozprawie w dniu 13.02.2007 r. oddalił skargę.
Odcinek od ulicy Potokowej do Al. Rzeczypospolitej

13

0813

UCHWAŁA NR XVI/483/2003

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 04 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Słowackiego – odcinek dolny w mieście Gdańsku


Projekt planu wraz z prognozą wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 02.07.2003 r. do 30.07.2003 r.

Wpłynął 1 zarzut, który dotyczył przebiegu, uciążliwości i innych uwarunkowań realizacji ulicy Nowej Słowackiego.Rada Miasta Gdańska odrzuciła zarzut w całości.

14

0831

UCHWAŁA NR XXXI/870/08

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego w mieście Gdańsku

Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie: w dniach od 31 lipca 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. oraz w dniach od 30 września 2008 r. do 28 października 2008 r.
W trakcie pierwszego wyłożenia w dniu 25 sierpnia 2008 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami, w której wzięło udział 17 osób. Głównymi kwestiami podnoszonymi w trakcie dyskusji były sprawy związane z projektowaną trasą komunikacyjną tzw. Nową Słowackiego, przebiegającą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem i częściowo na obszarze planu, a także ustalenia dotyczące projektowanej regulacji Potoku Strzyża, zarówno w projekcie planu jak i w „Prognozie oddziaływania na środowisko”.


Uwagi i postulaty zgłoszone ustnie w trakcie dyskusji, dotyczące niektórych zapisów w „Prognozie oddziaływania na środowisko”, zostały uwzględnione w części dotyczącej regulacji Potoku Strzyża oraz ochrony akustycznej wzdłuż projektowanej ulicy tzw. Nowej Słowackiego. W „Prognozie oddziaływania na środowisko” zostały skorygowane i uszczegółowione zapisy odnośnie umocnienia brzegów potoku oraz wskazane miejsca możliwej lokalizacji urządzeń technicznych ochrony akustycznej. Korekty wprowadzone w „Prognozie...” spowodowały konieczność wprowadzenia dodatkowych ustaleń i zaleceń w projekcie planu, co skutkowało powtórzeniem procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Ponowne wyłożenie projektu planu odbyło się w dniach od 30 września 2008 r. do 28 października 2008 r., zaś w dniu 14 października 2008 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, na którą nikt poza projektantami planu nie przybył.

Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.
15

0806

Uchwała Nr LIV/1825/06

Rady Miasta Gdańska

z dnia 31 sierpnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz- byłe koszary przy ul. Słowackiego w mieście Gdańsku

Uwagi wniesione dnia 18.07.2006 r (data wpływu do BRG) przez ZARZĄD OSIEDLA STRZYŻA ul. Ks. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk- pismo nr Z-342 z dnia 18 lipca 2006 r. dotyczą następujących zmian w projekcie planu: 1. zmniejszenia powierzchni usług na terenie 001 do 50000m2, dzięki czemu większa część terenu będzie mogła być przeznaczona pod inne funkcje, ewentualnie należytego zabezpieczenia obszaru c (granica z Osiedlem Strzyża) przed nadmiarem usług (wprowadzenie na tym obszarze dominującej funkcji mieszkaniowej),

 2. zwiększenia o min. 25% proponowanych w §5 wskaźników parkingowych- uwaga związana jest z niedoborem miejsc parkingowych w tej części Miasta, przewidywanym dalszym rozwojem motoryzacji oraz faktem, że, projektowane mieszkania dostępne będą głównie dla ludzi zamożnych, a dla takich posiadanie w rodzinie przynajmniej dwóch samochodów staje się standardem,

 3. zmniejszenia maksymalnej wysokości zabudowy do 14 m dla obszaru c – utrzymanie proporcji z istniejącą zabudową po drugiej stronie ul. Szymanowskiego,

 4. wprowadzenia wyraźnego zakazu włączenia do układu drogowego ul. Szymanowskiego w miejscach i bezpośrednim sąsiedztwie istniejących skrzyżowań z ulicami Karłowicza, Kisielewskiego i Zamenhofa – aby zapobiec zwiększeniu ruchu na tych osiedlowych ulicach,

 5. dla terenu 002– ul. K. Szymanowskiego wprowadzenia prędkości projektowej 50km/h,

 6. dla terenu 002 wykreślenia zalecenia dotyczącego trzech pasów ruchu- sprzeczność z ochroną drzewostanu,

 7. zapewnienia całkowitej ochrony istniejącego drzewostanu po obu stronach ulicy K. Szymanowskiego z odpowiednim zaznaczeniem na rysunku planu

Uwagi nie zostały uwzględnioneNowa Kościuszki

16

0805

Uchwała Nr LI/1516/2002

Rady Miasta Gdańska

z dnia 11 lipca 2002 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – Strzyża I w mieście Gdańsku

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu (wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze) w dniach od 14.09.1998 r. do 05.10.1998 r. i od 17.12.2001r. do 18.01.2002 r.

W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęło 16 protestów i 3 zarzuty, w tym jeden wycofano i jeden uwzględniono, po ustawowym terminie wpłynął 1 protest.Rada Miasta Gdańska odrzuciła protesty i zarzut uchwałami: nr XLVII/1386/2002, nr XLV11/1387/2002 i nr XLV11/1388/2002 z dnia 25 marca 2002 r. składający zarzut nie skorzystali z możliwości zaskarżenia w/w uchwały do sądu administracyjnego

17

0820

Uchwała Nr XXIV/710/04

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, Al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku

W uwadze wniesionej dnia 01.04 2004r. pan Piotr Lejman zam. Gdańsk, ul. Lendziona 17/6 proponuje uzupełnienia projektu planu o:

  1. ustalenie realizacji urządzeń technicznych ochrony akustycznej również wzdłuż południowej granicy dworca autobusowego, od strony budynków przy ul. Lendziona 16, 17 i 18;

  2. założenie punktu pomiarowego zanieczyszczeń powietrza w rejonie dworca autobusowego we Wrzeszczu

  3. rozróżnienie dworca autobusowego (który do tej pory nie uzyskał zgody na budowę i eksploatację ze strony organów ochrony środowiska) od placu manewrowego.

Uwagi wpłynęły w terminie

Uwagi nie zostały uwzględnione


Uwaga wniesiona dnia 05.05.2004 roku przez Gdańskie Centrum Handlowe Manhattan, Al. Grunwaldzka 82 w Gdańsku w imieniu akcjonariuszy i najemców spółki akcyjnej GCH Manhattan oraz kupców z centrów handlowych Sukces i Sukces-Bis kwestionuje lokalizację w granicach planu na obszarze 2,6 ha centrum handlowego o powierzchni sprzedażowej do 40 000 m2 , ponieważ:

 1. spowoduje to zamrożenie procesów rozwojowych w centralnej części miasta i wygaszanie atrakcyjności handlowej (odpłynięcie konsumentów) Manhattanu i innych obiektów handlowych z ul. Grunwaldzkiej i Jaśkowej Doliny, co jest sprzeczne z interesami spółki, okolicznych kupców, mieszkańców i interesem publicznym

 2. lepiej byłoby zaproponować na tym terenie funkcje mieszkalnictwa i kultury, których brak w Gdańsku

 3. nowy gigant handlowy przyniesie wzrost uciążliwości aerosanitarnych i akustycznych, a także zakorkowanie układu komunikacyjnego

Negatywnie ocenia również niski udział Miasta we własności gruntów i zamiar dalszego wyzbywania się gruntów miejskich w strefach centralnych miasta.

18

0616

Uchwała Nr XXII/624/04

Rady Miasta Gdańska

z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka ul. Nowej Kościuszki od ul. Kilińskiego do Al. Hallera w mieście GdańskuProjekt planu wyłożony był do publicznego wglądu (wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze) po raz pierwszy w dniach 25.01.2002 – 22.02.2002r.

Po wyłożeniu wpłynęło 20 protestów i 7 zarzutów do przedstawionego projektu planu.


Po uwzględnieniu części zarzutów i protestów, projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 03-31.10.2002r. Po drugim wyłożeniu wpłyną jeden zarzut i dwa protesty.1. Właścicieli nieruchomości przy ul. Kunickiego 3-63

2. „RUCH” S.A. w Warszawie, Oddział W Gdańsku, Gdańsk, ul. Tkacka 9/10

3. Pani Krystyny Rosłan-Szulc, zam. Gdańsk, ul. Powstańców Wielkopolskich 17

4. SG spółki z o.o. Warszawa - ETC, Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 33.

Na sesji w dniu 23 stycznia 2003r. Rada Miasta Gdańska rozpatrzyła i odrzuciła nieuwzględnione zarzuty uchwałą nr V/87/2003.

Uchwała ta została zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 25 września 2003r. oddalił skargę (sygn. akt II S.A./Gd 389/03).

Ze względu na pomyłkę w karcie terenu 010-83 odnośnie projektowanego przekroju ulicy, niezbędne było ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu, co nastąpiło w dniach od 3 grudnia 2003r. do 5 stycznia 2004r. Po tym wyłożeniu nie wpłynęły żadne protesty ani zarzuty.
Pobieranie 145.79 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna