Tabela Zarzuty i protesty wznoszone w czasie opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania zarówno Trasy Słowackiego oraz terenów bezpośrednio z nią sąsiadującychPobieranie 145.79 Kb.
Strona2/3
Data28.04.2016
Rozmiar145.79 Kb.
1   2   3

W ustawowym terminie zarzuty do projektu planu wnieśli właściciele nieruchomości przy ul. Kunickiego 3-63 w Gdańsku - po I wyłożeniu, pismem w dniu 07.03.2002 r.
Właściciele nieruchomości przy ul. Kunickiego 3-63 składając zarzut, kwestionują brak przewidzianej drogi dojazdowej czy innego dojazdu od strony ul. Hynka (czyli od projektowanej ulicy tzw. Nowa Kościuszki) do zapleczy nieruchomości przy ul. Kunickiego, gdzie znajdują się garaże i obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (teren poza obszarem planu).


Zarzut ten odrzuca się w nieuwzględnionym zakresie z następujących względów:

Tylko 2 działki – nr 83/1 i 103/2 mają obecnie dostęp do drogi publicznej braku drogi dojazdowejod wyłącznie od strony ul. Hynka i projekt niniejszego planu zapewnia dojazd do nich z planowanej ulicy tzw. Nowa Kościuszki (teren 010-83). Pozostałe działki mają dostęp od ul. Kunickiego oraz od ul. Hynka. Działka nr 83/1, użytkowana przez pana Jana Dziurżyńskiego, posiada zapewniony w planie dostęp do projektowanej ulicy tzw. Nowa Kościuszki, gdyż jest to jej jedyny dostęp do drogi publicznej, a tym samym zarzut w tej części został uwzględniony.
Jak podniesiono w piśmie, budynki zlokalizowane od strony ul. Hynka posiadają pozwolenia na budowę na warunkach czasowych – do czasu realizacji ulicy tzw. Nowa Kościuszki. Tymczasowość budynków była znana ich właścicielom już w chwili uzyskiwania pozwolenia, tak, więc ryzyko związane z utratą dojazdu było podjęte świadomie.
Przeprowadzone po I wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu analizy wykazały, że nie ma możliwości zawężenia projektowanej ulicy, gdyż teren mieszczący się w określonych projektem niniejszego planu liniach rozgraniczających jest niezbędny do lokalizacji ulicy klasy G 2/2 gdyż uwzględnia rezerwę terenu pod drugą jezdnię.
Wszystkie działki osób składających zarzut posiadają dostęp do drogi publicznej, tj. do ul. Kunickiego (poza obszarem planu). Spełnione zatem jest wymaganie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) odnośnie zapewnienia dojścia i dojazdu od drogi publicznej do działki budowlanej. Dodatkowe dojazdy do poszczególnych działek do projektowanej ulicy nie zostały przewidziane ze względu na klasę ulicy (ulica główna G) i wymagane rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 z 1999r. poz. 430), ograniczenie liczby i częstości zjazdów na taką ulicę.

Realizacja ulicy tzw. Nowa Kościuszki i likwidacja dojazdów do działek od ul. Hynka nie wyklucza innych rozwiązań dla ich właścicieli, które umożliwią im prowadzenie działalności gospodarczej z dojazdem od zaplecza działek. Przykładowo, z (około 50-55-ciometrowej) długości działek wydzielenie pasa terenu równoległego do tzw. Nowej Kościuszki o szerokości rzędu 5-7m - umożliwiłoby poprowadzenie dojazdu do zaplecza działek. Pozostała część działek (ok. 43-48m) pozwoliłaby na realizację garaży oraz drobnych obiektów usługowych w sposób zapewniający ład przestrzenny, przyczyniający się do wyeksponowania panoramy Wrzeszcza Dolnego. Uporządkowałoby to chaotyczną, szpecącą, tymczasową zabudowę, degradującą krajobraz tej części miasta, szczególnie, że działki przy ul. Kunickiego wg planu Wrzeszcz Dolny, położone są w strefie „A” ochrony konserwatorskiej oraz strefie „E” ochrony ekspozycji.
RUCH S.A. Oddział w Gdańsku - po I wyłożeniu, pismem w dniu 08.03.2002 r.

RUCH” S.A., Oddział W Gdańsku składając po I wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu zarzut wnosi o:

 1. pozostawienie głównego wjazdu od strony ul. Kopalnianej (w dotychczasowym miejscu)

 2. stworzenie możliwości wjazdu dużych samochodów na posesję RUCH-u od ul. Chrobrego poprzez zaproponowany w projekcie planu dojazd

 3. pozostawienie w użytkowaniu RUCH-u przejścia między budynkiem spedycji prasy a planowaną ulicą tzw.„Nowa Kościuszki” (przesunięcie osi ul. Nowej Kościuszki)

W piśmie RUCH-u wnioskowano także o zamianę terenów w użytkowaniu wieczystym RUCH-u a przeznaczonych w projekcie planu pod ulicę, na grunt Gminy Miasta Gdańska położony u zbiegu ul. Chrobrego i ul. Kopalnianej. Zgłaszana przez składającego zarzut sprawa zamiany gruntów nie należy do kwestii, o których rozstrzyga miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest to przedmiotem odrębnego postępowania, po uchwaleniu przedmiotowego planu.

Zarzut wniesiony przez „RUCH” w zakresie określonym w punktach 1) i 2) odrzuca się w nieuwzględnionym zakresie z następujących względów:

Ad.1) Zgodnie z §9 pkt 1. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430 z 1999r.), w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, droga klasy G powinna mieć powiązania z drogami nie niższej klasy niż L (wyjątkowo klasy D), a odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500m; rozporządzenie to dopuszcza wyjątkowych przypadkach odstępy nie mniejsze niż 400m. Jako że odległość między skrzyżowaniami projektowanej ulicy z ul. Chrobrego i Al. Hallera wynosi niecałe 400m, następuje konieczność maksymalnego odsunięcia dopuszczonego w projekcie planu zjazdu z projektowanej ul. Nowej Kościuszki do nieruchomości przy ul. Kopalnianej 27, stąd wskazana na rysunku planu lokalizacja wjazdu. RUCH nie podważył zasadności przeznaczenia części ich nieruchomości pod projektowaną ulicę, wnioskować wobec tego można, że liczy się z faktem konieczności przesunięcia bramy wjazdowej w linię wyznaczoną przez granice stref 008-41 i 010-83. Wskazana lokalizacja wjazdu nie powinna znacznie zmienić warunków komunikacyjnych na działce RUCH-u, gdyż pomiędzy wjazdem istniejącym, a projektowanym znajduje się jedynie trawnik.

Ad.2) Zgodnie z §14.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690); do działki budowlanej oraz do budynków i urządzeń z nim związanych należy zapewnić dojście i dojazd od drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu jego użytkowania oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej. Projekt planu wskazuje lokalizację, gdzie zapewnia możliwość wykonania takiego dostępu, tj., od strony projektowanej ulicy tzw. Nowa Kościuszki, wobec czego ww. przepis zostaje spełniony. Projektowany dojazd drogą wewnętrzną do nieruchomości użytkowanej przez RUCH od strony ul. Chrobrego jest dojazdem jedynie wspomagającym główny wjazd od strony projektowanej ul. Nowej Kościuszki na ten teren, będącym wspólnym dojazdem do działki nr 136/2 i działki RUCHU. Jego szerokość wynosi 6m. Braku zapewnienia drugiego dojazdu do działki dla ciężkich samochodów nie można uznać za naruszenie interesu prawnego.

Ad. 3) Przeprowadzone analizy wykazały, że istnieje możliwość zawężenia projektowanej ulicy na odcinku od Al. Rzeczypospolitej do ul. Hallera do jednej jezdni dwupasmowej dwukierunkowej. W wykładanym po raz drugi do publicznego wglądu projekcie planu zmniejszenie szerokości pasa drogowego, pozwoliło na uwzględnienie tej części wniesionego zarzutu i zachowanie istniejącego przejścia.


Pani Krystyna Rosłan-Szulc - po I wyłożeniu, pismem w dniu 06.03.2002r.

Pani Krystyna Rosłan-Szulc składając po I wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu zarzut, kwestionuje:

 1. zasadność utrzymania istniejącej rezerwy pod Nową Kościuszki, zamiast poszerzenia istniejącej ulicy Kościuszki,

 2. likwidację działek przy ul. Kopalnianej – w tym nr 17, co uniemożliwi kontynuację prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na działce przy ul. Kopalnianej 17, spowoduje olbrzymie koszty związane z budową nowej ulicy i przesunięcia istniejącej linii wysokiego napięcia, a także zagrozi terenom zielonym przy dzielnicy Zaspa.Nieuwzględnioną część zarzutu wniesionego przez panią Krystynę Rosłan-Szulc odrzuca się z następujących względów:

Ad.1) - Wyjaśnienia odnośnie konieczności utrzymania rezerwy pod nową ulicę przedstawione są w punkcie II uzasadnienia.

Istniejąca ulica Kościuszki nie posiada parametrów odpowiadających klasie ulicy głównej, określonych w rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430 z 1999 r.). Parametry te związane są m.in. z szerokością pasa drogowego, odległościami między skrzyżowaniami, powiązaniami z ulicami o niższej klasie, ograniczeniem ilości zjazdów do poszczególnych posesji, czy odległościami ulicy od budynków. Wzdłuż ulicy Kościuszki, na granicy z jej liniami rozgraniczającymi, usytuowane są w zwartej zabudowie budynki mieszkalne (wielorodzinne). Do ul. Kościuszki dochodzą małe, dojazdowe ulice, np. Prusa, Fredry, Strakowskiego, Deotymy, itd. Wiele posesji posiada bezpośredni dojazd właśnie i wyłącznie z ul. Kościuszki. Przekształcenie ulicy Kościuszki w ulicę główną spowodowałoby pozbawienie wielu działek dostępu do drogi, konieczność zmiany organizacji ruchu w uliczkach dochodzących do ulicy Kościuszki a nawet budowy nowych odcinków ulic łączących ulice dojazdowe a także przypuszczalnie konieczność likwidacji istniejącego drzewostanu. W rezultacie spowodowałoby to o wiele większe uciążliwości dla istniejącej zabudowy niż poprowadzenie nowej ulicy po trasie wskazanej w projekcie niniejszego planu. Poza tym ul. Kościuszki, z dwurzędową aleją drzew na tle wklęsłej, licowanej cegłą pierzei, stanowi wartościowe wnętrze w krajobrazie miejskim, które chronione jest ustaleniami obowiązującego planu.
Ad.2) - Działka nr 123 przy ul. Kopalnianej 17, będąca w użytkowaniu wieczystym do 2005r. pani Krystyny Rosłan-Szulc, w obowiązującym miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, uchwalonym uchwałą nr VIII/79/94 RMG z dn. 17.11.1994r., Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 29 poz.15 z dn. 29.11.1994r.) przeznaczona jest w całości na rezerwę terenu pod przebieg planowanej ulicy tzw. Nowa Kościuszki. Projekt planu nie ogranicza zatem sfery prawnej wnoszącej zarzut w stosunku do planu obowiązującego.

Zarzut uwzględniony został częściowo w obecnej, wykładanej po raz drugi do publicznego wglądu wersji projektu planu, gdyż aktualny projekt planu, w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, zwęża teren niezbędny pod przebieg planowanej ulicy, dzięki czemu wydzielono niewielkie działki i pozostawiono większości istniejącej zabudowy wzdłuż objętej planem części ulicy Kopalnianej. Działki te przeznaczone zostają na funkcje usługowe, gdyż działalność taka nie będzie stanowić uciążliwości dla sąsiadującej (poza obszarem planu) funkcji mieszkaniowej a jednocześnie będzie stanowić dla niej samodzielnie lub wraz z urządzeniami ochrony akustycznej odizolowanie od uciążliwości związanych z planowaną drogą. Wyjaśnienia odnośnie konieczności pozostawienia rezerwacji pozostałej części działek przedstawione są w ad.1) oraz pkt. II uzasadnienia.

Na obszarze objętym opracowaniem planu szata roślinna nie stanowi szczególnie atrakcyjnego elementu środowiska przyrodniczego, obszar ten nie wchodzi w skład Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Ponadto na całym obszarze planu wprowadzono zapis zobowiązujący do maksymalnego zachowania istniejącego drzewostanu. Projekt planu w obecnej wersji nie przewiduje kolizji planowanej ulicy z istniejącą linią wysokiego napięcia.

Realizacja ulicy tzw. Nowa Kościuszki, zwłaszcza odcinka od ul. Chrobrego do ul. Hallera, nie jest przewidywana przed 2005r. a więc co najmniej do czasu wygaśnięcia użytkowania wieczystego cała powierzchnia działki może być wykorzystywana w sposób dotychczasowy. Art. 37 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gwarantuje, że tereny, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.


SG spółka z o.o. – ETC - po II wyłożeniu, pismem w dniu 08.11.2002r.


SG spółka z o.o. - ETC składając po II wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu zarzut, kwestionuje brak zjazdu na lewy skręt z projektowanej ulicy tzw. Nowa Kościuszki na teren 003-33 (działki nr 242 i 243), co spowodować może zagrożenie dla funkcjonowania Centrum.


Zarzut ten odrzucono w całości z następujących względów:

Ulica tzw. Nowa Kościuszki w opracowywanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na odcinku od Al. Rzeczpospolitej do Hallera uzyskuje klasę ulicy głównej G o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Będzie ona elementem ciągu ulicznego łącznie z ul. Słowackiego w klasie ulicy G łączącego Obwodnicę Zachodnią Trójmiasta z projektowaną Drogą Zieloną. Zgodnie z §9 pkt 1. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz. U. z 1999r Nr 43. poz.430), w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, droga klasy G powinna mieć powiązania z drogami nie niższej klasy niż L, a odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500m; rozporządzenie to dopuszcza w wyjątkowych przypadkach odstępy nie mniejsze niż 400m.

Oznaczony na rysunku projektu planu wjazd ma na celu zapewnienie dostępu działek nr 242, 243 i 244/3 do drogi publicznej, tj. do projektowanej ulicy tzw. Nowa Kościuszki. Wjazd ten jest w odległości ok. 200m od osi najbliższego skrzyżowania z Al. Rzeczypospolitej. Z uwagi na klasę projektowanej ulicy i przebudowę (wykonanie) jej skrzyżowania z Al. Rzeczypospolitej nie ma możliwości wykonania lewoskrętu (pełnego skrzyżowania) z ulicy tzw. Nowa Kościuszki na wysokości budynku ETC. Dopuszcza się jedynie wjazd bramowy na prawoskręty z projektowanej ulicy. Dla pojazdów zmierzających do ETC z kierunku ul. Słowackiego oprócz możliwości zawrócenia na skrzyżowaniu ulic tzw. Nowa Kościuszki i Chrobrego istnieją dojazdy innymi ulicami, np. poprzez ul. Kościuszki – ul. Chrobrego – tzw. Nową Kościuszki i w prawo wjazdem wskazanym w projekcie planu. Istnieje obecnie także możliwość dojazdu do terenu ETC od AL. Rzeczypospolitej poprzez ulice wewnętrzne sąsiadującej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje”.

Obecnie nie jest znany termin realizacji tego odcinka projektowanej ulicy. Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999r. z późniejszymi zmianami) tereny, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, tak więc do czasu realizacji odcinka ulicy tzw. Nowa Kościuszki przylegającego do terenów będących w użytkowaniu wieczystym wnoszącego zarzut, będzie mógł funkcjonować dotychczasowy dojazd.Nowa Gdańska

19
Uchwała Nr IX/175/07

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon Kolonii Żeńcy i Kolonii Uroda w mieście Gdańsku


Projekt planu (z uwagi na szerokie zainteresowanie społeczne) był kilkakrotnie przedstawiany mieszkańcom poza procedurą określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w okresie od sierpnia 2004 r. do grudnia 2006 r.

Przeprowadzono również wśród mieszkańców ankietę dotyczącą wizji przyszłego zagospodarowania osiedla (zostały wypełnione 43 ankiety na przekazane 193) oraz zorganizowano spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami w gimnazjum nr 12 (uczestniczyło 200 osób).


Projekt planu (wraz z prognozą) był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05.01.2007 r. do 02.02.2007 r.

W dniu 16.01.2007 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wpłynęły 4 uwagi.
Uwagi dotyczyły kwestii likwidacji ogródków działkowych i konsekwencji prawnych z tym związanych z powodu przeznaczenia tych terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i projektowany układ komunikacyjny, w tym ulicę Nową Gdańską, które nie odnosiły się bezpośrednio do ulicy Nowej Gdańskiej.


wszystkie uwagi zostały odrzucone przez Radę Miasta Gdańska

Odcinek od Al. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej

20

0507

Uchwała Nr XXXIII/913/09

Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica – stadion w mieście Gdańsku

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.07.2008 r. do 29.08.2008 r.

W dniu 29.08.2008 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Uczestnicy (oprócz projektantów planu - 3 osoby) dyskusji nie zakwestionowali rozwiązań przyjętych w projekcie planu.W wyznaczonym terminie t.j. do 12.09.2008 r. do projektu planu wpłynęły dwie uwagi:
UWAGA I. zgłoszona pismem z dnia 05.08.2008 r. przez p. Zenona Dziewulskiego zamieszkałego przy ul. Ziemowita 11, 80-354 Gdańsk dotyczyła uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej do działki nr 147/5 od strony budowanego stadionu „Baltic Arena” (ulica Żaglowa). Obecna droga dojazdowa prowadzi od strony ulicy Narwickiej i przebiega przez użyczoną nieruchomość Pani Haliny Dziewulskiej. Składający uwagę twierdzi, iż taka obsługa komunikacyjna uniemożliwia właściwe korzystanie z nieruchomości i dalszy jej rozwój oraz budowę budynków biurowych, co w konsekwencji może doprowadzić do upadłości prowadzoną obecnie działalność gospodarczą.
UWAGA II. zgłoszona pismem nr WUAiOZ-V-735/9596/2008/GS z dnia 12.09.2008 r. przez Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Uwaga dotyczy zapisów projektu planu dotyczących budynku dawnej szkoły zawodowej zlokalizowanego przy ul. Uczniowskiej 22. W uwadze wnoszono o:

   1. utrzymanie zapisu w pkt.6.3) „zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: budynek dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 oznaczony na rysunku planu jako obiekt o wartościach kulturowych – ochronie podlega charakter budynku, detal architektoniczny i materiał elewacyjny” oraz wykreślenie dalszej części zapisu w pkt. 6.3) t.j.: „dopuszcza się rozbiórkę budynku w przypadku realizacji projektowanej Trasy Sucharskiego / tzw. Drogi Zielonej”.

   2. utrzymanie zapisu w pkt. 13.2) „w budynku przy ul. Uczniowskiej 22 dopuszcza się funkcje z zakresu strefy U33 z wyłączeniem szpitali i domów opieki społecznej” oraz wykreślenie dalszej części zapisu w pkt. 13.2) t.j.: ”oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży”.Ad. UWAGA I. Działka 147/5 leży poza obszarem objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica - stadion w mieście Gdańsku. Północna granica działki 147/5 stanowi fragment południowej granicy planu. W projekcie planu przebieg tzw. ul. Stadionowej 005-KD81 (przedłużenie ul. Żaglowej w kierunku węzła na Drodze Zielonej) został zaprojektowany w sposób umożliwiający prawidłowe zagospodarowanie terenów dawnych ogródków działkowych. Projektowana droga wydziela z terenu dawnych ogródków działkowych teren stadionu, o kształcie i wielkości przewidzianych przez projektantów stadionu, oraz tereny inwestycyjne o atrakcyjnej powierzchni i korzystnym kształcie. Prowadzenie projektowanej tzw. ul. Stadionowej wzdłuż południowej granicy planu, umożliwiłoby obsługę działki 147/5 – o co wnosił autor uwagi - jednak w dużo gorszy sposób obsługiwałoby komunikacyjnie inwestycyjne tereny gminne, w tym teren projektowanego stadionu. Uchwalenie planu Letnica – stadion z przebiegiem tzw. ul. Stadionowej w proponowanym kształcie w żaden sposób nie zmienia możliwości obsługi komunikacyjnej przedmiotowej działki w stosunku do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska-Letnica (0504) z 2002 roku, który również nie przewiduje bezpośredniej obsługi działki 147/5 z drogi publicznej.

W związku z powyższym uwaga powyższa jest niezasadna i nie została uwzględniona

Ad. UWAGA II.

Ad 1. Zawarty w karcie terenu 004-KD83/KD81 zapis punktu 6.3) deklarujący dopuszczenie rozbiórki obiektu dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 w przypadku realizacji Trasy Sucharskiego / tzw. Drogi Zielonej został umieszczony w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu na wypadek gdyby projekt budowlany w/w drogi zakładał jej inny przebieg niż przewidziany w sporządzanej obecnie koncepcji. Ryzyko bezpośredniej kolizji projektowanej drogi z budynkiem przy ul. Uczniowskiej 22 można było – w związku z dużym zaawansowaniem koncepcji drogi – uznać za minimalne, co stworzyło możliwość rezygnacji z przedmiotowego zapisu. Ponadto za słuszną uznano argumentację przywołaną w uzasadnieniu do uwagi – t.j. opóźnienie w pracach projektowych nad adaptacją przedmiotowego budynku na cele Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej. W związku z powyższym zrezygnowano z części zapisu pkt. 6.3) t.j.: „dopuszcza się rozbiórkę budynku w przypadku realizacji projektowanej Trasy Sucharskiego / tzw. Drogi Zielonej”.

W związku z powyższym ta część uwagi została uznana za zasadną i została uwzględniona w projekcie planu.
Ad. 2. Zawarty w karcie terenu 004-KD83/KD81 zapis punktu 13.2) wykluczający lokalizację w budynku przy ul. Uczniowskiej 22 funkcji związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży był wynikiem zakładanego silnego akustycznego oddziaływania projektowanej w sąsiedztwie Drogi Zielonej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa dopuszczalne poziomy hałasu dla różnych rodzajów przeznaczenia terenów, w tym dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Na potrzeby planu założono, że mimo zastosowania ekranów akustycznych, utrzymanie poziomu hałasu na poziomie wymaganym w w/w rozporządzeniu dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży – t.j. LAeq D  55dB oraz LAeq N  50dB będzie bardzo trudne. Nie mniej jednak uznano, że istnieje możliwość nie rozstrzygania kwestii dopuszczalności funkcji wrażliwych w budynku przy ul. Uczniowskiej 22 na etapie planu miejscowego. Tym samym o możliwości lokalizowania tego typu funkcji rozstrzygać będzie zgodność z przepisami w/w rozporządzenia w momencie lokalizacji planowanej inwestycji. W związku z powyższym zrezygnowano z części zapisu w pkt. 13.2) dotyczących wyłączenia funkcji wrażliwych t.j.: ”z wyłączeniem szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży”.

W związku z powyższym ta część uwagi została uznana za zasadną i została uwzględniona w projekcie planu.Po upływie wyznaczonego terminu - t.j. po 12.09.2008 roku - do projektu planu wpłynęła uwaga zgłoszona przez Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego „Lechia” (wpływ pisma w dniu 26.09.2008 r.) Uwaga dotyczyła parametrów zabudowy terenu 001-U33. Z uwagi na wpływ po terminie uwaga nie została formalnie rozpatrzona, natomiast postulowane w niej zmiany zostały wprowadzone do planu w formie autopoprawki.

Po ponowieniu części uzgodnień projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica - stadion w mieście Gdańsku został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29.10.2008 r. do 28.11.2008 roku.

W dniu 26.11.2008 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Na dyskusję publiczną, oprócz projektantów planu, nikt nie przybył.

W wyznaczonym terminie t.j. do 12.12.2008 r. do projektu planu wpłynęły dwie uwagi:
Pobieranie 145.79 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna